logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
minus Budżet
   plus Sprawozdania finansowe
   plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
   plus Informacje z wykonania budżetu
   minus Budżet na rok 2009
   minus Budżet na rok 2010
   minus Budżet na rok 2011
   minus Budżet na rok 2012
   minus Budżet na rok 2013
   minus Budżet na rok 2014
   minus Budżet na rok 2015
   minus Budżet na rok 2016
   minus Budżet na rok 2017
   minus Budżet na rok 2018
   minus Budżet na 2019 r.
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


GMINA > Budżet

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 51) gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 52 oraz art. 53) Projekt budżetu przygotowuje wójt. Bez zgody wójta rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami wójt przedkłada radzie gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania.
Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa rada gminy. Do czasu uchwalenia budżetu przez radę gminy, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie gminy.
W przypadku nieuchwalenia budżetu w ustawowym terminie, regionalna izba obrachunkowa ustala budżet gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych w terminie do końca kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu.

Wg art. 57 w uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego (art 61). Wójt informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.

Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej (art. 90) uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

 

BUDŻET  GMINY  NA  ROK  2003

I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości 6.629.601 zł.

Z tego :

1) Wpływy z podatków i opłat 998.472 zł

2) Dochody z majątku gminy 821.600 zł

3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 488.899 zł

4) Pozostałe dochody własne 667.600 zł

5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 774.742 zł

6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

własnych gminy 28.000 zł

7) Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.709.888 zł

8) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł     27.900 zł

9) Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane

z innych źródeł 112.500 zł

II. Ustala się wydatki budżetu w wysokości : 8.052.495 zł

Z tego :

1) Wydatki bieżące 5.732.495 zł

W tym :

  • Wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń 3.073.777 zł

- dotacja podmiotowa dla biblioteki 144.000 zł

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki

   nie zaliczone do sektora finansów publicznych 54.000 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 120.000 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki

i rozwiązywanie problemów uzależnień 48.000 zł

2) Wydatki majątkowe 2.320.000 zł

W tym :

- na finansowanie inwestycji 2.300.000 zł

- zakupy inwestycyjne 20.000 zł

III. Ustala się niedobór budżetu w wysokości : 1.422.894 zł

1. Niedobór budżetu zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczek      1.797.500 zł

2. Wójt dokona spłat pożyczek i kredytów w wysokości 374.606 zł

IV. Przychody i wydatki środka specjalnego ustala się w następujących kwotach :

a) przychody w wysokości 49.524 zł

b) rozchody w wysokości 49.524 zł

V. Dotację podmiotową dla instytucji kultury (biblioteka) ustala się w kwocie 144.000 zł

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i       innych zadań zleconych ustawami w kwocie :

- dochody 780.202 zł

- wydatki 774.742 zł

VII. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie :

- przychody 6.100 zł

- wydatki 9.000 zł

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w kwocie 3.383.058 zł

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 200.000 zł. zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2003 roku.
   

Podmiot udostępniający: Skarbnik Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-07-02 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2003-07-02 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-21 13:17:04

Wersja do wydruku...

corner   corner