logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      minus Rok 2007
         minus Uchwała VII/9/2007
         minus Uchwała VII/10/2007
         minus Uchwała VII/11/2007
         minus Uchwała VII/12/2007
         minus Uchwała VII/13/2007
         minus Uchwała VII/14/2007
         minus Uchwała VII/15/2007
         minus Uchwała VII/16/2007
         minus Uchwała VII/17/2007
         minus Uchwała VII/18/2007
         minus Uchwała VII/19/2007
         minus Uchwała VIII/20/2007
         minus Uchwała VIII/21/2007
         minus Uchwała VIII/22/2007
         minus Uchwała VIII/23/2007
         minus Uchwała VIII/24/2007
         minus Uchwała IX/25/2007
         minus Uchwała IX/26/2007
         minus Uchwała IX/27/2007
         minus Uchwała IX/28/2007
         minus Uchwała IX/29/2007
         minus Uchwała X/30/2007
         minus Uchwała X/31/2007
         minus Uchwała X/32/2007
         minus Uchwała X/33/2007
         minus Uchwała X/34/2007
         minus Uchwała X/35/2007
         minus Uchwała X/36/2007
         minus Uchwała XI/37/2007
         minus Uchwała XI/38/2007
         minus Uchwała XI/39/2007
         minus Uchwała XI/40/2007
         minus Uchwała XI/41/2007
         minus Uchwała XI/42/2007
         minus Uchwała Nr XII/43/2007
         minus Uchwała XIII/44/2007
         minus Uchwała XIII/45/2007
         minus Uchwała XIII/46/2007
         minus Uchwała XIII/47/2007
         minus Uchwała XIII/48/2007
         minus Uchwała XIV/49/2007
         minus Uchwała XIV/50/2007
         minus Uchwała XIV/51/2007
         minus Uchwała XIV/52/2007
         minus Uchwała XIV/53/2007
         minus Uchwała XIV/54/2007
         minus Uchwała XIV/55/2007
         minus Uchwała XV/56/2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


                      UCHWAŁA NR XI/37/2007
                    RADY GMINY JANOWICE WIELKIE
                       z dnia 31 lipca 2007 roku
 
           w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007
 
             Na podstawie art.18 ust.2 i 4 i art51 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz .U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zm./
oraz art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz. U z 2005r.Nr 249 poz.2104/ Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala ,co następuje:
 
                                                               § 1             
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                                                 47.808 zł
W dziale 926 Kultura fizyczna i sport                                                            47.808 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe                                                                  47.808 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   47.808 zł
 
                                                           § 2
 
 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                                                  47.808 zł
 w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                 2.000 zł
   rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi                                            2.000 zł
 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    2.000 zł
w dziale 600 Transport i łączność                                                                    45.808 zł
rozdział 60017 Drogi wewnętrzne                                                                   45.808 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    45.808 zł
 
Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi            8.590.587,92 zł
 
Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi             8.257.191,92zł
 
 
                                                           § 3
 
             Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie
 
                                                           § 4
 
                              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
 
 
                                                            
                                                 PRZEWODNICZĄCY
                                                 RADY GMINY
 
                                                 Jacek Gołębski
 
 
 
                                                                  2     
 
                                                  UZASADNIENIE
 
        Zmian w budżecie gminy na rok 2007 należy dokonać w związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wodociąg dla miejscowości Komarno” oraz zabezpieczenie środków na opłacenie
końcowej faktury za wykonaną drogę w Komarnie. W związku z brakiem przyznania
środków przez Ministerstwo Sportu na realizację zadania Budowa boiska sportowego w Komarnie termin realizacji ulegnie przesunięciu poza bieżący rok budżetowy.
 

Skrócony opis: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-08-06 12:21:31
Data udostępnienia informacji: 2007-08-06 12:21:31
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-27 11:29:20

Wersja do wydruku...

corner   corner