logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


PROTOKÓŁ NR XXXIII/2009

z    XXXIII nadzwyczajnej     sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia 22 czerwca   2009 roku
godz. 10 - ta
 
W XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 17.
Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1.      Piotr Ignaczak
2.      Piotr Jońca
3.      Kamil Kowalski
       Radny Jan Osękowski spóźnienie
Miejsce sesji Rady Gminy – sala konferencyjna OSP w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2a.
Rozpoczęcie XXXIII nadzwyczajnej   sesji Rady Gminy –  godz. 10,00
Zakończenie XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy - godz. 13,05
W XXXIII  nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy uczestniczyli:
Wójt Gminy Jerzy Grygorcewicz, Sekretarz Gminy Krystyna Wożakowska , Skarbnik Gminy  Elżbieta Stasiak    , Radca Prawny  Roman Słomski , Komendant Miejski Policji  insp. mgr Zbigniew Ciosmak, Komandant Komisariatu pindp. Andrzej Zygulski  , mł. aspirant Bogusław Biemek dzielnicowy ,  Sołtysi Wsi , mieszkańcy gminy
Porządek obrad   XXXIII  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy:
Przedstawiam następujący porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy :
1. Otwarcie XXXIII nadzwyczajnej   sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w    Janowicach Wielkich.
4.Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Janowice Wielkie.
   Informację przedstawia Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze insp. mgr Zbigniew
   Ciosmak.
5.Podjęcie uchwały w sprawie :  
 1.zmiany uchwały NR XXX/120/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 marca
    2009 roku,
 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2009.
5.Zamknięcie obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
 
Ad. 1
Otwarcie XXXII   sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia XXXIII nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy ,  powitał przybyłych na sesję.   
Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy zwołana jest z wniosku Wójta Gminy Janowice Wielkie.
 
Ad. 2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności XXXIII nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy stwierdził , że w na 17 radnych Rady Gminy w XXXIII nadzwyczajnej   sesji Rady Gminy  uczestniczy 14 radnych , co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować uchwały.
 
Ad. 3
Przedstawienie porządku obrad XXXIII nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił porządek obrad XXXIII nadzwyczajnej     sesji Rady Gminy.  
 
Ad. 4
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Janowice Wielkie.
 
Wójt Gminy Wysoka Rado kierując się uwagami , które były zgłaszane na ostatniej i wcześniejszych sesjach Rady Gminy , uwagami mieszkańców zwróciłem się do Przewodniczącego Rady Gminy i do Pana Komendanta Ciosmaka , o to aby na sesji zapoznać ze stanem bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Liczę na to , że uwagi radnych sołtysów , mieszkańców pomogą zwiększyć to bezpieczeństwo w na terenie naszej gminy . Ostatnie wydarzenia , które miały miejsce zaniepokoiły wszystkich. Jestem przekonany , że była to sytuacja wyjątkowa, część sprawców jest już znana, mam nadzieję , że o tym Komendant powie. W niedługim czasie zostaną wykryci sprawcy. Wiązało się to prawdopodobnie , jak niesie wieść gminna prawdopodobnie z faktem , że zbiegły się zakończenia kar przez kilku skazanych na terenie naszej gminy. Nie oznacza to , że w kilku przypadkach poważnych kiedy sprawcy nie są wykryci , że są dokonane przez naszych mieszkańców. O tym kto tego się dopuścił będziemy wiedzieli dopiero wtedy jak oni zostaną wykryci. Podnoszone też przez mieszkańców były sprawy podejmowania i szybkości interwencji przez policję na terenie naszej gminy. Wiemy , że sytuacja policji w Polsce nie jest łatwa , słyszymy nawet o zmniejszeniu środków na funkcjonowanie policji. Samorządy na miarę swoich możliwości idą z pomocą policji , my też to robimy. Mam tu na myśli odstąpienie od naliczania czynszu za lokal przeznaczony na Rewir Policyjny, na zakup sprzętu wspólnie z Gminą Jeżów Sudecki i zapewne Komendant będzie o tym mówił. Musimy też zastanowić się nad tym czy po półroczu może znajdą się jakieś wolne środki ,żeby partycypować, czy wykupić policji służby , które to bezpieczeństwo miałyby poprawić. Z uznaniem trzeba powiedzieć i podziękować Panu Komendantowi Ciosmakowi , za to , że w ostatnim okresie widać policjantów w gminie. Ale też prośba , aby to nie były akcje doraźne. Wiemy , że ostatnimi dniami policja jest obecna w naszej gminie. I wielu sprawców wykroczeń drogowych zostało ujętych. Liczę na Państwa głosy w dyskusji , które pomogą Komendantowi i mnie i nam to bezpieczeństwo poprawić.
 
Przewodniczący Rady Gminy proszę Pana Komendanta Miejskiego Policji Zbigniewa Ciosmaka o przedstawienie ze strony policji informację o stanie bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.
 
Komendant Miejski Policji Zbigniew Ciosmak podziękował za zaproszenie na obrady sesji Rady Gminy . Ponadto poinformował , że jest to pierwsze zaproszenie od pięciu lat , od kiedy jest Komendantem Miejskim Policji w Jeleniej Górze . Podziękował również za to co , Gmina Janowice Wielkie czyni wspierając policję. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. Chciałbym, o to jeśli Państwo zgodziliby się na to , żeby Państwo w dyskusji zgłosili swoje uwagi i spostrzeżenia , ponieważ głosy Państwa będą dla mnie bardzo cenne i wtedy będę mógł się odnieść do tych głosów. I tu jak Pan Wójt powiedział , podjąć dyskusje na temat co zrobić ze strony policji , ze strony Rady , żeby w Gminie żyło się bardziej bezpiecznie , żeby mieszkańcy poczucie bezpieczeństwa mieli większe niż do tej pory. A bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa to są dwie różne sprawy. Poczucie bezpieczeństwa jest to cecha indywidualna. Jeden będzie się czuł bezpiecznie bez względu co by się działo , inny będzie się czuł niebezpiecznie nawet jeśli nic nie będzie się działo. Proszę o wyrażenie zgody na taką konwencję. Ze mną jest Komendant Policji jest też dzielnicowy , myślę , że dyskusja będzie twórcza, rozwiążemy być może w ten sposób wiele problemów.
 
 
A również chciałbym przekazać pewne informacje , o których nie dowiecie się z prasy.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy przechodzimy do dyskusji , proszę radnych , mieszkańców o zabieranie głosu .
 
Radny Szymon Młodziński Wysoka Rado , Panie Komendancie , mówiąc o bezpieczeństwie obywateli w naszej gminie w szczególności mówimy o tym bezpieczeństwie w naszej gminie. Musimy zadać podstawowe pytanie takie jak postawił redaktor Panu komendantowi w czasie wywiadu do „NJ” , czy obywatel mieszkający w Gminie Janowice Wielkie może czuć się bezpiecznie. Czy ja jako mieszkaniec tej gminy czuję się bezpiecznie. Jeżeli chodzi o mnie mieszkam w Janowicach Wielkich od 50 lat i to pytanie jest dla mnie oczywiste. Czuje się bezpiecznie w tej Gminie, mam tu na uwadze , że przez te 50 lat nikt nie chciał mi zrobić specjalnie krzywdy , nie zostałem pobity. Po prostu ja i moja rodzina czują się bezpiecznie. Ale gdybym miał odpowiedzieć na drugie pytanie , gdyby nastąpiło zagrożenie w stosunku do mojego bezpieczeństwa jako obywatela czy wtedy mógłbym twierdząco powiedzieć , że zostanę obroniony , czy wtedy będę się czuł bezpieczny. No niestety tutaj już nie mógłbym twierdząco powiedzieć , że tak. Ponieważ obserwuję przez tyle lat , że w tamtym ustroju i w tym , te wizyty czy poprzednio tu był komisariat teraz te dojazdy nie są aż tak szybkie, nie są na czas rozgrywania się tutaj pewnych wydarzeń przestępczych. Dlatego już na pytanie odpowiem nie jednoznacznie, nie będę się wtedy czuł całkowicie bezpieczny. Panie Komendancie , Szanowni Państwo bezpieczeństwo obywatela zależy również od tego jak jest chroniona , zabezpieczona jego własność prywatna , czy własność komunalna, państwowa. I tutaj możemy na tym tle obserwować problem wykroczenia , chuligańskie wybryki , wandalizm i to powoduje , że ludzie przyglądając się temu  , to ma nasilenie , to nie jest tak codziennie , co noc ,tak jak to miało miejsce w kwietniu w maju. Jak gdyby zbierają siły ci ludzie i niszczą wszystko co stoi na drodze. Gorzej jest jeżeli na te niedozwolone czyny naszych obywateli , nie kogo innego, tu nie przyjeżdża nikt z zewnątrz, to wygłupy naszych obywateli tych którzy się nie chcą dostosować do prawa . Gorzej jest jeżeli te wykroczenia nie są w zarodku likwidowane. Nie są sprawcy tych wykroczeń karani , oni wtedy rosną w siłę i uważają , że jeśli im nikt nic nie robi to dlaczego ma tego nie robić , bo on odczuwa radość z tego , że coś komuś zniszczy lub zniszczy mienie komunalne. To miało miejsce w kwietni i w maju tego roku. Powiem taką rzecz , w którą ja nie mogłem uwierzyć. W czasie tych zajść łamania koszów na śmieci , tablic informacyjnych , kwietników. Pobudzili w okolicznych domach najbliższych tych zajść ludzi. Pewna starsza pani wyjrzała przez okno i powiedziała , że zadzwoni na policję do Jeleniej Góry zadzwoniła i co usłyszała . Najpierw powiedziała co się dzieje , później usłyszała , nie przyjedziemy ponieważ mamy ważniejsze sprawy a te które pani powiedziała to są czyny , których robić nie wolno i małe w kosztach. Ta kobieta była zaskoczona taką odpowiedzią , bo w końcu osiemdziesiąt parę lat , ona troszczy się o to , a ktoś odpowiedzialny za ten porządek odpowiada jej w ten sposób. Takich odpowiedzi gdzie jak gdzie ale od policji to usłyszeć nie powinniśmy. Chciałbym wrócić do roku 2004 ja wtedy byłem radnym poprzedniej kadencji. Wówczas Pan Komendant był obecny na tej sesji na zaproszenie Rady i Wójta i wtedy Pan referował zagadnienie reformy w policji . Usłyszeliśmy od Pana i od Pana kolegów same pozytywne sprawy. Radni mieli obawy co do szybkości reakcji w Jeleniej Góry na sprawy , które zaistnieją tu w Janowicach Wielkich. Pan odpowiedział , będziemy reagować bardzo szybko i zdecydowanie. Owszem działo się to przez jakiś czas , później coraz w mniejszym stopniu i to działanie jest takie jakby nie do zaistniałych wydarzeń. Bo jeżeli przyjedzie radiowóz o godzinie 20 czy 19 to wtedy ci drobni pijacy raczą się w krzakach , a później zaczynają rozrabia© o 22 czy 24.
 
 
 
 
- 4 -
A wtedy radiowóz nie przyjeżdża albo bardzo rzadko. Ja wcale przez to nie chcę powiedzieć , że policja o nas nie dba , że nie przyjeżdżają , nie kontrolują. Tylko w czasie to się nie zgrywa z tymi wydarzeniami które tutaj mają miejsce. Nakłada się to co powiedziałem, nie jest to w czasie wykonywane i powoduje , że ci ludzie nie są skarceni, nie są ukarani i robią co im najlepiej wychodzi. Druga sprawa w swoim artykule na pytanie redaktora na poprawę bezpieczeństwa obywateli w gminie  i porządku publicznego mówi pan , że jeżeli mieszkańcy gminy , radni , czy wójt chcą , żeby było bezpieczeństwo większe to proszę wykupić sobie etat policyjny dołożyć kosztowo , wówczas w Janowicach Wielkich będzie lepiej. Ja już to słyszę nie tylko z resortu policji , słyszę to ze służby zdrowia słyszymy z innych resortów. W służbie zdrowia , że jak zapłacimy więcej za ubezpieczenie to szybciej dostaniemy łóżko w szpitalu , szybciej lekarz specjalista nas zbada , szybciej dostaniemy się na ważniejsze przyrządy w szpitalu. Teraz modne jest powiedzenie , że musisz zapłacić dodatkowo pielęgniarce 200 złotych wówczas będziesz lepiej obsłużony. Przyjdzie , pomoże ci i lepiej wypełni te obowiązki podstawowe , które do niej należą. To są sprawy , które obciążają bezpośrednio obywateli , ale równocześnie dzielą obywateli na dwie kategorie , tych biednych , których nie stać i tych bogatych , którzy mogą sobie na to pozwolić. Pan nie dzieli obywateli , ale dzieli pan samorządy, bo jeśli pan proponuje gminie , która nie ma na to pieniędzy wykup sobie etat policyjny , to on tego nie może zrobić bo na to nie ma pieniędzy. Ale drugi , który ma na to środki może wykupić pięć etatów. jakie tu jest porównanie jeśli chodzi o bezpieczeństwo , w końcu jeżeli pan, panie komendancie za pieniądze ten etat utrzymuje w siebie i wójt płaci panu ekstra pieniądze tyle samo ile ten etat kosztuje , to co ten policjant robi w takim razie. To znaczy , że jest niepotrzebny w tym czasie tam gdzie w tej chwili wykonuje obowiązki. Ja tego nie rozumiem . Jak będzie pan odpowiadał proszę o wypowiedź na ten temat. Uważam też , że powinniśmy pana gościć przynajmniej raz w roku aby podsumować stan bezpieczeństwa. Ta uwaga jest do przewodniczącego do rady do wójta bo są to sprawy ważne dla obywatela , bardzo istotne i ważne i o tym pamiętajmy.
 
 
Radny Romuald Łaski każdemu z nas obywatela Polski , państwo za to , że wnosimy podatki wszyscy ma obowiązek zapewnić jakiś poziom bezpieczeństwa i nie tylko . Rację miał kolega Młodziński , który mówił , że państwo zaczyna się w jakiś sposób uchylać od obowiązków . Do wszystkiego musimy dopłacać , do wszystkiego musimy znaleźć pieniądze. Nas nie stać na to abyśmy mogli sobie zapewnić ochronę,  w domach uchronić się przed złodziejami , włamywaczami i innymi przestępcami. Wtedy ob. Owiązek za poziom bezpieczeństwa bierze państwo , za to że my na to państwo łożymy. I dlatego też w świetle ostatnich wydarzeń z tymi złodziejami ja się czuję jako obywatel którejś tam kategorii. Bo służby , które powinny pędzić to towarzystwo , gdzieś giną nie ma ich. Ja rozumiem , że policja ma wiele spraw na całym terenie , że jest od nas daleko , że przyjazd jest utrudniony i wydłużony w czasie , nie mniej jednak wydaje mi się , że jest możliwe żeby ta interwencja trafiała do nas szybciej. Choćby nawet był posterunek czy komisariat w Janowicach Wielkich to wiem , że nie da się uniknąć różnego rodzaju incydentów , bo są tacy ludzie , że gustują sobie w tym by żyć na cudzy koszt. A w dodatku jakiś taki niczym nieuzasadniony wandalizm, ostatnie działania łamania znaków drogowych , włamanie do banku , kradzieże motocykli w Trzcińsku to powoduje , że nas mogą turyści szerokim łukiem omijać. Wiem o tym , że policja wszystkiemu nie zaradzi nie mniej jednak ta interwencja powinna być szybsza. Dlatego też z jednej strony podzielam uwagę , że wskazane byłoby wzmóc tutaj finansowanie ze strony naszego samorządu. Z drugiej strony uważam też , że Komendant Policji poprzez Komisariat w Jeleniej Górze powinni nam zapewnić podstawową dozę bezpieczeństwa. Jeżeli taka będzie wola Rady , że mamy dofinansować etat jednego z policjantów to myślę , że w takiej sytuacji będzie to człowiek który będzie służył 
 społeczeństwu a nie jego rezydencją będzie Jelenie Góra i znów będzie dalej do nas dojeżdżał. Chciałbym aby w tej sprawie Pan Komendant się wypowiedział jak będzie to funkcjonowało , jeżeli gmina coś takiego jak etat policjanta sfinansuje. My oczekujemy wsparcia ze strony służb porządkowych i liczymy na to , że to chuligaństwo choć trochę zostanie utemperowane bo dopłacamy do tego interesu do tych znaków drogowych , do wyłamanych tablic i połamanych murów.
 
Lesiński Bogdan mieszkaniec Janowic Wielkich – w imieniu mieszkańców przekazywałem na poprzedniej sesji sprawę bezpieczeństwa mieszkańców, myślę , że ta sesja zwołana jest między innymi na skutek moich interwencji . Mieszkańcy gminy nie są zadowoleni z pracy policji na naszym terenie. To , że w ostatnim okresie widać policję częściej niż przed tymi incydentami to uważa, że jest to działanie doraźne. Na ostatniej sesji proponowałem dwa rozwiązania, jedno to takie aby Rada gminy podjęła działania aby posterunek w Janowicach Wielkich został wznowiony. A drugie , aby co najmniej dwa razy w tygodniu policjanci pełnili dyżur w nocy , ale bez określania terminów. Bywa tak , że brak jest reakcji policji na interwencję telefoniczna mieszkańców. Ale też zdarzają się przypadki , że policjanci przyjeżdżają oznakowanym samochodem, nim przyjadą na miejsce to już jest cisza i spokój, natomiast po oddaleniu się samochodu awantura jest od nowa. Dobrze byłoby gdyby patrole policji odbywały się nieoznakowanym samochodem. Ponadto chciałbym zgłosić , że ponad miesiąc temu chuligani zniszczyli znali drogowe, czy policja nie powinna reagować na ten fakt i powiadomić odpowiednie władze , aby te znaki drogowe zostały ustawione , ponieważ brak tych oznakowań stwarza poważne niebezpieczeństwo.
 
Radny Jan Osękowski chciałbym zapytać gdyby gmina chciała wyłożyć jakieś pieniądze na etat , jak wyglądałaby ta współpraca , czy wówczas gmina miałaby jakiś wpływ na ustalenie godzin dyżurów i czy jest to prawda jak mówili przedmówcy , że policjanci muszą chodzić parami.
 
Roman Madeksza Sołtys Wsi Komarno w Komarnie sytuacja zawsze była zła i jest zła. Ja od dłuższego czasu współpracuje z dzielnicowym. Patrole policyjne ograniczają się do sprawdzania osób kierowców i trzeźwości kierujących pojazdami. Cała reszta tak jakby nie interesowała . Są skargi mieszkańców Komarna , którzy mieszkają w okolicach kościoła , że młodzież niszczy przystanek MPK . kosze naśmieci. Ludzie boją się zgłaszać na policję sprawców, boją się też mówić rodzicom tych młodych ludzi , ponieważ reakcja rodziców w niektórych przypadkach jest nieodpowiedzialna. Zdarzają się kradzieże sąsiedzkie , sprzętu rolniczego , inwentarza , paliwa itp. Zdarzają się też podpalenia.
 
Radna Anna Liebersbach – w związku z tym , że rozpoczęły się wakacje , młodzież ma dużo wolnego czasu , w związku z tym ma zapytanie. Czy są organizowane jakieś akcje , czy patrole mające na uwadze przede wszystkim uspokojenie czy reagowanie na te zachowania typowo wandaliczne. No bo nie czarujmy się najwięcej spraw związanych jest z młodzieżą , która albo się nudzi i szuka wrażeń rozwalając wszystko po drodze. To są największe nasze bolączki na dzień dzisiejszy. I czy w związku z tym przewiduje się jakieś akcje , czy częstsze kontrole , czy dyżury policjantów popołudniami. To , że policjant jest na rewirze od 8 do 15 też nie załatwia sprawy. Może by zrobić parę godzin rano i parę popołudniami , żeby kontakt z tymi policjantami był częstszy.
 
Radny Ryszard Sobolewski zgłosił sprawę związaną z trudnościami z jakimi jako rolnik boryka się w związku z przebudową drogi krajowej w Radomierzu. A mianowicie odcięto nas od pól i pastwisk , które zlokalizowane są po drugiej stronie drogi krajowej. Nie możemy przepędzać bydła na pastwiska , nie możemy przejechać sprzętem rolniczym. Żeby przejechać 20 metrów przez drogę musimy jechać aż do Kaczorowa i szukać miejsca aby przejechać przez drogę krajową do pól. GDDKiA obarcza policję pewnymi poczynaniami tzn. idzie o to , że można byłoby przepędzać bydło przez tą drogę tak jak tą było przez 50 lat , gdyby była sygnalizacja. Ale policja w tym momencie stawia veto i blokuje inicjatywę. Jest to najmniejszy koszt.  Co więcej na wniosek policji zostały usunięte znaki ostrzegające. My co dnia przepędzamy to bydło na dziko , ryzykujemy , co dnia ryzykujemy , nie tylko życie kierowców , zwłaszcza motocyklistów. Nie rozumiem jak można pozdejmować znaki ostrzegające. Jadąc przez tereny leśne ostrzega się kierowców , że od czasu do czasu przebiegnie jeleń. Tutaj kilka razy dziennie przepędza się 70 sztuk bydła. Znaki ostrzegające zostały zdjęte a ja otrzymałem pismo , że mam zakaz przepędzania bydła. Ustawionego znaku drogowego ograniczającego szybkość do 70 km rzadko który kierowca przestrzega (kierowcy poniżej setki nie schodzą). Prośba moja i mieszkańców Radomierza tych którzy mają pola po drugiej stronie drogi , żeby wyegzekwować   może z pomocą Rada Gminy środki na fotoradar. Dlatego zgłaszam taką prośbę aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom.
Druga sprawa to problem z motocyklistami i quadami , nie możemy sobie z nimi poradzić. Z jednej strony mamy obszar Gór Kaczawskich praktycznie do drogo komarowskiej są to obszary Natura 2000 , z drugiej strony jest Park Krajobrazowy. Próbujemy z nimi walczyć ale niestety nie dajemy rady. Spodziewam się jakiejś akcji ze strony policji i pomocy ponieważ będę zmuszony wziąć sprawę w swoje ręce. Te łąki są moją własnością oni wchodzą na moją własność , łąki są pod ochroną. Wygląda to tak , że przychodzi kontrola unijna i kontrolujący mówi , co pan sobie tu urządza motokros . Dlatego proszę o pomoc i interwencję w tej sprawie.
 
Komendant Miejski Policji Zbigniew Ciosmak wysłuchałem uwag , wniosków radnych i mieszkańców. Mówimy o całokształcie bezpieczeństwa na terenie gminy , na terenie całego powiatu. Aby dokonać analizy w powiecie , w poszczególnych gminach i co się dzieje w Janowicach Wielkich , muszę powiedzieć , że przestępczość w stosunku całego powiatu jeleniogórskiego jest procentowo niska. Komendant Miejski w swojej wypowiedzi odniósł się do statystyki na terenie powiatu jeleniogórskiego , poszczególnych gmin i gminy Janowice Wielkie. W roku 2008 na terenie gminy Janowice Wielkie zgłoszono 33 wydarzenia, które miały charakter przestępczy. W 2009 roku (od początku roku do chwili obecnej) zgłoszono 44 interwencje , przy czym 14 zdarzeń kryminalnych. W tym roku na terenie naszej gminy 8 osób odwieziono do wytrzeźwienia i 8 osób były to czynności procesowe. Te cyfry podane każdy będzie interpretował na swój sposób. Czy Gmina Janowice Wielkie odstaje od innych gmin jeśli chodzi o przestępczość , czy wykroczenia – jest to gmina jedna z bardziej bezpiecznych. Dlaczego nie ma komisariatu , dlaczego nie ma posterunku były takie pytania. Dlaczego nie ma , na pewno zadziałał czynnik ekonomiczny. Unijne normy, które mówią tak w warunkach miejskich dojazd na interwencję 15 minut , w warunkach pozamiejskich 30 minut. Na dzień dzisiejszy na zgłoszenie nasza reakcja jest właściwa. Pogotowie policyjne działa na zasadzie pogotowia ratunkowego . Tam gdzie nie ma zagrożenia dla życie i zdrowia obywatela oficer operacyjny Komendy Miejskiej musi wybrać z tych zgłoszeń , czy pojechać tam gdzie biją maltretują kobietę , czy najpierw pojechać tu do gminy gdzie niszczą znaki drogowe czy cokolwiek innego. Musi to tak funkcjonować dlatego , że życie i zdrowie jest wartością najważniejszą. Na terenie gminy w tym roku nie było żadnego rozboju. Dla mieszkańców nawet drobna kradzież będzie czymś ważnym. Rzecz w tym , że żebyśmy się tu nie licytowali, kto zrobił mniej , kto więcej. Tylko byśmy się zastanowili co zrobić by było
 lepiej. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych służb. Co to oznacza , że policjant w czasie wolnym od służby może iść do służby. Z takiej formy korzystają również inne gminy np. Mysłakowice. Wójt Mysłakowic wykupił etat dzielnicowego , nie  oznacza to że  opłacamy policjanta,   opłacamy dodatkowego policjanta , który jest na miejscu. Ten grafik układa  Komendant kierując się analizą bezpieczeństwa i potrzebami mieszkańców.   Dzielnicowy wspólnie z dzielnicowym właściwym we dwóch cały czas  w tej gminie działają. Ja oczekuję od państwa pomysłu , co możemy zrobić wspólnie , żeby pomóc wszystkim mieszkańcom , żeby czuli się bezpiecznie , aby w tej gminie było lepiej pod  względem bezpieczeństwa. Muszę tu wyartykułować , że art. 7 ust. 1 pkt 14 mówi , że jest to zadanie własne gminy. Oczywiście ustawodawca narzuca , ale tym pierwszym który dba o bezpieczeństwo jest policja. Ale z Rady nikt nie zrzuca obowiązku. Sądzę , że stąd to nasze spotkanie, chodzi o to abyśmy wspólnie podjęli działania , by były jakieś pomysły. Kwestia to co powiedział radny Łaski , nie będę ukrywał , że reaktywowanie posterunku czy komisariatu , na liczyć nie możecie. Gdybym chciał reaktywować tutaj w gminie komisariat czy posterunek to idzie za tym cała infrastruktura z komendantem , zastępcą z sekretariatem itd. W związku z tym jest to dla mnie jako stratega niedobre, dlatego że ja w to miejsce wolę wysłać tutaj dwóch , trzech policjantów. A mając na względzie i to jaka jest skala przestępczości , to można sobie resztę dopowiedzieć. Nie ma dziedziny życia społecznego gdzie nie musiałby ingerować policja. Ja w rozmowach z panem Wójtem wymieniamy się informacjami. Wójt bez waszej zgody też nie może nic zrobić. Wójt reprezentuje gminę na zewnątrz , ale nie może podejmować bez zgody Rady decyzji , które wiążą się z finansowaniem . Jeśli nie wspomożecie Wójta w tych sprawach to nic z tego nie będzie. Muszę państwu powiedzieć , żeby nie być gołosłownym to na terenie powiatu do dnia dzisiejszego zgłoszono ponad 11 500 interwencji. Niejednokrotnie jedziemy na interwencję tam gdzie w ogóle policja nie jest potrzebna. Powiedzmy sobie jeżeli policja  nie pojedzie i nie zainterweniuje w takim gdzie jest zagrożenie życia , a można sobie różnie myśleć – to jest niedopełnienie obowiązku przez policjanta. Policjant na stanowisku dyżurnego operacyjnego przy 100 średnio dziennie zgłoszeniach musi wybrać z tych zgłoszeń te najistotniejsze gdzie wysłać najpierw radiowóz i policjantów. Ponadto chciałbym poinformować , że każda rozmowa telefoniczna jest rejestrowana. Chcę powiedzieć ,że policja nie da sobie rady bez udziału społeczności. Z głosów w dyskusji słyszeliśmy , że młodzież jest taka czy inna , ale policja ich nie wychowuje. To w domach trzeba tego szukać oddziaływania innego i innych sposobów. Na pytanie radnej odpowiem tak w Komisariacie Miejskim funkcjonuje Wydział ds. Nieletnich i Patologii. W Wydziale Prewencji funkcjonuje komórka prewencji kryminalnej to znaczy , że analizując wszelkiego rodzaju zjawiska patologii społecznej tworzymy programy nie represyjne , ale takie które mają poprawić sytuację z danym problemem. Tych programów jest sporo , na każdą niemalże porę roku oraz na dany rejon. Ponadto informuję , że policyjny partol nieoznakowany ma również swoją role do spełnienia. Oczekujemy od społeczności informacji np. o młodzieńcach dokonujących zniszczeń mienia gminnego i nie tylko, a Wydział ds. Nieletnich i Patologii chętnie tutaj zawita i takich młodzieńców poustala i skierujemy do Sądu Rodzinnego i Nieletnich takie zawiadomienie  o czynie karalnym. Trzeba też wiedzieć , że do roku 13 młodzieńcy nie odpowiadają karnie, odpowiadać mogą rodzice za szkody przez nich wyrządzone. Jeżeli chodzi o wypowiedź radnego Pana Młodzińskiego to reakcja na przestępstwo czy na zdarzenie jakiekolwiek jak wcześniej mówiłem normy unijne określają 15 minut dla miasta ale nieraz mamy problem dojechać w czasie   bo są   i musimy używamy sygnałów uprzywilejowanych.
Pan Lesiński mówił o zniszczonych znakach drogowych – sprawę odnotowałem , jak również odsłucham korespondencję. Pan radny Osękowski pyta jak wygląda patrol pieszy , trzeba państwu wiedzieć , że przepisy obligują nas do tego by w odpowiedniej formie te parole się odbywały. Otóż policjant na noc nie może iść sam chyba że z psem ale w żadnym  
wypadku sam. Myślę , że skierujemy do waszej gminy partole z przewodnikami psów, może to też trochę poprawi bezpieczeństwo.
Sytuacja w Komarnie znana jest policji. W niektórych przypadkach sprawy tej wsi musi rozstrzygać sąd. Sprawy quadów poruszone przez radnego Pana Sobolewskiego –  jest  problem , z quadami  , że na szczeblu ministerialnym podejmowane są działania aby  unormować ten element ,bo nie wiadomo co to jest na dzień dzisiejszy. One mogą jeździć po polach , po łąkach wszędzie mogą jeździć, są niezarejestrowane a kierujący są nierozpoznawalni.
Jeśli chodzi o sprawę zgłaszaną przez Pana Sobolewskiego to  powiem , że znam temat a ponadto zwrócimy się do Komendy Wojewódzkiej do Wydziału Ruchu Drogowego aby coś w tym zakresie się zmieniło. Weźmiemy na siebie tą inicjatywę, aczkolwiek zastrzegam , że GDDKiA rządzi się swoimi prawami jak Pan wie to nie jest jedyny taki przypadek w kraju. Podejmiemy to wyzwanie i wystąpimy do Komendanta Wojewódzkiego aby z tym coś począć, bo to przecież wpływa na bezpieczeństwo komunikacji.
 
Komendant Komisariatu  Policji  Andrzej Zygulski – na początek podam parę cyfr aby nakreślić obraz przestępczości w gminie w okresie do czerwca 2009 roku i tak : nietrzeźwy kierujący 11, kradzieży 7, kradzieży z włamaniem 10 , uszkodzenia mienia 3 , uszkodzenia ciała 1, groźby 1. Ponadto w uzupełnieniu wypowiedzi Komendanta Miejskiego podjąłem pewne działania ze swojej strony , nawiązałem współpracę z Strażą Leśną z Kowar , która również obejmuje swoim działaniem Gminę Janowice Wielkie. Takie służby będą mieli wspólne z dzielnicowym , żeby quadowców i motokrosowców trochę pogonić. Sami państwo wiecie , że większości z nich by tu nie było gdyby nie zaproszenia ich na ten teren przez mieszkańców gminy. Niektórzy zaczęli sobie z tego robić źródło dochodów organizują całe grupy . Choćby z Holandii przyjechała cała grupa, to   nie jest przypadek , że dziesięciu holendrów przyjechało do gminy Janowice . Oni przyjechali na czyjeś zaproszenie , dostali zakwaterowanie , a to że zginęły im motory , obym się nie mylił , że zrobiła to konkurencja. Ponieważ już rozpoczęła się walka o tych klientów żeby przyjeżdżali i jeżeli my nie będziemy z tym walczyć to rozjadą parki, góry rozjadą wszystko. Chciałbym wrócić do tematu zakupu etatu dzielnicowego. To jest większy wydatek ,bo to jest wydatek nie na jeden miesiąc bo to jest minimum na pięć lat. Była propozycja aby wykupić etat na określone dni , na określone godziny wykupić określone służby, to jest kwestia 160 złotych za służbę . I wtedy już nie Komendant tylko Wójt zadecydujecie że potrzebujecie w określonym dniu , w określonych godzinach , określoną liczbę policjantów. Wtedy tylko na głowie Komendanta jest aby tych policjantów zapewnić. To nie są policjanci , którzy są w służbie , to są dodatkowi policjanci i  wyłącznie skierowani do gminy na określone zadanie.
 
Bogusław Biemek Dzielnicowy  - jestem od półtora roku dzielnicowym , jest tu punkt przyjęć interesantów w każdy czwartek od 16 – 19 tel. 0757515160 dodatkowo przyjmuję jeszcze w Rewirze na Zabobrzu ponieważ mój obszar działania   obejmuje ulicę Wrocławską i okoliczne Tel. 0757520306 W dyskusji dużo było powiedziane na temat bezpieczeństwa , dla mnie też jest istotnym , żeby z państwa strony docierały jakiekolwiek informacje na temat zdarzeń , które są na terenie gminy ,dobrze by było gdyby wskazywano określone osoby. Oczekuję , że współpraca ze mną będzie układała się dobrze, jestem do dyspozycji mieszkańców gminy Janowice Wielkie. Przyjmuję w każdy czwartek od 16 – 19 telefon 075 75 15 160 oraz podaje telefon w Rewirze na Zabobrzu 075 75 20 306.
 
Radny Szymon Młodziński – czy dzielnicowy mógłby zwracać uwagę na osoby , które spożywają alkohol w miejscach niedozwolonych. Ponadto chciałbym powiedzieć , że od
 półtora roku nie słyszałem złej opinii o pracy dzielnicowego , uważam , że jest to właściwy człowiek na właściwym stanowisku.
 
Komendant Miejski Policji Zbigniew Ciosmak – moja decyzja jest prosta i bardzo jasna , zaostrzamy politykę karną na terenie gminy. Dzielnicowy nie musi takiego pijącego w miejscu niedozwolonym bezpośrednio ukarać, jeżeli ma informację może ukarać go mandatem na drugi dzień. Jeżeli odmówi to sprawa zostaje skierowana do sądu. Przyjmujemy taką taktykę zero tolerancji dla wykroczeń chuligańskich , niszczycielskich. I tutaj będziemy się przyglądać jak to funkcjonuje. Myślę , że spotkamy się i ma rację Pan Młodziński , że powinniśmy się spotykać raz do roku. Jednocześnie poinformuje , że z Wójtem Gminy spotykamy się bardzo często , wymieniamy informacje , spostrzeżenia i uwagami. Raz jeszcze chciałbym podziękować za zaproszenia i proszę byście Państwo zrozumieli jaka jest sytuacja i podejmowali decyzje w myśl art. 7 , bo przecież bezpieczeństwo jest jednym z podstawowych praw obywatela zagwarantowanych w Konstytucji , która to nas ustawowo również obliguje do tego abyście w swoim zakresie dbali o swojego mieszkańca. Będę niezwykle rad jeśli usłyszę na następnym spotkaniu usłyszę , że podjęliśmy to czy tamto i wtedy skonfrontujemy co my robimy i jakie podjęliśmy działania.
 
Radny Sobolewski Ryszard -  zgłosił zapytanie w sytuacji kiedy schwyci takiego krosowiec , który niszczy własność prywatną , jaka go czeka kara , czy adekwatna do rowerzysty , który faktycznie po pijanemu prowadzi rower.
 
Komendant Miejski Policji – zostanie ukarany mandatem , jeżeli go nie przyjmie to wniosek kierowany jest do sądu. Z drugiej strony właściciel gruntów może oddać sprawę do sądu w powództwa cywilnego z poniesione szkody. Istnieje też możliwość zrobienia zdjęcia takiego krosowca i to jest już dowodem w sprawie, kwestia bezpośredności nie ma tutaj znaczenia.
 
Radny Ryszard Sobolewski – czyli jako dowód wystarczy nagranie filmowe z telefonu komórkowego.
 
Komendant Miejski Policji – tak wystarczy.
 
Radny Jan Osękowski chciałem zapytać , w sytuacji gdyby gmina wysupłała jakieś pieniądze na ten etat , a z Pana odpowiedzi usłyszałem te informację , że policjanci muszą chodzić wieczorami we dwóch, to   jakby   praktycznie  to wyglądało. Jak rozumiem mieszkańców to chodzi o to aby te patrole odbywały się w godzinach wieczornych. To jakby to wyglądało jakbyśmy wykupili jeden etat.
 
Komendant Miejski Policji – byłby skuteczny dlatego , że jeden policjant już jest a dokładacie do niego drugiego , a co jeszcze macie tego policjanta już cały czas my nie angażujemy go do niczego.
 
Radny Jan Osękowski – czy policja zapewnia środek transportu i czy gmina ma jakiś wpływ na godziny pracy , czy to jest już poza gminą.
 
Komendant Miejski Policji – środek transportu zapewnia policja , natomiast godziny pracy do uzgodnienia. Tyle tylko , że policjant nie może pracować same nocki , przecież jeszcze ma urlop i dni wolne zgodnie z ustawą o Policji. Dodam , że policjant dzielnicowy kosztuje 40 000 tysięcy złotych rocznie.
 
Wójt Gminy Wysoka Rado dziękuję za merytoryczną dyskusję , nikt z nas ani ja ani Komendant nie obawialiśmy się tego tematu i zapewniałem Komendanta , że na sesji Rady Gminy nie będzie żadnych pyskówek a na pewno będą informacje , wypowiedzi rzetelne powodowane troską o bezpieczeństwo mieszkańców. I za to wam dziękuję. Wniosek z dzisiejszej informacji przedłożonej przez Pana Komendanta jest taki z Państwa wypowiedzi , przyspieszyć interwencje , nie odmawiać jej , a my musimy rozważyć jak podnieść to bezpieczeństwo i wspomóc policję żeby tych patroli na terenie naszej gminy było więcej. Z wypowiedzi Panów Komendantów wynikałoby , że moim zdaniem z mojego rozpoznania  wynika , że najlepszą formą były wykup patroli. Już na roboczo byśmy domówili czy te osiem godzin można dzielić na dwie służby. To są szczegóły o których byśmy rozmawiali z Komendantem. Ja z Panią Skarbnik w lipcu dokonany takiej analizy i przedstawimy Wysokiej Radzie czy te możliwości finansowe są. Oczywiście przy takich kosztach przynajmniej kilka takich służb można byłoby te pieniądze wygospodarować. Prośba też istotnie Komendant nas o tym zapewniał, że te patrole nieoznakowane funkcjonują tutaj u nas . Oczywiście nie ustrzeżemy się tutaj jakiś przestępstw  i wykroczeń. Niezależnie od tego co dzisiaj mówiliśmy też staramy się na miarę naszych możliwości poprawiać warunki pracy naszego Komisariatu . Gdybym ja miał na prośbę Komendanta wypowiedzieć się o naszym Dzielnicowym Panu Biemku to muszę powiedzieć , że tak dawno tak dobrego policjanta nie mieliśmy na terenie naszej gminy. Naprawdę oprócz wysokiej kultury osobistej to jeszcze cechuje go taka pragmatyczność , zdyscyplinowanie. Chcę podziękować Komendantowi , za rzetelnie przygotowaną informację , że przyjechał z Komendantem Zygulskim i z naszym Dzielnicowym to świadczy również o szacunku do Wysokiej Rady.
 
Przewodniczący Rady Gminy w imieniu Wysokiej Rady podziękował Komendantom Policji i Dzielnicowemu za udział w sesji Rady Gminy i nakreślenie sposobu działania. Mam nadzieję , że przy następnym spotkaniu będziemy mogli stwierdzić , że bezpieczeństwo jest o szczebel wyżej.
 
 
(godz. 12,30 )Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach Rady.
(godz. 12,50) Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady po przerwie.
 Przewodniczący rady Gminy poinformował , że w czasie przerwy w obradach zwolnił radnego Romualda Łaskiego z dalszej części obrad Rady z powodu ważnych spraw zawodowych.
 
Ad. 5  Podjęcie uchwał.
 
Ad. 10 pkt 1
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXX/120/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 marca 2009 roku.
 
Wójt Gminy Wysoka Rado przedkładam dwa projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Przy składaniu wniosku do PROW i RPO okazuje się , że wolą Urzędu Marszałkowskiego jest aby wartość zadania była jednocześnie udziałem własnym gminy , ponieważ wszystkie pieniądze są później refinansowane. W związku z tym gmina musi pokazać wartość zadania w całości jako udział własny gminy. Dopiero później po rozpatrzeniu po podpisaniu umowy będzie to refinansowane. Procenty od 75 % jak to jest w PROW do niższych wartości. Myśmy zmieniali na poprzedniej sesji tylko pkt 7 a teraz ponieważ składamy do PROW wniosek o wodociąg i kanalizację na Komarno i Radomierz to zmieniamy ten załącznik wg wymagań.
 
Radny Jan Osękowski chcę zapytać czy na temat dofinansowania ze strony Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa są już jakieś powiadomienia , umowy , czy inne dokumenty jeżeli chodzi o Orlik.
 
Wójt Gminy – tak
 
Radny Jan Osękowski czy możemy to zobaczyć , bo ja tak naprawdę nie wierzę w wiele rzeczy o których tu się mówi , a chciałbym wiedzieć.
 
Skarbnik Gminy umowy jeszcze nie mamy , ale mamy promesę z Ministerstwa Sportu i Turystyki , natomiast z Urzędem Marszałkowskim jest podpisana umowa. Dzisiaj na nasze konto przyszły środki tzn. na nasze konto przekazano 333 000 złotych . Skarbnik zapytała czy ma przynieść umowę z Urzędem Marszałkowskim i promesę z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 
Radny Jan Osękowskie nie, ale w związku z tym ma drugie pytanie. Jeżeli my tu wpisujemy jako udział własny te wydatki związane z budową kanalizacji w Radomierzu i Komarnie , to czy nie powinien ulec zmianie taki załącznik do uchwały budżetowej „prognoza zadłużenia wieloletnia itd.” No bo jeżeli te wydatki mają być traktowane jako udział własny to one powinny wpłynąć na całą tą sytuację , która była w tym załączniku do budżetu.
 
Skarbnik Gminy była to prognoza do uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Ta prognoza została opracowana jakie są możliwości finansowe gminy i w tej chwili tak jak tłumaczyłam podział na poszczególne zadania byłby nierealny, ponieważ nie ma rozstrzygniętych przetargów , nie mamy określonych przedziałów czasowych w jakich momentach byłyby uruchamiane i jakie określić te spłaty. Spłaty , które przewidywały możliwości poziomu do którego mogła by być zadłużona gmina, dlatego potrzebna jest opinia RIO. Chcę jeszcze powiedzieć , że po ostatnim szkoleniu w RIO to , że do tej pory było tak , że był udział własny i były inne środki i inne źródła pozyskiwania. W tej chwili znika jak gdyby źródło pokrycia ze środków unijnych , gminy nie będą otrzymywały bezpośrednio środków z budżetu UE tylko będą one dofinansowywane w postaci tzw. dotacji rozwojowych. Do końca roku były to środki unijne, a od tego roku są top dotacje i budżet państwa będzie otrzymywał te środki, natomiast gmina będzie dostawała w postaci dotacji.
 
Radna Bożena Dyduch mnie interesuje pkt 1 budowa wodociągu i kanalizacji w Komarnie, tutaj jest udział własny 22 mln złotych. Chciałam się dowiedzieć , czy jest jakaś dotacja czy będzie w tym roku, czy jest już rozstrzygnięty przetarg na wykonanie , jeżeli tak to kiedy ta inwestycja się rozpocznie , ponieważ rozpoczęcie mamy na rok bieżący , a jest już połowa roku.
 
Radny Szymon Młodziński mam zapytanie a jednocześnie uwagę , Wójt powiedział , że do otrzymania środków z zewnątrz potrzebny jest WPI , w takim wydaniu jaki mamy dzisiaj zatwierdzić. Uważam , że jest to jedno z podstawowych przesłanek do tego , że zmieniamy ten plan , bo nie wyobrażam sobie żeby na serio potraktować uchwałę Rady w sensie wykonawstwa bezpośredniego. Bo przecież wiadomo o tym , że tyle środków w przestrzeni tych lat nikt nie posiada i przekroczylibyśmy tu wszystkie dozwolone limity kryterium zadłużenia.
 
Radny Wojtas Maciej zapytanie dotyczy pkt 8 , czyli budowa Orlika 2012 tutaj jest kwota 1,2 mln złotych, a wiemy , że w ogłoszonym przetargu ta kwota jest znacznie niższa i dlaczego
 
tutaj nie mogła być ta kwota faktyczna czyli 1000 005 złotych , również przy udziale własnym można by pomniejszyć tę kwotę o 333 000 złotych.
 
Wójt Gminy WPI jest potrzebny nam pod wnioskowanie do funduszy i my nie rozpoczęliśmy byśmy   zadania jeśli nie otrzymamy wsparcia finansowego z UE. Zgadza się , że te   zadanie ujęte , one wszystkie planowane są do wnioskowania z UE. Dla przykładu jeśli wodociąg w Komarnie ma kosztować 8 mln złotych brutto , bo na taką kwotę jest kosztorys inwestorski , to 4 mln złotych można otrzymać z PROW , od tego odliczamy VAT bo my tą kwotę dostarczamy. Także tutaj trzymamy rękę na pulsie i nie będą zadania wprowadzone do realizacji jeśli nie będziemy mieli zabezpieczonych środków finansowych. Ten plan WPI przyjęty uchwałą Rady daje nam podstawę do wnioskowania do funduszy.
Jeśli chodzi o boisko proszę zauważyć, my tutaj przenosimy całą kolumnę wartość zadania ogółem do zadania własnego, nie zmieniamy kwoty po ogłoszeniu przetargu , nie ma takiej potrzeby.
 
Skarbnik Gminy przy kalkulowaniu prognozy długu nie były brane pod uwagę środki unijne. Czyli były tam sprawy dotyczące podatku , sprzedaży mienia, dotacje otrzymywane, subwencje i innych źródeł pozostałych, które są na dzień dzisiejszy otrzymywane przez gminę, na tym poziomie było to kalkulowane. Natomiast nie były brane pod uwagę te dotacje które weszły do budżetu w momencie przyznania środków z UE, które jak mówi Wójt Gminy kształtują się w wysokości do 75 % wartości kosztorysowej zadania. Jeżeli chodzi o boisko Orlik 2012 to oprócz tego, że rzeczywiście to modyfikowanie byłoby cały czas powodem zmian. To jest tylko kierunek żeby te wartości wstępnie były na poziomie szacunkowym i my tutaj nie możemy pomniejszać. Te 333 000 złotych otrzymane do naszego budżetu już są naszymi dochodami.
 
Wójt Gminy jest to dla nas najgorętszy okres, z końcem czerwca br. kończy się nabór wniosków do PROW i jest szansa , że we wrześniu możemy ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę.
 
Radna Bożena Dyduch przetarg miał być do końca czerwca taj jak Wójt ostatnio mówił na sesji.
 
Wójt Gminy tak nie mówiłem.
 
Radny Jan Osękowski czyli realne rozpoczęcie inwestycji w tym roiku jest niemożliwe.
 
Wójt Gminy jest możliwe, wydanie placu budowy na pewno jest możliwe. Wszystko zależy jak będzie długo trwała procedura w Urzędzie Marszałkowskim.
 
Przewodniczący Rady Gminy czy są jeszcze pytania odnośnie przedstawionych projektów uchwał.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały NR XXX/120/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 marca 2009 roku.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” głosowało 9 radnych, „wstrzymujących się” 2 głosy, „przeciwnych” 1 głos.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 12 radnych
Uchwała została podjęta   i otrzymała NR XXXIII/145/2009.
 
Ad. 10 pkt 2
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009.
Wysoka Rado budowa Orlika dobiega zakończeniu , aby Zakłady Energetyczne zechciały dostarczać nam energię elektryczną musimy podpisać umowę przyłączeniową. Te koszty są rzędu 6.000 złotych rozłożone w dwóch ratach.
 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” głosowało 9 radnych, „wstrzymujących się” 3 głosy .
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 12 radnych
 
Uchwała została podjęta   i otrzymała NR XXXIII/146/2009.
 
Ad. 5
Zamknięcie obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
                                                           
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XXXIII nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał zamknięcia obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokołowała                                                                     Przewodniczył
Ewa Czaplińska - Szajwaj                                                 Przewodniczący
Insp. ds. Rady Gminy                                                         Rady Gminy
 
 
                                                                                           Jacek Gołębski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2009-07-28 13:17:02 - Protokół nr XXXIII (138.50 kB)

Nazwa dokumentu: Protokół XXXIII/2009
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-07-28 13:15:40
Data udostępnienia informacji: 2009-07-28 13:15:40
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-10 15:21:25

Wersja do wydruku...

corner   corner