logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

OGŁOSZENIE NA
II PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na zakup samochodu dostawczego

 GMINA JANOWICE WIELKIE
UL. Kolejowa 2
58-520 Janowice Wielkie
Osoba uprawniona do kontaktów, dane do korespondencji w sprawie zamówienia:
Tadeusz Chrząstowski
Telefon 075 75 15 185 /285/ faks: 075 75 15 124
e-mail:  ugjanowice@poczta.onet.pl

Przedmiot zamówienia:
Dostawa samochodu dostawczego  fabrycznie nowego  rocznik 2008/2009 .Dopuszcza się salonową wersję demonstracyjną z przebiegiem nie większym niż 5000km
Tryb przetargu: przetarg nieograniczony.
Data zakończenia: 1 miesiąc od podpisania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Opis przedmiotu zamówienia
Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia:

SAMOCHÓD DOSTAWCZY:
1. Rok produkcji : fabrycznie nowy rocznik 2008, 2009  Dopuszcza się salonową wersję demonstracyjną z przebiegiem nie większym niż 5000 km
2. Silnik  Diesla o mocy min. 120kM
3. Aktualna norma emisji spalin niezbędna do rejestracji samochodu (EURO), bez potrzeby stosowania Adblue
4. Ilość miejsc w kabinie – min. 6
5. Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony
6. Długość skrzyni min 3,0 m
7. Pickup
8. Skrzynia ładunkowa   bez plandeki
9. Układ hamulcowy posiadający urządzenia przeciwblokujące koła jezdne (ABS)
10. Klimatyzacja
11. Tylna ściana kabiny kierowcy z oknem
12. Centralny zamek
 
Wymagane oświadczenia i dokumenty:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych,
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5. wykonali w ciągu ostatnich trzech lat minimum jednej dostawy samochodu ciężarowego  
Stwierdzenie spełnienia ww. warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od wykonawcy przez powołaną przez zamawiającego komisję przetargową w oparciu o formułę SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.


Brak jakiegokolwiek dokumentu żądanego przez zamawiającego od wykonawców stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego bądź odrzucenia oferty.

Wykaz zaświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do oferty,
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Wyciąg ze świadectwa homologacji typu oferowanego pojazdu wystawionego przez producenta.
4. serwis podwozia oraz zabudowy auta nie może być większy niż 150km od siedziby Zamawiającego.

Nie spełnienie warunków, o których mowa wyżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

Ponadto oferta musi :

1. być wypełniona w całości, nie wypełnienie chociażby jednej rubryki spowoduje odrzucenie oferty z postępowania,
2. Załączone pełnomocnictwo (upoważnienie) udzielone w oparciu o przepisy KC w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieupoważniona do reprezentacji w KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
3. parafowany wzór umowy,
4. Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli (załącznik nr 2 do oferty),
 
Zamawiający wymaga, aby dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia  07 lipca  2009r. do godziny 10:30
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Termin otwarcia ofert  07 lipca 2009r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GMINA JANOWICE WIELKIE
ul. KOLEJOWA 2
58-520 JANOWICE WIELKIE
 
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę Samochodu Dostawczego „
 
 
 
1.1 Informacje wprowadzające
 
Gmina Janowice Wielkie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
1.2 Przedmiotem postępowania jest dostawa samochodu dostawczego fabrycznie nowego rocznik 2008/2009. Dopuszcza się salonowa wersję demonstracyjną z przebiegiem nie większym niż 5000 km
1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.4 Dane zamawiającego:
Konto bankowe: BGŻ SA Oddział Jelenia Góra
Nr konta bankowego: 96 2030 0045 1110 0000 0080 3380
NIP: 611-010- 77- 65
 
Adres do korespondencji:
Gmina Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2
58-520 Janowice Wielkie
Nr telefonu i faksu do korespondencji w sprawie zamówienia:
Telefon: 075 75 15 185 /285/  faks: 075 75 15 124
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:
ugjanowice@poczta.onet.pl
 
2.Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
Tadeusz Chrząstowski, Daniela Bereźnicka
 
3. Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
Samochodu dostawczego /PICKUP/ fabrycznie nowego  rocznik 2008/2009 . . Dopuszcza się salonowa wersję demonstracyjną z przebiegiem nie większym niż 5000 km
 
 
 
l.p. Wymagania :
1. Rok produkcji : fabrycznie nowy rocznik -2008/ 2009. . Dopuszcza się salonowa wersję demonstracyjną z przebiegiem nie większym niż 5000 km
2. Silnik Diesla o mocy min. 120kM
3. Aktualna norma emisji spalin niezbędna do rejestracji samochodu (EURO), bez potrzeby stosowania Adblue
4. ilość miejsc w kabinie – min. 6
5. Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony
6. Długość skrzyni min 3,0 m
7. Pickup
8. Skrzynia ładunkowa   bez plandeki
9. Układ hamulcowy posiadający urządzenia przeciwblokujące koła jezdne (ABS)
10. Klimatyzacja
11. Tylna ściana kabiny kierowcy z oknem
12. Centralny zamek
 
4. Termin wykonania zamówienia, gwarancja.
4.1. Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia podpisania umowy.
4.2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego przy ul. Kolejowej 2 w Janowicach Wielkich
4.3. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko oraz we własnym zakresie dostawcy.
4.4. Sprzedawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony samochód :
4.5.1. samochód dostawczy – 24 miesiące,
4.5.2. powłoka lakiernicza – 36 miesięcy,
4.5.3. perforacja blach – 96 miesięcy.
4.6. Okres gwarancji zacznie płynąć od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.
4.7. Zasady gwarancji określają przekazane w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru karty gwarancyjnej.
4.8. Przeglądy okresowe techniczne  będą wykonywane zgodnie z warunkami  określonymi  w gwarancji pojazdu
 5. Opis warunków udziału w postępowaniu, wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
5.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych,
5.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5.3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5.4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5.5. wykonali w ciągu ostatnich trzech lat minimum jednej dostawy samochodu ciężarowego
Stwierdzenie spełnienia ww. warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od wykonawcy przez powołaną przez zamawiającego komisję przetargową w oparciu o formułę SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Brak jakiegokolwiek dokumentu żądanego przez zamawiającego od wykonawców stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego bądź odrzucenia oferty.
6. Wykaz zaświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
6.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do oferty,
6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
 6.3.1. Minimum jedna dostawa, z załączeniem referencji, że dostawy pojazdów wykonane zostały należycie.
6.4. Wyciąg ze świadectwa homologacji typu oferowanego pojazdu wystawionego przez producenta.- wymagany przy dokumentach pojazdu jako załącznik do umowy
6.5. serwis podwozia oraz zabudowy auta nie może być większy niż 150km od siedziby Zamawiającego.
Nie spełnienie warunków, o których mowa w pkt 6 spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
6.6. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:
6.6.1. ofertę, która musi być wypełniona w całości, nie wypełnienie chociażby jednej rubryki spowoduje odrzucenie oferty z postępowania,
6.6.2. pełnomocnictwo (upoważnienie) udzielone w oparciu o przepisy KC w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieupoważniona do reprezentacji w KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
6.6.3. parafowany wzór umowy,
.6.6.4. Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli (załącznik nr 2 do oferty),
Zamawiający wymaga, aby dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie.
7.2. Zamawiający dopuszcza składania korespondencji za pomocą telefaksu (na nr wskazany w punkcie 1.4 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1.4 SIWZ).
7.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje telefaksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.4. Korespondencja przesłana za pomocą telefaksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną tego dnia.
 
7.5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku, z czym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
7.6. Adres do korespondencji zamieszczony jest w punkcie 1.4 SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
7.7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
7.8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
7.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania.
7.10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieszcza  ją na stronie internetowej.
7.11. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści
SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści ja na stronie internetowej.
7.12. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej zamawiającego /BIP/ - www.janowice-wielkie.com
8. Wadium : nie wymagane
9. Termin związania ofertą
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 10.4.9. SIWZ.
 
10. Opis sposobu przygotowania ofert.
10.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
10.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
10.3. Oferta winna być sporządzana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty winny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej Osoby uprawnione). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby uprawnione.
Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienia do zawarcia umowy). Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.
10.4. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
10.4.1. oferta przetargowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ.
10.4.2. oświadczenia i dokumenty zgodnie z przygotowanym wzorem podanym w załączniku nr 1 do oferty.
10.4.3. w przypadku gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
10.4.4. jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest
sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty sporządzane w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
10.4.5. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
10.4.6. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
10.4.7. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
10.4.8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
10.4.9. Wykonawca składa w siedzibie zamawiającego  ofertę w zamkniętej   kopercie  która  powinna być zaadresowana na zamawiającego i  która zawiera oznaczenie:
„Oferta na dostawę samochodu dostawczego ” nie otwierać przed 07 lipca   2009r. godz.11:OO- bez nazwy i pieczątki wykonawcy,
 10.5. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty.
10.5.1. Wykonawca może wprowadzać zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
10.5.2. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w punkcie 10.4.9 z dopiskiem „wycofanie”,
10.5.3. W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej, oznaczonych jak w punkcie 10.4.9 przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”
 11. Jawność postępowania
11.1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
11.2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak: opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
11.3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
 
11.4.W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą: „nieudostępniać, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. z 1993r. Nr 47 poz. 211 ze zm.).
11.5. W sytuacji gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, nie zastrzeżone dokumenty.
12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój – Sekretariat w terminie do dnia 07 lipca 2009r. do godziny 10:30
12.2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
12.3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie przewidzianego na wniesienie protestu.
12.4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
12.5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pok. 15 w dniu 07 lipca 2009r. o godzinie 11:00
12.6. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania, okresu reakcji serwisowej, okresu gwarancji oraz warunków płatności, zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawą prawo zamówień publicznych.
12.7. Informacje o których mowa w pkt 13.6 zamawiający przekaże niezwłocznie
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.
13. Opis kryteriów i sposobu oceniania ofert
13.1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg następujących kryteriów oceny ofert:
- cena             – 100%
13.2. Cena powinna obejmować wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, podatek VAT oraz wszystkie inne pozostałe koszty realizacji zamówienia, w szczególności koszty dostawy do siedziby zamawiającego.
13.3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
13.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
13.5. Zastosowana przez wykonawcę stawka podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
13.6. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, spowoduje odrzucenie ofert.
13.7. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia czy wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
13.8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
13.9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
13.10. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi na zasadach określonych w art. 87 pkt. 2 ustawy.
13.11. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
13.12. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
13.12.1. jest niezgodna z ustawą,
13.12.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
13.12.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
13.12.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
13.12.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia,
13.12.6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 pkt. 2 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny,
13.12.7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
13.12.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13.13. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13.14. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.
13.15. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
wykonawców, którzy złożyli oferty o:
13.15.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
13.15.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
13.15.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania.
13.16. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
zamawiający unieważni postępowanie.
13.17. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
13.17.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
13.17.2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 
 
 
 
 
 
 
14. Zawarcie umowy
14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
14.2. Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana Zamawiający podpisze nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
14.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi nieprawdziwe dane lub winny sposób uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający zawrze umowę z tym z pozostałych Wykonawców, którego oferta uzyskała najniższą cenę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej ich oceny.
14.4. Unieważnienie przetargu nastąpi jedynie w przypadkach przewidzianych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
 
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
15.1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w
przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, których podjęcie
nakazują Zamawiającemu przepisy prawa, Wykonawca może złożyć protest.
15.2. Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.
 
 
 
 
 
 
 
Janowice Wielkie     18.07.2009r       ………………………………………….
                                                                  (podpis Zamawiającego)
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
1. Wzór oferty przetargowej, załącznik nr 1 do SIWZ,
2. Projekt umowy, załącznik nr 2 do SIWZ.   (wzór)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Załącznik nr 1do SIWZ
 
OFERTA PRZETARGOWA
                                                              …………………………… dnia …………………
 
 
 
                                                                           Do: Gminy Janowice Wielkie
                                                                     ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice Wielkie
 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę samochodu
dostawczego
 
Oferujemy samochód marki
 
……………………………………………………………………………….………………….
 
 
1. Rok produkcji ……………..
2. Silnik Diesla o mocy . …………kM
3. Aktualna norma emisji spalin niezbędna do rejestracji samochodu (EURO), bez potrzeby stosowania Adblu
4. Dopuszczalna masa całkowita  ……….. t
5. Długość skrzyni ……………. m
6. Ilość miejsc w kabinie -  …………….
7. Pickup
8. Skrzynia ładunkowa z plandeką
9. Układ hamulcowy posiadający urządzenia przeciwblokujące koła
jezdne (ABS)
10. Klimatyzacja
11. Tylna ściana kabiny kierowcy z oknem
12. Centralny zamek
13. …………………………………………..
 
 
 Oferujemy wykonanie całości dostawy będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z zapisami
SIWZ oraz projektem umowy za cenę:
Cena netto ………………………………………………………………………………….zł
Słownie …………………………………..………………………………………………….zł
Podatek VAT w wysokości ………………………………………………………………...zł
Słownie ………………………………………………… …………………………………..zł
 
Cena brutto …………………………………………………………………………………zł
 
Słownie ……………………….……………………………………………………………..zł
 
 
 
 
Termin realizacji zamówienia: w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.
Warunki płatności: płatność w ciągu 30 dni od daty sporządzenia protokołu przekazania – przyjęcia i wystawienia przez Wykonawcę faktury.
 
Gwarancja  wynosi:
1. samochód dostawczy – 24 miesiące,
2. powłoka lakiernicza   – 36 miesięcy,
3. perforacja blach – 96 miesięcy.
 
Okres gwarancji zacznie płynąć od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.
Zasady gwarancji określa przekazana w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru karta gwarancyjna.
 
 
 
Oferta została złożona na ……………………. ponumerowanych stronach.
 
 
 
                                 …………………………………… ……………………………………
 
                                                         Miejscowość i data podpis wykonawcy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Załącznik nr 1 do oferty
WYMAGANE OŚWIADCZENIA
OŚWIADCZENIE NR 1
Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony,
nie jest wykluczony z postępowania z mocy art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - PrawaZamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163).
........................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy
 
OŚWIADCZENIE NR 2
Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony,
posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawa Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164).
.......................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy
 
OŚWIADCZENIE NR 3
Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony,
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami
ustawowymi art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawa Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164).
.......................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy
 
OŚWIADCZENIE NR 4
Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony,
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164).
.......................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy
 
OŚWIADCZENIE NR 5
Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony,
zapoznał się z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
formularzu umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
.......................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy
 
 
OŚWIADCZENIE NR 6
Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony,
pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na termin składania ofert.
.......................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy
 
OŚWIADCZENIE NR 7
Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony,
wyraża zgodę na poprawienie oczywistych omyłek w treści oferty, o ile takie się w niej znajdują.
.......................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy
 
OŚWIADCZENIE NR 8
Niniejszym oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne do ZUS.
.......................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy
 
OŚWIADCZENIE NR 9
Niniejszym oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat na rzecz US.
.......................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy
 
OŚWIADCZENIE NR 10
Niniejszym oświadczam, że najbliższy zamawiającemu punkt serwisowy
(autoryzowana stacja obsługi) pod nazwą ......................................................znajduje
się pod adresem ...........................................................................................................
i oddalony jest od siedziby zamawiającego o .......................................km.
.......................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy
 
OŚWIDCZENIE NR 11
Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia dostarczy na własny koszt i ryzyko oraz we własnym zakresie.
 
 
                                                                               .......................................................
 
 
                                                                           podpis i pieczęć osoby upoważnionej
                                                                                    do reprezentowania firmy
 
 
                                                                                                  Załącznik nr 2 do oferty
 
 
Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli
 
 
Osobami, które mogą reprezentować firmę i składać oświadczenia woli są1:
l.p. Imię i nazwisko Podpis
 
1. ………………………………………….
2…………………………………………...
3…………………………………………...
4…………………………………………..
 
 
Podpis osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania wykonawcy.
W przypadku łączonej reprezentacji prosimy o podanie imion i nazwisk w jednej pozycji, natomiast w przypadku samodzielnej reprezentacji w oddzielnych pozycjach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Załącznik nr 2 do SIWZ
 
UMOWA
zawarta w dniu ……………….. 2009r. w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich
pomiędzy : Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 , 58-520 Janowice Wielkie rezentowana przez:
1. Wójta Gminy – inż., Jerzego Grygorcewicza
2. Skarbnika Gminy - Elżbietę Stasiak
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a :
…………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części Wykonawcą
w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171 poz. 1058), zawarto umowę następującej treści:
§ 1
Przedmiot zamówienia: Wykonawca sprzedaje i dostarcza, Zamawiający nabywa i
odbiera samochód dostawczy /pickup/ . Parametry techniczne przedmiotu
dostawy wskazane są w Informacji stanowiącej załącznik do umowy.
 
§ 2
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia określony w § 1 w terminie 14 dni  od dnia podpisania umowy. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko oraz we własnym zakresie dostawcy. Miejscem dostawy jest siedziba zamawiającego w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2
1. Wykonawca udziela gwarancji  :
- samochód – 24 miesiące,
- powłokę lakierniczą – 36 miesięcy,
- perforację blach – 96 miesięcy
2. Odległość Autoryzowanej Stacji Obsługi od siedziby Zamawiającego wynosi ……km, która zlokalizowana jest ………………………………………………………..
                                                      (dokładny adres Autoryzowanej Stacji Obsługi)
§ 3
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy
wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
§ 5
1. Za nieterminową dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości
0,2% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości zamówienia o której mowa w § 5
ust. 1.
3. Zwłoka w realizacji przeglądów bądź napraw gwarancyjnych, w stosunku do
terminów określonych w § 3 pkt. 2 umowy spowoduje naliczanie kar umownych w
wysokości 200zł (dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki.
 
§ 6
1. Wartość przedmiotu zamówienia określona w § 1 wynosi ……………………… zł
brutto (słownie: ………………………………………………………………złotych).
2. Płatnikiem należności za dostawę przedmiotu zamówienia będzie  Gmina Janowice Wielkie , ul. Kolejowa nr 2 , 58-520 Janowice Wielkie
3. Zapłata należności za dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu
bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania
faktury.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT za dostarczony przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od daty określonej w § 2.
§ 7
W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający złoży stosowną reklamację Wykonawcy, który udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 14 dni, a po bezskutecznym upływie terminu, reklamacja będzie uważana za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
§ 8
Wszelkie zmiany wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.
§ 10
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd
powszechny dla Zamawiającego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy
egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
§ 12
Integralną część umowy stanowi informacja o parametrach technicznych oferowanej dostawy, oraz wyciąg ze świadectwa homologacji typu oferowanego pojazdu wystawionego przez producenta
 
 
 
………………………………………                              ………………………………..
          Zamawiający                                                                   Wykonawca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do umowy
 
Samochód marki ……………………………………………………………
1 Rok produkcji ……………..
   1a/ salonowa wersja demonstracyjna przebieg km …………………….
2. Silnik Diesla o mocy …………… KM
3. Aktualna norma emisji spalin niezbędna do rejestracji samochodu (EURO), bez potrzeby stosowania Adblu
4. Dopuszczalna masa całkowita  ……… tony
5.. Długość skrzyni ………………
6. Ilość miejsc w kabinie - ………
7. Pickup
8. Skrzynia ładunkowa  ………………………..
9. Układ hamulcowy posiadający urządzenia przeciwblokujące koła jezdne (ABS)
10. Klimatyzacja
11. Tylna ściana kabiny kierowcy z oknem
12. Centralny zamek
13 . …………………………………………………………………………..
 
14. …………………………………………………………………………………..………………………………………
15…………………………………………………………………………………………………………………………….
16……………………………………………………………………………………………………………………………
 

Załączniki do pobrania: 2009-06-05 15:16:18 - ogłoszenie i specyfikacja (128.50 kB)

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony na dostawe samochodu dostawczego
Podmiot udostępniający: RGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-06-03 15:05:00
Data udostępnienia informacji: 2009-06-03 15:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-18 14:44:35

Wersja do wydruku...

corner   corner