logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
minus Jednostki organizacyjne
   minus Gminny Zespół Szkół
   plus Przedszkole Publiczne
   plus Gminna Biblioteka Publiczna
   minus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
      minus Statut GOPS
      minus Godziny pracy GOPS
      minus Zadania GOPS
      minus Schemat Organizacyjny GOPS
   minus Jednostki organizacyjne wg. Ustawy o Samorządzie Gminnym
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

  1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie ludności zamieszkałej na terenie gminy świadczeń z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ustawą o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

  1. w formie zadań zleconych gminie, które obejmują:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej,

          - przyznawanie i wypłcanie zasiłków okresowych, gwarantowanych zasiłków okresowych, specjalnych okresowych oraz              macierzyńskich, zasiłków okresowych i jednorazowych

         - opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

         - przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

         - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

         - organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,

         - zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej i innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób            i rodzin,

         - przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych,

         - przyznawanie i wypłacanie zasiłków kombatantom osobom uprawnionym.

     b.  w formie zadań własnych, które obejmują:

         - udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,

         - organizowanie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci,

         - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszakania,

         - udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i            możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczneniu zdrowotnym,

         - udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

         - pracę socjalną,

         - prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zsięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

         - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych

         - przyznawanie pomocy rzeczowej,

         - przyznawanie pomocy rzeczowej, zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,

       c.  Inne zadania z zakresu pomocy społecznej, wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

 

     2. Ośrodek ponadto organizuje i prowadzi inne formy pomocy społecznej jak zbiórki środków finansowych i rzeczowych, pomoc w           przypadkach losowych i inne.

Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-07-08 10:54:55
Data udostępnienia informacji: 2003-07-08 10:54:55
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-08 11:07:42

Wersja do wydruku...

corner   corner