logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


PROTOKÓŁ  NR XV/2007

 

z    XV  sesji Rady  Gminy  w Janowicach Wielkich

 

z dnia 27 grudnia    2007 roku

 

godz. 11-ta

 

W  XV  sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 12 radnych na ogólną liczbę 15.

 

Radni nieobecni usprawiedliwieni:

 

Radny Jońca Piotr

 

Radny Salkiewicz Andrzej

 

Radni nieobecni nieusprawiedliwieni:

 

Radny Kowalski Kamil

 

 

 

Miejsce XV    sesji Rady Gminy – sala konferencyjna  w klubie „Rudawy” w Janowicach Wielkich ul. 1 Maja 25.

 

 

 

Rozpoczęcie XV   sesji Rady Gminy – godz. 11-ta

 

Zakończenie  XV  sesji Rady Gminy  - godz. 14,45

 

Ponadto  w    XV  sesji Rady Gminy uczestniczyli:

 

 

 

Pan Jerzy Grygorcewicz – Wójt Gminy Janowice Wielkie, Skarbnik Gminy Janowice Wielkie Pani Teresa Gorzkowska , Radca Prawny Urzędu Gminy Pan Roman Słomski , Teresa Pani Błaziak Kierownik GBP,  Pani Anna Skorupińska Główny Księgowy Zespołu Szkół ,Pani Bożena Dyduch z Komarna , Pani Barbara Kusz z Janowic Wielkich ,Sołtysi Wsi Gminy Janowice Wielkie oraz mieszkańcy gminy.

 

 

 

Porządek obrad   XV   sesji Rady Gminy:

 

1.Otwarcie  XV  sesji Rady Gminy.

 

2..Stwierdzenie quorum.

 

3.Przedstawienie porządku obrad  XV sesji Rady Gminy.

 

4.Przyjęcie  protokołu  z     XIV   sesji Rady Gminy

 

5. Informacja o podjętych uchwałach na  XIV  sesji Rady Gminy

 

6.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

 

7.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na  XIV  sesji Rady Gminy.

 

8.Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

 

9.Podjęcie uchwał   Rady Gminy  w sprawach :

 

            1.wprowadzenia  zmian w budżecie gminy na rok 2007.

 

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

 

11. Rozpatrzenie skargi Pani Barbary Kusz.

 

12.Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  różne .

 

13. Zamknięcie obrad  XV sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1

 

Otwarcie XV  sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia XV sesji Rady Gminy  , oraz powitał przybyłych na sesję Rady .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2  -

 

 

 

Ad. 2

 

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności XV  sesji Rady Gminy  stwierdził  że w  XV  sesji Rady Gminy uczestniczy 12 radnych , co stanowi quorum  przy którym Rada może podejmować uchwały.

 

 

 

Ad. 3

Przedstawienie porządku obrad  XV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił  porządek obrad XV sesji Rady Gminy.

 

Jednocześnie zwrócił się do Rady z zapytaniem  czy radni  wnoszą uwagi do porządku obrad XV sesji Rady Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że radny  Jan Osękowski w dniu 10.12.2007  złożył  wniosek  o uznanie za nieważne uchwały podjęte  na XIV sesji Rady Gminy. Ponadto Przewodniczący Rady Gminy poinformował  ,że nie poddaje pod głosowanie sprawy wyrażonej we wniosku   radnego   Osękowskiego  ponieważ na dzień dzisiejszy nie  ma podstawy prawnej do rozstrzygania  o ważności uchwał podjętych przez Radę Gminy , gdyż wyroki WSA we Wrocławiu w przedmiocie wygaśnięcia mandatów radnych są nieprawomocne.

 

 

 

Radny Jan Osękowski – wniósł  zapytanie  do Przewodniczącego Rady Gminy czy do Rady Gminy wpłynęła sentencja wyroku WSA.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział , że na dzień dzisiejszy nie otrzymał  oficjalnego pisma z WSA.

 

 

 

Radny Jan Osękowski – zapytanie – czy Przewodniczący Rady Gminy nie rozmawia z Radcą Prawnym , który był na rozprawie sądowej w Warszawie. Ponadto Radny Jan Osękowski oświadczył , że Przewodniczący narusza prawo.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  -   jeżeli  radny tak uważa to powinien  oddać Przewodniczącego Rady  do  prokuratury za naruszanie prawa.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował  również , że wpłynęło wezwanie radnego Orłowskiego Sławomira o wypłatę diety za udział w sesji w dniu 28 grudnia 2006 roku. Na wezwanie radny otrzyma odpowiedź na piśmie.

 

 

 

Ad. 4

 

Przyjęcie  protokołu  z    XIV  sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych czy wnoszą uwagi do protokołu z XIV sesji Rady Gminy.

 

 

 

Radny Jan Osękowski   - wniósł uwagę do protokołu z XIV sesji Rady Gminy , w protokole na stronach  3 i  4 zapisano mylnie wypowiedź radnego . Zapisano , że radny udzielił wywiadu do „NJ”. Ponadto zapisano na stronie 3 protokołu , że radny do artykułu podał nieprawdziwe dane . Radny wniósł , aby  Wójt uznał , że w protokole napisano nieprawdę lub  wykreślić  z protokołu ten zapis.

 

 

 

-  3  -

 

 

 

Wójt Gminy – W „NJ” - nie jest to wywiad z radnym ,a  nieprawdziwe do  artykule były podane przez radnego daty   i  w tym wypadku  Wójt z treścią artykułu się nie zgadza.

 

 

 

Z  zapisu w protokole skreśla się wyraz „wywiad”  i dopisuje się wyrazy    „nieprawdziwe dane w informacji dotyczą dat”.

 

 

 

Uwaga do protokołu z XIV sesji Rady Gminy została zaprotokołowana.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIV sesji Rady Gminy.

 

 

 

W wyniku głosowania „za” przyjęciem protokołu głosowało 8 radnych. „przeciw” 2 radnych „wstrzymało się” – 2 radnych.

 

Protokół z XIV sesji Rady Gminy z naniesionymi poprawkami został przyjęty.

 

 

 

Ad. 5 

 

Informacja o podjętych uchwałach na  XIV  sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje o uchwałach podjętych na XIV sesji Rady Gminy.

 

Informacja o podjętych uchwałach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

 

Ad. 6

 

Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

 

 

 

Wójt Gminy   złożył informacje o pracy w okresie międzysesyjnym.

 

-         sprzedaż nieruchomości gminnych tj. lokal mieszkalne  w budynku   przy ul. Nadbrzeżnej

 

-         udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów,

 

-         udział w spotkaniu  z Dyrektorem MZK dotyczące komunikacji międzymiastowej wg przedłożonych taryf i stref.,

 

-         udział w uroczystościach związanych z zakończeniem roku przygotowanych przez Panią Krystynę Pisarską w świetlicy środowiskowej oraz w Zespole Szkół,

 

-         udział w  posiedzeniu Rady Powiatowej LZS, oraz w spotkaniu w Zespole Szkół w Janowicach Wielkich z grupą rodziców  dotyczące  utworzenia uczniowskiego klubu sportowego , następne spotkanie odbędzie się w styczniu 2008 roku,

 

-         oddano do użytku  remontowany odcinek drogi – przedłużenie ulicy Chłopskiej w kierunku Trzcińska, oraz  odcinek ulicy 1 Maja od ulicy głównej w kierunku parku,

 

-         udział w posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Gminy , na którym radni zapoznali się z dokumentacją ulicy Kopernika i Matejki.

 

 

 

Ad. 7

Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XIV sesji Rady Gminy.

 

Wójt Gminy złożył informację o realizacji wniosków.

 

-         wnioski w sprawie  zimowego utrzymania dróg – zostały przekazane  na piśmie do PKS – TOUR w Jeleniej Górze (wnioskodawcy otrzymali odpowiedź na piśmie),

 

-         drewniane części z placu zabaw zgromadzone w szatki świetlicy środowiskowej zostały przewiezione do magazynu urzędu,

 

 

 

 

 

-  4  -

 

-         krata okienna zostanie umocowana w chwili kiedy nastąpią sprzyjające warunki atmosferyczne,

 

-         Wójt Gminy poinformował , że w  świetlicy środowiskowej w Janowicach Wielkich i w klubie w Trzcińsku  zamontowano drzwi antywłamaniowe,

 

-         w sprawie  przeprowadzania przeglądów  stanu technicznego dachów i kominów w budynkach komunalnych – przeglądy zaplanowano na przyszły rok i będą one prowadzone okresowo,

 

-         wniosek  dotyczący  remontu dachu  na budynku ośrodka zdrowia  - zaplanowany na rok 2008,

 

-         wykonano wiaty przystankowe w Trzcińsku,

 

-         wezwano wykonawcę do  usunięcia usterek  stwierdzonych po wykonaniu remontu dachu na budynku nr 62 w Komarnie ,

 

-         podjęto wycinkę drzewa rosnącego  w pasie drogi powiatowej 2770 D w Komarnie,

 

-         udrożniono rów odwadniający odcinek drogi powiatowej w Mniszkowie a tym samym zlikwidowano  tworzący się garb lodowy  na drodze .

 

-         taki sam problem powstał na drodze w Komarnie 100 , z tego też powodu powstał spór z Zarządem Dróg Powiatowych  kto ma z tym zrobić porządek,

 

 

 

Radny Zbigniew Chrobak  poinformował , że nie spuszczono wody z basenu kąpielowego.

 

 

 

Radny Sławomir Orlowski – uznał odpowiedź na zgłoszony wniosek  w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie dzikich budowli garaży na terenie parku ul. 1 Maja  przy budynkach 6, 20 i 21 w Janowicach Wielkich  oraz  sprawdzenia z jakiego źródła  podłączony jest prąd do garaży  - radny  stwierdził , że odpowiedź jest połowiczna – radnemu chodziło o to , że garaże pobudowano na gruncie leśnym

 

 

 

Ponownie składa wniosek o sprawdzenie czy osoby , które pobudowały garaże  i komórki na terenie parku na  terenach leśnych  ul. 1 Maja  nr 6, 20 i 21 w Janowicach Wielkich  mieli pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatu.

 

 

 

Na tym temat zakończono - radni nie wnieśli więcej uwag..

 

 

 

Ad. 8.

 

Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Romuald Łaski złożył sprawozdanie  pracy Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Janowicach Wielkich w okresie  międzysesyjnym przeprowadziła 2 kontrole tj. dwie zgodnie z przyjętym planem pracy .

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  na ręce Przewodniczącego Rady Gminy złożył sprawozdanie z pracy Komisji.

 

 

 

Ocena jakości remontów przeprowadzonych przez Urząd  Gminy w budynkach komunalnych na przykładzie  Komarno 62, Radomierz 55, budynek Nr 1 ul. Świerczewskiego  w Janowicach Wielkich i Trzcińsko 70.  Komisja  Rewizyjna podczas kontroli zgłosiła następujące uwagi :

 

Organizacją prac remontowych zajmują się pracownicy gminy nie mający uprawnień budowlanych, czego efektem jest faktyczny brak nadzoru budowlanego,

 

-  5  -

 

rozliczeń wykorzystywanych  do remontów materiałów budowlanych dokonują pracownicy urzędu według dokonywanych osobiście pomiarów. Rozliczeń tych członkowie komisji nie sprawdzali.

 

Komisja Rewizyjna akceptuje pozytywne uwagi lokatorów o współpracy z pracownikami gminy w zakresie remontów. Ogólnie stwierdza się dobre wykonanie najważniejszych elementów prac remontowych: połaci dachowych i kominów. Mało uwagi zwraca się na estetyczne wykonanie niektórych elementów realizowanych zadań remontowych.

 

Komisja opracowała następujące wnioski:

 

Zachodzi konieczność angażowania do sprawowania nadzoru przy prowadzonych  remontach inspektora z uprawnieniami budowlanymi.

 

Podjąć działania celem uaktywnienia właścicieli mieszkań we wspólnotach mieszkańców , gdzie gmina jest członkiem tej wspólnoty.

 

Skutecznie egzekwować od wykonawców usuwanie usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

 

Zwracać uwagą na estetykę przy wykonywaniu prac budowanych.

 

Wyegzekwować od sąsiada budynku nr 62 w Komarnie usuniecie stanowiącego przykład rażącego niedbalstwa zadaszenia opartego o budynek gminy.

 

Przedłożyć Komisji  rozliczenie materiałów wbudowanych w toku prac dekarskich w Komarnie 62, Trzcińsko 70 i Janowicach Wielkich ul. 1 Maja  Świerczewskiego 1 .

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania  o pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnej.

 

 

 

Radny Jan Osękowski – zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  Łaskiego Romualda  z zapytaniem czy jest świadomy tego , że komisja została powołana niezgodnie z prawem  i  z naruszeniem prawa. Czy te remonty są prowadzone zgodnie z prawem budowlanym

 

 

 

Radny Szymon Młodziński – zapytuje czy za remont dachu na budynku nr 62 w Komarnie zapłacona została faktura w całości czy też zatrzymano część należności na poczet wadliwego wykonania remontu. nie zostały usunięte usterki . Ponadto radny uważa  , że prace te nie są sprawdzane przez pracowników urzędu – uważa , że należy dołożyć więcej staranności i odpowiedzialności pracowników urzędu oraz Wójta. Stwierdza , że jeżeli Komisja nie zdążyła skontrolować rozliczenia materiałowego wykonania kapitalnego remontu dachu to powinna wyznaczyć termin takiego rozliczenia.

 

 

 

Radny Maciej Wojtas zapytuje czy sporządza się  protokół , notatkę  z  odbioru prac remontowych i budowlanych.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – to , że komisja działa nieprawnie to jest opinia radnego Osękowskiego Jana natomiast Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie podpisuje się pod  takim stwierdzeniem .

 

Komisja Rewizyjna  wnioskowała , że musi być zatrudniona osoba która ma uprawnienia budowlane.

 

 

 

Wójt Gminy- uwagi zgłoszone przez Komisję Rewizyjną są słuszne i trzeba się z nimi zgodzić. Do chwili obecnej chodziło o to aby  ponosić jak najniższe koszty za remont, ale jeżeli jest taka opinia komisji  to będziemy zatrudniali inspektora nadzoru . Jeżeli chodzi o odbiory końcowe  , to nie zawsze da się taką usterkę zauważyć.

 

-  6  -

 

Jeżeli chodzi o zabezpieczenie właściwego wykonania  remontu jest tzw. rękojmia i mamy prawo aby wezwać wykonawcę do usunięcia usterek.

 

Na tym zakończono dyskusję nad przedstawionym tematem.

 

 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwał.

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie gminy na rok 2007. W uzasadnieniu uchwały Wójt poinformował , że zmiany w budżecie gminy na rok 2007 należy dokonać w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów budżetowych. Dokonano przeniesień wydatków budżetowych w związku z dużymi oszczędnościami w budżecie oświaty i wychowania oraz możliwością wykorzystania środków na wykonanie dodatkowych zadań na zabezpieczenie wypłaty nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbach przedstawiła opinię Komisji  o projekcie uchwały , w sprawie wprowadzenia zmian  w uchwale budżetowej na rok 2007   – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie  i przyjęła .

 

 

 

W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały głos zabrali:

 

Radny Sławomir Orłowski – stwierdził  , że skarbnik gminy żongluje w lewo lub prawo  sumami w budżecie gminy – teraz zwiększa wydatki na koszty gospodarki mieszkaniowej. Na poprzedniej sesji w uchwale budżetowej dokonywano zwiększeń na rzecz  zakupu energii elektrycznej w dzisiejszej uchwale dokonuje się zmniejszenia. W dziale obsługa długu publicznego zapytuje jaka była  projektowana suma  a teraz zwiększa się wydatki o 28.000 złotych.

 

 

 

Skarbnik Gminy odpowiedziała , była to suma 170.000 zł.

 

 

 

Radny Sławomir Orłowski  - radny podejrzewa , że Wójt Gminy  korzystając z zapisu uchwały budżetowej , że może zaciągać kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości 200.000 złotych  i z tego powodu mogą być te zawyżone odsetki od kredytu. Ponadto   zmniejsza się wydatki w dziale oświata i wychowanie o kwotę 100.000 złotych oraz w dziale  administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 25.000 złotych na zakup materiałów – co to za zakupy zapytuje.

 

 

 

Odpowiedzi na zapytania radnego udzieliła Skarbnik Gminy -  zwiększyła się stopa odsetek oprocentowania naszych kredytów – to jest taki mechanizm którego nie można przewidzieć, z kredytu obrotowego od października już nie korzystamy – w takim kredycie odsetki też rosną.

 

Za 25.000 złotych dokonano niezbędnych zakupów do funkcjonowania urzędu. W dziale Oświata i wychowanie – oszczędności z tytułu zakupu oleju do ogrzewania obiektu . podobnie jest z energia elektryczna są oszczędności – dlatego są zmniejszenia.

 

 

 

Radni nie zgłosili więcej uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w  budżecie gminy   rok 2007 oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  10  głosów , „przeciw” – 2 głosy.

 

Podczas głosowania na sali obrad było 12 radnych.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XV/56/2007.

 

 

 

- 7  -

 

Ad. 10

 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy złożył informacje z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy w Janowicach Wielkich.

 

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

 

Ad. 11

 

Rozpatrzenie skargi Pani Barbary Kusz.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Rady Gminy  Anna Liebersbach przedstawiła skargę Pani Barbary Kusz  (skarga dotyczy braku odpowiedzi na  pismo skarżącej przez co skarżąca odczuła , że traktowana jest w sposób poniżający i lekceważący) oraz opinię Komisji wypracowaną na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2007 roku. W piśmie z dnia 12.10.2007 roku kierowanym do Wójta Gminy skarżąca informuje Wójta , że w związku z planem  odbudowy ulicy Kopernika w Janowicach Wielkich chciałaby ,  aby miedzy innymi mieszkańcy ulicy mogli się wypowiedzieć w sprawie wyglądu ulicy po jej wykonaniu , uwzględnienia w planie zjazdu z ulicy Kopernika do drugiej części posesji skarżącej znajdującej się naprzeciwko nr 1a. .  Przewodnicząca poinformowała , że wg posiadanych materiałów sprawa przez Wójta Gminy została załatwiona prawidłowo ,  ponieważ  plany inwestycji gminnych nie są poddawane  konsultacjom społecznym , a ponadto  skarżąca posiada niezależny wjazd do swojej posesji od strony ulicy 1 Maja oraz wejście na posesje od strony ulicy Kopernika.

 

 

 

Barbara Kusz – w swojej wypowiedzi stwierdziła , że  odpowiedź na pismo otrzymała po terminie , odpowiedź była niepełna ponieważ nie odpowiedziano   na wszystkie pytania w tym piśmie zawarte. Pismo  zawierało odpowiedź na jedno pytanie  dlatego też poczuła się poniżana i  lekceważona. Zwróciła się również  z zapytaniem do Przewodniczącego   Rady Gminy  czy   Rada  może wpłynąć  na Wójta Gminy żeby zaczął traktować interesanta poważnie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził , że skarżącej głównie chodzi o to , że  nie dostała odpowiedzi na wszystkie jej zapytania , ale  z dokumentacji wynika , że odpowiedź otrzymała

 

jak również zapoznała się z dokumentacją  odbudowy ulicy Kopernika i Matejki.

 

 

 

Radny Romuald Łaski – poinformował , że   czytał skargę , ale  tak naprawdę nie zrozumiał jej treści , za brak terminowej odpowiedzi Wójt skarżącą przeprosił , zaprosił do obejrzenia dokumentacji. Radny stwierdził , że jest to szum o nic.

 

 

 

Radny Szymon Młodziński  - jeżeli chodzi o  terminowość rozpatrzenia     pism , które przedstawiono radnym  był to obowiązek  osób w urzędzie do których były kierowane. Na posiedzeniu komisji dokładnie zapoznano się z dokumentacja skargową i stwierdzono , że skarżącej chodzi o to , aby miała dodatkowy wjazd na swoją  posesję od strony ulicy Kopernika  Komisja uznała, że  na dzień dzisiejszy nie zachodzi  taka konieczność  ponieważ skarżąca ma wjazd na swoją posesję od strony ulicy  1  Maja. Upewniono  się   również , że jeżeli zachodziłaby  potrzeba zrobienia wjazdu  w przyszłości nie byłoby problemu , a  teraz   skarżąca ma wjazd i nie ma powodów  mówić , że coś się podoba czy też nie. I w tej kwestii skarżąca nie ma racji  a jeżeli chodzi o stwierdzenie skarżącej  to  komisja nie ma takich spostrzeżeń aby była traktowana w sposób poniżający  i lekceważąco .

 

 

 

-  8  -

 

 

 

Odbudowa ulicy jest wykonywana ze środków pożyczonych więc na dzień dzisiejszy nie ma powodów aby rozrzucać pieniądze na plany przyszłościowe.

 

 

 

Radny Sławomir Orłowski – nie uczestniczył w posiedzeniu Komisji ale uważa ,  że  skarżąca nie otrzymała odpowiedzi  na pismo z dnia 12.10.2007 roku kierowane do Wójta Gminy.

 

 

 

Radny Jan Osękowski – chciał podkreślić , ze pismo  Wójta z dnia 28.11.2007 roku nie jest żadna odpowiedzią  ponieważ nie zawiera odpowiedzi na zawarte  w piśmie pytania. . Rozpatrzenie skargi przypomina załatwianie skarg z poprzednich kadencji rad , rady te nie reprezentowały interesów mieszkańców tylko wójta.  Przewodnicząca Komisji przy  poprzedniej  skardze   wniesionej  przez Panią Kusz  również  nie miała racji , bo mówiła że  skarżąca ma obowiązek utrzymania części chodnika.  Radny uważa , że stanowisko komisji w tej  sprawie jest niesłuszne.

 

 

 

Radny Szymon Młodziński – stwierdził , że można sprawę rozstrzygnąć w ten sposób aby uznać skargę  w części  przekroczenia terminu odpowiedzi na pismo za zasadną (co w przyszłości już nie powinno się zdarzać) a w części  stwierdzenia  poniżającego i lekceważącego traktowania za bezzasadną. Natomiast , co do planu odbudowy ulicy Kopernika i Matejki zdania nie zmienia.

 

 

 

Kusz Barbara – skarżąca – stwierdziła , że radni Osękowski i Orłowski bardzo dobrze i   szczegółowo ujęli treść  jej skargi.

 

 

 

Wójt Gminy -  daleki jest od lekceważenia mieszkańców i interesantów. Przepisy KPA  wyraźnie mówią o sposobie postępowania z pismami. Jeżeli chodzi o udostępnienie dokumentacji przetargowej  na odbudowę ulicy Kopernika i Matejki  to takiej nie można było udostępnić skarżącej  ponieważ nie było przetargu ,  zjazdy są tylko te które istniały przed planem odbudowy  ulicy. Natomiast gdyby zachodziła taka potrzeba to można wjeżdżać na posesję z części  parkingowej , parking jest tak zaprojektowany, że nie stanowi problemów zjazdu z ulicy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził , że po tych wszystkich wyjaśnieniach  w dyskusji wynika , że skarga dotyczy dwóch słów poniżający i lekceważący.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła , że na posiedzeniu Komisja   zajęła się  dokumentacją odbudowy ulicy Kopernika i Matejki   a nie treścią pisma skarżącej z dnia 12.10.2007 dlatego też wycofuje stanowisko Komisji.

 

 

 

Radny Romuald Łaski  - zaproponował aby w treści uchwały ująć  dwa zdania tj. Rada Gminy nie stwierdza poniżającego i lekceważącego traktowania skarżącej – w tej części skarga jest bezzasadna.

 

Rada Gminy stwierdza , że  nie terminowo  udzielono odpowiedzi skarżącej – w tej części skarga jest zasadna.

 

 

 

Sekretarz Gminy poinformowała , że za terminowość odpowiadania na pisma mieszkańców w Urzędzie odpowiedzialna jest Sekretarz Gminy , za co została ukarana .

 

 

 

 

 

-  9  -

 

Przewodniczący Rady Gminy – zgłosił wniosek , aby przekazać skargę do ponownego zbadania przez Komisję.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił  pięciominutową przerwę w obradach Rady Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady Gminy po przerwie.

 

 

 

Radca Prawny Urzędu Gminy opracował projekt uchwały w sprawie skargi wg propozycji radnego Romualda Łaskiego.

 

 

 

Radny Jan Osękowski – poprosił o wyjaśnienie co w opracowanym  projekcie uchwały  jest zasadne a co nieuzasadnione.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił , że skarga  w zakresie  niedotrzymania terminu odpowiedzi na pismo jest zasadna , natomiast w zakresie lekceważącego i poniżającego traktowania jest nieuzasadniona.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przegłosował wniosek o skierowanie skargi Barbary Kusz do ponownego zaopiniowania przez Komisje.

 

 

 

W wyniku głosowania „za” było 8 radych , „wstrzymało się” – 4 radnych.

 

Wniosek został przyjęty.

 

 

 

Ad. 12

 

Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  różne .

 

 

 

Radny Jan Osękowski – poinformował , że nie zamierzał o tym mówić  ale  na wnioski i pisma kierowane do Wójta Gminy  otrzymuje odpowiedzi po terminie i niepełne. Takim przykładem mogą  być wnioski w sprawach : udrożnienia przepustu przy zjeździe do byłej Fabryki Papieru, udostępnienia protokołu zniszczenia pism, placu zabaw dla dzieci w Trzcińsku . Radny  na podstawie przedstawionych danych stwierdza , że tak korespondencja między Wójtem a interesantem wyglądać nie może , nie można udzielać odpowiedzi pokrętnych. Podsumowując swój głos w dyskusji cieszy się , że zmienia się stanowisko Rady w tym zakresie.

 

 

 

Lesiński Bogdan – mieszkaniec Janowic Wielkich – stwierdził , że czuje się zobowiązany zabrać głos w dyskusji  ponieważ wywołał go do odpowiedzi  radny Jan Osękowski zadając pytanie radnemu Łaskiemu Romualdowi – „czy  ma tę świadomość ,że komisja rewizyjna działa nielegalnie”. A otóż Pan Osękowski  przed rokiem 1980 był dyrektorem PGKiM w Janowicach Wielkich – jego pracę jako dyrektora oceniła egzekutywa  partii negatywnie , a podpis na opinii miał złożyć ówczesny naczelnik gminy a obecny wójt –  od tej pory Pan Osękowski mści się na Wójcie. W latach 90 kiedy przewodniczącym  Rady był Lesiński  Pan Osękowski był radnym  ale zrezygnował z mandatu bo nie znalazł chętnych aby trąbili w tę sama trąbę.. Radny Osękowski  w swojej działalności powątpiewał  w legalność wyboru Wójta, wysyłał pisma na temat wody, kanału a teraz wyboru radnych. Jedynym mankamentem  jest  to , że na sesje przychodzi tak mało mieszkańców , bo byliby się przekonali co do niektórych osób i takiej opozycji by nie wybrali.

 

 

 

-  10  -

 

Ale  mają  spryt aby wydać jedna gazetkę i utrącić wójta i  kandydatów na radnych. Gmina Powinna wydawać własną gazetkę aby takim praktykom zapobiegać,

 

 

 

Radny Jan Osękowski – stwierdził , że rozumie frustracje  przedmówcy  bo nie dostał się do Rady. Jeżeli chodzi o sprawę wyboru wójta – sprawę przegrali bo wojewoda nie złożył na dokumencie odpowiedniego podpisu. Lesiński był przewodniczącym który nie przestrzegał prawa.  Radny Osękowski poprosił aby Pan Lesiński  na jego temat  głosu nie zabierał.

 

 

 

Radny Sławomir Orłowski – wnioskował ,  aby dokonać zapis w Statucie Gminy  o treści : „o posiedzeniu komisji przewodniczący komisji powiadamia pisemnie jej członków co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia. Okres powiadomienia nie obejmuje dnia doręczenia powiadomienia i dnia odbywania komisji” Uzasadnił swój wniosek tym , że bez tego zapisu może dojść do tego , że posiedzenia będą odbywać się z dnia na dzień.

 

 

 

Radny Zbigniew Chrobak – zapytanie  kto w urzędzie zajmuje się estetyką gminy , ponieważ na ulicy Świerczewskiego przy chodniku zgarnięto  śmieci na kupy  ,  nie zostały  one usunięte  , przyszły mrozy  przymarzły i z tego wynika że będą czekać do wiosny.

 

 

 

Radna Zofia Kraszewska – o zlikwidowanie tworzącego się garbu lodowego na drodze powiatowej na wysokości szkoły w Komarnie.

 

 

 

 

 

Ad 13.

 

Zamknięcie obrad  XV sesji Rady Gminy.

 

 

 

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XV sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gołębski dokonał zamknięcia obrad XV sesji Rady Gminy  w Janowicach Wielkich.

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczył

 

Ewa Czaplińska - Szajwaj                                                 Przewodniczący

 

Insp. ds. Rady Gminy                                                         Rady  Gminy

 

 

 

 

 

                                                                                            Jacek Gołębski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Rady Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-01-17 11:37:12
Data udostępnienia informacji: 2008-01-17 11:37:12
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-17 11:50:47

Wersja do wydruku...

corner   corner