logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

OGŁOSZENIE


Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej,ul. Partyzantów, działka nr 649/3, w Janowicach Wielkich


Wójt Gminy Janowice Wielkie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Partyzantów, działka nr 649/3 w Janowicach Wielkich.


Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6,

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Osoba upoważniona do kontaktów: Daniela Bereźnicka


1.Warunki udziału w postępowaniu


O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formą: spełnia, nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełni.


3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu następujących dokumentów:

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) wykaz zrealizowanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres był działalności krótszy – w tym okresie – co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości 300.000,00 zł każda odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

6) dokumentów, że osoba pełniąca funkcję kierownika przynależy do Izby Inżynierów i posiada wymagane uprawnienia do wykonania prac;

7) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie 300.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.


4. Określenie przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Partyzantów, działka nr 649/3 w Janowicach Wielkich.

Roboty zasadnicze:

 • remont i wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni

 • wykonanie przepustów pod jezdnią

 • utwardzenie istniejących zjazdów gruntowych,

 • wykonanie rowów

 • wykonanie ścieków betonowych

 • wykonanie mijanek

 • wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 1211 m


5. Informacje szczegółowe

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.

Zamawiający nie wymaga wadium.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie : www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Termin wykonania zamówienia 30 październik 2008 roku


6. Miejsce i termin składania ofert


Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy , ul. Kolejowa 2, 58 –520 Janowice Wielkie, w godzinach pracy urzędu.

Termin składania ofert upływa dnia 17 czerwca 2008 roku o godzinie 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej w dniu 17 czerwca 2008 roku o godzinie 10.15.

 

                                                                               Wójt Gminy Janowice Wielkie

                                                                                     /-/  Jerzy Grygorcewicz


 

 

 

 

 

Janowice Wielkie 27.05.2008r.

 


 

 

GMINA JANOWICE WIELKIE

UL. KOLEJOWA 2

58 – 520 JANOWICE WIELKIE

Zadanie :

 "Przebudowa drogi gminnej, ul. Partyzantów, działka nr 649/3 w Janowicach Wielkich"


Stadium opracowania:SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane


tryb przetargu nieograniczonego

Biuro Autorskie:

URZĄD GMINY JANOWICE WIELKIE


Zatwierdzono:


JANOWICE WIELKIE , maj 2008 roku


 


 

 

SPIS TREŚCI: str.

I. ZASADY OGÓLNE 3

II. PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE OFERT 4

1. Przygotowanie i podpisywanie ofert 4

2. Opakowywanie i oznakowywanie ofert 4

3. Termin składania ofert 5

4. Modyfikacje i wycofywanie ofert 5

5. Okres ważności ofert 5

6. Wadium 5

7. Cena ofertowa 5

8. Informacje i dokumenty przedkładane przez wykonawcę, tworzące ofertę 5

III. PRZEDMIOT PRZETARGU 7

9. Przedmiot przetargu 7

IV. DOKUMENTY PRZETARGOWE 8

10. Wyjaśnienia treści dokumentów przetargowych 8

11. Zmiany w dokumentach przetargowych 8

V. OTWARCIE I ANALIZA OFERT 8

12. Otwarcie ofert 8

13. Poufność procedury 9

14. Wyjaśnienie treści ofert 9

15. Sposoby dokonywania oceny spełnienia warunków

i kryteria oceny ofert 9

16. Sprawdzenie i analiza ofert (poufne badanie ofert) 10

VI. PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA 10

17. Ogłoszenie wyników przetargu 10

18. Zawarcie umowy 10

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 11

VII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH 11

20. Pouczenie o środkach odwoławczych 11

 


 

  I. ZASADY OGÓLNE

Wykonawcy obowiązani są do starannego zapoznania się i ścisłego przestrzegania niniejszej specyfikacji i towarzyszących jej załączników i formularzy. Oferty, które nie zostały sporządzone zgodnie z niniejszą specyfikacją zostaną odrzucone przez komisję przetargową jako nieważne.


Zamawiający:

Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie,

tel/fax/: /0-75/ 75 15 124

Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień ze strony Zamawiającego:

Pani Daniela Bereźnicka pok. nr 18 w godz. 900 – 1500 (od poniedziałku do piątku).


Termin wykonania zamówienia:

 • rozpoczęcie zadania - po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy

 • zakończenie zadania - 30 październik 2008 r.


Termin składania ofert: 17 czerwca 2008 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 17 czerwca 2008r. godz. 10.15

Zamawiający zamierza wyłonić Wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.


Podstawy prawne przeprowadzenia przetargu:

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych,

 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych,

 • Kodeks Cywilny,

 • Prawo Budowlane.


Wszyscy Wykonawcy biorący udział w realizacji zamówienia oraz wszystkie materiały, dostawcy i usługi dostarczane w jego ramach będą pochodzić z Krajów Członkowskich Unii Europejskiej.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


II. PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE OFERT

1. PRZYGOTOWANIE I PODPISYWANIE OFERT

1.1. Ofertę należy złożyć na załączonym do specyfikacji formularzu w języku polskim, w sposób czytelny umożliwiający jej rozpatrzenie.

1.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę własną.

1.3. Wykonawca składa ofertę w 1 egzemplarzu (oryginał). Oferta powinna być napisana pismem maszynowym lub niezmywalnym atramentem. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez oferenta lub osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

(Upoważnienie do podpisania oferty winno być załączone do oferty o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty).

Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby upoważnionej.


1.4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.


 

2. OPAKOWYWANIE I OZNAKOWYWANIE OFERT

2.1. Ofertę należy opakować w kopertę.

2.2. Koperta powinny być:

 1. zaadresowane do Zamawiającego:

Gmina Janowice Wielkie,

ul. Kolejowa 2,

58 – 520 Janowice Wielkie

b) oznakowana w następujący sposób:

"Przebudowa drogi gminnej, ul. Partyzantów, działka nr 649/3

w Janowicach Wielkich"


2.3. Oprócz oznakowania j.w. koperta winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby umożliwić odesłanie jej w przypadku, gdy nadejdzie ona z opóźnieniem, zgodnie z pkt.3.3. niniejszej specyfikacji.


2.4. W przypadku, gdy koperta nie będzie oznakowana i zapieczętowana zgodnie z wymaganiami, Zamawiający nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za nieodpowiednie jej zakwalifikowanie.

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT

  3.1. Oferty należy przesłać na adres podany w pkt. 2.2. lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, 58 – 520 Janowice Wielkie nie później niż do dnia

  17 czerwca 2008 roku do godz. 10.00


3.2. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert publikując uzupełnienie zgodnie z pkt. 1.1. siwz. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców związane z pierwotnym terminem będą odnosić się do nowego terminu.


3.3. Wszelkie oferty otrzymane po ostatecznym terminie składania ofert ( pkt.3.1.) zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesieniu protestu.


4. MODYFIKACJE I WYCOFANIE OFERT


4.1. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać swą ofertę przez powiadomienie pisemne przed upływem ostatecznego terminu określonego w pkt. 3.1. niniejszej specyfikacji.


4.2. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty winno być przygotowane zapieczętowane, oznakowane i przedstawione zgodnie z pkt.2 siwz, a koperta powinny być dodatkowo oznaczone jako „MODYFIKACJA” lub „WYCOFANIE”.


4.3. Żadna oferta nie może zostać zmodyfikowana po upływie ostatecznego terminu składania ofert

 5. OKRES WAŻNOŚCI OFERT

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert


6. WADIUM

6.1. Zamawiający nie wymaga WADIUM

7. CENA OFERTOWA


7.1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, podane w cenie netto i brutto wyrażone w PLN. Jednostkowe ceny ryczałtowe należy traktować jako stałe i niezmienne.


7.2. Cena za przedmiot zamówienia winna być określana – w formie cyfrowej i słownie.

7.3. Wykonawca powinien sporządzić kosztorys ofertowy na bazie obowiązujących katalogów dla danego rodzaju robót (Rozporządzenie MRRiB z dnia 13.07.2001r. w sprawie metod

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, Dz.U. nr 80 z 2001r. poz.867) podając ceny jednostkowe i ogółem dla wszystkich asortymentów robót ujętych w przedmiarze.


7.4. Ewentualne roboty dodatkowe, zamienne zaakceptowane przez Zamawiającego będą rozliczane wg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.


8. INFORMACJE I DOKUMENTY PRZEDKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ, TWORZĄCE OFERT


8.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem oferty (której wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz).


8.2. Wszyscy Wykonawcy winni wraz z wypełnionym formularzem oferty dostarczyć następujące dokumenty:


8.2.2. oświadczenie o spełnieniu warunków (wzór zał. nr 2 do siwz) - zał. nr 2 do oferty,

8.2.3. kosztorys ofertowy - zał. nr 3 do oferty,

8.2.4. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - zał. nr 4 do oferty,

8.2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4: 9 ustawy p.z.p wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - zał. nr 5 do oferty,

8.2.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - zał. nr 6 do oferty,


8.2.7. wykaz zrealizowanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres był działalności krótszy – w tym okresie – co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości 300.000,00zł każda odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

wg wzoru:


Lp.


Nazwa, lokalizacja zadania


Zamawiający

Zakres robót (krótka charakterystyka) wartość robót

Termin realizacji *) umowny (rok,m-ce)

Termin realizacji rzeczywisty (rok, m-ce)

Kary umowne TAK/NIE

1

2

3

4

5

6

7

 

*) UWAGA: termin aneksowany traktowany jest jako termin umowny.

Prosimy dołączyć dokumenty (referencje), że roboty te zostały wykonane należycie.


- zał. nr 7 do oferty,


8.2.8. dokumentów, że osoba pełniąca funkcję kierownika przynależy do Izby Inżynierów i posiada wymagane uprawnienia do wykonania prac - zał. nr 8 do oferty,

8.2.9. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawaposiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie 300.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. - zał. nr 9 do oferty,

8.2.10. wykaz sprzętu, którego Wykonawca użyje do wykonania zamówienia - zał. nr 10 do oferty,


UWAGA: Przedkładane dokumenty powinny być oryginałami lub kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałami przez Wykonawcę.

 

III. PRZEDMIOT PRZETARGU

9. PRZEDMIOT PRZETARGU

9.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej, ulicy Partyzantów, działka nr 649/3, w Janowicach Wielkich na długości 1211 mb.

  Roboty zasadnicze: -remont i wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni,

  -wykonanie przepustów pod jezdnią

  -utwardzenie istniejących zjazdów gruntowych

  -wykonanie rowów

  -wykonanie ścieków betonowych

  -wykonanie mijanek

  -wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 1211mb.

  9.2. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i specyfikacja techniczna (zał. do siwz).

9.3. Zamówienie obejmuje ponadto:

 1. opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządców dróg,

 2. przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

UWAGA: nakłady na prace wymienione w pkt. a, b należy uwzględnić w narzutach kosztów pośrednich.


  9.4. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień, z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód lub zakresu robót oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.

9.5. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:

 1. ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

 2. nadzoru nad bhp,

 3. ustalania i utrzymywania porządku,

 4. odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,

 5. dostarczenia atestów zastosowanych materiałów,

 6. ubezpieczenia robót, obiektów budowli od zdarzeń losowych (powodzi).

9.6. Dokumentacja techniczna będzie udostępniona do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godz. od 900 – 1500 w pokoju nr 6

IV. DOKUMENTY PRZETARGOWE

10. WYJAŚNIENIA TREŚCI DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH

W przypadku wątpliwości lub niejasności odnośnie dokumentów przetargowych Wykonawcy winni zwrócić się o wyjaśnienie do zamawiającego, pisemnie, listem poleconym lub faxem. Wszelkie zapytania Wykonawcy powinni nadsyłać nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert na adres osoby upoważnionej do udzielania wyjaśnień ze strony Zamawiającego, pani Danieli Bereźnickiej, Urząd Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, 58 – 520 Janowice Wielkie tel/fax. /0-75/ 75 15 124.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na przedłożone pytanie niezwłocznie. Kopie odpowiedzi wraz z opisem pytań, bez podania ich źródeł, zamawiający prześle wszystkim podmiotom, które pobrały dokumenty przetargowe.


11. ZMIANY W DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH

11.1. Wykonawcy nie wolno do treści dokumentów przetargowych wprowadzać jakichkolwiek zmian lub uzupełnień, poza przysługującym mu prawem do wnioskowania o przedstawienie takich wyjaśnień lub uzupełnień przez Zamawiającego. Zamawiający może uzupełnić dokumenty przetargowe lub wprowadzić w nich zmiany przed ostatecznym terminem składania ofert, nie później jednak niż 3 dni przed tą datą.

11.2. Każda zmiana lub uzupełnienie wprowadzone przez Zamawiającego staje się częścią dokumentów przetargowych i zostanie dostarczona na piśmie, listem poleconym lub faksem, wszystkim podmiotom, które pobrały dokumenty przetargowe.

Wykonawcy winni faksem potwierdzić otrzymanie tych uzupełnień w ciągu trzech dni od daty ich otrzymania oraz po podpisaniu każdej strony dołączyć je do oferty.

11.3. Zamawiający może przesunąć ostateczną datę składania ofert, aby dać Wykonawcom czas wystarczający na uwzględnienie wprowadzonych przez siebie uzupełnień lub zmian w przygotowywanych ofertach.

V. OTWARCIE I ANALIZA OFERT

12. OTWARCIE OFERT

12.1. Komisja przetargowa otworzy oferty i modyfikacje złożone zgodnie z postanowieniami pkt.4 siwz, w obecności Wykonawców lub ich przedstawicieli, którzy zechcą przybyć na miejsce i o czasie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

12.2. Koperty oznakowane „WYCOFANE” będą przeczytane jako pierwsze, koperty ofert nie będą otwierane.

12.3. Podczas otwarcia ofert Komisja przetargowa poda do wiadomości nazwę Wykonawcy i jego adres oraz wszelkie modyfikacje i wycofania ofert, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

12.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2008 roku o godz. 10.15. w siedzibie Urzędu Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 – sala konferencyjna .

13. POUFNOŚĆ PROCEDURY

Informacje dotyczące sprawdzania, wyjaśniania, opiniowania i porównywania ofert, a także zalecenia dotyczące przyznania wykonania zamówienia nie zostaną udostępnione Wykonawcom ani żadnym osobom, które nie są oficjalnie zaangażowane w postępowanie przetargowe. Próby wywierania przez Wykonawcę wpływu na analizę ofert prowadzoną przez komisję przetargową i jej decyzję o przyznaniu wykonania zamówienia spowodują natychmiastowe odrzucenie oferty.

14. WYJAŚNIANIE TREŚCI OFERT

14.1. Zamawiający ma prawo do pisemnego wezwania każdego Wykonawcy w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić wszelkich dodatkowych wyjaśnień na piśmie.

14.3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (zgodnie z art.88 ustawy p. z. p.) i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców.

15. SPOSOBY DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW I KRYTERIA OCENY OFERT

15.1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane firmy:

 • spełniające wymogi art.22 ustawy p. z. p.

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

15.2. Kryterium oceny ofert jest cena – 100%.

Opis punktacji:Oferta z najniższą ceną otrzyma max. ilość punktów, tj. 100 pkt

Pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru:

n

  cena badanej oferty    x 100 = ................ pkt

 

ajniższa cena oferty


Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana ta, która ma najniższą cenę.

16. SPRAWDZANIE I ANALIZA OFERT (POUFNE BADANIE OFERT)

16.1. Przed szczegółową analizą ofert Komisja przetargowa sprawdzi, czy każda oferta:

16.1.1. została prawidłowo podpisana,

16.1.2. posiada wymagane zabezpieczenia,

16.1.3. jest zgodna z wymaganiami określonymi w instrukcjach dla Wykonawców.

16.2. Ofertą zgodną z wymaganiami jest oferta, która spełnia wymagania Ustawy i siwz określone w dokumentach przetargowych.

16.3. Oferta zostanie odrzucona przez komisję przetargową w przypadkach wymienionych w art. 89 ustawy p. z. p.

16.4. Komisja przetargowa przeanalizuje i porówna jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.

VI. PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

17. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU


17.1. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.


17.2. Niezależnie od powyższego wszyscy Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach przetargu. Pisemne powiadomienie zostanie wysłane w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku przetargu.

17.3. Wybranemu Wykonawcy zostanie przesłane zawiadomienie o wyborze oferty określające termin i miejsce zawarcia umowy.

18. ZAWARCIE UMOWY

18.1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w formularzu umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji (zał. nr 3 do siwz).

18.2. Wybrany Wykonawca winien złożyć podpisaną umowę wraz z załącznikami w terminie i miejscu określonym w piśmie zawiadamiającym o wyborze Wykonawcy

18.3. Wymagany okres rękojmi 36 m-cy licząc od dnia, w którym został podpisany protokół odbioru końcowego.


UWAGA: Wygrywający przetarg, niezwłocznie po zawarciu umowy obowiązany będzie do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej, robót (wartości umowy) od następstw powodzi, deszczu nawalnego, obsunięć ziemi, ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.


19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

19.1. Z chwilą podpisania umowy Wykonawca powinien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art.147 ustawy p. z. p., w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (po zaokrągleniu do 100 zł w górę) z przeznaczeniem 80 % na zabezpieczenie należytego wykonania umowy i 20 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Tryb wniesienia i zwolnienia ww. zabezpieczeń określony jest w formularzu umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone w:

 1. pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych,

 3. gwarancjach bankowych,

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dopuszcza się wniesienie zabezpieczenia w ustalonej wyżej wysokości w jednej lub w kilku formach.


VII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

20. Pouczenie o środkach odwoławczych.

Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI „ Środki ochrony prawnej” ustawy prawo zamówień publicznych.


INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ są:

 1. wzór oferty zał. nr 1,

 2. oświadczenie o spełnieniu warunków zał. nr 2,

 3. projekt umowy zał. nr 3,

 4. przedmiar robót zał. nr 4.

 


 

Załącznik nr 2 do SIWZOŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004r. poz.177)


Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ................................................................................................................................................

Ja (imię i nazwisko) .....................................................................................................................

zamieszkały .................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ..............................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z przedmiotowym zamówieniem (art. 22 ust. 1 pkt.1 ustawy p. z. p.),

 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy p. z. p.),

 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy p. z. p.),

 4. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy p. z. p.,

 5. na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu,

 6. zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (a w tym z projektem umowy) i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń,

 7. nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony przez zamawiającego (art. 85 ust. 1 pkt.3 ustawy p. z. p.)

 8. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później niż w okresie związania ofertą.


...........................................................

(miejsce i data)                                              ................................................................

(podpisano – upoważniony przedstawiciel)  


Załącznik nr 2 do SIWZOŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004r. poz.177)


Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ................................................................................................................................................

Ja (imię i nazwisko) .....................................................................................................................

zamieszkały .................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ..............................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z przedmiotowym zamówieniem (art. 22 ust. 1 pkt.1 ustawy p. z. p.),

 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy p. z. p.),

 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy p. z. p.),

 4. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy p. z. p.,

 5. na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu,

 6. zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (a w tym z projektem umowy) i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń,

 7. nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony przez zamawiającego (art. 85 ust. 1 pkt.3 ustawy p. z. p.)

 8. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później niż w okresie związania ofertą.


...........................................................

(miejsce i data)

................................................................

(podpisano – upoważniony przedstawiciel)

Załącznik nr 1 do SIWZ
Wykonawca

(pieczęć wykonawcy)

Gmina Janowice Wielkie

 

ul. Kolejowa 2

58 – 520 Janowice Wielkie


 

OFERTA WYKONAWCY

 

 


Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w


..........................................................................................................................


z dnia......................na realizację zamówienia p.n.

Skrócony opis: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej, ul. Partyzantów, działka 649/3, Janowice Wielkie
Podmiot udostępniający: RGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-05-27 09:13:25
Data udostępnienia informacji: 2008-05-27 09:13:25
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-28 10:09:26

Wersja do wydruku...

corner   corner