logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


OGŁOSZENIE
 
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej
działka nr 237/4, obręb Trzcińsko
 
Wójt Gminy Janowice Wielkie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej długości 221,9 m w Trzcińsku
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233142-6, 45232451-8.
Kryterium oceny ofert: cena 100%
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Osoba upoważniona do kontaktów: Daniela Bereźnicka
 
1.Warunki udziału w postępowaniu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
-         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formą: spełnia, nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełni.
 
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) wykaz zrealizowanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres był działalności krótszy – w tym okresie – co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości 120.000,00 zł każda odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;
6)  dokumentów, że osoba pełniąca funkcję kierownika przynależy do Izby Inżynierów i posiada wymagane uprawnienia do wykonania prac;
7) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie 120.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
 
4. Określenie przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dł. 221,9 m oraz remont 100 m odcinka drogi o zniszczonej nawierzchni bitumicznej w miejscowości Trzcińsko.
Roboty zasadnicze:
-         ścięcie poboczy i wzniesienia,
-         oczyszczenie istniejącej podbudowy,
-         wykonanie koryta na głębokości 30 cm,
-         ułożenie krawężników i ścieku betonowego,
-         ułożenie podbudowy i nawierzchni,
-         wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej.
 
5. Informacje szczegółowe
 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wadium.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie : www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Termin wykonania zamówienia 30 listopad 2007 roku
 
6. Miejsce i termin składania ofert
 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy , ul. Kolejowa 2, 58 –520 Janowice Wielkie, w godzinach pracy urzędu.
Termin składania ofert upływa dnia 19 czerwca 2007 roku o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej w dniu 19 czerwca 2007 roku o godzinie 10.15.
 
Janowice Wielkie 06.06.2007r.
 

Skrócony opis: Działka nr 237/4, obręb Trzcińsko
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-06-08 13:12:48
Data udostępnienia informacji: 2007-06-08 13:12:48
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-08 13:21:05

Wersja do wydruku...

corner   corner