logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podzia? administracyjny kraju
A A A


PROTOKÓŁ  NR XVI/2008
z    XVI  sesji Rady  Gminy  w Janowicach Wielkich
z dnia 29 stycznia   2008 roku
godz. 12-ta
W  XVI  sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 15.
Radni nieobecni usprawiedliwieni:
Radny Marian Ciastko
 
Miejsce XVI    sesji Rady Gminy – sala konferencyjna  w klubie „Rudawy” w Janowicach Wielkich ul. 1 Maja 25.

Rozpoczęcie XVI   sesji Rady Gminy – godz. 11-ta
Zakończenie  XVI  sesji Rady Gminy  - godz. 14,30
Ponadto  w    XVI  sesji Rady Gminy uczestniczyli:

Pan Jerzy Grygorcewicz – Wójt Gminy Janowice Wielkie, Sekretarz Gminy Janowice Wielkie Pani Krystyna Wożakowska, Radca Prawny Urzędu Gminy Pan Roman Słomski , Pani Bożena Dyduch z Komarna , Pan Ryszard Sobolewski z Radomierza ,Sołtysi Wsi Gminy Janowice Wielkie oraz mieszkańcy gminy.

Porządek obrad XVI sesji Rady Gminy :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedłożenie Radzie Gminy wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy wraz z uzasadnieniem.
4. Dyskusja.
5. Głosowanie w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy (w trybie określonym w art. 19 ust .1 ustawy o samorządzie gminnym).
6. Zamkniecie sesji Rady Gminy.

Ad. 1
Otwarcie XVI  sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia XVI sesji Rady Gminy  , oraz powitał przybyłych na sesję Rady .

Ad. 2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności XVI  sesji Rady Gminy  stwierdził  że w  XVI  sesji Rady Gminy uczestniczy 14 radnych , co stanowi quorum  przy którym Rada może podejmować uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że XVI sesja Rady Gminy zwołana została na wniosek  Grupy  radnych Rady Gminy Janowice  Wielkie:
1. Pana  Sławomira Orłowskiego
2. Pana  Szymona Młodzińskiego
3.  Pana  Zbigniewa Chrobaka
3. Pana  Jana Osękowskiego


-   2   -
Ponadto  przedstawił  porządek obrad XVI sesji Rady Gminy.

Pani Bożena Dyduch – mieszkanka Komarna zgłosiła zapytanie dlaczego ona oraz Pan Ryszard Sobolewski z Radomierza nie dostali  zawiadomienia o sesji  jak również dlaczego  Przewodniczący Rady Gminy nie odczytał  , z wniosku  którego są współautorami  ich nazwisk .

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił , że na dzień dzisiejszy nie ma  zapisów prawnych w ustawie samorządowej aby  Rada  Gminy  liczyła 17 radnych. Jeżeliby  przewodniczący rady zapraszał na sesję 17 radnych byłoby to naruszeniem  ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto poinformował , że  w styczniu br. odpowiadając na pismo  Wojewody Dolnośląskiego zgłosił  pisemne zapytanie   o wyjaśnienie  między innymi kwestii liczby radnych. W chwili obecnej oczekuje na odpowiedź.

Pani Bożena Dyduch – zapytanie do przewodniczącego rady – czy wyroki sądu administracyjnego nic Panu nie mówią.

Przewodniczący Rady Gminy – sąd nie jest władny aby zmieniać ustawę.

Radny Szymon Młodziński – stwierdził , że  przewodniczący  wysłał pismo do Wojewody, ale radny zapytuje  czy przewodniczący  przedstawił pismo Radzie aby zasięgnąć  opinii Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy -  nie przedstawiał Radzie tej korespondencji  ani nie zasięgał opinii Rady  , ponieważ  jest to korespondencja kierowana wyłącznie do przewodniczącego Rady.

Radny Sławomir Orłowski – dlaczego przewodniczący rady  po wniesieniu wniosku Grupy Radnych o zwołanie sesji  nie zwołał nadzwyczajnej sesji Rady Gminy , ponieważ zgodnie ze Statutem Gminy nie zachował terminu sesji zwyczajnej.

Przewodniczący Rady Gminy – zapis w ustawie  o samorządzie gminnym mówi , że na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady  przewodniczący  jest zobowiązany do zwołania sesji w ciągu siedmiu dni. I tak też ta sesja jest zwołana w ciągu  siedmiu dni od dnia złożenia wniosku – czyli prawidłowo.

Radca Prawny Pan Roman Słomski – przedstawił Radzie zapis art.20  ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto poinformował , że  w tym przypadku nie zwołuje się sesji nadzwyczajnych.

Radny Sławomir Orłowski zgłosił do protokołu aby zaprotokołować , że podnosił kwestię sesji zwyczajnej i nadzwyczajnej.

Radni więcej uwag nie wnieśli.

Ad. 3
Radny Jan Osękowski przedłożył Radzie Gminy wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy wraz z uzasadnieniem.
Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- 3  -
Ad. 4
Dyskusja.
Radny  Jan Osękowski  w swoim wystąpieniu przypomniał  , że pięciu radnych Rady Gminy w Janowicach Wielkich  spóźniło się ze złożeniem oświadczenia majątkowego o jeden dzień – problem ten dotyczył  prawie całego kraju.  W dniu 3 stycznia 2007 roku radni ci wystąpili z pismem do przewodniczącego rady o spotkanie , na którym chcieliby wyjaśnić sprawy z pisma  z dnia 29 grudnia 2006 roku  dotyczącego oświadczeń majątkowych. Spotkanie odbyło się  , sporządzono notatkę służbową , przewodniczący rady uznał , że nie będzie zwoływał sesji do czasu wyjaśnienia sprawy. Jednakże  w lutym sesję przewodniczący   zwołał na której stwierdzono wygaszenie mandatów pięciu radnym.  9 marca  2007 roku radni złożyli  do Rady Gminy wniosek o uznanie uchwały za nieważną. Wnioski te nie były przedstawiane Radzie  a przewodniczący udzielał odpowiedzi jednoosobowo . W kwietniu 2007 roku pięciu radnych złożyło do Rady Gminy skargę na postępowanie przewodniczącego rady – skargi te również nie były przedłożone pod obrady Rady Gminy Ale radni otrzymali odpowiedź , że  na Przewodniczącego Rady skarg nie można składać. Następnie przedstawił treść wyroku NSA w Warszawie oraz stwierdził , że przewodniczący również nie reaguje na treść wyroku. Z treści wyroku wynika , że skarżący powinien być  zawiadamiany o sesji rady i powinien być traktowany jako radny. Przedstawił również pismo Wojewody z dnia 25.10.2007 roku w którym mowa między innymi , że na sesje powinno być zapraszanych 17 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy nawiązując do uzasadnienia wniosku o jego odwołanie  zwrócił się do radnego Szymona Młodzińskiego , o wyjaśnienie dwóch punktów z wniosku a mianowicie w jaki sposób przewodniczący lekceważy prawa  radnych , oraz o wyjaśnienie czym wg radnego przejawia  się bezwolność wykonywania zaleceń i sugestii wójta.

Radny Szymon Młodziński – w zasadzie już na początku kadencji przewodniczący  podzielił radnych na dwie grupy , tych co popierają wójta i  tych co nie popierają , na sesjach nie dopuszcza  radnych do głosu , przeszkadza albo polemizuje.  Radny stwierdził , że przewodniczący ma prowadzić sesje a nie przeszkadzać radnym . Radny nie twierdzi , że przewodniczący nie ma współpracować z wójtem – tylko  niech nie zapomina , że Rada ma nadzorować  i kontrolować pracę  wójta . Ponadto każda  jedną skargę powinna Rada rozpatrywać a nie  jednoosobowo przewodniczący -   dlatego to mu zarzuca.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnego Jana Osękowskiego o wyjaśnienie trzeciego punktu z uzasadnienia  wniosku o odwołanie przewodniczącego  tj. jeżeli rada  kontroluje działalność wójta ,  to co radny zarzuca wójtowi oraz przewodniczącemu rady  , że  przewodniczący takiej postawy nie wykazuje , że  swoim postępowaniem narusza przepis art. 18 ustawy o samorządzie gminnym.

Radny Jan Osękowski – w  odczuciu  radnego przewodniczący nie reprezentuje społeczeństwa tylko wójta


Wójt Gminy – zwrócił się do Rady  , że musi zareagować na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem przez radnych ponieważ dotyczy to również jego osoby, a szczególnie dotyczy  to punkt 2  i 3 uzasadnienia. Wójt przedkłada radzie projekty uchwał . Ponadto radny nie  doczytał art. 18 ustawy o samorządzie gminnym , który mówi , że rada  gminy kontroluje  działalność wójta , gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych , w tym celu powołuje komisję rewizyjną. W naszej Radzie Komisja rewizyjna jest powołana i
-  4   -
pracuje wg planu pracy zatwierdzonego  przez Radę..  Ponadto Wójt nie widzi takiego podziału aby tym sposobem  posługiwał się kto jest gorszy dla wójta a kto jest lepszy. Ustawa szczegółowo mówi o zasadach prowadzenia sesji. Poinformował Radę , że grupa radnych w roku 1999 złożyła  wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Gminy  , te dwa wnioski nie różnią się treścią – są takie same. Jeżeli ktoś chciałby się zapoznać z dokumentami w tej sprawie , są do wglądu w biurze Rady Gminy. Radni spóźnili się z oświadczeniami , Rada wygasiła mandaty, Wojewoda zarządził wybory – takie są przepisy i ktoś to musi rozstrzygnąć. Dla naszej gminy  ustawa ustala 15 radnych i  wg przepisów w skład rady nie może wchodzić więcej niż 15 radnych. Wójt zaprotestował przeciwko  takiej postawie  grupy radnych. Radny Jan Osękowski ma zastrzeżenia do podatku dla firmy Schnaider – trzeba pamiętać , że firma zatrudnia  500 osób i płaci gminie podatki. W podsumowaniu swojego wystąpienia Wójt stwierdził , że współpraca  z przewodniczącym  Rady jest taka sama jak z poprzednimi przewodniczącymi ,  którymi byli Pan Lesiński i Pan  Młodziński.

Radny Jan Osękowski – zwrócił się do przewodniczącego Rady  z zapytaniem  kiedy wystosował pismo do Wojewody  o wyjaśnienie kwestii 17 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy  - w odpowiedzi -  18 stycznia 2008 roku – w tej chwili oczekuje na  odpowiedź.

Radny Jan Osękowski –  zwrócił się z zapytaniem  do radnych , którzy nie zabierają głosu w dyskusji, przychodzą sobie posiedzieć i wypić kawę – czy godzą się z tym bezprawiem .

Radny Romuald Łaski – odniósł się do stwierdzenia Grupy radnych , że postawa przewodniczącego  wyklucza jakąkolwiek kontrolę . W Radzie powołana jest Komisja Rewizyjna , pracuje wg planu pracy zatwierdzonego przez Radę Gminy – w roku 2007 wykonała plan w całości , przygotowała projekt planu pracy na rok 2008 . W dotychczasowej działalności Komisja nie spotkała się z przypadkiem aby postawa przewodniczącego rady uniemożliwiała kontrolę. Zwrócił się również do radnego Osękowskiego aby nie obrażał  i nie traktował pozostałych radnych jako bezmyślny tłum.

Radny Sławomir Orłowski – nawiązał  do pisma Wojewody Dolnośląskiego kierowanego do przewodniczącego rady  a  dotyczącego nieważności uchwał i zapraszania na sesje 17 radnych  stwierdził , że dla Przewodniczącego pismo jest adekwatne pod jego poglądy  od którego się odwołał i tego się będzie trzymał.

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził , że  w składzie  radzie nie ma prawników  i trudno jest dyskutować w  sprawach  na których się nie znamy.

Radny Szymon Młodziński  - zapytuje dlaczego przewodniczący rady pozbawił radnych pomocy prawnej , zaangażował radcę prawnego do obrony osoby  przewodniczącego. I jak o radny może zwrócić się do  radcy skoro on  w sądzie apelacyjnym występuje przeciwko radnemu. Ponadto stwierdził , że w innych miejscowościach też były przypadki  , że radni spóźnili się ze złożeniem oświadczenia ale wójtowie , przewodniczący i radca wyciągnęli pomocną dłoń i wszystkie oświadczenia były złożone w terminie . Ponadto stwierdził , że radca prawny ma bronić radnego a nie występować przeciwko radnemu.

 

- 5  -
Radca Prawny – poinformował , że pełnomocnictwa reprezentowania interesów gminy w sądzie udzielił radcy prawnemu  wójt a nie przewodniczący rady. Uchwały podjęte przez Radę  zostały  wykonane , Wojewoda zarządził wybory uzupełniające w wyniku których wybrano radnych . Nasuwa się pytanie kto powoduje ten chaos w Radzie na pewno nie  przewodniczący , wójt czy radca prawny – dzisiaj trzeba uderzyć się w pierś , że się spóźnili ze złożeniem oświadczeń majątkowych.

Radny Sławomir Orłowski -  sprawa nie dotyczy czy złożyli oświadczenia majątkowe w terminie czy  też nie , tylko o to że zostali odwołani niezgodnie ze Statutem Gminy.

Radny Kamil Kowalski - twierdzenie  ,że sprawcami chaosu są radni jest mylne , ponieważ  wadliwe  jest prawo. Zwrócił się do przewodniczącego rady , aby  pismo które otrzymał od Wojewody , że ma  zapraszać  na sesję 17 radnych  -  wyjaśnić punkt po punkcie jakie działania  zostały podjęte celem wyjaśnienia interpretacji prawnej.

Przewodniczący Rady Gminy – dlatego też w dniu 18.01.2008 zwrócił się w tej sprawie do Wojewody Dolnośląskiego.

Radny Kamil Kowalski – stwierdził , że w tej sytuacji należałoby zasięgnąć opinii wszystkich organów.

Radny Zbigniew Chrobak –  potwierdził , że radni na sesji byli informowani o terminie złożenia oświadczenia majątkowego , ale o konsekwencjach nie złożenia w terminie oświadczenia majątkowego nikt radnych nie informował.

Radny Szymon Młodziński – poinformował , że jak był w poprzedniej kadencji przewodniczącym to radny Gołębski spóźniał się ze złożeniem oświadczenia majątkowego trzy tygodnie, ale konsekwencje nie były wyciągane – dziś przewodniczący  rady  może powiedzieć , że miał do czynienia z człowiekiem.

Pani Dyduch Bożena – zgłosiła zapytanie czy  dla radych organizowane są  szkolenia , kiedyś zgłaszała aby radnym dać Statut Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy – radni nie mieli szkoleń , natomiast Statut Gminy każdy radny otrzymał.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Piotr Jońca – postępowanie w procesie podjęcia uchwały w sprawie wygaszenia mandatów było zgodne z przepisami obowiązującymi tym okresie.  Teraz składa się  winę na przewodniczącego , ale takie były przepisy.

Wójt Gminy – poinformował  radnych ,  że wojewoda  jako organ nadzoru nad jednostkami samorządu  terytorialnego stwierdza o  nieważności uchwały w całości lub części  w tym celu na mocy prawa wydaje rozstrzygnięcia nadzorcze lub wskazanie. Rozstrzygnięć Nadzorczych ani wskazań do podjętych uchwał nie było.  Jednocześnie  zwrócił się do radnego  Szymona Młodzińskiego , że w czasie kiedy sprawował funkcje przewodniczącego  rady  nie czynił przestępstwa  jeżeli przyjmował oświadczenia majątkowe od radnych po 31 kwietnia wówczas obowiązywały inne  przepisy. Natomiast w kadencji 2006-2010 obowiązywały przepis art. 190  Ordynacji wyborczej do rad gmin .

- 6  -
Radny Sławomir Orłowski –  przewodniczący rady  podejmując  decyzję  o wygaszeniu mandatów zrobił błąd  i nie sądził , że radni się odwołają do sądu.

Radny Jan Osękowski- zwrócił uwagę na pismo przewodniczącego rady z dnia 29  grudnia 2006 roku  zapoznające  pięciu radnych  z opinią prawną wojewody  w sprawie skutków nie złożenia oświadczenia majątkowego  w terminie i stwierdził , że jest to jeden z argumentów dlaczego się radni  skarżą.  Teraz  przewodniczący nie działa z taką samą  prędkością jak wówczas – na pisma można odpowiadać albo nie – dlatego kwestia zaufania jest zerowa. Ponadto będzie wnosił aby na sesjach nie dopuszczać  radcy prawnego do głosu ponieważ manipuluje prawem i występuje przeciwko radnym co jest równoznaczne  z występowaniem przeciwko społeczeństwu.

Radny Kamil Kowalski – zwrócił się do przewodniczącego z następującymi pytaniami , czy zatajał przed radnymi  treść pism kierowane do Rady Gminy , czy udzielał samowolnie odpowiedzi na pisma kierowane do Rady Gminy, czy zdarzało się , że nie odpowiadał na pisma wg terminów ustalonych w KPA.

Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi na zadane pytania: nie  było takich przypadków aby zatajał przed radnymi treści pism kierowanych do Rady Gminy Nie udzielał odpowiedzi na pisma samowolnie jeżeli pisma te były kierowane do Rady Gminy. Natomiast na pisma kierowane do Przewodniczącego Rady Gminy Jacka Gołębskiego udzielał odpowiedzi osobiście. W zakresie terminowości odpowiedzi na pisma dopuszcza taką możliwość , że  terminy nie były dotrzymane.

Ad. 5
Głosowanie w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy (w trybie określonym w art. 19 ust .1 ustawy o samorządzie gminnym).

Przewodniczący Rady Gminy poinformował że aby  przeprowadzić tajne głosowania nad wnioskiem  w sprawie odwołania  Przewodniczącego Rady Gminy  w Janowicach Wielkich należy powołać  Komisję Skrutacyjną.

Zwrócił się do Rady aby zgłaszali  kandydatów do  pracy w Komisji Skrutacyjnej:
Radny Zbigniew Chrobak  zgłosił  radnego Sławomira Orłowskiego – radny wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej

Radna Anna Liebersbach zgłosiła radnego Romualda Łaskiego  - radny wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej

Rada Zofia Kraszewska zgłosiła  radnego Piotra Jońcę – radny wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej

Pani Bożena Dyduch zapytuje czy przewodniczący rady bierze udział w głosowaniu w swojej sprawie.

Radca prawny – radny ma prawo głosować – to nie jest sprawa majątkowa.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania „za” składem Komisji głosowało 14 radnych.
W czasie głosowania na sali obrad było 14 radnych.
- 7  -
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady  sesji.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. W tym celu ukonstytuowała się
Przewodniczącym  Komisji  Skrutacyjnej został radny Romuald Łaski
Członkami  Sławomir Orłowski i Piotr Jońca , przygotowała karty do głosowania, przeprowadziła wybory oraz odczytano protokół Komisji Skrutacyjnej.
Komisja Skrutacyjna w składzie :
1. Romuald  Łaski      – Przewodniczący Komisji
2. Sławomir Orłowski  - Członek Komisji
3. Piotr Jońca             -  Członek Komisji
stwierdza , że wg listy obecności na XVI  sesji  Rady Gminy w Janowicach Wielkich obecnych było 14 radnych , głosowało 14 radnych , oddano głosów ważnych 14 , głosów nieważnych  0

W wyniku tajnego głosowania „za” odwołaniem Przewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich było  głosów 7, „przeciwnych” głosów 7

Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna   s t w i e r d z a  , że  wniosek o odwołanie Przewodniczącego  Rady Gminy w Janowicach Wielkich nie uzyskał wymaganej większości głosów  i nie został rozstrzygnięty.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Zamkniecie  sesji Rady Gminy.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XVI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gołębski dokonał zamknięcia obrad XVI sesji Rady Gminy  w Janowicach Wielkich.


Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokołowała                                                                     Przewodniczył
Ewa Czaplińska - Szajwaj                                                 Przewodniczący
Insp. ds. Rady Gminy                                                         Rady  Gminy


                                                                              Jacek Gołębski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czaplińska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-02-08 15:16:12
Data udostępnienia informacji: 2008-02-08 15:16:12
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-08 15:22:29

Wersja do wydruku...

corner   corner