logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Janowice Wielkie, Radomierz i Komarno w gminie Janowice Wielkie
wraz z prognozami skutków oddziaływania na środowisko ustaleń
przyjętych w projektach miejscowych planów.
 
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwał:
·         nr XXIX/138/2005 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 19 grudnia 2005 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Janowice Wielkie w gminie Janowice Wielkie,
·         nr XXIX/139/2005 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 19 grudnia 2005 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radomierz w gminie Janowice Wielkie,
·         nr XXIX/140/2005 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 19 grudnia 2005 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Komarno w gminie Janowice Wielkie,
 
Wójt Gminy Janowice Wielkie zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Janowice Wielkie, Radomierz i Komarno w gminie Janowice Wielkie wraz z prognozami skutków oddziaływania na środowisko ustaleń przyjętych w projektach miejscowych planów w dniach od 22 czerwca 2009 r. do 22 lipca 2009 r.      w siedzibie Urzędu Gminy Janowice Wielkie, mieszczącego się przy ulicy Kolejowej 2, 58-520 Janowice Wielkie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, w pokoju nr 6 (parter).
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych oraz w prognozach rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 lipca 2009 r. w siedzibie Klubu Rudawy, mieszczącego się przy ulicy 1 Maja 25, 58-520 Janowice Wielkie, o godzinie 16:00.
 
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Janowice Wielkie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2009 r.
 
                                                                 Wójt Gminy Janowice Wielkie
                                                                     /-/  Jerzy Grygorcewicz
 
 
                                                                                

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o wyłożeniu planu zagospodarowania
Podmiot udostępniający: RGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-06-15 08:25:43
Data udostępnienia informacji: 2009-06-15 08:25:43
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-18 08:40:19

Wersja do wydruku...

corner   corner