logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Janowice Wielkie: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W JANOWICACH WIELKICH W LATACH 2011 - 2013
Numer ogłoszenia: 148845 - 2011; data zamieszczenia: 26.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowice Wielkie , ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie, tel. 075 7515124, faks 075 7515124.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.janowicewielkie.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W JANOWICACH WIELKICH W LATACH 2011 - 2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z nieruchomości administrowanych przez Urząd Gminy w Janowicach Wielkich w latach 2011 - 2013.CPV 90513100-7, 90513700-3 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) zapewnienia utrzymania czystości i porządku poprzez bieżący wywóz nieczystości stałych z nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia wraz z ich przyjęciem na składowisko odpadów. Opłaty za wywóz śmieci na składowisko odpadów ponosi Wykonawca. Poprzez utrzymanie czystości i porządku rozumie się również wystawienie pojemników z terenu składowania w miejsce umożliwiające zebranie nieczystości stałych i ustawienie ich na miejsce po ich opróżnieniu, w dniu wywozu nieczystości stałych z pojemników usunięcie luźnych nieczystości z miejsc, w których składowane są pojemniki oraz oczyszczanie miejsc zaśmieconych w wyniku załadunku nieczystości stałych. b) wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów stałych w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (dowóz i ustawienie) oraz ich utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Ilość pojemników została określona w załączniku nr 5 do SIWZ. c) wywozu nieczystości stałych z pojemników o pojemności do 1100 l włącznie - podstawowa częstotliwość wywozu została podana w Harmonogramie wywozu, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy; d) wywozu nieczystości stałych z pojemników o pojemności powyżej 1100 l (zamkniętych lub otwartych) oraz wywozu odpadów wielkogabarytowych - na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie następnych dwóch dni od daty zgłoszenia; e) wywozu odpadu ściekowego - następnego dnia roboczego po zgłoszeniu telefonicznym Zamawiającego; f) reagowania w ciągu 24 godzin na telefoniczne zgłoszenie przez Zamawiającego uwag bądź zastrzeżeń co do realizacji umowy; g) wywozu odpadów z selektywnej zbiórki odpadów z kubłów na plastik, papier oraz na szkło wg harmonogramu wywozu. 2. Wykonawca musi posiadać własne składowisko odpadów lub zawartą umowę z właścicielem składowiska odpadów na składowanie odpadów stałych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.37.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wymagane oświadczenie w tym zakresie zgodnie z SIWZ, a ponadto: -Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Janowice Wielkie -Zezwolenie Starosty Jeleniogórskiego lub decyzja właściwego organu wynikająca z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wymagane oświadczenie w tym zakresie zgodnie z SIWZ.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wymagane oświadczenie w tym zakresie zgodnie z SIWZ.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wymagane oświadczenie w tym zakresie zgodnie z SIWZ.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wymagane oświadczenie w tym zakresie zgodnie z SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    koncesję, zezwolenie lub licencję
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
---
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Janowice Wielike ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice Wielkie pok. nr 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2011 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Janowice Wielike ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice Wielkiepok. nr 10, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania: 2011-05-27 09:15:44 - Ogłoszenie (45.50 kB)
2011-05-27 09:16:15 - SIWZ (356.50 kB)
2011-05-31 15:16:32 - Pytania wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego z dnia 30.05.2011 r. (27.00 kB)

Nazwa dokumentu: Przetarg Nieograniczony - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W JANOWICACH WIELKICH W LATACH 2011 – 2013”
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Miłosz Kamiński
Osoba, która odpowiada za treść: Miłosz Kamiński
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-05-26 09:14:00
Data udostępnienia informacji: 2011-05-26 09:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-31 15:16:52

Wersja do wydruku...

corner   corner