logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 PROTOKÓŁ NR XXXI/2009

z    XXXI    sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich

z dnia 29 kwietnia 2009 roku
godz. 10 - ta
 
W XXXI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 17.
Radni nieobecni nieusprawiedliwieni:
1.      Piotr Jońca
2.      Sławomir Orłowski
3.      Piotr Ignaczak
 
Miejsce sesji Rady Gminy – sala konferencyjna OSP w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2a.
Rozpoczęcie XXXI   sesji Rady Gminy –  godz. 10,00
Zakończenie XXXI   sesji Rady Gminy - godz. 13,45
W XXXI   sesji Rady Gminy uczestniczyli:
Krystyna Wożakowska – Sekretarz Gminy, Elżbieta Stasiak – Skarbnik Gminy, Krystyna , Roman Słomski – Radca Prawny Urzędu Gminy,   Sołtysi Wsi .
Porządek obrad   XXXI sesji Rady Gminy:
Przedstawiam następujący porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy :
 
1.Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy.
4.Informacja o podjętych uchwałach na XXX sesji Rady Gminy
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach , które wpłynęły do Rady Gminy w
   okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
7.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXX sesji Rady Gminy.
8.Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o pracy w okresie
   międzysesyjnej.
9.Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Sprawy różne.
10.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008.
    1. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o przedłożonym
        przez Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
       Janowice Wielkie za rok 2008.
     2.Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie
        zaprezentowanego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008.
     3.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia
        absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie za rok 2008.
     4.Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o wniosku Komisji
        Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie udzielenia
       absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie.
5.      D Y S K U S J A.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
         przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania zatrudnionym w
         szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie,
     2) przyjęcia umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Janowice Wielkie a
          Gminą Bozkov w Republice Czeskiej.
      3) nabycia na rzecz Gminy Janowice Wielkie w drodze bezprzetargowej nieruchomości
           gruntowej pod lokalizację inwestycji celu publicznego.
12. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
 13.Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
14 .Zamknięcie obrad     XXXI   sesji Rady Gminy.                                                            
 
 
Ad. 1
Otwarcie XXXI   sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia XXXI sesji Rady Gminy ,  powitał przybyłych na sesję.   
Poinformował Wysoką Radę , że w dzisiejszej sesji absolutoryjnej nie będzie uczestniczył Wójt Gminy , z uwagi na tragedię osobistą. Poinformował również  Wysoką Radę , że w imieniu radnych złożył Wójtowi Gminy  kondolencje w prasie na okoliczność tego tragicznego zdarzenia. Wysoka Rada minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego tragicznie Grzegorza Grygorcewicza , syna Wójta Gminy Janowice Wielkie.
 
 
Ad. 2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności XXXI  sesji Rady Gminy stwierdził , że w na 17 radnych Rady Gminy w XXXI  sesji Rady Gminy  uczestniczy 14 radnych , co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować uchwały.
 
Ad. 3
Przedstawienie porządku obrad XXXI    sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił porządek obrad XXXI    sesji Rady Gminy.  
Zgłosił wniosek do Wysokiej Rady o zmianę w porządku obrad, a mianowicie w związku z nieobecnością Wójta Gminy wnosi  aby z porządku obrad zdjąć punkt  6 Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził glosowanie nad wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad XXXI sesji rady Gminy PKT 6 o treści: Informacja Wójta Gminy Janowice Wielkie o pracy w okresie międzysesyjnym.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” glosowało 14 radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do Rady , czy ktoś z radnych wnosi uwagi do porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy.
 
Radny Szymon Młodziński zwrócił się z zapytaniem dlaczego w porządku obrad nie znalazła się informacja z wniosku , która zgłosiłem Radzie na poprzedniej sesji, a Rada przegłosowała jednogłośnie i Przewodniczący za tym glosował, żeby w porządku obrad znalazła się informacja na temat ustawy oświatowej, w sprawie przygotowania Gminnego Zespołu Szkół do przyjęcia sześciolatków i Przedszkola Publicznego do przyjmowania pięciolatków. Czy to ma być w innym punkcie omawiane , a w zasadzie Rada zleciła , aby to był oddzielny punkt. Jeżeli on dzisiaj nie jest przygotowany to radny wolałby , żeby temat był omówiony na następnej sesji. Otrzymałem informację Dyrektora Przedszkola , ale to nie jest mój wniosek , ja składałem wniosek do Rady, natomiast Rada dała zalecenie Wójtowi i Przewodniczącemu Rady Gminy.
  
Przewodniczący Rady Gminy – Sekretarz Gminy Pani Krystyna Wożakowska odpowie na ten temat. W części jest to przygotowane i w pkt Interpelacje i zapytania , zostanie omówione. Na pewno nie będzie to pełna informacja , ale powiedzmy , że to wstępne opracowanie jest. W międzyczasie była rozmowa z Dyrektorem Przedszkola , następnie wystosowała pismo do Rady , które przedstawię w dalszej części porządku obrad. Pismo to jest jak gdyby częścią sprawy , które będzie omawiane na sesji Rady Gminy.
 
Ad.4
Informacja o podjętych uchwałach na XXXI sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy złożył informację o podjętych uchwałach na   XXXI sesji Rady Gminy.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 5
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach , które wpłynęły do Rady Gminy .
Przewodniczący Rady Gminy złożył informację o pismach , które wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
 1. pismo z dnia 14 kwietnia 2009 roku Pani Marii Kupka , zam. Janowice Wielkie ul. Demokratów 21,
 2. pismo Dyrektora Przedszkola w Janowicach Wielkich dotyczące prawa dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Pisma stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
 Ad. 6 (zdjęty z porządku obrad)
 
Ad. 7
Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXX sesji Rady Gminy.
Sekretarz Gminy złożyła informację w zakresie realizacji ustawy oświatowej tj. przygotowania GZS do przyjęcia sześciolatków a Przedszkola Publicznego do przyjęcia pięciolatków. W Gminie Janowice Wielkie na pobyt stały łącznie zameldowanych jest 57 dzieci w wieku 5 i 6 lat. Publiczne przedszkole opieką edukacyjną może objąć 60 dzieci. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5 i 6 letnie. Jak wiemy nie wszystkie dzieci z Gminy Janowice Wielkie muszą chodzić do przedszkola w Janowicach Wielkich. Chodzą również do jeleniej Góry. Na dzień 15 kwietnia do przedszkola wpłynęło 41 wniosków o przyjęcie w roku następnym. 23 wnioski od rodziców dzieci 6 letnich , 18 wniosków 5 letnich. Przedszkole jest w pełni przygotowane aby przyjąć dzieci 5 i 6 letnie i objąć je edukacją przedszkolną. Jeśli chodzi o GZS , to w szkole była wywieszona informacja , że do dnia 20 kwietnia rodzice mogą zapisywać do szkoły dzieci sześcioletnie. Zapisane zostało 1 dziecko 6 letnie. GZS jest przygotowany na przyjęcie dzieci 6 letnich. Dyrektor GZS uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty i Wychowania nt. Sześciolatek idzie do szkoły” , na którym została omówiona praca z dzieckiem sześcioletnim oraz realizacja nowej ustawy programowej . W szkole zostało przeprowadzone szkolenie Rady pedagogicznej nt. „Sześciolatek w szkole. Szkolenie miało na celu przygotowanie merytoryczne nauczycieli do przyjęcia sześciolatków w grono uczniów. W szkole zostało przygotowane niezależne pomieszczenie dla dzieci młodszych, w którym uczniowie klas pierwszych wymagających opieki poza lekcjami będą mogli korzystać z opieki świetlicowej . W bieżącym roku szkolnym , szkoła była diagnozowane pod kątem stanu opieki świetlicowej w kontekście obłożenia, wieku obowiązkowego szkolnego, czyli pod względem dzieci sześcioletnich. Wizytator Kuratorium wydał pozytywną ocenę funkcjonowania oraz warunków i możliwości jakimi dysponuje szkoła. Szkoła również ustaliła i uzgodniła z
poradnią psychologiczno- pedagogiczną możliwości porad indywidualnych , konsultacji dla rodziców dzieci sześcioletnich.  
Zgodnie z ustawa o systemie oświaty obowiązek posyłania dziecka sześcioletniego do klasy I będzie obowiązywał od roku 2012. Dyrektor przedszkola w piśmie do Wójta Gminy stwierdza , że rok 2010 i 2011 są to lata przejściowe , gdzie akurat w Gminie Janowice Wielkie jest dzieci trochę więcej. Ponadto zakłada , że wszystkie dzieci sześcioletnie będą uczęszczały dalej do przedszkola. Jest umówione spotkanie Wójt i Dyrektorzy Szkoły i Przedszkola gdzie ten temat będzie omówiony bardzo szczegółowo. Na dzień dzisiejszy w GZS wydzielone jest jedno pomieszczenie dla dzieci młodszych , tam jest jedno dziecko. Również będzie wygospodarowane takie pomieszczenia w Przedszkolu.
Następnie Sekretarz Gminy złożyła informację o realizacji  innych wniosków zgłoszonych na XXX sesji Rady Gminy.
Radna Bożena Dyduch zapytała jak przedstawia się sprawa świetlicy w Komarnie. Udzielono odpowiedzi na piśmie, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy NR XXX/120/2009 budowa świetlicy ujęta jest w WIP a termin realizacji budowy świetlicy rok 2010,
- sprawa oświetlenia placu zabaw w Komarnie . Udzielono odpowiedzi na piśmie , że wniosek będzie rozpatrywany na miejscu w Komarnie z udziałem radnych , sołtysa wsi przy modernizacji oświetlenia ulicznego w Komarnie.
 
Radny Andrzej Salkiewicz wniosek w sprawie boiska w Komarnie . Udzielono odpowiedzi na piśmie, że wyposażenie boiska zostanie zakupione do końca czerwca 2009 roku.
 
Radny Jan Osękowski – wniosek dotyczący dopłat do autobusu MZK , dowożących mieszkańców do Radomierza do zakładu pracy. Udzielono odpowiedzi na piśmie , że Gmina dopłaca 1,80 zł do każdego wozokilometra i ilość kilometrów dodatkowych wynosi 9,72.
 
Radny Jońca Piotr radny złożył wniosek o wykonanie barierek ochronnych w Komarnie – po raz kolejny, wniosek ten łącznie z pismem przewodnim , Wójt Gminy przesłał do Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze , ażeby ten wniosek był zrealizowany prawidłowo.
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do Rady czy są jeszcze uwagi lub zapytania do przedstawionej informacji.
 
Radna Bożena Dyduch – stwierdziła , że została chyba źle zrozumiana , dotyczy wniosku w sprawie świetlicy w Komarnie , chodził radnej o to , że świetlica , która otworzono , gdzie miała być sala internetowa jest nieczynna.
 
Sekretarz Gminy – Wójt Gminy złożył wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracownika interwencyjnego , ażeby ta świetlica była otwarta , nie tylko zresztą ta. Jest problem jeżeli chodzi o zamontowanie linii Internetu w budynku byłej szkoły w Komarnie. Ponadto Pani , która tam pracowała zatrudniona była w ramach prac interwencyjnych, umowa wygasła marcu br. ale trzeba powiedzieć , że frekwencja dzieci w świetlicy była niewielka. Na okres ferii zostały uruchomione te świetlice w każdej miejscowości , natomiast dzieci tam było niewiele. Nie wiadomo czy to jest powodem , że te świetlice nie są jeszcze dobrze rozpowszechnione , czy program jeszcze dobre nie zafunkcjonował ,że dzieci jeszcze nie przychodzą . Będziemy podejmowali działania , żeby zatrudnić tam pracownika  w ramach prac interwencyjnych, najprawdopodobniej może być to ta sama pani , która tam już pracowała. Trudno jest znaleźć pracownika , który chciałby pracować z dziećmi , ponieważ musi to być osoba , która chce pracować z dziećmi, ale będziemy się starali aby te świetlice funkcjonowały.
 
Radny Szymon Młodziński wraca do ustawy oświatowej, radny stwierdził , że przyjął informację Wójta Gminy. Natomiast ma uwagę do Przewodniczącego Rady Gminy , skoro Rada zaleca , żeby to był temat oddzielny , nie dlatego , że tak się podoba , jest to ważny temat i powinien być rozpatrywany jako oddzielny w porządku obrad sesji, po to żeby szczegółowo omówić i z udziałem osób odpowiedzialnych , którzy są za to odpowiedzialni tj. dyrektor GZS i dyrektor przedszkola. Na 15 minut mogliby tu się pofatygować aby sprawę przedstawić.
 
Przewodniczący Rady Gminy w nawiązaniu do uwagi przedstawionej przez Pana Młodzińskiego , informuję , że ten temat nie znalazł odbicia na tej sesji w porządku obrad ponieważ, Wójt Gminy chciał szczegółowo temat rozpoznać i omówić z pracownikami odpowiedzialnymi za oświatę w gminie , żeby mieć konkretne odpowiedzi dla Rady. Ponieważ wszystkie uzgodnienia nie zostały dopracowane i wszystkie informacje nie spłynęły, dlatego ten temat nie został ujęty w porządku obrad. Niezależnie od tego temat był traktowany jako interpelacje i w związku z tym odpowiedź była przygotowana , ale niepełna. Przy przygotowywaniu porządku obrad informacja nie była wystarczająca , aby mogła być przedstawiona Wysokiej Radzie.
 
Radny Szymon Młodziński – przyjął wyjaśnienia Przewodniczącego Rady Gminy.
 
 Radni nie wnieśli więcej uwag do przedstawionej informacji.
 
Ad. 8
Przewodniczący Komisji rewizyjnej Rady Gminy Jan Osękowski złożył informację o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Komisja w tym okresie miała dwa posiedzenia , obydwa były poświęcone sprawdzeniu wykonania budżetu za rok 2008. O wynikach tych posiedzeń powiem w pkt 10 porządku obrad. Ponadto Komisja sprawdziła wykonanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z lat 2007 – 2008. W tej sprawie krótką informację przedstawi radny Pan Maciej Wojtas i zostanie ona złożona do protokołu. W tym też okresie Komisja zgodnie z planem miała sprawdzić działalność Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy, ale wpłynęło do nas pismo , że ze względu na chorobę pracownika Wójt Gminy prosi o przełożenie tych kontroli na okres późniejszy. I zgodnie z prośbą Wójta Gminy ten temat został odłożone, dlatego jak gdyby , w tym zakresie plan pracy nie został zrealizowany . Z analizy budżetu i tej sytuacji związanej z choroba pracownika wypływają pewne wnioski , ja bym prosił o pewne uzupełnienie planu pracy Komisji w pkt 12 porządku obrad sesji tj. w sprawach organizacyjnych.
 
Radny Maciej Wojtas złożył sprawozdanie z realizacji zaleceń i wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w latach 2007 – 2008.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9
Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Sprawy różne.
Radni zgłosili następujące wnioski i zapytania.
 
  
Radna Bożena Dyduch - droga powiatowa w Komarnie jest nieprzejezdna i należy poczynić wszelkie starania aby ja wyremontować ponieważ w niektórych miejscach dziury są głębokie na 30 cm.  Ponadto należy tą drogę oczyścić , bo mało , że są dziury to jeszcze po bokach zalega piasek po zimie z przed dwóch a nawet trzech lat.
 
Drugi wniosek dotyczy oczyszczenia potoku Komar , ponieważ w potoku w niektórych miejscach rosną drzewa.
 
Trzeci wniosek –  w tym roku ma być rozpoczęta budowa kanalizacji i wodociągu w Komarnie , i  w związku z tym , że wodociąg będzie kładziony w pasie drogowym , to droga będzie nieprzejezdna dlatego należy wykonać objazd dla tych mieszkańców którzy mieszkają w górnym Komarnie.
 
Radny Szymon Młodziński – przy ulicy Wojska Polskiego wybudowanych jest 10 domów jednorodzinnych z materiałów łatwopalnych, prosi się zatem aby hydranty które są umieszczone po przeciwległej stronie ulicy były cały czas sprawne. Ja cztery lata wstecz postawiłem wniosek , aby zbadać stan techniczny wszystkich hydrantów w Janowicach Wielkich w całej gminie. Owszem zostało to wykonane i jak się okazało to przy ulicy Wojska Polskiego nie było dwóch hydrantów bo zostały skradzione przez złomiarzy (jeden naprzeciw ośrodka zdrowia a drugi naprzeciw budynku Pana Sapy). Na mój wniosek te hydranty zostały zamontowane na polecenie Wójta Gminy , ale od tego czasu minęły już cztery lata i w związku z tym nie wiem , czy w tym okresie był robiony przegląd stanu technicznego tych hydrantów. Jeżeli nie to prosiłbym, żeby pracownicy znający się na tym dokonali przeglądu stanu technicznego hydrantów przynajmniej przy ulicy Wojska Polskiego jednocześnie prosiłbym aby wniosek był wykonany jak najszybciej i żebym został o tym poinformowany.
 
Radny Zbigniew Chrobak chciałbym się dowiedzieć kiedy będzie wyremontowany chodnik na moście na Bobrze ul. Świerczewskiego w Janowicach Wielkich. Ciężkie samochody zniszczyły chodnik. Ponadto radny wnioskuje aby pracownicy interwencyjni pomalowali most.
W ubiegłym roku na XVIII sesji zgłosiłem wniosek aby zamontować na budynkach komunalnych uchwyty do flag. Do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi na wniosek.
 
Radny Romuald Łaski – kiedy Komisja Budżetowa dokonywała wizji na terenie Janowic odnośnie spraw wykonywanych na rzecz naszej gminy, zwróciliśmy uwagę na to , że przy budowie ulicy Matejki wykonawca poprzez zastosowanie ciężkiego sprzętu zniszczyli w pobliżu tej ulicy chodnik przy ulicy 1 Maja. Zapytanie czy istnieje możliwość wyegzekwowania od wykonawcy tego remontu poprawienia tego co zniszczyli. Radny uważa , że należałoby wykonawcę obciążyć kosztami remontu tego chodnika.
 
Radny Ryszard Sobolewski – prosiłby aby Urząd Gminy wystąpił do Wydziału Komunikacji o to aby zamontowano znaki drogowe ostrzegawcze , informujące kierowców o tym , że na ty odcinku drogi przepędzane jest bydło. Znaki były ale zostały bez powodu zdjęte i już nie wróciły. Chciałbym aby znaki zostały zamontowane bo to nie jest tylko w moim interesie, ale również innych osób , które przepędzają bydło przez drogę.
 
 
(godz. 11,00) Przewodniczący Rady Gminy ogłosił  przerwę w obradach Rady.
(godz. 11.15) Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady po przerwie.
 
 
Ad. 10 pkt 1
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008.
Skarbnik Gminy poinformowała , że zanim omówi  sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2008 przedstawi poprawki do sprawozdania wniesione przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy. Poprawki dotyczą:
 
1. na stronie 5 sprawozdania w ostatnim zdaniu powinno być „załącznik Nr 3 a jest zał. nr 4,
2.na stronie11 sprawozdania w Dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport dodani pkt c o treści dotacja dla UKS w Janowicach Wielkich w kwocie 7 000 złotych,
3. w załączniku nr 5 Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2008 roku mylnie wyliczono % i tak:
Na stronie 1   w rozdziale 01095 § 4300 jest 81,99%     a powinno być 91,66%,
Na stronie 7   w rozdziale 75412 § 6060 jest 100 %     a powinno być 99,33 %
Na stronie 11 w rozdziale 80113 § 4040 jest 87,90 %  a powinno być 100 %
Na stronie 13 w rozdziale 85154 §3030 jest 87,74 %    a powinni być 99,19 %.
Następnie Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła sprawozdanie z realizacji budżetu gminy na 2008 roku. W swoim wystąpieniu poinformowała , że w wyniku zmian planowany budżet gminy na rok 2008 rok osiągnął następujące wielkości dochody budżetowe 9.664.272,54 zł, wydatki budżetowe 9.703.076,54 zł. Planowany deficyt budżetu za rok 2008 w kwocie 38.804,00 znajdował pokrycie w środkach pochodzących z kredytu w wysokości 200 000 zł przeznaczonego również na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
W 2008 roku realizacja budżetu gminy przedstawiała się następująco:
Dochody budżetowe w wysokości 9.451.959,26 zł
Wydatki budżetowe w wysokości 8.810.436,40 zł
Nadwyżka wynosiła 641 522,86
Uzyskano przychody w wysokości 225 751,71 zł z tego
Z kredytu bankowego 200 000 zł
Z wolnych środków na dzień 1 stycznia 20098 roku 25 751,71
Rozchody na kwotę 861 196,00
W wyniku spłaty pożyczek 219 996,00
W wyniku spłaty kredytów 641 200,00
Nadwyżka budżetu gminy (wolne środki ) wyniosła 6 078,57
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych wynosi 2 524 776,00 z tego
Z pożyczek z WFOŚ IGW 765 476,00
Z kredytów bankowych 1 759 300,00
Odsetki od kredytów i pożyczek w 2008 roku wyniosły 185 029,09.
Dług gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 26,71 % przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %. Natomiast zadłużenie gminy w 2008 roku z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosło 11,07 % przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %.
Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Ad. 10 pkt 2
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinię Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o przedłożonym   przez Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
Janowice Wielkie za rok 2008 oraz zapoznał Wysoką Radę z pismem RIO z dnia 14 kwietnia 2009 roku WIAS-JG-440-9/2009.
Uchwała Nr I-72/2009 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 20098 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójt Gminy Janowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2008 oraz  pismo RIO z dnia 14 kwietnia 2009 roku WIAS-JG-440-9/2009 stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 10 pkt 3
Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie zaprezentowanego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Osękowski – Komisja Rewizyjna analizowała wykonanie budżetu gminy 2008 na dwóch posiedzeniach jak już wcześniej wspomniałem. Na pierwszym posiedzeniu bez udziału pracowników gminy , na drugim  z udziałem Wójta Gminy i Skarbnika Gminy. Zadaliśmy szereg pytań , dostaliśmy odpowiedzi na te pytania. Generalnie wnioski Komisji są takie , że budżet został wykonany tak jak w informacji o wykonaniu budżetu radni otrzymali , w sposób zadawalający , procenty przy każdej pozycji oscylują w pozycji 100 i Komisja jednogłośnie glosowała „za” dzieleniem absolutorium jeśli chodzi o wykonanie budżetu. Dwa słowa komentarza, otóż tego , że tak jednomyślna była Komisja w sprawie wniosku czy decyzji o udzieleniu absolutorium, no trudno być tak w pełni zadowolonym z wykonania tego budżetu. Chciałbym zwrócić uwagę , że budżet ulegał licznym zmianom. Jak wynika z informacji na str. 2 zmiany dokonywane były siedemnastokrotnie na drodze uchwał podjętych przez Radę Gminy i sześciokrotnie w drodze zarządzeń Wójta Gminy. My jesteśmy małą gminą , mamy mały budżet i tak duża ilość zmian w zasadzie prowadzi do tego , że budżet na podstawie tych zmian jest na koniec roku dopasowany do jego wykonania. Stąd te parametry jakby powiedzieć , te współczynniki procentowe wypadają bardzo korzystnie, natomiast nie wszystkie zadania zwłaszcza zadania inwestycyjne zostały wykonane. Tak jak mówię Komisja podeszła do badania budżetu w takim sensie , że badała wykonanie budżetu w porównaniu do uchwał Rady Gminy. No bo celem pracy Wójta jest wykonanie budżety zgodnie z podjętymi uchwałami, i taki cel został osiągnięty , co widać na podstawie sprawozdania. Chciałem tylko powiedzieć , że złożyłem prośbę , wniosek do Skarbnika Gminy , żeby do sprawozdania przyszłorocznego dołożyć jedną kolumnę więcej , tzn. żeby radni widzieli (bo prawdopodobnie w tym roku budżet będzie podlegał zmianom) , żeby radni wiedzieli jaki budżet był planowany na początku roku a jaki ukształtował się na podstawie zmian , w toku wykonywania tego budżetu. Dlaczego o to proszę , planowany budżet roku 2008 – trudno było ustalić jaki kształt był tego budżetu na początku roku 2008, ponieważ on był uchwalony przez RIO i zaraz potem był zmieniany przez Radę Gminy, ale mniej więcej, suma wydatków inwestycyjnych planowanych na 2008 rok to było według moich wyliczeń około 2 280 000 złotych. natomiast już pomijam co wykonano czego nie wykonano , bo to radni sami wiedzą. Natomiast w ujęciu finansowym wykonanie inwestycji zamyka się kwotą 540 000 złotych. To jest też informacja nie oddająca całości sprawy ponieważ jak Skarbnik wspominała wykonano ulicę Kopernika , za którą Gmina zapłaciła dopiero w styczniu. Czyli gdyby do tej kwoty 540 000 złotych dodać 780 000 złotych należność za wykonanie ulicy Kopernika no to łącznie wartość inwestycji wykonanych w roku 2008 , z zastrzeżeniem tego , że część została zapłacona w styczniu tj. około 1 300 000 złotych no a plan był 2 300 000 złotych. Także mimo tych pozytywnych wskaźników można powiedzieć , że tempo   inwestowania w gminie nie jest takie jak na początku roku radni planowali , a mieszkańcy pewnie oczekiwali.
 
Ad. 10 pkt 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jan Osękowski przedstawił Uchwałę Nr I-93/2009    Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii  o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie.
 
 Uchwała Nr I-93/2009    Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2009 roku
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Ad. 10 pkt 5
W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za rok 2008 uchwał wzięli:
 
Radny Szymon Młodziński Wysoka Rado każdy z nas zauważył , że w tym roku otrzymaliśmy od Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 starannie opracowane zarówno w formie opisowej , graficznej i tabelarycznej. Jest to sprawozdanie przejrzyste i czytelne , uważam że każdy z nas czytając go i słuchając to co przed chwilą powiedziała Skarbnik Gminy mógł z łatwością podjąć własną decyzję w jaki sposób będzie głosował za udzieleniem absolutorium. Ja mam przygotowane kilka pytań do Wójta Gminy , ale szanując bardzo trudny okres żałobny w życiu Wójta nie będę zadawał tych pytań, ponieważ one nie tak ważne jeżeli chodzi o wykonawstwo, a odpowiedź na nie nawet negatywna również nie przekreśli mojej decyzji wcześniej podjętej jak będę glosował nad tym sprawozdaniem , a glosował będę o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
 
 Radna Bożena Dyduch Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił nam wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy , stwierdził , że skontrolowano dochody , wydatki , plan wykonania , nie mniej jednak jak po analizie tutaj całego budżetu chciałam dla Komisji Rewizyjnej przedstawić dwa wnioski o przeprowadzenie kontroli tryb u zbycia lokali stanowiących własność gminy , remontowanych a następnie sprzedanych w trybie bezprzetargowym w roku 2009, oraz o przeprowadzenie kontroli inwestycji plac zabaw w Komarnie , w oparciu o jakie cenniki wykonawca rozliczył w/w inwestycję. Przykład zasiew trawy 854 złotych na 500 m2 . Te moje wnioski składam na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę , że wnioski trzeba złożyć do rady Gminy ponieważ tylko Rada Gminy może zlecić przeprowadzenie kontroli.
 
Radna Bożena Dyduch stwierdziła , że chyba temat powieliła , ponieważ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mówił o tym , że w planie jest kontrola lokali , a nie przeprowadzono jej ze względu na chorobę pracownika.
 
Przewodniczący Rady Gminy z uwagi na to , że Kierownik RGKIM jest na chorobowym Wójt wystąpił do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przesunięcie planowanej kontroli na czas powrotu do pracy i wtedy planowana kontrola zostanie przeprowadzona.
 
Radni nie zgłaszali się do dyskusji.
 
Ad. 10 pkt 6
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za”   udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie było 13 radnych . 
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych. (Radny Kamil Kowalski nieobecny był na Sali obrad w czasie głosowania)
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXXI/131/2009.
 
 
(godz. 12,05) Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach Rady.
(godz. 12.20) Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady po przerwie.
 
Ad. 11 pkt 1
Podjęcie uchwał w sprawach:
Sekretarz Gminy poinformowała , że uchwała w sprawie   ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie na rok 2009 została podjęta przez Radę Gminy na sesji w grudniu 2008 roku. Regulamin ten miał obowiązywać w roku 2009 jednakże została zmieniona ustawa Karta Nauczyciela , która zdejmuje obowiązek corocznego uchwalania tego regulaminu. W związku z tym podjęty regulamin był podjęty uchwałą Rady Gminy , był planowany do obowiązywania w roku 2009 , to zostały z niego wykreślone punkty dotyczące roku 2009 i taka treść projektu uchwały została przekazana związkom zawodowym do uzgodnienia. Związki zawodowe uzgodniły treść regulaminu w wersji przedstawionej. Zwracam się do Wysokiej Rady o przyjecie tego regulaminy. Wójt Gminy uczestniczył w posiedzeniu Komisji Budżetu i przekazał mi ,że  Komisja zgłosiła następujące poprawki, a mianowicie , że dyrektorem nie musi być nauczyciel. Wysoka Rado , to jest błąd , przepis ustawy istniał wcześniej, że dyrektorem szkoły czy przedszkola nie musi być nauczyciel. Natomiast to wcale nie oznacza , że ten dyrektor , który jest menagerem , że będzie on wynagradzany z regulaminu. To w tytule uchwały jest wyraźne określenie , że to jest regulamin wynagradzania nauczycieli a nie innych osób. No. W szkole pracuje sekretarka , która ma wyższe wykształcenie ekonomiczne , mogłaby być managerem gdyby ja powołano na dyrektora , ale to nie oznacza , że będzie ona wynagradzana z Regulaminu.  Poprawka wprowadziła by zmianę , że np. dyrektorem szkoły czy przedszkola nie musi być nauczyciel. I tu wymienia się stanowiska. Ten projekt regulaminu był uzgodniony ze związkami zawodowymi , w GZS i w przedszkolu innych stanowisk kierowniczych nie ma. Następna poprawka dotyczy § 10 , w którym mowa o innych świadczeniach wynikających ze stosunku pracy i dotyczy sprawowania opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych szkół w ramach „zielonych szkół”. Żadne związki zawodowe już na zmianę w regulaminie się nie zgodzą, projekt w tej formie był uzgodniony , że za sprawowanie tej opieki przysługuje dodatkowe wynagrodzenie jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo. Sekretarz Gminy zwróciła się do radnych z apelem , aby pozostawić projekt uzgodniony bez zmian, ponieważ wszelkie zmiany podlegają uzgodnieniom ze związkami zawodowymi i te uzgodnienia muszą być przekazane na piśmie do Wojewody. W tej chwili, no to by wyglądało tak , że nasze jednostki działałyby bez regulaminu wynagradzania. Jeżeli działałyby bez regulaminy to byłoby nie zgodne z prawem.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Anna Liebersbach – członkowie Komisji zaproponowali zmiany w § 6 i 10 w głosowaniu te zmiany przyjęte były 10 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”. W tej chwili nie wiem , czy Komisja będzie glosowała od nowa całość. W § 6 Komisja zaproponowała taki zapis „Pracownikowi , któremu powierzono stanowisko dyrektora , wicedyrektora szkoły i dyrektora przedszkola przyznaje się miesięczny dodatek w wysokości:” Natomiast § 10 „Za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi w ramach „zielonych szkół” przysługuje dodatkowe wynagrodzenie jak za 2 godziny ponadwymiarowe dziennie”. Takie zmiany zostały przegłosowane i Wójt Gminy nie robił nam żadnych zastrzeżeń , że nie możemy tego przegłosować.
 
Radny Romuald Łaski – radny Orłowski zadał Wójtowi Gminy pytanie i nie otrzymał odpowiedzi. Dotyczy § 8 i 9 regulaminu   za warunki pracy z tytułu trudnych i uciążliwych warunków określonych w Rozporządzeniu MEN. Tu jest mowa w nagłówku o pracy w trudnych i uciążliwych warunkach , natomiast już w tych wypunktowanych niżej warunkach trudnych do 15 % , a w warunkach szkodliwych i uciążliwych też 15 %. Nie ma w tym Rozporządzeniu MEN w sprawie dodatków za warunki pracy mowy o warunkach szkodliwych wyraz „ szkodliwych” jest w tym przypadku zbędny i niezgodny z w/w rozporządzeniem. Jeżeli chodzi o zakres bo radny pytał co to znaczy warunki uciążliwe i trudne. Otóż § 8, na który powołuje się nasz regulamin , trudne warunki to znaczy praca z dzieckiem skierowanym do nauczania specjalnego , indywidualnego a także praca w klasach łączonych. Wskazane byłoby żeby zostawić ten zapis jaki jest i skreślić tylko wyraz szkodliwych – nie ma tego w Rozporządzeniu MEN odnośnie tej szkodliwości. Na naszym terenie szkodliwość dla zdrowia nie występuje. Wnioskuję aby skreślić z tego zapisu wyraz „szkodliwych”.
 
Radca Prawny – Rady stawiane są w takiej sytuacji przymusowej, że muszą podejmować uchwały , których treść jest ustalana poza nimi. Należałoby w tym momencie jak gdyby odwrócić kolejność procedowania nad uchwałami. W tym przypadku mamy tutaj uchwałę , którą podejmujemy co roku. Rok do roku przenoszone są te same zapisy o wyrzucane są te , które Wojewoda kwestionuje co jakiś czas. Bo raz je kwestionuje a w następnym roku nie kwestionuje. A więc robimy to pod wskazaniem Wojewody. I teraz jak idziemy na rozmowy ze związkami zawodowymi to mówimy mieliśmy tak, Wojewoda nam zakwestionował to , w związku z tym to wyrzucamy , czy zmieniamy zapis tak żeby  Wojewoda nam nie uchylił uchwały. Ale o co chodzi w tej kwestii najbardziej , chodzi o to , że projekt jest uzgodniony ze związkami zawodowymi. Co to znaczy uzgodniony , to znaczy zaakceptowany bez żadnych uwag. A więc jeśli związki zawodowe dostały konkretny tekst nam nie wolno ani kropki ani przecinka w tym tekście zmienić. On jest uzgodniony , jak go uzgodnimy to on już nie jest uzgodniony. Dzisiaj gdybyśmy dokonali zmiany to po prostu naruszamy zasady procedowania w tym zakresie. Dlatego zwraca się do Rady – te zmiany , które Komisja proponuje nie wpływają na funkcjonowanie tej uchwały. Sugestia byłaby taka , żeby ewentualnie przyjąć uchwałę w tej formie jaka jest, zapamiętać ewentualnie zaznaczyć , że jest potrzeba dokonania zmiany. Mimo , że ta uchwała jest uchwalana na czas nieokreślony nie oznacza to , że nie będzie zmieniana , bo sprawy placowe dla nauczycieli będą wprowadzane Dlaczego jest taki pośpiech z uregulowaniem tych spraw, bo ustawodawca liczył , na to że ogłosi to jeszcze w roku zeszłym , a rady nie zdążą jeszcze uchwalić nowych regulaminów. Ogłoszono to dopiero w tym roku, a zapisy zostały takie jakie tam przewidziano w tej ustawie. A więc , że do czasu wprowadzenie wg nowej ustawy tych regulaminów stosuje się regulaminy z roku 2008- do kiedy stosuje się – 3 miesiące od ogłoszenia ustawy budżetowej , czyli dokładnie 23 kwietnia czyli termin już minął. Wychodzi na to jakby czytać to literalnie , to nasi nauczyciele nie powinni dostawać z regulaminu 2009 tylko z 2008 , a po 23 kwietnia to już czarna dziura. Proponuje aby nie przekładać tej sprawy, uchwalić ten regulamin i ogłosić.
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do rady z zapytaniem czy są jeszcze uwagi do projektu uchwały , jeżeli nie ma , procedura tego wymaga aby przegłosować poprawki , które zgłosiła Komisja.
 
Radny Szymon Mlodziński to do czego to się sprowadza to uzgodnienie z Radą chyba po to , że jeżeli Rady dają pieniądze, żeby skorzystać z tych zapisów nie poprawiajcie ale pieniądze dajcie, bo po co ma Rada to zatwierdzać, jeżeli nie można niczego zmienić.
 
Radca Prawny uwaga jest słuszna i jedynym lekarstwem na to jest to , że przed uzgadnianiem ze związkami zawodowymi przekazać do Komisji Budżetu , aby w przyszłości uniknąć błędów , to najpierw uzgodnić projekt regulaminu z Komisją Budżetową a później przekazać do uzgodnienia związkom zawodowym.
 
Radna Anna Liebersbach – w zaistniałej sytuacji Komisja wycofuje swoje wnioski w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie w § 6 i 10.
 
Przewodniczący rady gminy dla uszanowania przepisów ustawy i Statutu Gminy , przewodnicząca nie może wypowiadać się za komisję, wnioski trzeba na Radzie przegłosować.
 
 
Radny Kamil Kowalski jeżeli radny Łaski mówi , że coś jest sprzeczne z Rozporządzeniem MEN , jeżeli my mamy nad czymś glosować to czy nie można tak zrobić , że zostaną naniesione poprawki wróci to do uzgodnienia ze związkami zawodowymi i uchwalimy to w takiej formie żeby było zgodne z prawem. W czym jest problem , na chwilę obecną i żeby nas nie traktować tak jak maszynkę do glosowania.
 
Radca Prawny jeżeli nie podejmiemy uchwały to sytuacja będzie taka , że przez jakiś czas do kolejnej sesji nie będzie aktualnego regulaminu. Jeżeli chodzi o zapytanie radnego Kowalskiego Kamila – to po prostu sytuacja będzie taka , że będziemy wypłacali z tej uchwały która podjęliśmy poprzednio na rok 2009 a nowej aktualnej uchwały nie będziemy mieli. Według nowej ustawy powinniśmy płacić nauczycielom z regulaminu 2008 do 23 kwietnia. Natomiast Nadzór Wojewody napisał , tam gdzie regulamin uchwalili na 2009 to ten regulamin stracił moc 23 stycznia .
 
Radny Romuald Łaski – zgłasza wniosek – z uwagi na to , że pojawiają się komplikacje i problemy wnioskuje żebyśmy przyjęli ten regulamin zgodnie z sugestią Wójta Gminy z zastrzeżeniem , że przy najbliższej regulacji tego aktu , najpierw trafi on do Komisji budżetu, która poprawi , uzupełni i dopiero później do konsultacji ze związkami zawodowymi.
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się do radnego Romualda Łaskiego , radny poprzednio zgłosił wniosek formalny dotyczący zapisu § 8 , zapytuję czy radny ten zgłoszony wniosek wycofuje.
 
Radny Romuald Łaski zgodnie z tym wnioskiem , który zgłosiłem o przyjęcie regulaminu w wersji przedstawionej przez Wójta – poprzedni wniosek wycofuję.
 
Radny Szymon Młodziński jeżeli mówi się w jednym zdaniu w warunkach trudnych , a w drugim zdaniu w warunkach szkodliwych , to warunki szkodliwe i uciążliwe mieszczą się również w tym wyrazie trudnych.
 
Radna Anna Liebersbach chciałabym prosić na drugi raz osoby odpowiedzialne , czyli Sekretarz Gminy aby jaśniej tłumaczyły o co w tym wszystkim chodzi. Gdyby na Komisji Wójt wytłumaczył , że nie możemy żadnych zmian wprowadzać to byśmy tego nie zrobili.
 
Radny Jan Osękowski – wnoszę o zakończenie dyskusji na ten temat i apeluję do Rady abyśmy zagłosowali przeciwko tej zmianie , żebyśmy zaczęli się szanować , a nie apelowali żeby ktoś tutaj najpierw do nas a potem do związków zawodowych. Jak zagłosujemy przeciwko to będzie najlepszy apel do wszystkich , którzy mają coś wspólnego z takimi uchwałami. Przyjdą wtedy do Rady uzgodnią z Radą a później pójdą do związków. A jak my będziemy ciągle pod presją , że my musimy to tak będą nas traktować jak do tej pory i wnioskuję o zakończenie dyskusji i głosowanie przeciwko .
 
Radny Szymon Młodziński jeżeli na Komisji Budżetowej poświęciliśmy sporo czasu na ten temat , prosiłbym o pięć minut przerwy. Komisja Budżetowa jest tutaj w 80 % i szybko przegłosujemy. Jeżeli będzie zgoda wrócimy do pierwotnego wydania a jednocześnie z takim zapisem jak mówił radny Łaski, tak żebyśmy tego nie zostawiali , bo to jest ważne dla nauczycieli.
 
Radny Kowalski Kamil – ważne dla nauczycieli , rozmawiamy tu o ważnych rzeczach dotyczących naszej młodzieży , naszych mieszkańców , pracowników szkoły. Ja mam tylko jedno pytanie dlaczego skoro to miało moc obowiązującą poprzedniej uchwały to 23 kwietnia , tudzież nawet do 23 stycznia – dlaczego my o tym rozmawiamy dzisiaj , a nie miesiąc , półtora , dwa czy trzy temu – ja Rego nie rozumiem. Znowu na ostatnią chwilę rozmawiamy o rzeczach , które swobodnie można było rozmawiać na spokojnie dużo wcześniej , mając potężny zapas czasu. Prosiłbym , żeby ktoś kiedyś to wytłumaczył.
 
 
godz. 13.00) Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach Rady.
(godz.13.10) Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady po przerwie.
 
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Budżetu radnej Annie Liebersbach.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu – Anna Liebersbach po wysłuchaniu wyjaśnień Radcy Prawnego Komisja Budżetowa wycofuje zgłoszone poprawki w § 6 i 10 do Regulaminu   określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie. Jednocześnie zgłaszamy wniosek , aby w przyszłości projekt w/w najpierw trafiał do Komisji Budżetu a później do związków zawodowych.
W głosowaniu nad wnioskiem „za” głosowało 8 radnych. Powyższa decyzja została podjęta jednogłośnie.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie .
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za głosowało 11 radnych , „przeciwnych” 2 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXXI/132/2009.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych.
 
Ad. 11 pkt 2
Przewodniczący Rady Gminy przedstawi ul projekt uchwały w sprawie przyjęcia umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Janowice Wielkie a Gminą Bozkov w Republice Czeskiej.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu radna Anna Liebersbach poinformowała , że Komisja na posiedzeniu omówiła projekt uchwały , pozytywnie   zaopiniowała oraz jednogłośnie przyjęła.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Janowice Wielkie a Gminą Bozkov w Republice Czeskiej.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za głosowało 13 radnych , „wstrzymujących się” 1 radny.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXXI/133/2009.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
 
Ad. 11 pkt 3
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Janowice Wielkie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej pod lokalizację inwestycji celu publicznego.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu radna Anna Liebersbach poinformowała , że chodzi tutaj o działkę pod inwestycję jaką gmina będzie robiła pod kanalizacje  dla Komarna. Ponadto poinformowała , że Komisja na posiedzeniu omówiła projekt uchwały i pozytywnie   zaopiniowała , w głosowaniu „za” pozytywna opinią było 9 radnych , „przeciw” 1 radny.
 
W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały głos zabrali:
Radny Jan Osękowski zapytał , czy Przewodnicząca Komisji mówi tutaj o kanalizacji czy o wodociągu.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu – jest to jedno i to samo , ponieważ te dwie rury będą w jednym wykopie.
 
Przewodniczący Rady Gminy - żeby nie było niejasności poinformował , że jest to stacja podnoszenia ciśnienia przy inwestycji pn. „Wodociąg dla miejscowości Komarno”, nic kanalizacja nie ma z tym wspólnego.
 
Radny Jan Osękowski - czy komisja zajmowała się tylko kupnem działki, czy w ogóle nie dyskutowała nad sensownością tej inwestycji.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej radna Anna Liebersbach komisja dyskutowała tylko nad kupnem działki.
 
Radny Jan Osękowski , po co podnosić  i tłoczyć wodę z dołu do góry jak można z góry na dół wodę puścić . Mieszkańcy by mniej płacili za tą wodę. Ta dokumentacja i pomysł z ciągnięciem wody z Maciejowej jest nieporozumieniem. Oni będą płacić za tą wodę duże pieniądze to dopiero zrozumieją.
 
Radny Kamil Kowalski – czy jest już wiadomo jaka jest cena tej działki.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu – cena działki 15 600 złotych.
 
Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze uwagi , pytania , wnioski , co do projektu uchwały. Jeżeli nie ma to przystępujemy do glosowania nad projektem uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Janowice Wielkie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej pod lokalizację inwestycji celu publicznego.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za głosowało 10 radnych , „wstrzymujących się” 3 radnych, „przeciw” 1 radny.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXXI/134/2009.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
 
Ad. 12
Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że na dzisiejszej sesji dokonamy  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich. Wybór jest tajny , musimy powołać komisję skrutacyjną. Proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej.
 
Radny Szymon Młodziński   zgłasza radnego Zbigniewa Chrobaka - radny wyraził zgodę pracować w komisji.
 
Radny Szymon Młodziński     zgłasza radną Bożenę Dyduch - radna wyraziła zgodę pracować w komisji.
 
Radny Maciej Wojtas   zgłasza radnego Radosława Czaję – radny wyraził zgodę pracować w komisji.
 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił aby Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się .
 
Komisja w składzie trzyosobowym :
 1. radna Bożena Dydych - Przewodniczącz
 2. radny Zbigniew Chrobak   - Członek
 3. radny Radosław Czaja       - Członek
 
Na kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgłoszeni zostali:
Radna Anna Liebresbach zgłosiła radnego Romualda Łaskiego – wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Radna Anna Liebersbach zgłosiła radnego Andrzeja Salkiewicza , wyraził zgodę na kandydowanie.
Lista kandydatów została zamknięta.
 
Radny Szymon Młodziński poprosił aby Przewodniczący Rady Gminy poinformował o procedurze głosowania.
 
Przewodniczący Rady Gminy – procedura jest następująca: głos jest ważny wtedy gdy z dwóch kandydatów wybierzemy jednego , oraz gdy dwóch jest skreślonych głos jest ważny. W ogóle nie skreślając glos jest nieważny.
 
Radna Anna Liebersbach czy skreślamy n nazwisko czy wystarczy postawić krzyżyk.
 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy, przygotowała , karty do glosowania tajnego przeprowadziła głosowanie.
 
(godz. 13,30) Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach sesji.
(godz. 13.45) Przewodniczący Rady Gminy po przerwie wznowił obrady Rady Gminy.
 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Bożena Dyduch przedstawiła wyniki przeprowadzonego tajnego głosowania.
Komisja Skrutacyjna powołana na XXXI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich w dniu 29 kwietnia 2009 roku przeprowadziła tajne wybory   Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich. Komisja Skrutacyjna stwierdza , że wg listy obecności na XXXI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich obecnych było 14 radnych , głosowało 14 radnych, oddano głosów ważnych 14 , nieważnych nie było.
W wyniku tajnego glosowania kandydaci na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich otrzymali następujące ilości głosów.
 1. Łaski Romuald 8
 2. Salkiewicz Andrzej 3
Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna stwierdza , że na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich został wybrany Łaski Romuald.
Protokół został podpisany przez Przewodniczącego i Członków Komisji Skrutacyjnej.
 
Radny Romuald Łaski podziękował za zaufanie.
 
Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy została podjęta i otrzymała NR XXXI/135/2009.
 
 
W dalszej części punktu „sprawy organizacyjne” głos zabrali:
 
Radny Jan Osękowski – jeżeli chodzi o wniosek , który radna Bożena Dyduch złożyła , wydaje mi się , że nia ma potrzeby aby go traktować odrębnie ponieważ mieści się on w planie pracy Komisji w pkt „Kontrola referatu GKiM i wspólnot mieszkaniowych” oraz w pkt „kontrola planów remontów”. Także bardzo dziękuje za sygnał, bo właśnie o to chodzi żeby komisja sprawdzała to co może budzić jakieś nieprawidłowości. Po analizie budżetu chciałbym prosić o to , żeby uwzględnić mój wniosek o rozszerzenie planu pracy komisji o dwie następujące rzeczy,
Inwestycja pod nazwą budowa boiska Orlik 2012 ponieważ nie doszła ona do skutku w ubiegłym roku. W tym roku doszła do skutku ,ale zaszły zmiany w kosztorysie inwestorskim, chcielibyśmy się przyjrzeć temu , ale nie już po zakończeniu ale w trakcie inwestycji.
Drugi punkt jest wymieniony w budżecie a dotyczy żwirowni , umorzeń podatkowych , ulg , niewłaściwej kwalifikacji terenu , czyli sprawdzenie właściwości, czy prawidłowości naliczenia tego podatku od nieruchomości. Te punkty nie wynikają wprost z programu planu pracy komisji , ale że komisja sobie z tym poradzi , bardzo prosi aby rada zaakceptowała.
 
Przewodniczący Rady Gminy- dotyczy kontroli budowy Orlik 2012 czy to ma być osobne posiedzenie komisji czy też dołożone do kontroli planowanej.
 
Przewodniczący Komisji rewizyjnej Jan Osękowski – zostanie dołożony do któregoś punktu i planowane na maj, tak samo z tematem naliczania podatku czy udzielania ulg od żwirowni.
 
Przewodniczący Rady Gminy - tu chodzi o kwalifikację pod to wyrobisko , że klasyfikacja rolna , podatek ma być rolny , a jest zajęte pod żwirownie.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - temat żwirowni przyjmujemy jako dołożenie do pkt w II kwartale.
 
Przewodniczący Rady Gminy jeszcze był wniosek radnej Bożeny Dyduch.
 
Radna Bożena Dyduch – chodzi o inwestycję plac zabaw w Komarnie , o kontrolę jak zostały na to wydane pieniądze.
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do wniosków. Radni nie zgłosili uwag do zgłoszonych wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Rady z zapytaniem czy głosujemy każdy wniosek osobno czy głosujemy blokiem.
Radni zadecydowali , że głosujemy blokiem.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził glosowanie nad zgłoszonymi wnioskami o poszerzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
1. „Kontrola trybu zbywania lokali stanowiących własność gminy, remontowanych a
       następnie zbywanych w drodze bezprzetargowej w roku 2008”
2. „Kontrola inwestycji pn. budowa Orlika 2012”
3. „Kontrola inwestycji pn. budowa placu zabaw w Komarnie”
4. „Sprawdzenie prawidłowości naliczenia podatku od nieruchomości
      dotyczących żwirowni w Janowicach Wielkich”.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” było 14 radnych.
 Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXXI/136/2009.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
 
Radca Prawny poinformował , że jeśli chodzi o podatki to podlegają tajemnicy skarbowej i może być problem z dostępem do akt .
 
Ad. 13
Przyjęcie protokołu z  XXX sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy  przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXX  sesji Rady Gminy.
W wyniku przeprowadzonego glosowania „za” przyjęciem protokołu było 13 radnych , „wstrzymujących się” 1 radny.
Protokół  został przyjęty .
W czasie głosowana na sali obrad obecnych było 14 radnych.
 
Ad. 14
Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.                                                            
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XXXI   sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał zamknięcia obrad XXXI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokołowała                                                                     Przewodniczył
Ewa Czaplińska - Szajwaj                                                 Przewodniczący
Insp. ds. Rady Gminy                                                         Rady Gminy
 
 
                                                                                           Jacek Gołębski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKÓŁ NR XXXI/2009
z    XXXI    sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
godz. 10 - ta
W XXXI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 17.
Radni nieobecni nieusprawiedliwieni:
1.      Piotr Jońca
2.      Sławomir Orłowski
3.      Piotr Ignaczak
Miejsce sesji Rady Gminy – sala konferencyjna OSP w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2a.
Rozpoczęcie XXXI   sesji Rady Gminy –  godz. 10,00
Zakończenie XXXI   sesji Rady Gminy - godz. 13,45
W XXXI   sesji Rady Gminy uczestniczyli:
Krystyna Wożakowska – Sekretarz Gminy, Elżbieta Stasiak – Skarbnik Gminy, Krystyna , Roman Słomski – Radca Prawny Urzędu Gminy,   Sołtysi Wsi .
Porządek obrad   XXXI sesji Rady Gminy:
Przedstawiam następujący porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy :
1.Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy.
4.Informacja o podjętych uchwałach na XXX sesji Rady Gminy
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach , które wpłynęły do Rady Gminy w
   okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
7.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXX sesji Rady Gminy.
8.Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o pracy w okresie
   międzysesyjnej.
9.Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Sprawy różne.
10.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008.
    1. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o przedłożonym
        przez Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
       Janowice Wielkie za rok 2008.
     2.Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie
        zaprezentowanego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008.
     3.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia
        absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie za rok 2008.
     4.Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o wniosku Komisji
        Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie udzielenia
       absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie.
5.      D Y S K U S J A.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
         przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania zatrudnionym w
         szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie,
     2) przyjęcia umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Janowice Wielkie a
          Gminą Bozkov w Republice Czeskiej.
      3) nabycia na rzecz Gminy Janowice Wielkie w drodze bezprzetargowej nieruchomości
           gruntowej pod lokalizację inwestycji celu publicznego.
12. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
 
 
 
-   2   -
13.Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
14 .Zamknięcie obrad     XXXI   sesji Rady Gminy.                                                            
 
 
 
Ad. 1
Otwarcie XXXI   sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia XXXI sesji Rady Gminy ,  powitał przybyłych na sesję.   
Poinformował Wysoką Radę , że w dzisiejszej sesji absolutoryjnej nie będzie uczestniczył Wójt Gminy , z uwagi na tragedię osobistą. Poinformował również  Wysoką Radę , że w imieniu radnych złożył Wójtowi Gminy  kondolencje w prasie na okoliczność tego tragicznego zdarzenia. Wysoka Rada minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego tragicznie Grzegorza Grygorcewicza , syna Wójta Gminy Janowice Wielkie.
 
 
Ad. 2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności XXXI  sesji Rady Gminy stwierdził , że w na 17 radnych Rady Gminy w XXXI  sesji Rady Gminy  uczestniczy 14 radnych , co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować uchwały.
 
Ad. 3
Przedstawienie porządku obrad XXXI    sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił porządek obrad XXXI    sesji Rady Gminy.  
Zgłosił wniosek do Wysokiej Rady o zmianę w porządku obrad, a mianowicie w związku z nieobecnością Wójta Gminy wnosi  aby z porządku obrad zdjąć punkt  6 Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził glosowanie nad wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad XXXI sesji rady Gminy PKT 6 o treści: Informacja Wójta Gminy Janowice Wielkie o pracy w okresie międzysesyjnym.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” glosowało 14 radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do Rady , czy ktoś z radnych wnosi uwagi do porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy.
 
Radny Szymon Młodziński zwrócił się z zapytaniem dlaczego w porządku obrad nie znalazła się informacja z wniosku , która zgłosiłem Radzie na poprzedniej sesji, a Rada przegłosowała jednogłośnie i Przewodniczący za tym glosował, żeby w porządku obrad znalazła się informacja na temat ustawy oświatowej, w sprawie przygotowania Gminnego Zespołu Szkół do przyjęcia sześciolatków i Przedszkola Publicznego do przyjmowania pięciolatków. Czy to ma być w innym punkcie omawiane , a w zasadzie Rada zleciła , aby to był oddzielny punkt. Jeżeli on dzisiaj nie jest przygotowany to radny wolałby , żeby temat był omówiony na następnej sesji. Otrzymałem informację Dyrektora Przedszkola , ale to nie jest mój wniosek , ja składałem wniosek do Rady, natomiast Rada dała zalecenie Wójtowi i Przewodniczącemu Rady Gminy.
 
 
 
 
 
- 3 -
 
Przewodniczący Rady Gminy – Sekretarz Gminy Pani Krystyna Wożakowska odpowie na ten temat. W części jest to przygotowane i w pkt Interpelacje i zapytania , zostanie omówione. Na pewno nie będzie to pełna informacja , ale powiedzmy , że to wstępne opracowanie jest. W międzyczasie była rozmowa z Dyrektorem Przedszkola , następnie wystosowała pismo do Rady , które przedstawię w dalszej części porządku obrad. Pismo to jest jak gdyby częścią sprawy , które będzie omawiane na sesji Rady Gminy.
 
Ad.4
Informacja o podjętych uchwałach na XXXI sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy złożył informację o podjętych uchwałach na   XXXI sesji Rady Gminy.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 5
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach , które wpłynęły do Rady Gminy .
Przewodniczący Rady Gminy złożył informację o pismach , które wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
 1. pismo z dnia 14 kwietnia 2009 roku Pani Marii Kupka , zam. Janowice Wielkie ul. Demokratów 21,
 2. pismo Dyrektora Przedszkola w Janowicach Wielkich dotyczące prawa dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Pisma stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
 Ad. 6 (zdjęty z porządku obrad)
 
Ad. 7
Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXX sesji Rady Gminy.
Sekretarz Gminy złożyła informację w zakresie realizacji ustawy oświatowej tj. przygotowania GZS do przyjęcia sześciolatków a Przedszkola Publicznego do przyjęcia pięciolatków. W Gminie Janowice Wielkie na pobyt stały łącznie zameldowanych jest 57 dzieci w wieku 5 i 6 lat. Publiczne przedszkole opieką edukacyjną może objąć 60 dzieci. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5 i 6 letnie. Jak wiemy nie wszystkie dzieci z Gminy Janowice Wielkie muszą chodzić do przedszkola w Janowicach Wielkich. Chodzą również do jeleniej Góry. Na dzień 15 kwietnia do przedszkola wpłynęło 41 wniosków o przyjęcie w roku następnym. 23 wnioski od rodziców dzieci 6 letnich , 18 wniosków 5 letnich. Przedszkole jest w pełni przygotowane aby przyjąć dzieci 5 i 6 letnie i objąć je edukacją przedszkolną. Jeśli chodzi o GZS , to w szkole była wywieszona informacja , że do dnia 20 kwietnia rodzice mogą zapisywać do szkoły dzieci sześcioletnie. Zapisane zostało 1 dziecko 6 letnie. GZS jest przygotowany na przyjęcie dzieci 6 letnich. Dyrektor GZS uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty i Wychowania nt. Sześciolatek idzie do szkoły” , na którym została omówiona praca z dzieckiem sześcioletnim oraz realizacja nowej ustawy programowej . W szkole zostało przeprowadzone szkolenie Rady pedagogicznej nt. „Sześciolatek w szkole. Szkolenie miało na celu przygotowanie merytoryczne nauczycieli do przyjęcia sześciolatków w grono uczniów. W szkole zostało przygotowane niezależne pomieszczenie dla dzieci młodszych, w którym uczniowie klas pierwszych wymagających opieki poza lekcjami będą mogli korzystać z opieki świetlicowej . W bieżącym roku szkolnym , szkoła była diagnozowane pod kątem stanu opieki świetlicowej w kontekście obłożenia, wieku obowiązkowego szkolnego, czyli pod względem dzieci sześcioletnich. Wizytator Kuratorium wydał pozytywną ocenę funkcjonowania oraz warunków i możliwości jakimi dysponuje szkoła. Szkoła również ustaliła i uzgodniła z
 
 
 
 
 
 
- 4   -
poradnią psychologiczno- pedagogiczną możliwości porad indywidualnych , konsultacji dla rodziców dzieci sześcioletnich.  
Zgodnie z ustawa o systemie oświaty obowiązek posyłania dziecka sześcioletniego do klasy I będzie obowiązywał od roku 2012. Dyrektor przedszkola w piśmie do Wójta Gminy stwierdza , że rok 2010 i 2011 są to lata przejściowe , gdzie akurat w Gminie Janowice Wielkie jest dzieci trochę więcej. Ponadto zakłada , że wszystkie dzieci sześcioletnie będą uczęszczały dalej do przedszkola. Jest umówione spotkanie Wójt i Dyrektorzy Szkoły i Przedszkola gdzie ten temat będzie omówiony bardzo szczegółowo. Na dzień dzisiejszy w GZS wydzielone jest jedno pomieszczenie dla dzieci młodszych , tam jest jedno dziecko. Również będzie wygospodarowane takie pomieszczenia w Przedszkolu.
Następnie Sekretarz Gminy złożyła informację o realizacji  innych wniosków zgłoszonych na XXX sesji Rady Gminy.
Radna Bożena Dyduch zapytała jak przedstawia się sprawa świetlicy w Komarnie. Udzielono odpowiedzi na piśmie, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy NR XXX/120/2009 budowa świetlicy ujęta jest w WIP a termin realizacji budowy świetlicy rok 2010,
- sprawa oświetlenia placu zabaw w Komarnie . Udzielono odpowiedzi na piśmie , że wniosek będzie rozpatrywany na miejscu w Komarnie z udziałem radnych , sołtysa wsi przy modernizacji oświetlenia ulicznego w Komarnie.
 
Radny Andrzej Salkiewicz wniosek w sprawie boiska w Komarnie . Udzielono odpowiedzi na piśmie, że wyposażenie boiska zostanie zakupione do końca czerwca 2009 roku.
 
Radny Jan Osękowski – wniosek dotyczący dopłat do autobusu MZK , dowożących mieszkańców do Radomierza do zakładu pracy. Udzielono odpowiedzi na piśmie , że Gmina dopłaca 1,80 zł do każdego wozokilometra i ilość kilometrów dodatkowych wynosi 9,72.
 
Radny Jońca Piotr radny złożył wniosek o wykonanie barierek ochronnych w Komarnie – po raz kolejny, wniosek ten łącznie z pismem przewodnim , Wójt Gminy przesłał do Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze , ażeby ten wniosek był zrealizowany prawidłowo.
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do Rady czy są jeszcze uwagi lub zapytania do przedstawionej informacji.
 
Radna Bożena Dyduch – stwierdziła , że została chyba źle zrozumiana , dotyczy wniosku w sprawie świetlicy w Komarnie , chodził radnej o to , że świetlica , która otworzono , gdzie miała być sala internetowa jest nieczynna.
 
Sekretarz Gminy – Wójt Gminy złożył wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracownika interwencyjnego , ażeby ta świetlica była otwarta , nie tylko zresztą ta. Jest problem jeżeli chodzi o zamontowanie linii Internetu w budynku byłej szkoły w Komarnie. Ponadto Pani , która tam pracowała zatrudniona była w ramach prac interwencyjnych, umowa wygasła marcu br. ale trzeba powiedzieć , że frekwencja dzieci w świetlicy była niewielka. Na okres ferii zostały uruchomione te świetlice w każdej miejscowości , natomiast dzieci tam było niewiele. Nie wiadomo czy to jest powodem , że te świetlice nie są jeszcze dobrze rozpowszechnione , czy program jeszcze dobre nie zafunkcjonował ,że dzieci jeszcze nie przychodzą . Będziemy podejmowali działania , żeby zatrudnić tam pracownika  w ramach prac interwencyjnych, najprawdopodobniej może być to ta sama pani , która tam już pracowała. Trudno jest znaleźć pracownika , który chciałby
 
 
 
 
 
- 5 -
pracować z dziećmi , ponieważ musi to być osoba , która chce pracować z dziećmi, ale będziemy się starali aby te świetlice funkcjonowały.
 
Radny Szymon Młodziński wraca do ustawy oświatowej, radny stwierdził , że przyjął informację Wójta Gminy. Natomiast ma uwagę do Przewodniczącego Rady Gminy , skoro Rada zaleca , żeby to był temat oddzielny , nie dlatego , że tak się podoba , jest to ważny temat i powinien być rozpatrywany jako oddzielny w porządku obrad sesji, po to żeby szczegółowo omówić i z udziałem osób odpowiedzialnych , którzy są za to odpowiedzialni tj. dyrektor GZS i dyrektor przedszkola. Na 15 minut mogliby tu się pofatygować aby sprawę przedstawić.
 
Przewodniczący Rady Gminy w nawiązaniu do uwagi przedstawionej przez Pana Młodzińskiego , informuję , że ten temat nie znalazł odbicia na tej sesji w porządku obrad ponieważ, Wójt Gminy chciał szczegółowo temat rozpoznać i omówić z pracownikami odpowiedzialnymi za oświatę w gminie , żeby mieć konkretne odpowiedzi dla Rady. Ponieważ wszystkie uzgodnienia nie zostały dopracowane i wszystkie informacje nie spłynęły, dlatego ten temat nie został ujęty w porządku obrad. Niezależnie od tego temat był traktowany jako interpelacje i w związku z tym odpowiedź była przygotowana , ale niepełna. Przy przygotowywaniu porządku obrad informacja nie była wystarczająca , aby mogła być przedstawiona Wysokiej Radzie.
 
Radny Szymon Młodziński – przyjął wyjaśnienia Przewodniczącego Rady Gminy.
 
 Radni nie wnieśli więcej uwag do przedstawionej informacji.
 
Ad. 8
Przewodniczący Komisji rewizyjnej Rady Gminy Jan Osękowski złożył informację o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Komisja w tym okresie miała dwa posiedzenia , obydwa były poświęcone sprawdzeniu wykonania budżetu za rok 2008. O wynikach tych posiedzeń powiem w pkt 10 porządku obrad. Ponadto Komisja sprawdziła wykonanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z lat 2007 – 2008. W tej sprawie krótką informację przedstawi radny Pan Maciej Wojtas i zostanie ona złożona do protokołu. W tym też okresie Komisja zgodnie z planem miała sprawdzić działalność Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy, ale wpłynęło do nas pismo , że ze względu na chorobę pracownika Wójt Gminy prosi o przełożenie tych kontroli na okres późniejszy. I zgodnie z prośbą Wójta Gminy ten temat został odłożone, dlatego jak gdyby , w tym zakresie plan pracy nie został zrealizowany . Z analizy budżetu i tej sytuacji związanej z choroba pracownika wypływają pewne wnioski , ja bym prosił o pewne uzupełnienie planu pracy Komisji w pkt 12 porządku obrad sesji tj. w sprawach organizacyjnych.
 
Radny Maciej Wojtas złożył sprawozdanie z realizacji zaleceń i wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w latach 2007 – 2008.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9
Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Sprawy różne.
Radni zgłosili następujące wnioski i zapytania.
 
 
 
 
 
- 6 -
 
Radna Bożena Dyduch - droga powiatowa w Komarnie jest nieprzejezdna i należy poczynić wszelkie starania aby ja wyremontować ponieważ w niektórych miejscach dziury są głębokie na 30 cm.  Ponadto należy tą drogę oczyścić , bo mało , że są dziury to jeszcze po bokach zalega piasek po zimie z przed dwóch a nawet trzech lat.
 
Drugi wniosek dotyczy oczyszczenia potoku Komar , ponieważ w potoku w niektórych miejscach rosną drzewa.
 
Trzeci wniosek –  w tym roku ma być rozpoczęta budowa kanalizacji i wodociągu w Komarnie , i  w związku z tym , że wodociąg będzie kładziony w pasie drogowym , to droga będzie nieprzejezdna dlatego należy wykonać objazd dla tych mieszkańców którzy mieszkają w górnym Komarnie.
 
Radny Szymon Młodziński – przy ulicy Wojska Polskiego wybudowanych jest 10 domów jednorodzinnych z materiałów łatwopalnych, prosi się zatem aby hydranty które są umieszczone po przeciwległej stronie ulicy były cały czas sprawne. Ja cztery lata wstecz postawiłem wniosek , aby zbadać stan techniczny wszystkich hydrantów w Janowicach Wielkich w całej gminie. Owszem zostało to wykonane i jak się okazało to przy ulicy Wojska Polskiego nie było dwóch hydrantów bo zostały skradzione przez złomiarzy (jeden naprzeciw ośrodka zdrowia a drugi naprzeciw budynku Pana Sapy). Na mój wniosek te hydranty zostały zamontowane na polecenie Wójta Gminy , ale od tego czasu minęły już cztery lata i w związku z tym nie wiem , czy w tym okresie był robiony przegląd stanu technicznego tych hydrantów. Jeżeli nie to prosiłbym, żeby pracownicy znający się na tym dokonali przeglądu stanu technicznego hydrantów przynajmniej przy ulicy Wojska Polskiego jednocześnie prosiłbym aby wniosek był wykonany jak najszybciej i żebym został o tym poinformowany.
 
Radny Zbigniew Chrobak chciałbym się dowiedzieć kiedy będzie wyremontowany chodnik na moście na Bobrze ul. Świerczewskiego w Janowicach Wielkich. Ciężkie samochody zniszczyły chodnik. Ponadto radny wnioskuje aby pracownicy interwencyjni pomalowali most.
W ubiegłym roku na XVIII sesji zgłosiłem wniosek aby zamontować na budynkach komunalnych uchwyty do flag. Do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi na wniosek.
 
Radny Romuald Łaski – kiedy Komisja Budżetowa dokonywała wizji na terenie Janowic odnośnie spraw wykonywanych na rzecz naszej gminy, zwróciliśmy uwagę na to , że przy budowie ulicy Matejki wykonawca poprzez zastosowanie ciężkiego sprzętu zniszczyli w pobliżu tej ulicy chodnik przy ulicy 1 Maja. Zapytanie czy istnieje możliwość wyegzekwowania od wykonawcy tego remontu poprawienia tego co zniszczyli. Radny uważa , że należałoby wykonawcę obciążyć kosztami remontu tego chodnika.
 
Radny Ryszard Sobolewski – prosiłby aby Urząd Gminy wystąpił do Wydziału Komunikacji o to aby zamontowano znaki drogowe ostrzegawcze , informujące kierowców o tym , że na ty odcinku drogi przepędzane jest bydło. Znaki były ale zostały bez powodu zdjęte i już nie wróciły. Chciałbym aby znaki zostały zamontowane bo to nie jest tylko w moim interesie, ale również innych osób , które przepędzają bydło przez drogę.
 
 
(godz. 11,00) Przewodniczący Rady Gminy ogłosił  przerwę w obradach Rady.
(godz. 11.15) Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady po przerwie.
 
 
Ad. 10 pkt 1
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008.
Skarbnik Gminy poinformowała , że zanim omówi  sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2008 przedstawi poprawki do sprawozdania wniesione przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy. Poprawki dotyczą:
 
 
 
 
-   7 -
1. na stronie 5 sprawozdania w ostatnim zdaniu powinno być „załącznik Nr 3 a jest zał. nr 4,
2.na stronie11 sprawozdania w Dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport dodani pkt c o treści dotacja dla UKS w Janowicach Wielkich w kwocie 7 000 złotych,
3. w załączniku nr 5 Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2008 roku mylnie wyliczono % i tak:
Na stronie 1   w rozdziale 01095 § 4300 jest 81,99%     a powinno być 91,66%,
Na stronie 7   w rozdziale 75412 § 6060 jest 100 %     a powinno być 99,33 %
Na stronie 11 w rozdziale 80113 § 4040 jest 87,90 %  a powinno być 100 %
Na stronie 13 w rozdziale 85154 §3030 jest 87,74 %    a powinni być 99,19 %.
Następnie Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła sprawozdanie z realizacji budżetu gminy na 2008 roku. W swoim wystąpieniu poinformowała , że w wyniku zmian planowany budżet gminy na rok 2008 rok osiągnął następujące wielkości dochody budżetowe 9.664.272,54 zł, wydatki budżetowe 9.703.076,54 zł. Planowany deficyt budżetu za rok 2008 w kwocie 38.804,00 znajdował pokrycie w środkach pochodzących z kredytu w wysokości 200 000 zł przeznaczonego również na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
W 2008 roku realizacja budżetu gminy przedstawiała się następująco:
Dochody budżetowe w wysokości 9.451.959,26 zł
Wydatki budżetowe w wysokości 8.810.436,40 zł
Nadwyżka wynosiła 641 522,86
Uzyskano przychody w wysokości 225 751,71 zł z tego
Z kredytu bankowego 200 000 zł
Z wolnych środków na dzień 1 stycznia 20098 roku 25 751,71
Rozchody na kwotę 861 196,00
W wyniku spłaty pożyczek 219 996,00
W wyniku spłaty kredytów 641 200,00
Nadwyżka budżetu gminy (wolne środki ) wyniosła 6 078,57
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych wynosi 2 524 776,00 z tego
Z pożyczek z WFOŚ IGW 765 476,00
Z kredytów bankowych 1 759 300,00
Odsetki od kredytów i pożyczek w 2008 roku wyniosły 185 029,09.
Dług gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 26,71 % przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %. Natomiast zadłużenie gminy w 2008 roku z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosło 11,07 % przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %.
Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Ad. 10 pkt 2
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinię Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o przedłożonym   przez Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
Janowice Wielkie za rok 2008 oraz zapoznał Wysoką Radę z pismem RIO z dnia 14 kwietnia 2009 roku WIAS-JG-440-9/2009.
Uchwała Nr I-72/2009 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 20098 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójt Gminy Janowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2008 oraz  pismo RIO z dnia 14 kwietnia 2009 roku WIAS-JG-440-9/2009 stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 10 pkt 3
Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie zaprezentowanego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Osękowski – Komisja Rewizyjna analizowała wykonanie budżetu gminy 2008 na dwóch posiedzeniach jak już wcześniej wspomniałem. Na pierwszym posiedzeniu bez udziału pracowników gminy , na drugim  z udziałem Wójta Gminy i Skarbnika Gminy. Zadaliśmy szereg pytań , dostaliśmy odpowiedzi na te pytania. Generalnie wnioski Komisji są takie , że budżet został wykonany tak jak w informacji o wykonaniu budżetu radni otrzymali , w
 
 
 
 
 
- 8 -
sposób zadawalający , procenty przy każdej pozycji oscylują w pozycji 100 i Komisja jednogłośnie glosowała „za” dzieleniem absolutorium jeśli chodzi o wykonanie budżetu. Dwa słowa komentarza, otóż tego , że tak jednomyślna była Komisja w sprawie wniosku czy decyzji o udzieleniu absolutorium, no trudno być tak w pełni zadowolonym z wykonania tego budżetu. Chciałbym zwrócić uwagę , że budżet ulegał licznym zmianom. Jak wynika z informacji na str. 2 zmiany dokonywane były siedemnastokrotnie na drodze uchwał podjętych przez Radę Gminy i sześciokrotnie w drodze zarządzeń Wójta Gminy. My jesteśmy małą gminą , mamy mały budżet i tak duża ilość zmian w zasadzie prowadzi do tego , że budżet na podstawie tych zmian jest na koniec roku dopasowany do jego wykonania. Stąd te parametry jakby powiedzieć , te współczynniki procentowe wypadają bardzo korzystnie, natomiast nie wszystkie zadania zwłaszcza zadania inwestycyjne zostały wykonane. Tak jak mówię Komisja podeszła do badania budżetu w takim sensie , że badała wykonanie budżetu w porównaniu do uchwał Rady Gminy. No bo celem pracy Wójta jest wykonanie budżety zgodnie z podjętymi uchwałami, i taki cel został osiągnięty , co widać na podstawie sprawozdania. Chciałem tylko powiedzieć , że złożyłem prośbę , wniosek do Skarbnika Gminy , żeby do sprawozdania przyszłorocznego dołożyć jedną kolumnę więcej , tzn. żeby radni widzieli (bo prawdopodobnie w tym roku budżet będzie podlegał zmianom) , żeby radni wiedzieli jaki budżet był planowany na początku roku a jaki ukształtował się na podstawie zmian , w toku wykonywania tego budżetu. Dlaczego o to proszę , planowany budżet roku 2008 – trudno było ustalić jaki kształt był tego budżetu na początku roku 2008, ponieważ on był uchwalony przez RIO i zaraz potem był zmieniany przez Radę Gminy, ale mniej więcej, suma wydatków inwestycyjnych planowanych na 2008 rok to było według moich wyliczeń około 2 280 000 złotych. natomiast już pomijam co wykonano czego nie wykonano , bo to radni sami wiedzą. Natomiast w ujęciu finansowym wykonanie inwestycji zamyka się kwotą 540 000 złotych. To jest też informacja nie oddająca całości sprawy ponieważ jak Skarbnik wspominała wykonano ulicę Kopernika , za którą Gmina zapłaciła dopiero w styczniu. Czyli gdyby do tej kwoty 540 000 złotych dodać 780 000 złotych należność za wykonanie ulicy Kopernika no to łącznie wartość inwestycji wykonanych w roku 2008 , z zastrzeżeniem tego , że część została zapłacona w styczniu tj. około 1 300 000 złotych no a plan był 2 300 000 złotych. Także mimo tych pozytywnych wskaźników można powiedzieć , że tempo   inwestowania w gminie nie jest takie jak na początku roku radni planowali , a mieszkańcy pewnie oczekiwali.
 
Ad. 10 pkt 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jan Osękowski przedstawił Uchwałę Nr I-93/2009    Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii  o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie.
 
 Uchwała Nr I-93/2009    Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2009 roku
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Ad. 10 pkt 5
W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za rok 2008 uchwał wzięli:
 
Radny Szymon Młodziński Wysoka Rado każdy z nas zauważył , że w tym roku otrzymaliśmy od Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 starannie opracowane zarówno w formie opisowej , graficznej i tabelarycznej. Jest to sprawozdanie przejrzyste i czytelne , uważam że każdy z nas czytając go i słuchając to co przed chwilą powiedziała Skarbnik Gminy mógł z łatwością podjąć własną decyzję w jaki sposób będzie głosował za udzieleniem absolutorium. Ja mam przygotowane kilka pytań do Wójta Gminy , ale szanując bardzo trudny okres żałobny w życiu Wójta nie będę zadawał tych pytań, ponieważ one nie tak ważne jeżeli chodzi o wykonawstwo, a odpowiedź na nie nawet negatywna również nie przekreśli mojej decyzji wcześniej podjętej jak będę glosował nad tym sprawozdaniem , a glosował będę o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
 
 
 
 
 
-   9 -
Radna Bożena Dyduch Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił nam wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy , stwierdził , że skontrolowano dochody , wydatki , plan wykonania , nie mniej jednak jak po analizie tutaj całego budżetu chciałam dla Komisji Rewizyjnej przedstawić dwa wnioski o przeprowadzenie kontroli tryb u zbycia lokali stanowiących własność gminy , remontowanych a następnie sprzedanych w trybie bezprzetargowym w roku 2009, oraz o przeprowadzenie kontroli inwestycji plac zabaw w Komarnie , w oparciu o jakie cenniki wykonawca rozliczył w/w inwestycję. Przykład zasiew trawy 854 złotych na 500 m2 . Te moje wnioski składam na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę , że wnioski trzeba złożyć do rady Gminy ponieważ tylko Rada Gminy może zlecić przeprowadzenie kontroli.
 
Radna Bożena Dyduch stwierdziła , że chyba temat powieliła , ponieważ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mówił o tym , że w planie jest kontrola lokali , a nie przeprowadzono jej ze względu na chorobę pracownika.
 
Przewodniczący Rady Gminy z uwagi na to , że Kierownik RGKIM jest na chorobowym Wójt wystąpił do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przesunięcie planowanej kontroli na czas powrotu do pracy i wtedy planowana kontrola zostanie przeprowadzona.
 
Radni nie zgłaszali się do dyskusji.
 
Ad. 10 pkt 6
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za”   udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie było 13 radnych . 
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych. (Radny Kamil Kowalski nieobecny był na Sali obrad w czasie głosowania)
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXXI/131/2009.
 
 
(godz. 12,05) Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach Rady.
(godz. 12.20) Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady po przerwie.
 
Ad. 11 pkt 1
Podjęcie uchwał w sprawach:
Sekretarz Gminy poinformowała , że uchwała w sprawie   ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie na rok 2009 została podjęta przez Radę Gminy na sesji w grudniu 2008 roku. Regulamin ten miał obowiązywać w roku 2009 jednakże została zmieniona ustawa Karta Nauczyciela , która zdejmuje obowiązek corocznego uchwalania tego regulaminu. W związku z tym podjęty regulamin był podjęty uchwałą Rady Gminy , był planowany do obowiązywania w roku 2009 , to zostały z niego wykreślone punkty dotyczące roku 2009 i taka treść projektu uchwały została przekazana związkom zawodowym do uzgodnienia. Związki zawodowe uzgodniły treść regulaminu w wersji przedstawionej. Zwracam się do Wysokiej Rady o przyjecie tego regulaminy. Wójt Gminy uczestniczył w posiedzeniu Komisji
 
 
 
 
 
- 10 -
Budżetu i przekazał mi ,że  Komisja zgłosiła następujące poprawki, a mianowicie , że dyrektorem nie musi być nauczyciel. Wysoka Rado , to jest błąd , przepis ustawy istniał wcześniej, że dyrektorem szkoły czy przedszkola nie musi być nauczyciel. Natomiast to wcale nie oznacza , że ten dyrektor , który jest menagerem , że będzie on wynagradzany z regulaminu. To w tytule uchwały jest wyraźne określenie , że to jest regulamin wynagradzania nauczycieli a nie innych osób. No. W szkole pracuje sekretarka , która ma wyższe wykształcenie ekonomiczne , mogłaby być managerem gdyby ja powołano na dyrektora , ale to nie oznacza , że będzie ona wynagradzana z Regulaminu.  Poprawka wprowadziła by zmianę , że np. dyrektorem szkoły czy przedszkola nie musi być nauczyciel. I tu wymienia się stanowiska. Ten projekt regulaminu był uzgodniony ze związkami zawodowymi , w GZS i w przedszkolu innych stanowisk kierowniczych nie ma. Następna poprawka dotyczy § 10 , w którym mowa o innych świadczeniach wynikających ze stosunku pracy i dotyczy sprawowania opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych szkół w ramach „zielonych szkół”. Żadne związki zawodowe już na zmianę w regulaminie się nie zgodzą, projekt w tej formie był uzgodniony , że za sprawowanie tej opieki przysługuje dodatkowe wynagrodzenie jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo. Sekretarz Gminy zwróciła się do radnych z apelem , aby pozostawić projekt uzgodniony bez zmian, ponieważ wszelkie zmiany podlegają uzgodnieniom ze związkami zawodowymi i te uzgodnienia muszą być przekazane na piśmie do Wojewody. W tej chwili, no to by wyglądało tak , że nasze jednostki działałyby bez regulaminu wynagradzania. Jeżeli działałyby bez regulaminy to byłoby nie zgodne z prawem.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu Anna Liebersbach – członkowie Komisji zaproponowali zmiany w § 6 i 10 w głosowaniu te zmiany przyjęte były 10 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”. W tej chwili nie wiem , czy Komisja będzie glosowała od nowa całość. W § 6 Komisja zaproponowała taki zapis „Pracownikowi , któremu powierzono stanowisko dyrektora , wicedyrektora szkoły i dyrektora przedszkola przyznaje się miesięczny dodatek w wysokości:” Natomiast § 10 „Za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi w ramach „zielonych szkół” przysługuje dodatkowe wynagrodzenie jak za 2 godziny ponadwymiarowe dziennie”. Takie zmiany zostały przegłosowane i Wójt Gminy nie robił nam żadnych zastrzeżeń , że nie możemy tego przegłosować.
 
Radny Romuald Łaski – radny Orłowski zadał Wójtowi Gminy pytanie i nie otrzymał odpowiedzi. Dotyczy § 8 i 9 regulaminu   za warunki pracy z tytułu trudnych i uciążliwych warunków określonych w Rozporządzeniu MEN. Tu jest mowa w nagłówku o pracy w trudnych i uciążliwych warunkach , natomiast już w tych wypunktowanych niżej warunkach trudnych do 15 % , a w warunkach szkodliwych i uciążliwych też 15 %. Nie ma w tym Rozporządzeniu MEN w sprawie dodatków za warunki pracy mowy o warunkach szkodliwych wyraz „ szkodliwych” jest w tym przypadku zbędny i niezgodny z w/w rozporządzeniem. Jeżeli chodzi o zakres bo radny pytał co to znaczy warunki uciążliwe i trudne. Otóż § 8, na który powołuje się nasz regulamin , trudne warunki to znaczy praca z dzieckiem skierowanym do nauczania specjalnego , indywidualnego a także praca w klasach łączonych. Wskazane byłoby żeby zostawić ten zapis jaki jest i skreślić tylko wyraz szkodliwych – nie ma tego w Rozporządzeniu MEN odnośnie tej szkodliwości. Na naszym terenie szkodliwość dla zdrowia nie występuje. Wnioskuję aby skreślić z tego zapisu wyraz „szkodliwych”.
 
Radca Prawny – Rady stawiane są w takiej sytuacji przymusowej, że muszą podejmować uchwały , których treść jest ustalana poza nimi. Należałoby w tym momencie jak gdyby odwrócić kolejność procedowania nad uchwałami. W tym przypadku mamy tutaj uchwałę , którą podejmujemy co roku. Rok do roku przenoszone są te same zapisy o wyrzucane są te , które Wojewoda kwestionuje co jakiś czas. Bo raz je kwestionuje a w następnym roku nie kwestionuje. A więc robimy to pod wskazaniem Wojewody. I teraz jak idziemy na rozmowy ze związkami zawodowymi to mówimy mieliśmy tak, Wojewoda nam zakwestionował to , w związku z tym to wyrzucamy , czy zmieniamy zapis tak żeby  Wojewoda nam nie uchylił uchwały. Ale o co chodzi w tej kwestii najbardziej , chodzi o to , że projekt jest uzgodniony ze związkami zawodowymi. Co to znaczy uzgodniony , to znaczy zaakceptowany bez żadnych uwag. A więc jeśli związki zawodowe dostały konkretny tekst nam nie wolno ani kropki ani przecinka w tym tekście zmienić. On jest uzgodniony , jak go uzgodnimy to on już nie jest uzgodniony. Dzisiaj gdybyśmy dokonali zmiany to po prostu naruszamy zasady procedowania w tym
 
 
 
 
- 11   -
zakresie. Dlatego zwraca się do Rady – te zmiany , które Komisja proponuje nie wpływają na funkcjonowanie tej uchwały. Sugestia byłaby taka , żeby ewentualnie przyjąć uchwałę w tej formie jaka jest, zapamiętać ewentualnie zaznaczyć , że jest potrzeba dokonania zmiany. Mimo , że ta uchwała jest uchwalana na czas nieokreślony nie oznacza to , że nie będzie zmieniana , bo sprawy placowe dla nauczycieli będą wprowadzane Dlaczego jest taki pośpiech z uregulowaniem tych spraw, bo ustawodawca liczył , na to że ogłosi to jeszcze w roku zeszłym , a rady nie zdążą jeszcze uchwalić nowych regulaminów. Ogłoszono to dopiero w tym roku, a zapisy zostały takie jakie tam przewidziano w tej ustawie. A więc , że do czasu wprowadzenie wg nowej ustawy tych regulaminów stosuje się regulaminy z roku 2008- do kiedy stosuje się – 3 miesiące od ogłoszenia ustawy budżetowej , czyli dokładnie 23 kwietnia czyli termin już minął. Wychodzi na to jakby czytać to literalnie , to nasi nauczyciele nie powinni dostawać z regulaminu 2009 tylko z 2008 , a po 23 kwietnia to już czarna dziura. Proponuje aby nie przekładać tej sprawy, uchwalić ten regulamin i ogłosić.
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do rady z zapytaniem czy są jeszcze uwagi do projektu uchwały , jeżeli nie ma , procedura tego wymaga aby przegłosować poprawki , które zgłosiła Komisja.
 
Radny Szymon Mlodziński to do czego to się sprowadza to uzgodnienie z Radą chyba po to , że jeżeli Rady dają pieniądze, żeby skorzystać z tych zapisów nie poprawiajcie ale pieniądze dajcie, bo po co ma Rada to zatwierdzać, jeżeli nie można niczego zmienić.
 
Radca Prawny uwaga jest słuszna i jedynym lekarstwem na to jest to , że przed uzgadnianiem ze związkami zawodowymi przekazać do Komisji Budżetu , aby w przyszłości uniknąć błędów , to najpierw uzgodnić projekt regulaminu z Komisją Budżetową a później przekazać do uzgodnienia związkom zawodowym.
 
Radna Anna Liebersbach – w zaistniałej sytuacji Komisja wycofuje swoje wnioski w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie w § 6 i 10.
 
Przewodniczący rady gminy dla uszanowania przepisów ustawy i Statutu Gminy , przewodnicząca nie może wypowiadać się za komisję, wnioski trzeba na Radzie przegłosować.
 
 
Radny Kamil Kowalski jeżeli radny Łaski mówi , że coś jest sprzeczne z Rozporządzeniem MEN , jeżeli my mamy nad czymś glosować to czy nie można tak zrobić , że zostaną naniesione poprawki wróci to do uzgodnienia ze związkami zawodowymi i uchwalimy to w takiej formie żeby było zgodne z prawem. W czym jest problem , na chwilę obecną i żeby nas nie traktować tak jak maszynkę do glosowania.
 
Radca Prawny jeżeli nie podejmiemy uchwały to sytuacja będzie taka , że przez jakiś czas do kolejnej sesji nie będzie aktualnego regulaminu. Jeżeli chodzi o zapytanie radnego Kowalskiego Kamila – to po prostu sytuacja będzie taka , że będziemy wypłacali z tej uchwały która podjęliśmy poprzednio na rok 2009 a nowej aktualnej uchwały nie będziemy mieli. Według nowej ustawy powinniśmy płacić nauczycielom z regulaminu 2008 do 23 kwietnia. Natomiast Nadzór Wojewody napisał , tam gdzie regulamin uchwalili na 2009 to ten regulamin stracił moc 23 stycznia .
 
Radny Romuald Łaski – zgłasza wniosek – z uwagi na to , że pojawiają się komplikacje i problemy wnioskuje żebyśmy przyjęli ten regulamin zgodnie z sugestią Wójta Gminy z zastrzeżeniem , że przy najbliższej regulacji tego aktu , najpierw trafi on do Komisji budżetu, która poprawi , uzupełni i dopiero później do konsultacji ze związkami zawodowymi.
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się do radnego Romualda Łaskiego , radny poprzednio zgłosił wniosek formalny dotyczący zapisu § 8 , zapytuję czy radny ten zgłoszony wniosek wycofuje.
 
Radny Romuald Łaski zgodnie z tym wnioskiem , który zgłosiłem o przyjęcie regulaminu w wersji przedstawionej przez Wójta – poprzedni wniosek wycofuję.
 
 
 
- 12 -
Radny Szymon Młodziński jeżeli mówi się w jednym zdaniu w warunkach trudnych , a w drugim zdaniu w warunkach szkodliwych , to warunki szkodliwe i uciążliwe mieszczą się również w tym wyrazie trudnych.
 
Radna Anna Liebersbach chciałabym prosić na drugi raz osoby odpowiedzialne , czyli Sekretarz Gminy aby jaśniej tłumaczyły o co w tym wszystkim chodzi. Gdyby na Komisji Wójt wytłumaczył , że nie możemy żadnych zmian wprowadzać to byśmy tego nie zrobili.
 
Radny Jan Osękowski – wnoszę o zakończenie dyskusji na ten temat i apeluję do Rady abyśmy zagłosowali przeciwko tej zmianie , żebyśmy zaczęli się szanować , a nie apelowali żeby ktoś tutaj najpierw do nas a potem do związków zawodowych. Jak zagłosujemy przeciwko to będzie najlepszy apel do wszystkich , którzy mają coś wspólnego z takimi uchwałami. Przyjdą wtedy do Rady uzgodnią z Radą a później pójdą do związków. A jak my będziemy ciągle pod presją , że my musimy to tak będą nas traktować jak do tej pory i wnioskuję o zakończenie dyskusji i głosowanie przeciwko .
 
Radny Szymon Młodziński jeżeli na Komisji Budżetowej poświęciliśmy sporo czasu na ten temat , prosiłbym o pięć minut przerwy. Komisja Budżetowa jest tutaj w 80 % i szybko przegłosujemy. Jeżeli będzie zgoda wrócimy do pierwotnego wydania a jednocześnie z takim zapisem jak mówił radny Łaski, tak żebyśmy tego nie zostawiali , bo to jest ważne dla nauczycieli.
 
Radny Kowalski Kamil – ważne dla nauczycieli , rozmawiamy tu o ważnych rzeczach dotyczących naszej młodzieży , naszych mieszkańców , pracowników szkoły. Ja mam tylko jedno pytanie dlaczego skoro to miało moc obowiązującą poprzedniej uchwały to 23 kwietnia , tudzież nawet do 23 stycznia – dlaczego my o tym rozmawiamy dzisiaj , a nie miesiąc , półtora , dwa czy trzy temu – ja Rego nie rozumiem. Znowu na ostatnią chwilę rozmawiamy o rzeczach , które swobodnie można było rozmawiać na spokojnie dużo wcześniej , mając potężny zapas czasu. Prosiłbym , żeby ktoś kiedyś to wytłumaczył.
 
 
godz. 13.00) Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach Rady.
(godz.13.10) Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady po przerwie.
 
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Budżetu radnej Annie Liebersbach.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu – Anna Liebersbach po wysłuchaniu wyjaśnień Radcy Prawnego Komisja Budżetowa wycofuje zgłoszone poprawki w § 6 i 10 do Regulaminu   określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie. Jednocześnie zgłaszamy wniosek , aby w przyszłości projekt w/w najpierw trafiał do Komisji Budżetu a później do związków zawodowych.
W głosowaniu nad wnioskiem „za” głosowało 8 radnych. Powyższa decyzja została podjęta jednogłośnie.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie .
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za głosowało 11 radnych , „przeciwnych” 2 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXXI/132/2009.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych.
 
 
 
 
 
-13 -
Ad. 11 pkt 2
Przewodniczący Rady Gminy przedstawi ul projekt uchwały w sprawie przyjęcia umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Janowice Wielkie a Gminą Bozkov w Republice Czeskiej.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu radna Anna Liebersbach poinformowała , że Komisja na posiedzeniu omówiła projekt uchwały , pozytywnie   zaopiniowała oraz jednogłośnie przyjęła.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Janowice Wielkie a Gminą Bozkov w Republice Czeskiej.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za głosowało 13 radnych , „wstrzymujących się” 1 radny.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXXI/133/2009.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
 
Ad. 11 pkt 3
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Janowice Wielkie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej pod lokalizację inwestycji celu publicznego.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu radna Anna Liebersbach poinformowała , że chodzi tutaj o działkę pod inwestycję jaką gmina będzie robiła pod kanalizacje  dla Komarna. Ponadto poinformowała , że Komisja na posiedzeniu omówiła projekt uchwały i pozytywnie   zaopiniowała , w głosowaniu „za” pozytywna opinią było 9 radnych , „przeciw” 1 radny.
 
W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały głos zabrali:
Radny Jan Osękowski zapytał , czy Przewodnicząca Komisji mówi tutaj o kanalizacji czy o wodociągu.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu – jest to jedno i to samo , ponieważ te dwie rury będą w jednym wykopie.
 
Przewodniczący Rady Gminy - żeby nie było niejasności poinformował , że jest to stacja podnoszenia ciśnienia przy inwestycji pn. „Wodociąg dla miejscowości Komarno”, nic kanalizacja nie ma z tym wspólnego.
 
Radny Jan Osękowski - czy komisja zajmowała się tylko kupnem działki, czy w ogóle nie dyskutowała nad sensownością tej inwestycji.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej radna Anna Liebersbach komisja dyskutowała tylko nad kupnem działki.
 
Radny Jan Osękowski , po co podnosić  i tłoczyć wodę z dołu do góry jak można z góry na dół wodę puścić . Mieszkańcy by mniej płacili za tą wodę. Ta dokumentacja i pomysł z ciągnięciem wody z Maciejowej jest nieporozumieniem. Oni będą płacić za tą wodę duże pieniądze to dopiero zrozumieją.
 
Radny Kamil Kowalski – czy jest już wiadomo jaka jest cena tej działki.
 
 
 
-   14 -
Przewodnicząca Komisji Budżetu – cena działki 15 600 złotych.
 
Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze uwagi , pytania , wnioski , co do projektu uchwały. Jeżeli nie ma to przystępujemy do glosowania nad projektem uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Janowice Wielkie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej pod lokalizację inwestycji celu publicznego.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za głosowało 10 radnych , „wstrzymujących się” 3 radnych, „przeciw” 1 radny.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXXI/134/2009.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
 
Ad. 12
Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że na dzisiejszej sesji dokonamy  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich. Wybór jest tajny , musimy powołać komisję skrutacyjną. Proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej.
 
Radny Szymon Młodziński   zgłasza radnego Zbigniewa Chrobaka - radny wyraził zgodę pracować w komisji.
 
Radny Szymon Młodziński     zgłasza radną Bożenę Dyduch - radna wyraziła zgodę pracować w komisji.
 
Radny Maciej Wojtas   zgłasza radnego Radosława Czaję – radny wyraził zgodę pracować w komisji.
 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił aby Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się .
 
Komisja w składzie trzyosobowym :
 1. radna Bożena Dydych - Przewodniczącz
 2. radny Zbigniew Chrobak   - Członek
 3. radny Radosław Czaja       - Członek
 
Na kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgłoszeni zostali:
Radna Anna Liebresbach zgłosiła radnego Romualda Łaskiego – wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Radna Anna Liebersbach zgłosiła radnego Andrzeja Salkiewicza , wyraził zgodę na kandydowanie.
Lista kandydatów została zamknięta.
 
Radny Szymon Młodziński poprosił aby Przewodniczący Rady Gminy poinformował o procedurze głosowania.
 
Przewodniczący Rady Gminy – procedura jest następująca: głos jest ważny wtedy gdy z dwóch kandydatów wybierzemy jednego , oraz gdy dwóch jest skreślonych głos jest ważny. W ogóle nie skreślając glos jest nieważny.
 
 
 
 
- 15-
 
Radna Anna Liebersbach czy skreślamy n nazwisko czy wystarczy postawić krzyżyk.
 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy, przygotowała , karty do glosowania tajnego przeprowadziła głosowanie.
 
(godz. 13,30) Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach sesji.
(godz. 13.45) Przewodniczący Rady Gminy po przerwie wznowił obrady Rady Gminy.
 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Bożena Dyduch przedstawiła wyniki przeprowadzonego tajnego głosowania.
Komisja Skrutacyjna powołana na XXXI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich w dniu 29 kwietnia 2009 roku przeprowadziła tajne wybory   Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich. Komisja Skrutacyjna stwierdza , że wg listy obecności na XXXI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich obecnych było 14 radnych , głosowało 14 radnych, oddano głosów ważnych 14 , nieważnych nie było.
W wyniku tajnego glosowania kandydaci na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich otrzymali następujące ilości głosów.
 1. Łaski Romuald 8
 2. Salkiewicz Andrzej 3
Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna stwierdza , że na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich został wybrany Łaski Romuald.
Protokół został podpisany przez Przewodniczącego i Członków Komisji Skrutacyjnej.
 
Radny Romuald Łaski podziękował za zaufanie.
 
Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy została podjęta i otrzymała NR XXXI/135/2009.
 
 
W dalszej części punktu „sprawy organizacyjne” głos zabrali:
 
Radny Jan Osękowski – jeżeli chodzi o wniosek , który radna Bożena Dyduch złożyła , wydaje mi się , że nia ma potrzeby aby go traktować odrębnie ponieważ mieści się on w planie pracy Komisji w pkt „Kontrola referatu GKiM i wspólnot mieszkaniowych” oraz w pkt „kontrola planów remontów”. Także bardzo dziękuje za sygnał, bo właśnie o to chodzi żeby komisja sprawdzała to co może budzić jakieś nieprawidłowości. Po analizie budżetu chciałbym prosić o to , żeby uwzględnić mój wniosek o rozszerzenie planu pracy komisji o dwie następujące rzeczy,
Inwestycja pod nazwą budowa boiska Orlik 2012 ponieważ nie doszła ona do skutku w ubiegłym roku. W tym roku doszła do skutku ,ale zaszły zmiany w kosztorysie inwestorskim, chcielibyśmy się przyjrzeć temu , ale nie już po zakończeniu ale w trakcie inwestycji.
Drugi punkt jest wymieniony w budżecie a dotyczy żwirowni , umorzeń podatkowych , ulg , niewłaściwej kwalifikacji terenu , czyli sprawdzenie właściwości, czy prawidłowości naliczenia tego podatku od nieruchomości. Te punkty nie wynikają wprost z programu planu pracy komisji , ale że komisja sobie z tym poradzi , bardzo prosi aby rada zaakceptowała.
 
Przewodniczący Rady Gminy- dotyczy kontroli budowy Orlik 2012 czy to ma być osobne posiedzenie komisji czy też dołożone do kontroli planowanej.
 
 
 
 
 
 
- 16 -
Przewodniczący Komisji rewizyjnej Jan Osękowski – zostanie dołożony do któregoś punktu i planowane na maj, tak samo z tematem naliczania podatku czy udzielania ulg od żwirowni.
 
Przewodniczący Rady Gminy - tu chodzi o kwalifikację pod to wyrobisko , że klasyfikacja rolna , podatek ma być rolny , a jest zajęte pod żwirownie.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - temat żwirowni przyjmujemy jako dołożenie do pkt w II kwartale.
 
Przewodniczący Rady Gminy jeszcze był wniosek radnej Bożeny Dyduch.
 
Radna Bożena Dyduch – chodzi o inwestycję plac zabaw w Komarnie , o kontrolę jak zostały na to wydane pieniądze.
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do wniosków. Radni nie zgłosili uwag do zgłoszonych wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Rady z zapytaniem czy głosujemy każdy wniosek osobno czy głosujemy blokiem.
Radni zadecydowali , że głosujemy blokiem.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził glosowanie nad zgłoszonymi wnioskami o poszerzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
1. „Kontrola trybu zbywania lokali stanowiących własność gminy, remontowanych a
       następnie zbywanych w drodze bezprzetargowej w roku 2008”
2. „Kontrola inwestycji pn. budowa Orlika 2012”
3. „Kontrola inwestycji pn. budowa placu zabaw w Komarnie”
4. „Sprawdzenie prawidłowości naliczenia podatku od nieruchomości
      dotyczących żwirowni w Janowicach Wielkich”.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” było 14 radnych.
 Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXXI/136/2009.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
 
Radca Prawny poinformował , że jeśli chodzi o podatki to podlegają tajemnicy skarbowej i może być problem z dostępem do akt .
 
Ad. 13
Przyjęcie protokołu z  XXX sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy  przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXX  sesji Rady Gminy.
W wyniku przeprowadzonego glosowania „za” przyjęciem protokołu było 13 radnych , „wstrzymujących się” 1 radny.
Protokół  został przyjęty .
W czasie głosowana na sali obrad obecnych było 14 radnych.
 
 
 
 
 
 
- 17 -
 
Ad. 14
Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.                                                            
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XXXI   sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał zamknięcia obrad XXXI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokołowała                                                                     Przewodniczył
Ewa Czaplińska - Szajwaj                                                 Przewodniczący
Insp. ds. Rady Gminy                                                         Rady Gminy
 
 
                                                                                           Jacek Gołębski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: Protokół Nr XXXI
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-05-20 11:20:34
Data udostępnienia informacji: 2009-05-20 11:20:34
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-20 11:30:41

Wersja do wydruku...

corner   corner