logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


OBWIESZCZENIE

 O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowice Wielkie

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r., Nr 6, poz.41) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowice Wielkie w dniach od 30 stycznia 2008 r. do 29 lutego 2008 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 lutego 2008 r. w świetlicy wiejskiej w Janowicach Wielkich o godzinie 16.00.

 Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Janowice Wielkie

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2008 r.

 

 

Wójt Gminy Janowice Wielkie

Janowice Wielkie, dn. 14 stycznia 2008 roku


                               O B W I E S Z C Z E N I E

               w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji                               inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Przedsiębiorstwa Realizacji Budownictwa Komunikacyjnego i Komunalnego "PROKOM" s.c.,Jelenia Góra zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego określonego jako : "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Janowice Wielkie i Trzcińsko".

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, pokj nr 6 (parter) w godzinach urzędowania.

                                                 Wójt Gminy Janowice Wielkie

                                                     /-/  Jerzy Grygorcewicz

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono :

1. Na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Janowice Wielkie,

2. Na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości Janowice     Wielkie, Trzcińsko


Podmiot udostępniający: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-01-14 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2008-01-14 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-18 08:50:48

Wersja do wydruku...

corner   corner