logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Załatwianie spraw obywateli
   minus Rejestracja działalności gospodarczej
   minus Załatwianie skarg i wniosków
   minus Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
   minus Sprzedaż lokali
   minus Wycinka drzew
   minus Wydanie dowodu osobistego
   minus Ewidencja ludności
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
Biuro Ewidencji Ludności
pokój nr 4, tel.: (075) 75 15 185

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • 2 aktualne zdjęcia (ukazujące głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem), osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy.
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku

  Do wniosku nie dołącza się odpisów aktu urodzenia i aktu małżeństwa, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

Opłaty:
za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

 • ubiegających się o wydanie dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku
 • zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu
 • które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych
 • przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych
 • małoletnich przebywających w domach dziecka

Dodatkowe informacje:

 • dokument poświadczający uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami (orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy (wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego)
 • małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (wniosek podpisuje małoletni i jego przedstawiciel ustawowy lub małoletni i jego opiekun prawny). Osoba małoletnia odbiera dowód osobisty w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
 • w razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę np.: zmiana miejsca zamieszkania
 • w razie upływu terminu ważności dowodu osobistego, uszkodzenia lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dokument - niezwłocznie
  - w związku ze zmianą ustawy z 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. - Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) wprowadza się obowiązek wymiany dowodów osobistych w następujących terminach:
 1. od 1 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2003r. - wydanych w latach 1962 - 1972
 2. od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. - wydanych w latach 1973 - 1980
 3. od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. - wydanych w latach 1981 - 1991
 4. od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. - wydanych w latach 1992 – 1995
 5. od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. - wydanych w latach 1996 – 2000

Podmiot udostępniający: Ewidencja Ludności
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-01-14 08:39:57
Data udostępnienia informacji: 2004-01-14 08:39:57
Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-14 08:44:58

Wersja do wydruku...

corner   corner