logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

GMINA JANOWICE WIELKIE

UL. KOLEJOWA NR 2

58-520 JANOWICE WIELKIE

tel. (0-75) 75-15-185 fax. (075) 75-15-124

NIP 611-010-77-65


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla uczestników postępowania przeprowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na :

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH NA TERENIE GMINY JANOWICE WIELKIE W MIEJSCOWOŚCIACH: JANOWICE WIELKIE, TRZCIŃSKO, RADOMIERZ, MNISZKÓW, MIEDZIANKA W SEZONACH ZIMOWYCH 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010

SPIS TREŚCI:


ROZDZIAŁ 1. Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty.

ROZDZIAŁ 2. Opis warunków udziału w postępowaniu, które winien spełniać oferent i złożona

przez niego oferta oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.

ROZDZIAŁ 3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które należy załączyć do oferty w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ 4. Wymagania dotyczące wadium.

ROZDZIAŁ 5. Zasady obowiązujące w trakcie trwania procesu przetargowego.

ROZDZIAŁ 6. Opis kryteriów oraz ich wartość przy wyborze oferty.

ROZDZIAŁ 7. Opis przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ 8. Pouczenie o protestach i odwołaniach przysługujących oferentom w toku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ 9. Wzór umowy.


Załączniki:

I . Szczegółowy zakres terytorialny prac

II. Wzór druku oferty:

III wzór umowyr2

Janowice Wielkie 16.10.2007r Zatwierdzam ...................................................Rozdział 1.

Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty.

Oferent przystępując do przetargu nieograniczonego zobowiązany jest zapoznać się z treścią

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie przygotować ofertę uwzględniając n/w

zalecenia:

1. Sporządzić ofertę w języku polskim wg wzoru proponowanego przez Zamawiającego.

2. Oferta winna być napisana nie ulegającym ścieraniu pismem / drukiem.

3. Do oferty należy załączyć wszystkie wyszczególnione w rozdziale 3 dokumenty i

oświadczenia. W razie braku choćby jednego z nich, mimo wezwania do ich uzupełnienia na

podstawie art. 26 ust 3 ustawy, oferent zostanie wykluczony z postępowania. W

zawiadomieniu o wykluczeniu Zamawiający poda uzasadnienie prawne i faktyczne. Stosowną

informację w tym zakresie Zamawiający przekaże wykonawcy z zastrzeżeniem zapisów art. 92

ust. 1 ustawy. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia ofertowe muszą być sporządzone w języku polskim.

Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub w odpisach (kopiach, fotokopiach)

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (zgodnie z zasadą

reprezentacji oferenta). Odpis, kopia lub fotokopia dokumentu nie potwierdzona jw. będzie

jednoznacznie traktowana jako brak tego dokumentu.

5. Oferta, formularz cenowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez

osobę/y uprawnioną/e do podpisu i reprezentowania oferenta. Upoważnienie do podpisania

oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do

oferty.

6. Ewentualne poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę (jedną z osób).

7. Ofertę należy włożyć w kopertę oznaczoną „Oferta na zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach : Janowice Wielkie, Trzcińsko,Radomierz, Mniszków, Miedzianka w sezonach zimowych 2007/2008,2008/2009,2009/2010”,

zapieczętować ją i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do Zamawiającego. W

przypadku dostarczania oferty za pośrednictwem poczty uwzględnia się te oferty, które

wpłynęły przed wyznaczonym terminem składania ofert.

8. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty

przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 7,

oraz dodatkowo podpisane „zmiana” lub „wycofanie”. Oferent, który wycofa ofertę po upływie

terminu składania ofert utraci wadium.

9. Zmiana warunków udzielenia zamówienia może nastąpić wyłącznie z inicjatywy

Zamawiającego. Wprowadzenie własnych warunków w treści oferty spowoduje jej odrzucenie.

10. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

a/ jest niezgodna z ustawą;

b/ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

c/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

d/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e/ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

f/ zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić w trybie art. 88,

lub błędy w obliczeniu ceny;

g/ wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

h/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11. O odrzuceniu oferty Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 ustawy, informuje wszystkich wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zamówienie zawierającą jednoznaczną propozycję.

13. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej i częściowej.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowaw art. 67 ust. 1 pkt 6.

15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu oraz w zawartej w konsekwencji umowie na realizację przedmiotowego zamówienia, między Zamawiającym a Wykonawcą wszelkie rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej PLN.

17. Przy opracowywaniu oferty należy korzystać z załączonych do specyfikacji wzorów druków.

 1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział II.


Opis warunków udziału w postępowaniu, które winien spełniać oferent i złożona przez niego

oferta oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać następujące warunki:

1. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

a w szczególności:

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24

w/w ustawy.

ocena warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie, które zostanie złożone przez

Oferenta.

2. wykonać zamówienie w terminie: 15.11.2007 roku – 15.04.2010 roku

ocena warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie, które zostanie złożone przez

Oferenta w formularzu oferty.

3. zaakceptować termin płatności - 30 dni od daty otrzymania oryginału każdej faktury przez

Zamawiającego.

ocena warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie, które zostanie złożone przez

Oferenta w formularzu oferty.

4. wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej 1 zamówienia w realizacji zamówień jako wykonawca zimowego utrzymania dróg

ocena warunku zostanie dokonana w oparciu o dokument zawierający stosowne potwierdzenie

realizacji zamówienia oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień.

5 dysponować niezbędnym potencjałem technicznym, tj.posiadać co najmniej n/w sprzęt:

a/ dwa środki transportu wraz z pługiem / 2 ciągniki 2 napędowe lub 1 ciągnik 2-napędowy i samochód ciężarowy z pługiem.

b/jeden rozrzutnik ,

ocena warunku zostanie dokonana w oparciu o dokument zawierający stosowny wykaz

posiadanego przez Oferenta sprzętu.

6.Oświadczenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC na zimowe utrzymanie dróg przed podpisaniem umowy na wykonanie zadania.


Rozdział III.


Wykaz dokumentów i oświadczeń, które należy załączyć do oferty w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Ofertę złożoną według wzoru druku nr 1.

2. Oświadczenie oferenta wynikające z art. 24 i 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych według

wzoru druku nr 3.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

do ewidencji działalności gospodarczej (a w przypadku konsorcjum także umowy regulującej

współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4.Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek podatków, opłat oraz

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji organu. we właściwym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Uwagi:

?Dokumenty wynikające z punktu 4 muszą być aktualne na dzień upływu terminu

składania ofert, tj. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania

ofert, a z punktu 3, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu

składania ofert.

?W przypadku składania oferty przez podmioty działające wspólnie wymagane

dokumenty (pkt. 3 ) przedstawia każdy podmiot oddzielnie.

?Za zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym ponosi odpowiedzialność oferent -

zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych

przepisów prawa karnego z dnia 12.10.1994 r ( Dz. U. nr 126, poz. 615).

?Wszystkie druki wymienione w wykazie są załączone do specyfikacji dla oferentów.

?Wszystkie wymienione w wykazie dokumenty pozostają u Zamawiającego niezależnie

od wyniku przetargu.


Rozdział IV.

Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 2.000 zł /Słownie : Dwa tysiące zł/

Wadium obejmuje okres związania ofertą 30 dni

Termin wniesienia wadium upływa dnia 29.10.2007 o godz.10:00

Wadium może być wniesione w :

-pieniądzach PLN

-poręczeniach bankowych,

-gwarancjach ubezpieczeniowych

 • poręczeniach udzielonych przez podmioty , o których mowa w art.6 ust.3,pkt 4 lit.B ustawy z dnia

09.11.2000r o tworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu , kwotę wadium należy wpłacać w punkcie kasowym BGŻ w siedzibie Zamawiającego lub przekazem bankowym na rachunek bankowy

BGŻ O/Jelenia Góra 54203000451110000000803360 . Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty przed jej złożeniem.

Nie wniesienie wadium , albo wniesienie po terminie składania ofert powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

Rozdział V

Zasady obowiązujące w trakcie trwania procesu przetargowego.

1. Warunki otrzymania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację można nabyć nieodpłatnie u Zamawiającego.lub ze strony internetowej Urzędu Gminy www gmina.janowice.wielkie.sisco.info

2. Termin związania ofertą.

Składający ofertę jest nią związany w okresie 30 dni licząc od terminu wyznaczonego na

złożenie oferty.

3. Miejsce i termin składania ofert.

Zamkniętą kopertę oznaczoną „Oferta na zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych 2007/2008,2008/2009,2009/2010 należy złożyć osobiście

lub przesłać pocztą do Zamawiającego tj. do Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa nr 2 , do godziny 10:00 w dniu 29.10.2007 roku.

- OTWARCIE OFERT W DNIU 29.10.2007 o godz. 10:15

4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do

kontaktów z oferentami.

Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w formie pisemnej.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Daniela Bereźnicka 075 75-15-124

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami oraz sposób udzielania

wyjaśnień i wprowadzania zmian w treści s.i.w.z.

5.1. Zamawiający informuje, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje między uczestnikami postępowania muszą być przekazywane stronom w formie

pisemnej.

5.2. Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o udzielenie dodatkowych

wyjaśnień dotyczących spraw poruszanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że

prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed

terminem otwarcia ofert. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim

wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.


5.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert,

Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.. Każda

wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji oraz zostanie

doręczona do wszystkich oferentów. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć

kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich

spełniania.

5.4. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do

wprowadzenia wyjaśnień i zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O

przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich

wykonawców, którym przekazano SIWZ.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.10.2007 roku o godzinie 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa nr 2 – sala konferencyjna (parter).

7. Tryb otwarcia ofert.

7.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia

7.2. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy oferentów, ich adresy, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności

zawartych w ofercie.

7.3. Otwarcie ofert jest jawne.

7.4. Informacje, o których mowa w punkcie 7.2. dostarczone zostaną tym oferentom, którzy nie

byli obecni przy ich otwieraniu, a wystąpili do Zamawiającego o ich podanie.

7.5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

7.6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich

wykonawców, którzy złożyli oferty.

7.7. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby

jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę

jednostkową,

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że

prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się,

że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że

prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie

odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część

zamówienia wyrażone słownie;

3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część

(cena ryczałtowa):

a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jejobliczenia,

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej

słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że

prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

8. Informacja o wyniku przetargu.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

Zamawiający o wyniku przetargu zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się

o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu Zamawiający zawrze również informacje

o stosownych wykluczeniach i odrzuceniach.


9. Zawarcie umowy.

Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy. O terminie

zawarcia umowy oferent zostanie powiadomiony pismem. W przypadku nie podpisania umowy

przez oferenta w wyznaczonym terminie Zamawiający dokona ponownego wyboru oferty

zgodnie z punktem 10.


10. Ponowny wybór ofert.

W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający na prawo do ponownego wyboru oferty

spośród ofert pozostałych, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

11. Unieważnienie przetargu.

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie w przypadkach określonych art. 93, ust. 1

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku z późniejszymi zmianami. W

zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zawiadomienie zostanie przesłane do wszystkich oferentów, którzy ubiegali się o zamówienie

publiczne.

Rozdział VI..

Opis kryteriów oraz ich wartość przy wyborze oferty.

Cena oferty

1. Opis obliczenia ceny oferty

1.1. Oferent określi cenę ryczałtową zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 /wraz z materiałem uszorstniających /piach /drobnej granulacji/ z solą

 1. Cena, o której mowa w pkcie 1.1., określona przez oferenta zostanie ustalona na sezon zimowy 2007/2008.

  W sezonach zimowych 2008/2009 i 2009/2010 kwota ustalona w sezonie 2007/2008 zostanie zrewaloryzowana zgodnie ze wskaźnikiem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług opublikowanego ustawą Budżetową na rok 2008 i na rok 2009

3. Kryterium cen oceniane będzie w skali 100%

Wartość kryterium

Cena oferty tj. cena ryczałtowa zimowego utrzymania dróg w sezonie 2007/2008 - 100%


Rozdział VII.

Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres terytorialny prac, jaki będzie wymagany przy realizacji zimowego utrzymania dróg w sezonach 2007/2008, 2008/2009,2009/2010 stanowić będzie Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiotem niniejszej umowy jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie w miejscowościach : Janowice Wielkie, Radomierz, Trzcińsko, Miedzianka, Mniszków

w sezonach zimowych 2007/2008,2008/2009,2009/2010 .

I. Zakres robót podstawowych

 1. Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i posypywanie dróg

 2. Utrzymanie dróg w ciągłej przejezdności

 3. Czyszczenie dróg i poboczy z materiałów uszorstniających po zakończeniu czynności zimowego utrzymania dróg /polegające na zebraniu i wywiezieniu nagromadzonego materiału uszorstniającego – piachu/ - nie dopuszcza się składowania materiału uszorstniającego na poboczach dróg ,czyszczenie jezdni polewaczk

 

VI. Termin realizacji: 15.11.2007 roku – 15.04.2010 roku.

Rozdział VIII.

Pouczenie o protestach i odwołaniach przysługujących oferentom w toku postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego.

1. Oferentom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia

przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, przepisach

wykonawczych do ustawy jak też niniejszej SIWZ przysługują środki odwoławcze

przewidziane cytowaną wyżej ustawą.

2. Oferent może wnieść protest do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty, w której oferent

powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego

wniesienia z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż

3 dni przed upływem terminu składania ofert.

3. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że

mógł zapoznać się z jego treścią.

4. Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy.

5. Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony zostanie

odrzucony.

6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także

zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych

uzasadniających wniesienie protestu.

7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg związania ofertą

ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu

8. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach zamawiający zawiadamia niezwłocznie

wykonawców uczestniczących w postępowaniu przesyłając im kopię protestu.

9. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także wykonawcy uczestniczący w

postępowaniu, którzy przystąpią do protestu w terminie 3 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia (wezwania).

10. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie wniesione protesty najpóźniej w terminie 10

dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu, brak rozpatrzenia protestu w

przewidzianym terminie należy traktować jako jego oddalenie, w przypadku uwzględnienia

protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie

zaniechanej i niezwłocznie informuje o jej powtórzeniu wszystkich oferentów.

11. Od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego oferentowi nie przysługuje odwołanie zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych .

Uwaga:

W/w informacja dotycząca protestów i odwołań została opracowana na podstawie działu VI rozdział 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku z późniejszymi zmianami. Zainteresowanym

powyższą tematyką proponujemy zapoznać się z całym działem celem poznania wszystkich praw

i obowiązków stron w postępowaniach protestacyjnym i odwoławczym.

Rozdział IX.

Wzór umowy

Zamawiający dokona zmian w umowie w stosunku do ramowego wzoru umowy w zależności od

stanu prawnego oferenta.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 SIWZ


  

Załącznik nr 1 SIWZ
ZAKRES TERYTORIALNY PRAC ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM

DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

NA SEZON ZIMOWY 2007/2008,2008/2009/2009/2010 DLA MIEJSCOWOŚCI :

JANOWICE WIELKIE, RADOMIERZ TRZCIŃSKO,MIEDZIANKA,MNISZKÓW,
MIEJSCOWOŚĆ

W CZYIM ZARZĄDZIE

PRZEBIEG DROGI

UWAGI

JANOW.

WIELKIE
GMINNA

CHŁOPSKA

Odśnieżanie w kierunku rzeki


GMINNA

KOLEJOWA

 


GMINNA

KOLEJOWA OD POCZTY DO 2735d

W stronę 1-go maja nr 35


GMINNA

MATEJKIGMINNA

PIONIERSKA

/W TYM DO NR 4

i 19b-Wiktor /


GMINNA

ŁĄCZNIK

PIONIERSK-DEMOKRGMINNA

DEMOKRATÓW

W tym do nr 10/


GMINNA

DEMOKRATÓW 28

W tym do nr 40


GMINNA

ZAMKOWA

W tym do nr 14 , do Trawińskiego i Majchrzak/


GMINNA

KOPERNIKA

W tym do nr 11,12 itd./


GMINNA

KRÓTKAGMINNA

ŁĄCZNIK Z-WA-PIONIERSKAGMINNA

ROBOTNICZA

W tym do Robotnicza 11/12 i Trzcińsko 1


GMINNA

ROBOTNICZA

Do osiedla -wzgórze/


GMINNA

SPORTOWAGMINNA

SPORTOWA -NADBRZ

W tym do Białka/


GMINNA

ŚWIERCZEWSKIEGOGMINNA

NADBRZEŻNA

W TYM PĘTLA 15-16


GMINNA

WOJSKA POLSKIEGOGMINNA

LEŚNAGMINNA

PARTYZANTÓW

Do NR 24 i 26


GMINNA

DO PIEKARNI SPORTOWAGMINNA

SPORTOWA DO NR 4GMINNA

DO DO OCZYSZCZALNIGMINNA

DO 1-GO MAJA 39

/w tym do stolarni Młodziński/


GMINNA

DO 1-GO MAJA 5GMINNA

DO 1-GO MAJA 4AGMINNA

DO 1-GO MAJA 4

/LEWANDOWSKI/


GMINNA

DO 1-GO MAJA 6GMINNA

DO 1-GO MAJA 16

/W TYM DO 16/ŁĄCKI/


GMINNA

REJAGMINNA

DO PRZEPOMPOWNIPOWIATOWA

RADOMIERZ - KOWARY

W tym do Trzcińska 11,23

od dr kraj.3 do przeł.Karpnickiej/

TRZCIŃ

SKO

POWIATOWA

OD 2735 do pętli Wojanów

W tym do 97


GMINNA

DO STACJI PKPGMINNA

PĘTLA TRANSF-MŁODZIŃSKAGMINNA

OD 96 DO T.30

Lewa strona Bobru


GMINNA

OD HOTELU DO CHŁOPSKIEJ


RADO

MIERZ

GMINNA

OD 2735D KOŚCIÓŁ CZAJA

W tym od kościoła do 2735D

przy tabl.Radomierz

od kościoła boczna do 2735d sklep


GMINNA

DO R-RZ 73GMINNA

DO 105GMINNA

OD GÓRY DO 2735D

Włącznie przez


GMINNA

DO KRZYŻAKA I WADECKIEGOPOWIATOWA

ŁĄCZNIKI Z KRAJ.3POWIATOWA

OD 2735 DO R-RZ 3

Do Huniata i do nr 26

MNISZ

KÓW

POWIATOWA

JANOWICE WLK. MNISZKÓW

W tym do nr 24 od góry do krzyża

MIEDZIANKA

POWIATOWA

JANOWICE WLK. MIEDZIANKAGMINNA

MIEDZIANKA BOCZNE

Do Brudzińsakiego, Pławiaka, za szkołę, do nr 1-Dudek

 

  


Załącznik nr 2 do SIWZ


.................................................

.................................................

..................................................O F E R T A W Y K O N A W C Y


Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych położonych na terenie Gminy Janowice Wielkie w miejscowościach : Janowice Wielkie, Trzcińsko, Mniszków, Miedzianka,Radomierz, w sezonach zimowych 2007/2008,2008/2009,2009/20101. oferujemy cenę w sezonie 2007/2008 za odśnieżanie i posypywanie dróg wraz z materiałem uszorstniającym mieszanką piach z solą /drobna granulacja/


w kwocie ....................... zł netto + podatek vat ............... = cena brutto


Przejezdność dróg ciągła bez zakłóceń.


2. Zakres terytorialny usług :


................................................................................................................


................................................................................................................

ustalony na podstawie SIWZ stanowiący integralną część oferty

 

 1. Posiadane środki transportu

..............................................................................................................


..............................................................................................................


Sprzęt zastępczy :

................................................................................................................


...............................................................................................................

 1. Kontakt z Urzędem Gminy / dyspozycyjność/

a/    telefony .................................................................................

b/ osobisty/co dziennie w godz. .............................................


5.W załączeniu dokumenty określone w pkt VII SIWZ


1. .......................................................................................................


2. ........................................................................................................


3. ........................................................................................................


4,.........................................................................................................


5. .......................................................................................................


6. .......................................................................................................


7. .......................................................................................................


8. ....................................................................................................... 

                            -------------------------------------------------------

                                                   / podpis oferenta/


  

załącznik nr 3 do SIWZ


OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW


Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /DZ.U.Nr 19 z 09.02.2004r,poz. 177, ze zmianami/


Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH NA TERENIE GMINY JANOWICE WIELKIE W MIEJSCOWOŚCIACH: JANOWICE WIELKIE, TRZCIŃSKO, RADOMIERZ, MNISZKÓW, MIEDZIANKA W SEZONACH ZIMOWYCH 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010Ja /imięinazwisko/ ......................................................................................................................


zamieszkały ..................................................................................................................................


reprezentując firmę /nazwa firmy/ ...............................................................................................


jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że :

 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z przedmiotowym zamówieniem /art.22 ust. 1 pkt.1 ustawy p.z.p/

 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /art.22 ust.1 pkt.2 ustawy p.z..p/,

 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia /art.22 ust.1 pkt 3 ustawy p.z.p./,

 4. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy p.z.p.

 5. Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu

 6. zapoznaliśmy się ze wszystkimi watunkami zamówienia ,specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia /a w tym z projektem umowy/ i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń,

 7. nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony przez zamawiającego / art. 85 ust. 1 pkt.3 ustwy p.z.p./

 8. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawacia umowy w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później niż w okresie związania ofertą.
......................................................................

/miejsce i data/


..........................................................................

/podpisano – upoważniony przedstawiciel/

  


załącznik nr 4 SIWZ


U M O W A Nr ............../07

Zawarta dnia .......................... r pomiędzy Gminą Janowice Wielkie reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Grygorcewicza i Skarbnika Gminy Teresę Gorzkowską , zwaną dalej w treści umowy Zleceniodawcą , a ............................................................................................

- reprezentowaną przez ......................... zam. ................................................

Zwanym dalej w terści umowy Zleceniobiorcą - w sprawie zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie Gminy Janowice Wielkie w miejscowościach : Janowice Wielkie , Trzcińsko , Radomierz , Mniszków , Miedzianka


Strony ustalają co następuje :

§ 1


Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek obowiązek zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych / odśnieżania i posypywania/ j.n : w sezonach zimowych 2007/2008, 2008/2009,2009/2010 od dnia 15.11 do dnia 15.04 każdego roku

Gotowość wykonawstwa w zakresie sprzętu i materiału uszorstniającego /piach-drobnej granulacji z solą/ ma być zgłoszona do zleceniodawcy na dzień 14.11. każdego roku

Utrzymanie dróg obejmuje drogi zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

§ 1

Zleceniobiorca zobowiązany jest do do stałego kontaktu telefonicznego z Gminą , w celu wykonywania doraźnych zleceń wynikających z niniejszej umowy / nie mniej niż 3 razy dziennie/


§ 2

Do obowiązków zleceniobiorcy w zakresie utrzymania w stanie przejezdnym dróg określonych w § 1 w szczególności należy :

 1. Odśnieżanie jezdni przy użyciu własnego sprzętu własnego

 2. Posypywanie jezdni w przypadku gołoledzi i jej śliskości

 3. Utrzymywanie dróg w ciągłej przejezdności.

 4. Oczyszczenie dróg i poboczy z materiałów uszorstniających niezbędnie po zakończeniu czynności zimowego utrzymania nie później niż w terminie do dnia 15.05. każdego roku objętego niniejszą usługą.

 5. Odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia wynikłe w czasie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonach 2007/2008,2008/2009 i 2009/2010 ponosi Wykonawca . Wykonawca ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC celem zabezpieczenia roszczeń w przypadku nieszczęśliwych wypadków w trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg. Kserokopia umowy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy .


§ 3


1. Za wykonywanie w/w usług w okresie wyszczególnionym w § 1 ustala się kwotę ryczałtową w wysokości ....,00 zł netto + 7% podatek VAT

/brutto , zł Słownie złotych / .

2. Należność realizowana będzie po przedłożeniu przez zleceniobiorcę rachunku w terminie 30 dni od daty jej otrzymania za okresy :

- od 15. listopada każdego roku do 30.12.każdego roku płatne w miesiącu styczniu

 • od 01. stycznia każdego roku do 31. marca każdego roku płatne po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

  3. W przypadku stwierdzenia nie wykonania czynności określonych w § 1 i 2 zleceniodawca naliczy zleceniobiorcy karę w wysokości 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień nie wykonania usługi od kwoty umowy określonej w § 3 pkt 1 i potrąci ją z faktury za dany miesiąc , na co zleceniobiorca wyraża zgodę.

  4. Po zakończeniu trwania umowy zleceniobiorca zgłasza odbiór czynności określonych w § 2 pkt. 4, a nie wykonanie czynności skutkuje nie zapłaceniem za wykonanie usługi za ostatni miesiąc trwania umowy , na co zleceniobiorca wyraża zgodę.

 1. W sezonach 2008/2009 i 2009/2010 kwota wynikająca z przetargu w sezonie 2007/2008 zostanie zrewaloryzowana zgodnie ze wskaźnikiem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług opublikowanego ustawą Budżetową . Każdorazowo wysokość kwoty i tryb jej zapłaty będzie ustalany aneksem do umowy.

   

  § 4

Wykonawcy z pierwszej faktury za zimowe utrzymanie dróg za m-ce

XI i XII 2007r jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie odliczona kwota w wysokości 3% wartości zamówienia, która

pozostanie za koncie depozytowym do końca trwania umowy.

§ 5

Rozstrzygnięcie sporów wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

§ 6

  1. Wypowiedzenie niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie przez Zleceniodawcę z zachowaniem 14 dniowym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

  2. W przypadku nie wykonania czynności umownych przez zleceniobiorcę w ciągu trzech kolejnych dni , co będzie skutkowało nie zachowaniem standardu zimowego utrzymania dróg , zleceniodawca może zerwać umowę w trybie natychmiastowym.

  3. Zleceniobiorca w przypadku okoliczności wynikających z pkt 2 ponosi karę w wysokości 1 miesięcznego ryczałtu – kwota powyższa zostanie przeznaczona przez zleceniodawcę na pokrycie kosztów zlecenia innemu wykonawcy, na co zleceniobiorca wyraża zgodę.


§ 7

Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie - w razie potrzeby - zastępczych środków technicznych gwarantujących właściwe wykonywanie usług.

§ 8

Do niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego / art. 627 i 646/ .


§ 8

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
 ..........................................  ......................................   

/ Zleceniobiorca/               / Zleceniodawca/


  

Załącznik nr 1 do umowyZAKRES TERYTORIALNY PRAC ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM

DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH NA SEZONY ZIMOWE 2007/2008,2008/2009,2009/2010 DLA MIEJSCOWOŚCI :

JANOWICE WIELKIE, RADOMIERZ TRZCIŃSKO,MIEDZIANKA,MNISZKÓW,MIEJSCOWOŚĆ

W CZYIM ZARZĄDZIE

PRZEBIEG DROGI

UWAGI

JANOW.

WIELKIE
GMINNA

CHŁOPSKA

Odśnieżanie w kierunku rzeki


GMINNA

KOLEJOWA

 


GMINNA

KOLEJOWA OD POCZTY DO 2735d

W stronę 1-go maja nr 35


GMINNA

MATEJKIGMINNA

PIONIERSKA

/W TYM DO NR 4

i 19b-Wiktor /


GMINNA

ŁĄCZNIK

PIONIERSK-DEMOKRGMINNA

DEMOKRATÓW

W tym do nr 10/


GMINNA

DEMOKRATÓW 28

W tym do nr 40


GMINNA

ZAMKOWA

W tym do nr 14 , do Trawińskiego i Majchrzak/


GMINNA

KOPERNIKA

W tym do nr 11,12 itd./


GMINNA

KRÓTKAGMINNA

ŁĄCZNIK Z-WA-PIONIERSKAGMINNA

ROBOTNICZA

W tym do Robotnicza 11/12 i Trzcińsko 1


GMINNA

ROBOTNICZA

Do osiedla -wzgórze/


GMINNA

SPORTOWAGMINNA

SPORTOWA -NADBRZ

W tym do Białka/


GMINNA

ŚWIERCZEWSKIEGOGMINNA

NADBRZEŻNA

W TYM PĘTLA 15-16


GMINNA

WOJSKA POLSKIEGOGMINNA

LEŚNAGMINNA

PARTYZANTÓW

Do NR 24 i 26


GMINNA

DO PIEKARNI SPORTOWAGMINNA

SPORTOWA DO NR 4GMINNA

DO DO OCZYSZCZALNIGMINNA

DO 1-GO MAJA 39

/w tym do stolarni Młodziński/


GMINNA

DO 1-GO MAJA 5GMINNA

DO 1-GO MAJA 4AGMINNA

DO 1-GO MAJA 4

/LEWANDOWSKI/


GMINNA

DO 1-GO MAJA 6GMINNA

DO 1-GO MAJA 16

/W TYM DO 16/ŁĄCKI/


GMINNA

REJAGMINNA

DO PRZEPOMPOWNIPOWIATOWA

RADOMIERZ - KOWARY

W tym do Trzcińska 11,23

od dr kraj.3 do przeł.Karpnickiej/

TRZCIŃ

SKO

POWIATOWA

OD 2735 do pętli Wojanów

W tym do 97


GMINNA

DO STACJI PKPGMINNA

PĘTLA TRNASF-MŁODZIŃSKAGMINNA

OD 96 DO T.30

Lewa strona Bobru


GMINNA

OD HOTELU DO CHŁOPSKIEJ


RADO

MIERZ

GMINNA

OD 2735D KOŚCIÓŁ CZAJA

W tym od kościoła do 2735D

przy tabl.Radomierz

od kościoła boczna do 2735d sklep


GMINNA

DO R-RZ 73GMINNA

DO 105GMINNA

OD GÓRY DO 2735D

Włącznie przez


GMINNA

DO KRZYŻAKA I WADECKIEGOPOWIATOWA

ŁĄCZNIKI Z KRAJ.3POWIATOWA

OD 2735 DO R-RZ 3

Do Huniata i do nr 26

MNISZ

KÓW

POWIATOWA

JANOWICE WLK. MNISZKÓW

W tym do nr 24 od góry do krzyża

MIEDZIANKA

POWIATOWA

JANOWICE WLK. MIEDZIANKAGMINNA

MIEDZIANKA BOCZNE

Do Brudzińsakiego, Pławiaka, za szkołę, do nr 1-Dudek

 
Oświadczam , że zapoznałem się z zakresem usług w sezonach 2007/2008,2008/2009,2009/2010 zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem na zimowe utrzymanie dróg na w/w sezony .
..............................................................

/czytelny podpis osoby odpowiedzialnej/


Podmiot udostępniający: RGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-10-22 11:50:30
Data udostępnienia informacji: 2007-10-22 11:50:30
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-22 12:41:49

Wersja do wydruku...

corner   corner