logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO

na dostawę opału tj. koksu i węgla w sezonie grzewczym 2007/2008

(do 30 kwietnia 2008 roku)
dla Urzędu Gminy w Janowicach WielkichPostępowanie prowadzone zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)


1. Zamawiający: Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58 – 520 Janowice Wielkie tel. (075) 75 15 185, faks (75) 75 15 124

NIP 611 010 77 65


2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych rozporządzeniem wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp. Wartość szacunkową obliczono na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.


3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału tj. koksu i węgla wraz z transportem w sezonie grzewczym 2007/2008 (do 30 kwietnia 2008 r.) – szczegółowo opisana w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w trakcie realizacji umowy zakresu opisanego przedmiotu umowy. W takim wypadku oferentowi będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw.


4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


5. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.


6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy – do 30 kwietnia 2008 r.


8. Warunki udziału w postępowaniu – złożenie dokumentów wymienionych w punkcie 9 siwz.


9. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

a) wypełniony formularz „Oferta”, stanowiący zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji.

b) zaakceptowany formularz „Umowa - wzór umowy”, stanowiący zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji.

c) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące zał. nr 3 do niniejszej specyfikacji.


10. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą pocztową lub faksem. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Adres, numery telefonów i faksu zamawiającego zostały podane w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji.


11. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

Daniela Bereźnicka tel. (075) 75 15 185


12. Zamawiający nie wymaga składania wadium.


13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


14. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na dostawę opału dla Urzędu Gminy Janowice Wielkie”. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.


15. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat w terminie do dnia 18.10.2007 r. do godz. 930.

Oferty będą otwierane w dniu 18.10.2006 r. o godz. 10oo w pokoju nr 2 w siedzibie zamawiającego.


16. Sposób obliczenia ceny oferty – do wyliczenia wartości kryterium oferty Zamawiający przyjmuje oferowaną cenę całkowitą brutto, cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego.


17. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.


18. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ryczałtowa – 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100 – wskaźnik stały,

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.


19. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno-odwoławczego.


20. Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


21. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 198. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułu 193 Prawa zamówień publicznych.Załączniki do siwz – do wykorzystania przez oferentów:

1. Formularz „Oferta” wraz z opisem przedmiotu zamówienia

2. Formularz „Umowa-wzór umowy”

3. „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”
Załącznik nr 1 do siwz
...........................dnia................

Data:

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:O F E R T A1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 18.10.2006 r. zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy Janowice Wielkie www.gmina.janowice.sisco.info dotyczącego dostawy opału tj. koksu i węgla wraz z transportem w sezonie grzewczym 2007/2008 (do 30.04.2008 r..4. 30 kwietnia 2007 r.y ) dla potrzeb Urzędu Gminy w przewidywanej ilości 10 ton koksu i 150 tony węgla – oferujemy:

     za wykonanie całości zamówienia objętego specyfikacją istotnych warunków zamówienia ogółem:

Cena całkowita netto (z transportem): ……………………… zł

     Należność z tyt. podatku VAT: ……………………… zł

Cena całkowita brutto (z transportem): ……………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)

Cenę netto za 1 t węgla (z transportem): ……………………… zł

Cenę netto za 1 t koksu (z transportem): ……………………… zł

2. Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia, tj. dostawy węgla i/lub koksu sukcesywnie, w miarę potrzeb zamawiającego, zgodnie ze złożonymi telefonicznie przez zamawiającego zamówieniami, w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego, do kotłowni wskazanej przez zamawiającego , od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2008 roku.

3. Warunki płatności – zgodnie z umową.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.


........................................................
Podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy
O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I Akod cpv 10.10.00.00-4Przedmiotem zamówienia jest dostawa koksu opałowego grubego gat. I oraz węgla gat. I (orzech) w sezonie grzewczym 2007/2008 (do 30 kwietnia 2008 roku)

Cena koksu i węgla obejmować będzie również jego transport na miejsce dostawy.

Opał – koks i węgiel jest przeznaczony dla kotłowni Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich

Miejscem dostawy koksu i węgla są następujące kotłownie:

  • Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 – budynek urzędu

  • Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2a – budynek GOPS

  • Janowice Wielkie ul. Sportowa 4a - OSP

  • Janowice Wielkie ul. 1 Maja 25 – klub, biblioteka

  • Radomierz 55 - biblioteka, świetlica

  • Trzcińsko nr 71 – biblioteka, świetlica

Dostawa następować będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb, zgodnie ze złożonymi telefonicznie zamówieniami w terminie do 2 dni od dnia złożenia zamówienia.

Przewidywana ilość dostaw do 30 kwietnia 2008 roku wynosi:

koksu opałowego grubego gat. I – 10 ton,

węgla opałowego gat. I (orzech) – 150 ton.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w trakcie realizacji umowy zakresu opisanego przedmiotu zamówienia. W takim wypadku oferentowi będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw.

Załącznik nr 2 do siwz

UMOWA – WZÓR UMOWYzawarta we Wrocławiu w dniu ………………… r. pomiędzy:

Gminą Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58- 520 Janowice Wielkie

reprezentowanym przez:

Wójta Gminy – Jerzego Grygorcewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Teresy Gorzkowskiej

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a firmą ................................................................................................

z siedzibą w ........................................................................................

reprezentowaną przez .........................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Dostawcą”

Na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału w sezonie grzewczym 2007/2008 rozstrzygniętego w dniu .......................... zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę opału własnym transportem w sezonie grzewczym 2007/2008 (do 30.04.2008 r.).


§ 2

Dostawca dostarczać będzie opał koks i/lub węgiel w sezonie grzewczym 2007/2008 sukcesywnie, zgodnie ze złożonymi telefonicznie zamówieniami od dnia podpisania umowy do 30.04.2008 r.2007 r.. zemplarzu77) wczym 2006/2007 na wskazany adres , w terminie do 2 dni od dnia złożenia zamówienia.

  1. Cenę brutto za 1 tonę koksu (z transportem) strony ustalają w kwocie …………….…….. zł./1 tona

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………).

  1. Cenę brutto za 1 tonę węgla (z transportem) strony ustalają w kwocie …………….…….. zł./1 tona

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………).

Ceny i asortyment zgodny jest ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą przetargową.


§ 3

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za przedmiot umowy należne kwoty (zgodne z § 2 niniejszej umowy) każdorazowej realizacji poszczególnych dostaw opału zgodnie ze złożonym zamówieniem, w oparciu o wystawiane faktury VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT na konto Dostawcy.


§ 4

W zakresie bieżącej współpracy podczas realizacji przedmiotu umowy Zamawiającego będzie reprezentować Tadeusz Chrząstowski

Dostawcę reprezentować będzie: ………………………………………….……


§ 5

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszej umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W razie niewykonania umowy lub przerwania dostawy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości umowy.

3. W razie nieterminowej zapłaty Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości jak w pkt. 1.


§ 6.

W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający obowiązany jest zwrócić na koszt Dostawcy przedmiot zamówienia będący przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolny od wad.


§ 7.

Zlecenie wykonania przedmiotu umowy lub choćby jej części innym osobom niż dostawca, będzie wymagało pisemnej zgody Zamawiającego. Nie będzie mogło ono jednak stanowić podstawy do zmiany określonego w § 3 niniejszej umowy wynagrodzenia, a także nie będzie mogło wpływać na jakiekolwiek zmiany postanowień tej umowy.


§ 8.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).


§ 9.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


§ 10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.


DOSTAWCA                                             ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do siwz
...........................dnia................


Data:

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego sukcesywnej dostawy opału dla potrzeb Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych oświadczam, że spełniam wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) i nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie w/w zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)........................................................
Podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy

Nazwa dokumentu: Dostawa opału
Podmiot udostępniający: RGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-10-09 09:03:18
Data udostępnienia informacji: 2007-10-09 09:03:18
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-09 09:28:43

Wersja do wydruku...

corner   corner