logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rodzaj zamówienia: usługi

I.1 Zamawiający

Gmina Janowice Wielkie

Ul. Kolejowa 2

58-520 Janowice Wielkie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Bereźnicka Daniela

Telefon: /075/ 7515124 fax: /075/ 7515 124

Poczta elektroniczna (e –mail): rgkim@poczta.onet.pl

Adres internetowy: www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info

I.2 Adres pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1

I.3 Adres pod którym można uzyskać specyfikacje istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1

I.4 Adres , na który należy przesyłać oferty

Taki jak w pkt. I.1

II. Przedmiot zamówienia

II.1 Opis

II.1.2 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

„Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wodociągu dla wsi Komarno”

II.1.3 Opis przedmiotu zamówienia

Podstawowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu dla wsi Komarno. Zakres rzeczowy wodociągu będzie obejmował do miejsca wpięcia się do wodociągu w m. Jelenia Góra dzielnica Maciejowa ( zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłącza) do włączenia ostatniego zabudowania we wsi Komarno.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 1. Prace projektowe.

  1.1. Projekt budowlano-wykonawczy wodociągu,

  1.2. Przedmiar robót wraz z zestawieniem materiałów,

  1.3. Kosztorys inwestorski w wersji szczegółowej zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z

  zestawieniem kosztów dla całego zadania,

  1.4. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

  1.5. Pozostałe opracowania niezbędne a wymagane przepisami prawa.

  2. Prace związane z projektowaniem

  2.1. Aktualizacja map do celów projektowych dla obszaru objętego projektowaniem,

  2.2. Techniczne badania podłoża gruntowego w miejscu lokalizacji rurociągu,

  2.3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej,

  2.4. Uzgodnienie projektu, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji do pozwolenia na budowę włącznie.

II.1.4 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:

wiś Komarno

II.1.5

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot: 74232000-4

II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie

II.1.7 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

II.2 Wielkość lub zakres przedmiotu zamówienia

Zakres prac jak w pkt. II.1.3

II.3 Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Data zakończenia: 16.10.2006r

III.1 Wymagane wadium

1.000,00 złotych

III.2.1 Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne

do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych

 2. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

 3. spełniają warunki określone w SIWZ


IV. Tryby

IV.1 Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.2 Kryteria oceny

Najniższa cena – 80%

Najkrótszy termin wykonania - 80%

IV.3 Informacje administracyjne

IV.3.1 Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych

wyjaśnień

Dostępne do 02.09.2007r

IV.3.2 Termin składania ofert

05.09.2007r godzina 10.00

IV.3.3 Termin związania z ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4 Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data 05.09.2007r godzina 10.15

Miejsce: Urząd Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 – sala nr 2


Janowice Wielkie 14.08.2007rWójt Gminy Janowice Wielkie

/-/ Jerzy Grygorcewicz

Nazwa dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej na wodociąg w miejscowości Radomierz
Podmiot udostępniający: RGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-08-20 08:09:13
Data udostępnienia informacji: 2007-08-20 08:09:13
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-20 08:16:48

Wersja do wydruku...

corner   corner