logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Statut Gminy
   minus Statut Gminy Janowice Wielkie z dnia 20 grudnia 2018 r. (obowiązuje od 17 stycznia 2019 r.)
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


GMINA > Statut Gminy

STATUT GMINY JANOWICE WIELKIE

 
CZĘŚĆ PIERWSZA

I. Postanowienia ogólne
 

                                                   

 
§ 1

1.      Gmina Janowice Wielkie jest wspólnotą samorządową osób zamieszkujących na jej terenie.

Granice gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do statutu gminy.

2.      Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność

3.      Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

 

                                                                  § 2

   Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 5.809 ha.

   W skład gminy wchodzą wsie:

-         Janowice Wielkie

-         Trzcńsko

-         Mniszków

-         Miedzianka

-         Radomierz

-         Komarno.

 
§ 3

Herbem gminy jest herb wsi Janowice Wielkie: na czerwonym tle biały zarys zamku z dwiema basztami jednakowej wysokości zakończonymi stożkami: baszty połączone murem blankowanym z zamkniętą bramą usytuowaną centralnie , pomiędzy basztami strzała z grotem w kształcie walca skierowana na zachód , u podstawy zamku zarys trzech wzgórz w kolorze zielonym.

Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do statutu gminy.

 
§ 4
 

 Rada Gminy może osobie szczególnie zasłużonej dla gminy nadać honorowe

 obywatelstwo gminy.


II.Zakres działania i zadania gminy

 
 
 

                                                                            

 
§ 5

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym , nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

 
 


 
 
§ 6

1.      Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej

         mieszkańców. Gmina spełnia ten obowiązek przez swoje organy , realizując zadania

         własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , a także z zakresu

          organizacji przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów.

 
§ 7
 

Do zakresu działania gminy należą w szczególności sprawy :

1)      ładu przestrzennego , gospodarki terenami i ochrony środowiska,

2)      gminnych dróg , ulic , mostów , przepustów i wiaduktów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3)      wodociągów i zaopatrzenia w wodę , kanalizacji , usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych , utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych , wysypisk, zaopatrzenia w energie elektryczną,

4)      lokalnego transportu zbiorowego,

5)      ochrony zdrowia,

6)      pomocy społecznej , w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7)      komunalnego budownictwa mieszkaniowego ,

8)      oświaty , w tym szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo – wychowawczych,

9)      kultury , w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury,

10) kultury fizycznej , w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11) targowisk,

12) zieleni komunalnej i zadrzewień,

13) cmentarzy komunalnych,

14) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16) zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej , medycznej i prawnej.

 
 
 

 
§ 8

1.      Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa.

2.      Jednostki pomocnicze tworzone są w drodze uchwały gminy , po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3.      Organizację , zakres i zasady działania sołectwa określają statuty sołectw.

 
 
§ 9

1.      Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada Gminy.

2.      Rada Gminy nadzoruje działalność sołectw przy pomocy komisji rewizyjnej , przy czym przynajmniej raz do roku komisja rewizyjna dokonuje kontroli gospodarki finansowej sołectw.

 
§ 10

W celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne w tym przedsiębiorstwa i zawierać umowy z innymi podmiotami.

 
§ 11
 

1.      Gmina za pośrednictwem swojego delegata reprezentowana jest w sejmiku samorządowym.

2.      Delegat do sejmiku samorządowego co najmniej raz na pół roku składa sprawozdanie z działalności sejmiku.

CZĘŚĆ DRUGA

III. Organizacja i tryb pracy Rady Gminy

 
 
 
 
 
 
§ 12

Rada Gminy w Janowicach Wielkich , zwana dalej

Skrócony opis: Uchwała Nr XV/72/96 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 lutego 1996 roku
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-09 19:39:30
Data udostępnienia informacji: 2003-06-25 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-11 10:29:48

Wersja do wydruku...

corner   corner