logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
minus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Pracownik Socjalny
minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Załatwianie spraw obywateli
   minus Rejestracja działalności gospodarczej
   minus Załatwianie skarg i wniosków
   minus Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
   minus Sprzedaż lokali
   minus Wycinka drzew
   minus Wydanie dowodu osobistego
   minus Ewidencja ludności
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Petycje
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
 
plus
 
 
A A A


WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Pokój nr 4, tel.: (075) 75 15 145
 
 
Wymagane dokumenty:
 
1.      Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego
2.      Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami, ukazujące głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem
 
    Osoba z wrodzoną lub nabytą wadą wzroku może załączyć fotografię w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
    Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może, po załączeniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej, dołączyć fotografie przedstawiające osobę w nakryciu głowy.
 
 
3.      Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza terenem gminy Janowice Wielkie) lub odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (jeśli związek małżeński nie był zawierany na terenie gminy Janowice Wielkie)
4.      Dowód wpłaty 30 zł (opłatę uiszcza się w kasie urzędu lub na rachunek bankowy urzędu: BEŻ S.A. O/Jelenia Góra 84 2030 0045 1110 0000 0082 5130
 
 
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:
- ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku
- zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu,
- przebywających w domach pomocy społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną (wówczas należy dołączyć do wniosku zaświadczenie jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przebywaniu osoby w domu pomocy społecznej lub o korzystaniu z zasiłku stałego lub do wglądu decyzja o przyznaniu zasiłku stałego albo renty socjalnej)
- małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć zaświadczenie kierownika właściwej placówki o całodobowym przebywaniu małoletniego małoletniego tej placówce)
 
 
 
5.      Dowód osobisty do wglądu ( w przypadku wymiany dowodu)
6.      Na żądanie – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby
 
Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 lat jest ważny 5 lat od daty jego wydania; bezterminowo w przypadku osób, które ukończyły 65 rok życia.
 
 
Wniosek składa się osobiście i dowód osobisty odbiera się osobiście
 

Podmiot udostępniający: Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-19 08:39:57
Data udostępnienia informacji: 2007-03-19 08:39:57
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-19 10:59:13

Wersja do wydruku...

corner   corner