logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

 REJESTR  UCHWAŁ  RADY  GMINY

 

1. Nr I/1/2002 z dnia 18 listopada 2002 roku - w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich

2. Nr I/2/2002 z dnia 18 listopada 2002 roku - w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich

3. Nr II/3/2002 z dnia 3 grudnia 2002 roku - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich

4. Nr II/4/2002 z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy w Janowicach Wielkich oraz ustalenia jej składu      osobowego

5. Nr II/5/2002 z dnia 3 grudnia 2002 roku - w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy

6. Nr II/6/2002 z dnia 3 grudnia - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2002

7. Nr II/7/2002 z dnia 6 grudnia 2002 roku - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Publikacja     Dz.U.W.D z dnia 16 grudnia 2002 roku Nr 257, poz.4016) 

8. Nr II/8/2002 z dnia 6 grudnia 2002 roku - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Publikacja Dz.U.W.D. z dnia 16     grudnia 2002 roku Nr 257, poz.4017)

9. Nr II/9/2002 z dnia 6 grudnia 2002 roku - w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej (Publikacja Dz.U.W.D. z dnia 16 grudnia 2002 roku     Nr 257, poz. 4018)

10. Nr II/10/2002 z dnia 6 grudnia 2002 roku - w sprawie wysokości poboru podatku od posiadania psów (Publikacja Dz.U.W.D. z dnia 16      grudnia 2002 roku Nr 257, poz. 4019)

11.Nr II/11/2002 z dnia 6 grudnia 2002 roku - w sprawie wzoru formularza i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru     formularza deklaracji na podatek od nieruchomości (Publikacja Dz.U.W.D. z dnia 16 grudnia 2002 roku Nr 257, poz. 4020)

12. Nr II/12/2002 z dnia 6 grudnia 2002 roku - w sprawie wzoru formularza informacji o gruntach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek      rolny (Publikacja Dz.U.W.D. z dnia 16 grudnia 2002 roku Nr 257, poz. 4021)

13. Nr II/13/2002 z dnia 6 grudnia 2002 roku - w sprawie wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek      leśny (Publikacja Dz.U.W.D. z dnia 16 grudnia 2002 roku Nr 257, poz. 4022)

14. Nr III/14/2003 z dnia 23 stycznia 2003 roku - w  sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janowice Wielkie

15. Nr III/15/2003 z dnia 23 stycznia 2003 roku - w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy w Janowicach Wielkich wykonania      czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Janowice Wielkie

16. Nr III/16/2003 z dnia 23 stycznia 2003 roku - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janowice Wielkie

17. Nr V/17/2003 z dnia 3 marca 2003 roku - w sprawie zmian w Statucie Gminy Janowice Wielkie (Publikacja w Dz.U.W.D.)

18. Nr V/18/2003 z dnia 3 marca 2003 roku - w sprawie likwidacji drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych

19. Nr V/19/2003 z dnia 3 marca 2003 roku - w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej      Polskiej

20. Nr V/20/2003 z dnia 3 marca 2003 roku - w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków" (Publikacja w      Dz.U W.D.)

21. Nr V/21/2003 z dnia 3 marca 2003 roku - w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia

22. Nr V/22/2003 z dnia 3 marca 2003 roku - w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

23. Nr V/23/2003 z dnia 3 marca 2003 roku - w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich

24.Nr V/24/2003 z dnia 3 marca 2003 roku - w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

25. Nr V/25/2003 z dnia 3 marca 2003 roku - w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym i przewodniczącym organów      wykonawczych jednostek pomocniczych

26. Nr VI/26/2003 z dnia 10 marca 2003 roku - w sprawie budźetu gminy na rok 2003. (Publikacja w Dz.U.W.D.)

27. Nr VI/27/2003 - w sprawie likwidacji dróg nie zaliczanych do żadnej kategorii dróg publicznych

28. Nr VII/28/2003 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie

29. Nr VII/29/2003 - w sprawie opłaty targowej (Publikacja w Dz.U W.D.)

30. Nr VII/30/2003 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy      Janowice Wielkie

31. Nr VII/31/2003 - zmieniająca uchwałę Nr V/24/2003 Rady Gminy w Janowicach Wielkich (Publikacja w Dz.U.W.D.) 

 

32. Nr VII/32/2003 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia       Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

 

33. Nr VIII/33/2003 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003.

 

34. Nr VIII/34/2003 - w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.

 

35. Nr VIII/35/2003 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kowarach.

 

36. Nr IX/36/2003 -

Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-07-03 13:25:41
Data udostępnienia informacji: 2003-07-03 13:25:41
Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-05 10:41:43

Wersja do wydruku...

corner   corner