logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
minus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Pracownik Socjalny
minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Petycje
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podzia? administracyjny kraju
A A A


 

UCHWAŁA NR II/13/2002

RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH

z dnia 6 grudnia 2002 roku

 

  • w sprawie wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny.

 

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz 1682 z 2002 roku) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)– Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala co następuje :

§ 1

Określa się wzór :

  1. Formularza Informacji o lasach dla osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
  2. Formularza deklaracji na podatek leśny dla osób prywatnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także dla jednostek organizacyjnych Agrncji Własności Rolnej Skarbu Państwa stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

SZYMON MŁODZIŃSKI

Podmiot udost?pniaj?cy: Rada Gminy
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-07-09 12:16:19
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-09 12:16:19
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-09 12:19:59

Wersja do wydruku...

corner   corner