logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

 

WÓJT GMINY JANOWICE WIELKIE

 

 

 

ogłasza nabór na stanowisko podinspektor ds. windykacji należności podatkowych i płac

                      

 

 

 

1.     Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Gminy w Janowicach Wielkich

 

ul. Kolejowa Nr 2, 58-520 Janowice Wielkie

 

tel. (075) 75 15 185, (075) 75 15 285

 

 

 

2.     Informacje ogólne dotyczące stanowiska pracy:

 

nazwa stanowiska pracy : podinspektor ds. windykacji należności podatkowych i płac

 

wymiar czasu pracy : pełny wymiar, w godzinach od 7 30 - 1530

 

data podjęcia zatrudnienia:  kwiecień 2008 rok

 

 

 

3.     Wymagania niezbędne:

 

-         wykształcenie zgodne z wymogami ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach

 

samorządowych (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz.1593 ze zmianami)

 

-         wiedza w zakresie: postępowania administracyjnego (kpa),

 

-         znajomość ustaw: o rachunkowości, o pracownikach samorządowych, postępowanie egzekucyjne w administracji, system ubezpieczeń społecznych,

 

-         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

 

-         nieposzlakowana opinia.

 

 

 

4.     Wymagania dodatkowe:

 

-         umiejętność samodzielnego organizowania pracy,

 

-         rzetelność, dokładność i odpowiedzialność,

 

-         wysoka kultura osobista,

 

-         komunikatywność,

 

-         biegła znajomość obsługi komputera

 

    

 

5.     Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

 

-         ewidencja analityczna wypłat podatkowych,

 

-         uzgadnianie należności przypisanych i odpisanych z rejestrem przypisów i odpisów,

 

-         rozliczanie sołtysów z zainkasowanych podatków,

 

-         księgowanie na kontach należności podatkowych wg poszczególnych wsi,

 

-         wystawianie upomnień za nieterminowe wpłacanie podatków,

 

-         wystawianie tytułów wykonawczych,

 

-         sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu zobowiązań podatkowych,

 

-         zamykanie i uzgadnianie w/w wpływów (dochodów z podatków i opłat)

 

-         naliczanie wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych,

 

-         prowadzenie kart wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników,

 

-         sporządzanie listy płac, dokonywanie obowiązujących i dobrowolnych potrąceń,

 

-         naliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS,

 

-         naliczanie zasiłków chorobowych,

 

-         prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu rozliczenia ZUS (prowadzenie kart zasiłkowych, chorobowych, sporządzanie list płac),

 

-         wydawanie zaświadczeń związanych z wynagrodzeniami,

 

-         sporządzanie sprawozdań dotyczących wynagrodzeń,

 

-         podatek dochodowy od osób fizycznych z listy płac (naliczenia, rozliczenia w deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz rozliczenia roczne pracowników),

 

-         prowadzenie kart należności z tytułu pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

6.     Wymagane dokumenty:

 

-         uwierzytelniona kopia dowodu osobistego,

 

-         pisemne oświadczenia złożone w trybie art. 233§1 Kodeksu karnego o:

 

                  a) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw

 

                           publicznych,

 

                        b) niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 

                        c) posiadaniu braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na

 

                            stanowisku podinspektora ds. windykacji należności podatkowych i płac.

 

-         dokumenty lub ich uwierzytelnione kserokopie poświadczające posiadane wykształcenie,

 

-         życiorys (CV)

 

-         kwestionariusz osobowy,

 

a)      uwierzytelnione kserokopie wszystkich świadectw pracy, a także inne

 

dokumenty poświadczające inne okresy zatrudnienia, podlegające wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

 

 

 

 

 

 

Na życiorysie  należy umieścić klauzulę: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem na stanowisko podinspektor ds. windykacji należności podatkowych i płac korespondencji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r, poz. 1593 ze zmianami)

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej  kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z adnotacją „ nabór na stanowisko podinspektor ds. windykacji należności podatkowych i płaci” w godzinach od 7 30 do 15 30 do dnia 10 marca 2008 roku, w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Kolejowa Nr 2, 58-520 Janowice Wielkie.

 

 

 

 

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wszelkie informacje o naborze można uzyskać od sekretarz gminy pod numerem telefonu 075 7515185.

 

Informacja o przebiegu rekrutacji zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 Wójt Gminy

 

 Janowice Wielkie

 

 

 

Jerzy Grygorcewicz

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Podmiot udostępniający: Sekretarz Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Sekretarz Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-01-10 09:28:28
Data udostępnienia informacji: 2008-01-10 09:28:28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-10 09:34:43

Wersja do wydruku...

corner   corner