logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

U C H W A Ł A   Nr XXV/93/2008
   Rady     Gminy     w   Janowicacch   Wielkich
z  dnia   24 listopada  2008 roku

-  w sprawie określenia  stawek  podatku od nieruchomości
        Na podstawie  art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r .o podatkach i opłatach lokalnych    (tekst jedn.Dz. U. z  2006 r. Nr 121, poz. 844  ze zm.) oraz art. 18  ust. 2 pkt  8,  art. 40 ust.1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) -  Rada Gminy  w Janowicach  Wielkich    u c h w a l a   co  następuje:
                                                                     § 1
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:
1.   od budynków mieszkalnych lub ich części
 od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                0,60 zł

2.   od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                               19,00 zł     

3.   od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
      od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                9,24 zł

4.   od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                4,01 zł       
5.  od  budynków pozostałych lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzialalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego   
      od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                6,50 zł

6.   od  budowli  -   2% ich wartości  określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy
 o poatkach i opatach lokalnych.
7.    Od gruntów:
  a). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
     od 1 m2 powierzchni                                                                            0,70 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
      lub elektrowni wodnych                                                        
      od 1 ha  powierzchni                                                                            3,90 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej
  dzialalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  
  od 1 m2    powierzchni                                                                              0,23 zł

 

-2-


§ 2
Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Janowice Wielkie.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Gminie Janowice Wielkie.
§ 4
Z upływem dnia 31 grudnia 2008 roku traci moc uchwała nr XIV/51/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, jednakże nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2009 roku.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.

 


                                                                                    PRZEWODNICZĄCY
                                                                                        RADY   GMINY
                                                                                  

                                                                                    JACEK    GOŁĘBSKI

 

Nazwa dokumentu: Podatek od nieruchomości
Skrócony opis: Wysokość podatku od nieruchomości obowiązująca na rok 2009.
Podmiot udostępniający: Referat Finansowy
Osoba, która wytworzyła informację: Teresa Gorzkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Gorzkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-02-26 00:23:53
Data udostępnienia informacji: 2006-02-26 00:23:53
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-13 10:12:30

Wersja do wydruku...

corner   corner