logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


WÓJT GMINY JANOWICE WIELKIE
 
     ogłasza nabór na stanowisko Inkasent – roznosiciel korespondencji 
                      
 
1.     Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Janowicach Wielkich
ul. Kolejowa Nr 2, 58-520 Janowice Wielkie
tel. (075) 75 15 185, (075) 75 15 285
 
2.     Informacje ogólne dotyczące stanowiska pracy:
nazwa stanowiska pracy : inkasent – roznosiciel korespondencji
wymiar czasu pracy : pełny wymiar, w godzinach od 7 30 - 1530
data podjęcia zatrudnienia: luty 2008 rok
 
3.     Wymagania niezbędne:
-         wykształcenie zgodne z wymogami ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach
samorządowych (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz.1593 ze zmianami)
-         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
-         nieposzlakowana opinia.
 
4.     Wymagania dodatkowe:
-         umiejętność samodzielnego organizowania pracy,
-         rzetelność, dokładność i odpowiedzialność,
-         wysoka kultura osobista,
-         komunikatywność,
-         znajomość obsługi komputera
    
5.     Przewidywany zakres wykonywanych zadań:
-         dokonywanie odczytów wodomierzy, (Janowice Wielkie, Radomierz, Trzcińsko, Miedzianka),
-         wystawianie faktur za zużycie wody,
-         inkasowanie wpłat za zużycie wody,
-         wgrywanie odczytów do komputera głównego do programu inne opłaty,
-    roznoszenie korespondencji do mieszkańców gminy,
6.     Wymagane dokumenty:
-         uwierzytelniona kopia dowodu osobistego,
-         pisemne oświadczenia złożone w trybie art. 233§1 Kodeksu karnego o:
                  a) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniuz pełni praw
                           publicznych,
                        b) niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
                        c) posiadaniu braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na
                            stanowisku podinspektora ds. windykacji nalezności podatkowych i płac.
-         dokumenty lub ich uwierzytelnione kserokopie poświadczające posiadane wykształcenie,
-         życiorys (CV)
-         kwestionariusz osobowy,
a)      uwierzytelnione kserokopie wszystkich świadectw pracy, a także inne
dokumenty poświadczające inne okresy zatrudnienia, podlegające wliczeniu do okresu pracy, od którego zależąuprawnienia pracownicze.
 
 
 
 
Na życiorysie  należy umieścić klauzulę: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem na stanowisko Inkasent – roznosiciel korespondencji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r, poz. 1593 ze zmianami)
 
 
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z adnotacją „ nabór na stanowisko podinspektor ds. windykacji podatków i płac” w godzinach od 7 30 do 15 30 do dnia 10 marca 2008 roku, w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Kolejowa Nr 2, 58-520 Janowice Wielkie.
 
 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje o naborze można uzyskać od sekretarz gminy pod numerem telefonu 075 7515185.
Informacja o przebiegu rekrutacji zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Wójt Gminy
Janowice Wielkie
 
Jerzy Grygorcewicz    
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: Sekretarz Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Sekretarz Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-01-09 14:28:26
Data udostępnienia informacji: 2008-01-09 14:28:26
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-09 14:40:34

Wersja do wydruku...

corner   corner