logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Wójt Gminy Janowice Wielkie informuje, że z dniem 1 września 2012 roku weszła w życie zmiana art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) regulująca zasady przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

a) nauka zawodu
- 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
- 4.587 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące (wypłacane na mocy przejściowych do 31.12.2014 roku).

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

b) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Waloryzacja dofinansowania :
Z dniem 1 stycznia 2013 roku zmienią się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten obowiązuje od 01.09.2012 roku.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony do Wójta Gminy Janowice Wielkie w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kserokopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania  zawodowego,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,  zaświadczenia o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku  przerwania nauki i podjęcia i innego pracodawcy), w przypadku zmiany pracodawcy w czasie  trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany   ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonania określonej pracy i zdał egzamin) i  kserokopia świadectwa ukończenia przez młodocianego obowiązkowego dokształcenia  teoretycznego (świadectwo ukończenia szkoły),
 • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania   podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,
 • kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
 • kserokopię nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • kserokopię świadectwa pracy w okresie kształcenia zawodowego,
 • upoważnienie pracodawcy do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku  gdy poświadczenia dokonuje inna osoba niż pracodawca,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z póżn. zm.).

Jeżeli pracodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej powinien złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z w/w ustawą.

Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem (potwierdzenie winno zawierać pieczątkę pracodawcy, jego czytelny podpis oraz datę dokonania potwierdzenia).
Dofinansowania przyznaje Wójt Gminy Janowice Wielkie w drodze decyzji administracyjnej.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Janowice Wielkie w godzinach pracy urzędu. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Środki te są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu .
Wojewoda Dolnośląski otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy.

W myśl § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278, z póżn.zm.) pracodawcy zostali zobowiązani do zawiadomienia Wójta Gminy Janowice Wielkie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. 

Nawiązując do powyższego, proszę wszystkich pracodawców o informowanie Wójta Gminy Janowice Wielkie, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Załączniki do pobrania poniżej:

 • Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.
 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – obowiązujący od  1 września 2012 roku.
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de mini mis.
 • Oświadczenie pracodawcy o nie korzystaniu z pomocy de minimis.
 • Oświadczenie o nie stosowaniu zasad rachunkowości.
 • Wzór formularza i instrukcja wypełniania informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Załączniki do pobrania: 2013-09-17 14:16:13 - Załączniki do pobrania (141.96 kB)

Nazwa dokumentu: Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Mateusz Caban
Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-09-17 14:13:04
Data udostępnienia informacji: 2013-09-17 14:13:04
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-17 14:23:00

Wersja do wydruku...

corner   corner