logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


PROTOKÓŁ  NR XI/2007

 

z    XI sesji Rady  Gminy  w Janowicach Wielkich

 

z dnia 31 lipca    2007 roku

 

godz. 13-ta

 

W  X I sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15.

 

Radna Zofia Kraszewska – spóźnienie

 

Radny Jan Osękowski     -  spóźnienie

 

Miejsce XI  sesji Rady Gminy – sala konferencyjna  w klubie „Rudawy” w Janowicach Wielkich ul. 1 Maja 25.

 

 

Rozpoczęcie XI sesji Rady Gminy – godz. 13-ta

 

Zakończenie  XI sesji Rady Gminy  - godz. 19-ta

 

Ponadto  w XI sesji Rady Gminy uczestniczyli:

 

Jerzy Grygorcewicz – Wójt Gminy Janowice Wielkie , Krystyna Wożakowska Sekretarz Gminy , Teresa Gorzkowska Skarbnik Gminy, Roman Słomski – Radca Prawny Urzędu Gminy ,  Sołtysi Wsi i mieszkańcy gminy.

 

Przedstawiam następujący porządek obrad   XI    sesji Rady Gminy:

 

1.Otwarcie  XI  sesji Rady Gminy..

 

2..Stwierdzenie quorum.

 

3.Przedstawienie porządku obrad  XI sesji Rady Gminy.

 

4.Przyjęcie  protokołu  z    X    sesji Rady Gminy

 

5. Informacja o podjętych uchwałach na X sesji Rady Gminy

 

6.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

 

7.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na  X  sesji Rady Gminy.

 

8.Podjęcie uchwał w sprawach :

 

            1. zmian w budżecie gminy na rok 2007,

 

            2. zmiany załącznika do uchwały budżetowej Gminy Janowice Wielkie na rok 2007,

 

            3.wysokości opłaty targowej i jej inkasa,

 

            4 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  

 

              ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie .

 

9. Organizacja Komisji stałych Rady Gminy

 

-         podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji i ich składów osobowych.

 

10. Rozpatrzenie skargi Pani Barbary Kusz na działanie Wójta Gminy Janowice Wielkie.

 

11.Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  

 

   różne .

 

12. Zamknięcie obrad  XI sesji Rady Gminy.

 

 

Ad. 1

 

Otwarcie XI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia XI sesji Rady Gminy  , oraz powitał przybyłych na sesję Rady .

 

 

Ad. 2

 

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności XI sesji Rady Gminy  stwierdził , że w  XI sesji Rady Gminy uczestniczy 13 radnych , co stanowi quorum  przy którym Rada może podejmować uchwały.

 

 

 

 

-   2  -

 

Ad. 3

 

Przedstawienie porządku obrad  XI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił  porządek obrad X sesji Rady Gminy. Jednocześnie zwrócił się do Rady z  zapytaniem  czy ktoś wnosi uwagi do porządku obrad XI sesji Rady Gminy.

 

 

Radny Sławomir Orłowski wniósł sprzeciw do porządku obrad porządku obrad ponieważ  nie ujęto rozpatrzenia skargi , którą radny wniósł na przewodniczącego Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  poinformował , że  skargi nie ujął w porządku obrad ponieważ Rada na  jednej z poprzednich  sesji   w głosowaniu jawnym nie wyraziła zgody na  ujecie tematu w porządku obrad.

 

 

 

Ad. 4

 

Przyjęcie  protokołu  z    XI   sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych czy wnoszą uwagi do protokołu z XI sesji Rady Gminy.

 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” było 12 głosów, „przeciwnych” 1 głos.

 

 

 

Ad. 5 

 

Informacja o podjętych uchwałach na XI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje o uchwałach podjętych na XI sesji Rady Gminy.

 

Informacja o podjętych uchwałach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

 

Ad. 6

 

Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

 

Wójt Gminy Pan  Jerzy Grygorcewicz  złożył informacje o pracy w okresie międzysesyjnym.

 

-         nasiliła się sprzedaż lokali mieszkalnych –  zawarto sześć aktów notarialnych 

 

-         udział w dwóch spotkaniach z Prezydentem Miasta i Wójtami Janowic Wielkich i Jeżowa w sprawie kanalizacji Komarna,

 

-         podpisano porozumienie w sprawie  organizacji turystycznych,

 

-         Konwent Wójtów i Burmistrzów obradowała na temat zimowego  i letniego utrzymania dróg – podjęto wspólne stanowisko , że  gminy zmuszone są do dokładania  do utrzymania dróg powiatowych . Dlatego też wnioskowano o zwiększenie dotacji dla gmin albo wykonywania zadania samodzielnie przez właściciela  dróg czyli przez powiat. Powiat do 15 sierpnia br. ma się w tym temacie wypowiedzieć,

 

-         sprawa przejazdu ciężarówek z kruszywem przez  teren gminy była tematem spotkania ze Starostą jednakże powiat do tej pory się w sprawie nie wypowiedział ,

 

-         gminy powiatu jeleniogórskiego mają  termin wypowiedzenia się w sprawie partycypowania w kosztach montażu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kotliny Jeleniogórskiej,

 

 

-  3  -

 

-         na spotkaniu omawiano również problem bezpańskich zwierząt , w szczególności  udział gmin w kosztach rozbudowy   schroniska dla zwierząt ,

 

-         odbyto spotkanie z usługodawcami na temat segregacji śmieci – ustawione już zostały pojemniki na szkło  , u usługodawcy można nabyć nieodpłatnie worki na papier.

 

-         planowane jest spotkanie z  mieszkańcami  wsi w sprawie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego,

 

-         w sprawie wodociągowania wsi Komarno – Komarno może być podłączone do ujęcia wody w Grabarowie.

 

 

  

 

Ad. 7 Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na  X  sesji Rady Gminy.

 

Radni Zofia Kraszewska i Jan Osękowski  przybyli na obrady Rady Gminy.

 

 

Wójt Gminy poinformował , że  na wnioski radnych zgłoszone na X sesji udzielono odpowiedzi na piśmie.

 

Udzielono odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez:

 

-         radnego Szymona Młodzińskiego dotyczące : odprowadzenia wody deszczowej z ulicy 1 Maja na wprost byłej fabryki papieru –  interpelacja jest w trakcie realizacji , został usuniety korzeń po ściętym drzewie , będą oczyszczone  i udrożnione studzienki i przepusty w celi prawidłowego odpływu wody ,

 

-         przejazdu przez Janowice Wielkie wywrotek ze żwirem z kopalni Karpnik – Wójt sprawą  

 

     zajmuje się od kilku miesięcy  ponadto zgłoszona jest do Starosty Powiatu o

 

     wyegzekwowanie  ustawienia znaków ograniczających tonaż ,

 

-         zakupu defibrylatora dla GOZ w chwili obecnej czynione są rozeznania o przydatności

 

      tego urządzenia w GOZ i możliwościach wykorzystania go przez lekarzy GOZ , oraz

 

      koszcie zakupu. Po uzyskaniu informacji potwierdzających konieczność zakupu Wójt

 

      będzie  proponował ujecie zakupu defibrylatora w budżecie gminy na rok 2008,

 

-    ustawienia znaków drogowych informacyjnych sprawa została zgłoszona do Zarządu Dróg 

 

      ponieważ jest to  zadanie Powiatu ,

 

-         remontu dachu i komina budynek Janowice Wielkie ul. Robotnicza 2. – budynek ten jest wspólnotą mieszkaniową , gmina nie może pokryć w całości kosztów remontu. Sprawa zostanie omówiona ze wspólnota mieszkaniową  na zebraniu , które jest planowane w połowie września br.

 

-         radnego Jana Osękowskiego w sprawie udzielenia informacji zatrudnienia w roku bieżącym pracowników interwencyjnych, radnemu przedstawiono informację ze szczegółowym wyliczeniem kosztu zatrudnienia pracownika interwencyjnego ,

 

-          sprawa pierwokupu działki nr 141/6 –  gmina nigdy nie dostała zapytania sprawie pierwokupu tej działki ,

 

-         zapytanie czy został sporządzony nowy przedmiar robót wraz z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego na kanalizacje sanitarna w Komarnie i Radomierzu oraz czy poczyniono starania w zakresie pozyskania środków– aktualizacja przedmiaru robót zostanie zlecona   przed ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy,  realizacja inwestycji wspólnie z Miastem jelenia Góra środki na realizacje inwestycji mogą być pozyskane z Funduszu Spójności , ponadto w przypadku realizacji inwestycji  Gmina będzie składała wniosków do RPO – z chwilą rozpoczęcia naboru.

 

-         remontu  lokalu mieszkalnego  położonego w budynku nr 2 ul. Nadbrzeżna – prace remontowe polegające na malowaniu pomieszczeń zostaną rozpoczęte  w lipcu br. (prace te należą do obowiązków najemcy jednakże ze względu na zgłaszane wnioski radnych i stopień niepełnosprawności lokatorów  będą wykonane przez pracowników UG. Suchy

 

-         4   -

 

-         ustęp zostanie zlikwidowany w momencie wykonania instalacji kanalizacyjnej na ul. Nadbrzeżnej.

 

-         Plac zabaw w Trzcińsku – plan prac na placu zabaw został uzgodniony z sołtysem i radą sołecką i będą one wykonane zgodnie z ustaleniami,

 

-         na wniosek radnego dostarczono  brakujące uchwały RG , zakres czynności pracownika,

 

     Radny Jońca Piotr – w sprawie naszycia na mundurki  uczniów elementy odblaskowe – 

 

     sprawa została przekazana  Dyrektorowi GZS w Janowicach Wielkich,

 

-         Radny Zbigniew Chrobak –usunięto gruz z rozbiórki pieca przy budynku nr 2 ul.

 

Nadbrzeżna,   (radny poinformował , że  w dniu sesji gruz jeszcze leżał),

 

-         zorganizowanie w Mniszkowie placu zabaw -  w Mniszkowie jest mało dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 10 lat , ponadto place zabaw zakupywane są ze środków gromadzonych na Funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Komisja sukcesywnie przeznacza środki na poszczególne sołectwa – zgodnie z programem. W roku bieżącym urządzany jest plac zabaw w Radomierzu.

 

-         wniosek w sprawie wywożenia na wysypisko śmieci skoszonej traw nie będzie realizowany ze względów  organizacyjnych i finansowych,

 

-         umocowania kraty w oknie klubu „RUDAWY” – zadanie zostanie wykonane w okresie wakacyjnym , ponadto zostanie poprawione zabezpieczenie drzwi wejściowych.

 

Radny Sławomir Orłowski – zgłaszał wniosek  w sprawie umieszczenia na tablicy

 

    kierunkowej przy wjeździe na ulicę 1 Maja nr budynku „18” ,

 

Radny Kamil Kowalski – w sprawie  remontu wiat przystankowych w Trzcińsku – Wójt 

 

     poinformował , że tak  wiaty są w takim stanie , że nie warto ich naprawiać dlatego też do

 

     końca września br. będą montowane nowe wiaty przystankowe z MZK albo od dostawcy

 

     koszt  nowej  wiaty to 7.000 złotych.

 

 

W dyskusji nad informacją o realizacji wniosków głos zabrali :

 

Radny Kamil Kowalski – zgłaszał wnioski i nie otrzymał odpowiedzi  o odnowienie świetlicy dla dzieci w Janowicach Wielkich , jak TUR PSK przygotowany jest do segregacji odpadów, remont drogi  Trzcińsko – Maciejowa .

 

 

Radny Młodziński Szymon  -  stwierdził , że  zgłosił pięć interpelacji i żadna nie została załatwiona w całości  odpowiedzi są  połowiczne , np.  sprawa remontu dachu na budynku nr 2 ul. Robotnicza  - od 1 rodziny uzależnia się remont tego dachu – od zeszłego roku sprawa jest gminie znana i nic  w tym zakresie się nie robi. Radny uważa , że takie rozwiązanie sprawy nie jest satysfakcjonujące  i ponownie zgłasza interpelacje.

 

 

Radny Jan Osękowski –  stwierdził -  w sprawie  inwestycji kanalizacja Komarna  że wg radnego  pozwolenie na budowę wydane w XII 2004 roku   wygasło  - zapytanie kto będzie występował o wznowienie pozwolenia na budowę , ponadto trzeba zmienić przedmiar robót ponieważ wg radnego  dotychczasowy jest bzdurny. Zapytanie  odnośnie placu zabaw w Trzcińsku jakie i kiedy prace na nim będą wykonywane . Radny uznał ,że odpowiedź Wójta w tej sprawie jest błędna i bzdurna  i to są kpiny.

 

W sprawie zastosowania ulgi podatkowej do Firmy Dr Schnaidera – zastosowanie ulgę za nie utworzenie ani jednego miejsca pracy wg radnego za tą ulgę byłoby 38 wiat przystankowych a z tej ulgi mieszkańcy nie mają nic.

 

Sprawa budynku nr 2 ulica Nadbrzeżna – wg radnego nie trzeba czekać na kanalizowanie ul. Nadbrzeżnej można zastosować tam osadnik ścieków. Według radnego wszystkie odpowiedzi są zbywające.

 

 

-  5  -

 

Radna Liebersbach Anna –  nie rozumie wypowiedzi przedmówcy – że nie utworzono  ani jednego miejsca pracy .

 

 

Radny Jan Osękowski – w akcie notarialnym zapisano  , że firma zatrudni mieszkańców gminy.

 

 

Radna Liebersbach Anna – każda gmina dokonuje zwolnień podatkowych.

 

 

Radny Osękowski Jan – stwierdza, że radna buja w obłokach i jej rozumowanie nie opiera się na faktach , ponieważ  firma już była a  myśmy dopiero wprowadzali ulgi.

 

 

Wójt Gminy – stanowczo protestuje , uchwała nie była robiona pod firmę DR. Schnaider tylko pod firmy , które na naszym terenie chciałyby inwestować . Uchwała  w sprawie podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis  ma zachęcać inwestorów.  Wójt  poinformował  w sprawie wniosków zgłoszonych przez radnego Kowalskiego Kamila – remont świetlicy dla dzieci w Janowicach Wielkich – był wykonany z dużą pomocą Pastora Kościoła Zielonoświątkowego Pana Marka Tomczyńskiego w tym zakresie  wykonano  remont  jednego  pomieszczenia oraz poprawiono narożnik oraz uzupełniono rynny. PKS TUR ustawił kontenery  na segregowane  odpady a na papier można pobierać od usługodawcy worki .W sprawie remontu drogi od Trzcińska do Maciejowej  właściciel gruntów wniósł sprzeciw , że  chce zachować gospodarstwo agroturystyczne – dlatego też sprawa remontu drogi się przeciąga.

 

Radni nie zgłosili więcej uwag ani wniosków.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił  5 minutową przerwę  w obradach XI sesji Rady Gminy.

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady XI sesji Rady .

 

 

 

Ad. 8 pkt 1

 

Podjęcie uchwał w sprawach :

 

Wójt Gminy i Skarbnik Gminy przedstawili projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2007. Zmian w budżecie gminy na rok 2007 dokonuje się w związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą „wodociąg dla miejscowości Komarno” oraz  zabezpieczenie środków na opłacenie końcowej faktury za wykonaną drogę w Komarnie. W związku z brakiem przyznania środków przez Ministerstwo Sportu na realizację zadania „budowa boiska sportowego w Komarnie” termin realizacji ulegnie przesunięciu poza bieżący rok budżetowy. Ponadto Skarbnik Gminy poinformowała , że  faktura  za drogę w Komarnie  na kwotę 45.808 ,-  została zapłacona w roku bieżącym.

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbach przedstawiła opinię Komisji  o projekcie uchwały , w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na rok 2007  – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie  i przyjęła jednogłośnie.

 

 

W dyskusji nad projektem uchwały glos zabrali :

 

Radny Sławomir Orłowski  -  poniesione nakłady na drogę w Komarnie 60.000 złotych a dotacja wynosiła 100.000 złotych zapytanie co zrobiono  pozostałą kwotą. Radny twierdzi , że

 

 

-  6   -

 

taka sama sytuacja była z ulicą Kolejową , przekazano informację , że ta budowa zostanie sfinansowana ze środków budżetowych z roku 2006. Podjęto uchwałę o  kredycie celem sprostowania   spraw budżetowych  w rezultacie kredyt wzięto a faktur nie popłacono , oraz  na co przeznaczona została kwota  29.300 zł.

 

 

Radny Szymon Młodziński  -  w sprawie  wodociągu  w Komarnie  Wójt poinformował , że woda dla  Komarna będzie z ujęcia w Grabarowie , zapytanie czy z mieszkańcami zostały przeprowadzone rozmowy na temat ceny wody.

 

 

Skarbnik Gminy – na  budowę drogi w Komarnie w roku 2006 mieliśmy otrzymać dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 99.500 ,.  otrzymaliśmy tylko 55.692,-  nie było możliwości opłacenia faktur , dlatego też  powstał wydatek budżetowy w roku 2007. Kwota 29.300 jest to koszt wykonania studium wykonalności na kanalizację w Komarnie  w sytuacji gdybyśmy sami starali się o środki  - wszystko zależy od porozumienia jakie będzie zawarte. – w chwili obecnej nie wiemy ile będzie kosztowała inwestycja.

 

 

Wójt Gminy – nie ma potrzeby aby mieszkańcy wybierali źródło wody ponieważ  proces inwestycyjny zostałby wydłużony o czas poszukiwań wody. Rada zadecyduje o stawce wody.

 

 

Radny Piotr Jońca  poinformował , że na zabraniu wiejskim mieszkańcy uznali , że woda będzie z Maciejowej.

 

 

Radna Zofia Kraszewska – stwierdziła , że mieszkańców trzeba powiadomić o inwestycji i wszystkimi sprawami z nią związanymi.

 

 

 

Roman Madeksza – Sołtys Wsi Komarno – poinformował , że zebrania w sprawie wody były organizowane od 25 lat  - sytuacja jeżeli chodzi o wodę  w Komarnie jest tragiczna. Rozpatrywanie jaka będzie cena wody może być rozpatrywana w innym terminie  , ludzie  pija brudna wodę . Zawnioskował do radnych aby  przyjęli zmianę  załącznika  do uchwały budżetowej.

 

 

Radny Kowalski Kamil – zapytanie kto sporządzał wniosek o pozyskanie środków na budowę boiska wielofunkcyjnego w Komarnie.

 

 

Odpowiedzi udzielił  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Jońca – wniosek został sporządzony w Urzędzie Gminy , w załączniku  do budżetu gminy zabezpieczono kwotę 22.192 zł na boisko trawiaste , jednocześnie zapewnił że z czasem na pewno będzie w Komarnie boisko wielofunkcyjne.

 

 

Wójt Gminy – kwota w  załączniku jest zatrzymana na budowę boiska trawiastego , w kwocie tej jest również dokumentacja. Przy budowie boiska wiele prac wykonanych zostało w czynie społecznym.

 

 

Radny Osękowski Jan – stwierdził , że prace inwestycyjne związane z wodą na terenie gminy trwają  zazwyczaj dość  długo , należy się podziewać , że inwestycja  w Komarnie również potrwa  .Według radnego należy podjąć działania aby wody  poszukać na  górze Komarna  bo woda lepiej płynie z góry.

 

-  7  -

 

 

Madeksza Roman Sołtys wsi Komarno- obydwa cieki wodne nie mają stałego napływu wody

 

Ponadto występujące czynniki atmosferyczne powodują stale obniżanie poziomu wód gruntowych. W tej chwili poszukiwanie wody potrwa najmniej dwa lata. Mieszkańcu bloków PPH Komarno   korzystają z wód opadowych , które napływają do zbiornika.

 

 

Przewodnicząca Komisji  radna Anna Liebersbach stwierdziła , że dyskusja dotyczyła spraw z dwóch projektów uchwał , dlatego też przedstawiła opinię Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały budżetowej Gminy Janowice Wielkie – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie  i przyjęła jednogłośnie, oraz  zaproponowała aby głosować dwie uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007 oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  12  głosów   i  3  głosów „wstrzymujących się”.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XI/37/2007.

 

 

 

Ad. 8 pkt 2

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie   zmiany załącznika do uchwały budżetowej Gminy Janowice Wielkie  na rok 2007 oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  12  głosów   i  3  głosów „wstrzymujących się”.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XI/38/2007.

 

 

 

Ad. 8 pkt 3

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie  wysokości opłaty targowej i jej inkasa, jednocześnie poinformował , że sześciu radnych złożyło projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Janowice Wielkie . Po wydaniu opinii  prawnej do projektu uchwały radnych opracowany został projekt  Wójta Gminy. W projekcie głównie chodzi o zdyscyplinowanie osób , które dokonują handlu na targowiskach  do wnoszenia opłat obowiązujących na naszym terenie . Ponadto w projekcie tym  mówi się od jakiej powierzchni będzie wnoszona opłata jak również wyznacza się inkasenta oraz jego wynagrodzenia. Wójt poinformował , że na dzień dzisiejszy do budżetu gminy t tytułu opłaty targowej wpłynęło 600 złotych a plan na rok 2007 jest 1200 zł.

 

 

Przewodnicząca Komisji  radna Anna Liebersbach poinformowała , że  Komisja szczegółowo omówiła  projektu uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej  na terenie gminy Janowice Wielkie ale nie wydała opinii . Komisja  ustaliła , projekt uchwały pozostawić do rozstrzygnięcia Radzie Gminy.

 

 

 

 

 

 

-   8   -

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jońca Piotr  zabrał głos w imieniu wnioskodawców projektu uchwały  i oświadczył , że za zgodą wszystkich wnioskodawców wycofuje projekt. Jak również w odniesieniu do opinii prawnej poinformował  , że  ustawa w art. 19 nie mówi o zakazie wprowadzania karnetów , dodatkowej opłacie za handel w miejscach niedozwolonych i bez opłaty targowej , jak również nie znaleziono w przepisach  , aby nie można było wprowadzać opłat karnych.

 

 

Radca Prawny – jeżeli ustawa nie mówi o opłatach dodatkowych to nie można tego zapisu wprowadzać  do uchwał.

 

 

Przewodnicząca Komisji  radna Anna Liebersbach  zgłosiła  wniosek o  skreślenie w § 2 ust 2 wyrazów „przed rozpoczęciem sprzedaży”.

 

 

Radny Osękowski Jan – zapytanie czy  projekt wnioskodawców jest wycofany.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jońca Piotr  - odpowiedział , że projekt został wycofany.

 

 

Radny Osękowski Jan  - czy Rada musi określać opłatę targową.

 

 

Radca Prawny – odpowiedź – tak.

 

 

Radny Osękowski Jan - zgłosił wniosek o nie głosowanie tej uchwały , a nawet uchylić obowiązującą   tj  Nr XII/47/2003 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 roku- jeżeli  budżet  jest już  wykonany  to niech ten interes się kręci.

 

 

Wójt Gminy – wplata 600  złotych to jest do półrocza , podjęcie uchwały chroni mieszkańców prowadzących działalność handlową w swoich placówkach handlowych , za które płacą podatki i inne opłaty. W takiej sytuacji nie jest możliwe aby takiej uchwały nie podjąć.

 

 

Radny Młodziński Szymon – zauważył , że na  projekcie  uchwały w sprawie  wysokości  opłaty targowej i jej inkasa ,którą radni otrzymali przed sesją brak  jest opinii   radcy prawnego – o takiej opinii mówi Statut Gminy. Radny uważa , że  opłata powinna być bo każda złotówka w budżecie się liczy jak również w odniesieniu do właścicieli sklepów na terenie naszej gminy , którzy wnoszą opłaty. Opowiada się  również  za nie wprowadzaniem karnetów   jest natomiast za wprowadzeniem opłaty w wysokości 3 złote za 1 m 2   powierzchni  na targowisku.

 

 

Radny  Orłowski Sławomir – stwierdził , że  opłata dotychczasowa to 30 zł dziennie od jednego stoiska  i jeżeli do półrocza wpłynęło 600 złotych   z tego wynika  , że wiele pieniędzy przeciekło albo nie zostało wpłacone przez osobę zbierającą – radny oświadczył , że widział jak pracownik  zbierał po 10 złotych a czy je wpłacił to nie wie. Ponadto zapytuje czy sołtys wsi Janowice Wielkie. w czasie pracy może zbierać  pieniądze od osób handlujących na stanowiskach targowych  - wg radnego pobiera płace za prace i jeszcze dodatkowo będzie zarabiać.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jońca Piotr – zgłosił wniosek o ujęcie w § 1 dodatkowo ust 3  o treści „Potwierdzenie opłaty targowej osoby handlujące na targowiskach powinny zachować do kontroli”.

 

 

-  9   -

 

i ust 4 o treści „Przeprowadzenie kontroli powierza się osobie wyznaczonej przez Wójta Gminy”.

 

 

Radca Prawny  zauważył , że w § 3 brakuje wyrazu „pobranej” . § 3 powinien mieć brzmienie „Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % pobranej opłaty targowej”.

 

 

Radny Osękowski Jan – zapytanie kto  to jest Elżbieta Latala Ciastko i czy za samochód też jest opłata.

 

 

Odpowiedzi na pytania radnych udzielił Radca Prawny – inkasentami na terenie poszczególnych miejscowości są sołtysi  natomiast w Trzcińsku na inkasenta Wójt powołał Panią Elżbietę Latała – Ciastko. Zgodnie z opiniami prawnymi  radni – sołtysi nie mogą zbierać podatków , z radnymi nie można zawierać umów cywilno-prawnych.

 

 

Radny Młodziński Szymon – poinformował , że czytał artykuł  w gazecie „Wspólnota” , urzędy skarbowe mają inne opinie na ten temat.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Osękowskiego Jana  o nie głosowanie tej uchwały , a nawet uchylenie  obowiązującą uchwały   w sprawie opłaty targowej   Nr XII/47/2003 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 roku- jeżeli  budżet  jest już  wykonany  to niech ten interes się kręci.

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” wnioskiem głosował 1 radny  „wstrzymujących się” 1 radny , „przeciw” 13 radnych.

 

Wniosek został odrzucony  z uwagi na  wymaganą  liczbę głosów „za”.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie  wysokości opłaty targowej i jej inkasa oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  13  głosów   i  2  głosów „przeciwnych”.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XI/39/2007.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił  10 minutową przerwę  w obradach XI sesji Rady Gminy.

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady XI sesji Rady .

 

 

 

Ad. 8 pkt 4

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie   ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie . Jednocześnie poinformował  ,że  taryfy obowiązują 1 rok , podwyżka ceny wody , ścieków i oplata abonamentowa  jest nieznaczna dlatego zwraca się do Rady o przyjęcie projektu uchwały.

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbach przedstawiła opinię Komisji  o projekcie uchwały , w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie   ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie   – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie  i przyjęła jednogłośnie.

 

 

-  10  -

 

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli :

 

Radny Młodziński Szymon – jakie czynniki  wpłynęły na to  , że cen uległy  zmianie , dlaczego wzrosła cena abonamentowa w sytuacji kiedy cena wodomierza nie wzrosła.

 

 

Radny Orłowski Sławomir   co się składa na nową stawkę za 1 m3  wody i co gmina zrobiła aby wyrównać wodą zużytą a wodomierzem głównym .

 

 

Radny Osękowski Jan – zapytanie czy w kosztach wynagrodzenia są  ujęci tylko pracownicy czy również nadzór.

 

 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania –wpływ na zmianę cen to wzrost kosztów związanych z utrzymaniem ujęcia wody  , sieci , oczyszczalni ścieków .Natomiast oplata abonamentowa to wynagrodzenie inkasenta. Zlikwidowano trzy miejsca wycieków wody , ale nie można wykluczyć wycieków do ziemi , zdarzają się przypadki , że  ktoś odkręci hydrat. Woda jest pobierana  na potrzeby cmentarza, akcji gaśniczych , dowożona jest do Komarna , na basen. W kosztach obsługi  oczyszczalni ścieków nie ma nadzoru.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie   ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  13  głosów   i  1  głos „przeciwnych” , „wstrzymujących się” 1 głos.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XI/40/2007.

 

 

Ad. 9  Organizacja Komisji stałych Rady Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o  pozostawienie  skladu osobowego  Komisje Rewizyjna bez zmian a nowo wybranych radnych dokoptować do Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej.

 

 

Radny Osękowski Jan – proponuje aby komisje rozwiązać i na następnej sesji powołać nowe komisje. Ponadto  według radnego komisja rewizyjna została powołana niezgodnie z prawem i jest to kompromitacja urągająca    wszelkim zasadom.

 

 

Radny Łaski Romuald – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  - uważa , że Komisja Rewizyjna pracuje bardzo dobrze a można powiedzieć wzorowo. Kontrole odbywają się zgodnie z planem pracy i absolutnie nie zgadza się z opinią wyrażoną przez radnego Osękowskiego. Radny  stwierdził , że  praca komisji  w liczbie 9 osób  w naszych warunkach będzie bardzo trudna  .

 

Radny wnioskuje  aby nowo wybrani radni  utworzyli nową komisję – spraw którymi należałoby się zająć  jest sporo.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  - na dzisiejszej sesji stanowisko trzeba zająć , aby sprawę rozpatrzyć.

 

 

Radny Osękowski Jan – uznał , że   celem uzyskania  oszczędności należy komisje rozwiązać  wystarczy komisja rewizyjna pod warunkiem wymiany jej składu co rok , aby stworzyć możliwości każdemu radnemu  aby mógł pracować w komisji rewizyjnej  jeden raz na cztery lata.

 

 

 

-   11  -

 

 

Radny Młodziński Szymon  - w poprzedniej kadencji pracowały dwie komisje , proponuje pozostawić dwie komisje a do planu pracy dołożyć inne  zadania. Według radnego komisja budżetowa musi być ponieważ rozważa wiele problemów.

 

Radny zgłasza wniosek  aby wzorem  poprzedniej kadencji pracowały dwie komisje.

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Anna Liebersbach zaproponowała aby zgłoszone wnioski głosować osobno.

 

 

Radny Łaski Romuald – jeżeli nowo wybrani radni nie są zainteresowani pracą w komisjach  wycofuje swój wniosek.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o pozostawienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej  bez zmian.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” pozostawieniem składu osobowego Komisji Rewizyjnej  było 10 głosów, „wstrzymało się” 4 głosów , „przeciw” 1 głos.

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy pozostaje bez zmian.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie o poszerzenie składu osobowego Komisji Budżetowej i Infrastruktury Komunalnej.

 

W wyniku głosowania „za” głosowało 8 radnych „wstrzymało się” 6 radnych.

 

Głosowało 14 radnych. (Radny Kamil Kowalski zwolnił się  u PRG)

 

 

Wyrazili zgodę do pracy w Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej  radni :

 

1.      Orłowski Sławomir

 

2.      Młodziński Szymon

 

3.      Kraszewska Zofia

 

 

Nie wyrazili zgody do pracy w Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej  radni:

 

1.      Czaja Radosław

 

2.      Osękowski Jan

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego  stałej Komisji Rady Gminy.

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  11  głosów   ,  4  głos , „wstrzymujących się” .

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XI/41/2007.

 

 

Ad. 10  Rozpatrzenie skargi Pani Barbary Kusz na działanie Wójta Gminy Janowice Wielkie.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił skargę Pani Barbary Kusz na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie. Ponadto poinformował  , że  wszyscy radni otrzymali treść skargi a ponadto  skarga była przedmiotem  posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej.

 

 

 

 

 

 

-         12  -

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu radna Anna Liebersbach przedstawiła opinię komisji w sprawie skargi. Komisja na posiedzeniu wyjazdowym zapoznała się z problemem na miejscu. W wyniku przeprowadzonej wizji Komisja stwierdza ,  że  skarżąca dba o teren gminny przy swojej posesji  i utrzymuje go w bardzo dobrym stanie . Ponadto Przewodnicząca Komisji zaznaczyła ,że obowiązkiem mieszkańców jest dbanie  o teren nie  należący do nich np. chodniki,  część ulic. Komisja podjęła następujące ustalenia – skarga na działanie Wójta jest bezzasadna , jednocześnie Komisja wnioskuje  o wkopanie na ulicy Kopernika w Janowicach Wielkich  w pasie drogi  wzdłuż posesji Pani Barbary Kusz   sześciu słupków w odległości co metr – wówczas nikt tam nie będzie  parkował  i przejeżdżał . Ponadto Komisja ustala  termin   wykonania wniosku do dnia 15 sierpnia 2007 roku .

 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytuje czy radni mają uwagi do skargi i ustaleń Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Rady Gminy.

 

 

Radny Młodziński Szymon  stwierdził , że skoro mieszkańcy dbają o teren dlaczego im nie pomóc wydając taką decyzję. Ponadto radny stwierdził , że jeżeli takie rozwiązanie nie przeszkadza ruchowi drogowemu można słupy postawić.

 

 

Radny Osękowski Jan – zwrócił się do skarżącej czy takie rozwiązanie ja zadowala.

 

 

Radny Orłowski Sławomir  - uważa , że wójt mógł to zrobić dawno a tak to sprawa ciągnie się od lat.

 

 

Radna  Liebersbach  Anna– to , że Państwo Kusz dbają o ten teren  według przepisów regulaminu należy do ich obowiązków.

 

 

Radny Osękowski Jan  - stwierdził , że rada Liebersbach niesłusznie powołuje się na przepis regulaminu.

 

 

Wójt Gminy stwierdził , że wkopanie słupów w pasie drogowym jest niezgodne z przepisami o ruchu drogowym . W przypadku gdyby wydarzył się tam wypadek  nikt inny nie będzie odpowiadał tylko wójt.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przeprowadził głosowanie  nad wnioskiem komisji że skarga jest bezzasadna.

 

 

Radny Osękowski Jan – nie zna treści uzasadnienia więc uważa , że nie powinno być glosowania.

 

 

W wyniku głosowania „za” było 9 radnych ,”wstrzymało się” – 2 radnych , „przeciwnych” 3 radnych.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Komisji   o wkopanie na ulicy Kopernika w Janowicach Wielkich  w pasie drogi  wzdłuż posesji Pani Barbary Kusz   sześciu słupków w odległości co metr – wówczas nikt tam nie będzie  parkował  i przejeżdżał .  Ustala się  termin   wykonania wniosku do dnia 15 sierpnia 2007 roku .

 

 

-   13   -

 

 

W wyniku głosowania „za” było 14 radnych .

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Powyższy wniosek zostanie przekazany Wójtowi Gminy.

 

 

Ad. 11  Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy   różne .

 

 

Radny Kamil Kowalski  - w sprawie pilnej interwencji dotyczącej stanu kanału przeciwpowodziowego  położonego  wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Trzcińsko od nr 3 do 15.

 

 

Radny Młodziński Szymon ponownie zgłosił pięć interpelacji ponieważ uznał je za niezałatwione  z sesji X tj

 

1.odprowadzenia wody deszczowej z ulicy 1 Maja na wprost byłej fabryki

 

    papieru,

 

2.przejazdu przez Janowice Wielkie wywrotek ze żwirem z kopalni Karpniki,

 

3.zakupu defibrylatora dla GOZ,

 

4.ustawienia znaków drogowych informacyjnych,

 

5.remontu dachu i komina budynek Janowice Wielkie ul. Robotnicza 2.

 

 

Radny Szymon Młodziński

 

-         w sprawie zobowiązania  właścicieli nieruchomości przy ulicy Wojska Polskiego  w Janowicach Wielkich do wykoszenia traw  na swoich  działkach niezabudowanych.

 

 

Radna Zofia Kraszewska

 

-         o ustawienie kosza ulicznego przy pętli autobusowej w Komarnie.

 

-         o wycięcie złamanej wierzby rosnącej na  poboczu  strumyka przy posesji 115 w Komarnie  - połamane konary zahaczają o linię telefoniczną (okolica basenu p.poż.)

 

 

Radny Marian Ciastko

 

- przy posesji nr 82 w Trzcińsku   złamane drzewo kasztan zerwał linie

 

   telefoniczną i słup.

 

Radny zwrócił się do radnego Osękowskiego Jana z propozycją aby zajął się sprawami swojego okręgu wyborczego  i zakończył grzebanie w sprawach  Trzcińska, ponieważ Trzcińsko ma swoich radnych swojego sołtysa  i nie ma potrzeby aby radny Osękowski tracił swój cenny czas na zajmowanie  się sprawami  nie swojej miejscowości.  Ponadto nikt radnego  o to nie prosi , aby wydawał opinie  budowlane na temat placu zabaw dla dzieci w Trzcińsku.  

 

 

Radny Romuald Łaski

 

-         w sprawie prawidłowego  ustawienia znaków  wskazujących instytucje na terenie Janowic Wielkich np. na ulicy 1 Maja znak „Policja” – wskazuje ta instytucję   w innym kierunku.

 

-         na ulicy 1 Maja nr 10  przy drodze powiatowej jest uskok 30 cm – stwarza on zagrożenie dla pojazdów .

 

-         wystąpienia do Dyrekcji PKP o uporządkowanie terenu kolejowego wokół dworca PKP  tj  wykoszenia chaszczy i traw , ponadto na dworcu nie ma ławek dla podróżnych.

 

-         w sprawie uporządkowania placu zabaw przy świetlicy dla dzieci ul. 1 Maja 25 w Janowicach Wielkich.

 

 

-  14  -

 

 

-         zaplanowania w budżecie gminy zakup i montaż wiaty przystankowej dla komunikacji autobusowej  przy dworcu PKP w Janowicach Wielkich.

 

 

Radny Piotr Ignaczak

 

-         mieszkańcy ulicy Zamkowej  skarżą się  , że  kierowcy nie przestrzegają zasad ruchu drogowego i przekraczają prędkość , w związku z tym radny proponuje  ułożyć  na  tej  ulicy spowalniacze.

 

Ponadto radny zapytuje kto zajmuje się urządzaniem placów zabaw na terenie gminy i kto ustala kolejność miejscowości do otrzymania dotacji na ich urządzenie.

 

 

Radny Maciej Wojtas

 

-         zgłosił , że  mieszkańcy  Janowic Wielkich pracujący  na druga zmianę  w  soboty ,  niedziele i święta , z braku komunikacji nie  mają możliwości powrotu do domu .

 

 

 

Radny Orłowski Sławomir zgłosił wniosek ,  aby rada rozpatrzyła skargę na Przewodniczącego Rady Gminy  o uznanie za nieważną uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego z dnia 13 lutego 2007 roku . Radny wniosek uzasadnił tym , że Przewodniczący Rady nie przedstawił  Radzie sprawy  do której skarga z dnia  9 marca 2007 roku była kierowana.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy   poinformował , że w dniu 16 marca 2007 roku na sesje Rady zostali zaproszeni ,  radni którym Rada Gminy w dniu 13 lutego 2007 roku wygasiła mandaty za nieterminowe złożenie oświadczeń majątkowych. Z zaproszenia na sesję skorzystał tylko Pan Młodziński Szymon . Przewodniczący Rady Gminy w pkt 2 porządku obrad „Stwierdzenie quorum” poinformował , że Pan Szymon Młodziński w dniu 9 marca 2007 roku złożył do Rady Gminy 5 wniosków o uznanie uchwały za nieważną a dotyczącą wygaśnięcia mandatu radnego RG w Janowicach Wielkich  Pani Bożeny Dyduch, Pana Ryszarda Sobolewskiego, Pana Jana Osękowskiego, Pana Sławomira Osękowskiego, Pana Szymona Młodzińskiego. Natomiast w następnym punkcie porządku obrad tj. „Przedstawienie porządku obrad”  - radny Zbigniew Chrobak  złożył pismo od Pana Młodzińskiego  z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie pięciu wniosków o uznanie uchwały za nieważną.

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem  radnego Zbigniewa Chrobaka. W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” rozszerzeniem porządku obrad głosowało 2 radnych „przeciw” głosowało 8 radnych. Wniosek przez Radę Gminy  został oddalony ponieważ nie uzyskał wymaganej liczby głosów „za”.  Ponadto Przewodniczący poinformował , że  radni  nie mówią prawdy , ponieważ  Rada sprawą  zajmowała się.

 

 

Rady Osękowski Jan – stwierdza , że Przewodniczący Rady zachowuje się wrogo do radnych.

 

 

Radny Młodziński Szymon – w swojej wypowiedzi stwierdził , że był na wszystkich posiedzeniach Rady tj od czasu kiedy Rada wygasiła mandat ,  prawdą jest ,że  Rada głosowała wniosek i że  nie przyjęła tematu do obrad Rady , ale według radnego gdyby  Rada unieważniła uchwały o wygaśnięciu mandatu  nie byłoby problemu. Radny poinformował , że prowadził rozmowy  z  Przewodniczącymi  Rad  ościennych  Gmin  na temat składania oświadczeń majątkowych  to oni nie dopuszczali do takiej sytuacji, aby radny  mógł się spóźnić ze złożeniem oświadczenia  nawet jeździli do  domu radnego .

 

 

-   15  -

 

Jednocześnie stwierdził , że to byli  Przewodniczący inteligentni – nauczyciele -nie dopuścili do takiej sytuacji aby wygaszać mandaty radnym. Gdyby Rada  tak postąpiła jak oni  nie byłoby kosztów związanych z wyborami , ale po co było to robić , przecież  pozostali radni uznali , że ta piątka przeszkadza w spokojnej pracy Rady i Urzędu.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  -  w podsumowaniu stwierdził , że pięciu radnych nie składając  oświadczeń majątkowych w ustawowym terminie sami  spowodowali , że Rada im wygasiła mandaty,  teraz szukają  winnego ale nie wśród siebie tylko oskarżają Przewodniczącego Rady.

 

 

Radny Łaski Romuald  -  w chwili obecnej padają gorzkie słowa i grają emocje  , rozpatrywanie czegoś co przeminęło bezpowrotnie niczego dziś nie zmieni. Według radnego każda skarga powinna być rozpatrzona a teraz należałoby dać sobie spokój.

 

 

Radca Prawny poinformował , w   przepisach  prawnych  nie  ma zapisu aby Rada rozpatrywała skargi na przewodniczącego ,    stwierdził , że przykro że padają takie mocne słowa , takiego zajścia nikt inny nie spowodował tylko sami radni , ci którym rada wygasiła mandaty.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Orłowskiego Sławomira , aby Rada rozpatrzyła skargę  wniesioną przez  Dyduch Bożenę ,  Sobolewskiego Ryszarda , Orłowskiego Sławomira , Osękowskiego Jana i Młodzińskiego Szymona  na  postępowanie Przewodniczącego Rady Gminy .

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” było 5 radnych, „przeciw” 5 radnych , „wstrzymało się” 4 radnych.

 

Na sali obrad podczas głosowania było  14 radnych.

 

Wniosek został oddalony  ponieważ nie otrzymał wymaganej liczby głosów „za”.

 

 

Radny Orłowski Sławomir  – podziękował radnym którzy głosowali przeciw rozstrzygnięciu skargi przez Radę.

 

 

 

Ad. 12. Zamknięcie obrad  XI sesji Rady Gminy.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gołębski dokonał zamknięcia obrad XI sesji Rady Gminy  w Janowicach Wielkich.

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczył

 

Ewa Czaplińska - Szajwaj                                                 Przewodniczący

 

Insp. ds. Rady Gminy                                                         Rady  Gminy

 

 

 

                                                                                          Jacek Gołębski

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2007-08-22 09:35:34 - Protokół Nr XI/2007 (355.50 kB)

Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-08-22 09:34:54
Data udostępnienia informacji: 2007-08-22 09:34:54
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-13 13:12:57

Wersja do wydruku...

corner   corner