logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
minus Informacje Urzędu
   minus Ogłoszenia Wójta Gminy
      minus Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
      minus Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w 2012 roku
      minus Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
      minus Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w 2013 roku
      minus Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2013 roku w zakresie uposzechniania kultury ficzynej i sportu
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 18.07.2013
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
      minus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2014 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
      minus Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 01.09.2014
      minus Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w 2015 roku
      minus Ogłoszenie o naborze członków komisji na realizację zadania publicznego w 2015 roku
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie w sprawie informacji o wpłynięciu do tutejszego urzędu oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie 19a ustawy o działalności pożytku p
      minus OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JANOWICE WIELKIE w sprawie informacji o wpłynięciu do tutejszego urzędu oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie 19a ustawy o działalności pożytku
      minus Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020
      minus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
      minus Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.
      minus sprawozdanie za 2015 rok- roczny program współpracy
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawie informacji o wpłynięciu do tutejszego urzędu uproszonej oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie 19a ustawy o działalności
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Janowice Wielkie"
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
      minus Ogłoszenie Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gmi
      minus Ogłoszenie: Wybór Sołtysa sołectwa Janowice Wielkie
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


WÓJT GMINY

JANOWICE WIELKIE

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

W JANOWICACH  WIELKICH

ul. Partyzantów 4

 

                   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania  określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz.826, i nr 189, poz. 1854 ) a w szczególności posiada:

 

1.ukończone studia wyższe magisterskie  z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce.

2.ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowego,

4. co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5. ocenę pracy zawodowej, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek.

6. aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym w danym typie szkoły.

7. nie był karany karą dyscyplinarną  o ktorej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112  z późn.zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postepowanie karne,

8. nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt.  4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r Nr 15, poz.148 z późn.zm.):

 

W przypadku osoby niebędącej nauczycielem, która spełnia wymagania :

 

                      1.      ukończyła studia wyższe magisterskie,

2.      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy

3.      posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające zakresowi

zadań placowki,

4.      spełnia wymagania określone w  I pkt. 2,6 – 9

 

Ofrty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

 

            1.      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i                   rozwoju placówki,

2.      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności  informację o stażu pracy pedagogicznej lub stazu pracy dydaktycznej -  w przypadku  nauczyciela akademickiego,

3.      akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem,

4.      dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

5.      dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6.      ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 6 maja 2003 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,

7.      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8.      oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się preciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

9.      oświadczenie, że kandydat nie był karany  za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

10.  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa  w art. 147, ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r Nr 15, poz. 148, z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora   

11.  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926  z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na  stanowisko dyrektora,

 

 

      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "KONKURS" w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i prasie na adres : Urząd Gminy w Janowicach Wielkiech, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie.

                                    

                  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy                   Janowice Wielkie.

                  O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego                   kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

Skrócony opis: Ogłoszenie dotyczy konkursu na dyrektora przedszkola publicznego.
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-08-18 09:24:47
Data udostępnienia informacji: 2003-08-18 09:24:47
Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-18 10:17:46

Wersja do wydruku...

corner   corner