logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      minus Rok 2008
         minus Uchwała XVIII/57/2008
         minus Uchwała XVIII/58/2008
         minus Uchwała XVIII/59/2008
         minus Uchwała XVIII/60/2008
         minus Uchwała XVIII/61/2008
         minus Uchwała XVIII/62/2008
         minus Uchwała XVIII/63/2008
         minus Uchwała XVIII/64/2008
         minus Uchwała XVIII/65/2008
         minus Uchwała XVIII/66/2008
         minus Uchwała XIX/67/2008
         minus Uchwała XIX/68/2008
         minus Uchwała XIX/69/2008
         minus Uchwała XIX/70/2008
         minus Uchwała XIX/71/2008
         minus Uchwała XX/72/2008
         minus Uchwała XX/73/2008
         minus Uchwała XX/74/2008
         minus Uchwała XXI/75/2008
         minus Uchwała XXI/76/2008
         minus Uchwała XXI/77/2008
         minus Uchwała XXI/78/2008
         minus Uchwała XXII/79/2008
         minus Uchwała XXIII/84/2008
         minus Uchwała XXIII/85/2008
         minus Uchwała XIII/86/2008
         minus Uchwała XXIII/87/2008
         minus Uchwała XXIII/88/2008
         minus Uchwała XXIII/89/2008
         minus Uchwała XXIII/90/2008
         minus Uchwała XXIII/91/2008
         minus Uchwała XXIV/92/2008
         minus Uchwała XXV/93/2008
         minus Uchwała XXV/94/2008
         minus Uchwała XXV/95/2008
         minus Uchwała XXVII/102/2008
         minus Uchwała XXVII/103/2008
         minus Uchwała XXVII/104/2008
         minus Uchwała XXVII/105/2008
         minus Uchwała XXIII/83/2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


U C H W A Ł A  NR  XVIII/59/2008
RADY  GMINY W JANOWICACH  WIELKICH
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
                                           
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki  przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia zatrudnionym w  szkołach  prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie w 2008 roku

          Na podstawie: art. 30 ust. 6  i 6 a - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 roku Dz. U. Nr  97, poz. 674 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) z uwzględnieniem  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.) Rada Gminy w Janowicach Wielkich  u c h w a l a , co następuje:

§ 1
Uchwala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków :  motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy w niżej  określonym brzmieniu:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 2

1. Regulamin niniejszy ma zastosowanie w 2008 roku do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie.


                                             § 3

1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o :
regulaminie – rozumie się przez to regulamin, o którym mowa w § 1 .
2 Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze.zm. ),


-   2   -
3. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia  2005 r w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz   wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy  (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.  Dz. U. Nr 43, poz. 293 ),
4. organie prowadzącym szkołę, – rozumie się przez to Gminę Janowice Wielkie,
5. szkole - należy przez to rozumieć: przedszkole, szkołę lub gminny zespół szkół  dla których organem prowadzącym jest Gmina Janowice Wielkie,                                                                  
6. dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
7. roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły , placówki oświatowe od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
8. klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
9. uczniu - rozumie się przez to także wychowanka,
10. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela i § l ust.1 rozporządzenia,
11. zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Janowicach Wielkich i Komisję Międzyzakładową NSZZ  „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze.


DODATEK MOTYWACYJNY

§ 4

1. Określa się roczną wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne w szkole jako wskaźnik procentowy płacy zasadniczej zatrudnionych w niej nauczycieli  w  wysokości 4%
2. Środki o których mowa w pkt.1  powiększa się o wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektora.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego zależna jest od efektów pracy nauczyciela. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny, stanowiący procentowy wskaźnik wynagrodzenia zasadniczego w granicach od 0 –  do  25 %


-   3   -

§ 5
1. Warunkiem przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego jest spełnienie wymogów określonych w § 6 rozporządzenia. Ponadto dodatek motywacyjny i jego przyznanie uzależnia się od spełnienia znacznej części następujących kryteriów w zakresie:
A. Osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, takich jak:
a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.,
b) wprowadzanie innowacji i różnorodności metodycznych w odniesieniu do zajęć dydaktycznych i wychowawczych .
c) przygotowanie i prowadzenie w ramach zespołów przedmiotowych lekcji otwartych z zastosowaniem innowacji i różnorodności metodycznych w odniesieniu do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
d) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, opiekunami prawnymi jak również pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (PPP),
e) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, współpraca z Policją i instytucjami wspierającymi,

B. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,  w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,

 


-  4   -
C. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2 pkt.2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

Ponadto dla dyrektora i wicedyrektora szkoły ustala się poza wymienionymi powyżej, dodatkowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego:
      a)   poprawne i terminowe opracowanie arkusza organizacyjnego,

b) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i
       wychowawczych, wyposażanie szkoły w odpowiednie środki 
      dydaktyczne, niezbędny sprzęt,

c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organu nadzoru pedagogicznego,

d) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja wniosków i zaleceń organu prowadzącego, opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych,

e)     właściwe i racjonalne organizowanie działalności administracyjno – 
        gospodarczej, zgodne z potrzebami szkoły prowadzenie polityki
        kadrowej, dbałość o stan techniczny i estetykę obiektów szkolnych,
         racjonalne zarządzanie nieruchomością i majątkiem szkolnym,

f)   zapewnienie i przestrzeganie wymaganych prawem przepisów bhp i 
      p.poż,

g)  dbałość o właściwą atmosferę pracy i kształtowanie odpowiednich relacji 
      międzyludzkich w stosunku do rodziców dzieci,  współpracowników jak i
      podwładnych,

-  5  -
h) współpraca ze statutowymi organami szkoły .

2. Przyznawanie dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz wicedyrektora w granicach przyznanych środków finansowych, ustala dyrektor szkoły.

3. Przyznawanie dodatku motywacyjnego dla nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora  dokonywane jest przez Wójta Gminy Janowice Wielkie .


§ 6

1.  Dodatek motywacyjny jest przyznawany pod warunkiem przepracowania w danej szkole     sześciu miesięcy , na okres  sześć miesięcy.

2.  Wysokość dodatku wylicza się proporcjonalnie do przepracowanego okresu. Dodatek ustala się dzieląc kwotę przez trzydzieści dni i mnożąc przez dni przepracowane.


DODATEK FUNKCYJNY

§ 7

1.  Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przyznaje się miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości :
a) dyrektorowi GZS            do  100 %
b)  wicedyrektorowi            do    50 %
c) dyrektorowi przedszkola do 50 %
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek funkcyjny w niżej określonych wysokościach  przysługuje również nauczycielom realizującym dodatkowe zajęcia i zadania, do których zalicza się:
- wychowawstwo klasy                                           - 5 %
- wychowawstwo w oddziale przedszkolnym         - 5 %
- opiekuna stażu ( za jednego nauczyciela)             - 3 %
- opiekuna stażu (za dwóch i więcej nauczycieli)   - 5 %
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem magisterskim.

-  6  -
3.Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły, w granicach  w/w stawek  ustala Wójt Gminy Janowice Wielkie, uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, łączną liczbę oddziałów, ilość stanowisk kierowniczych, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki i jakość świadczonej pracy szkoły, osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze placówki, zaangażowanie w realizację zadań statutowych jak i określonych w planie budżetowym szkoły, współpracę z innymi jednostkami  podległymi Radzie Gminy oraz warunki lokalowe i środowiskowe w jakich szkoła funkcjonuje.
                                                                                                
4.Dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze jak i inne dodatkowe zadania wysokość dodatku funkcyjnego ustala dyrektor szkoły.

5.Dodatek  funkcyjny  na zasadach określonych  w pkt 1 przysługuje   również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
 
§ 8

1.  Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwu lub więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyższy, z zastrzeżeniem ust.2.

2.   W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków, o których mowa w § 7 ust.2 nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego z tytułów.

3.  Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia obowiązków wychowawcy klasy przysługują za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy.

 
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 9

1.Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach §  8 i 9 rozporządzenia w wysokości:

- w warunkach trudnych                                                 – 15 %
- w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia – 15 %


- 7  -

2. Wysokość dodatku, o którym mowa  w ust. 1 uzależniona jest od:
a) stopnia trudności lub uciążliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,
b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.                                                                                                                                       
Dodatek za prace w trudnych warunkach przysługuje:
a) nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – w wysokości 15 %  godzinnej stawki wynagrodzenia zasadniczego – proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin.

3.    Wysokość dodatków za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa wyżej, ustala dla nauczyciela  i wicedyrektora dyrektor szkoły, a dla dyrektora  Wójt Gminy.


GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
 
                                                               § 10

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla danego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za 1 godzinę doraźnych zastępstw ustala się tak jak za 1 godzinę ponadwymiarową.

 

 

 


-  8  -
NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY

§ 11
1.Środki finansowe na nagrody w ramach funduszu nagród dla nauczycieli planowane są w budżecie gminy Janowice Wielkie w wysokości 1 % planowanych środków   na roczne  wynagrodzenia osobowe nauczycieli , z tym że:
a) 80 % środków pozostaje w dyspozycji dyrektora szkoły
b) 20 % środków funduszu w dyspozycji  Wójta Gminy.
2.Nagrody nauczycielom przyznają:
a) ze środków o których mowa w ust. 1 a) – dyrektor szkoły
b) ze środków o których mowa w ust. 1 b) -  Wójt Gminy na wniosek dyrektora zaopiniowany przez radę pedagogiczną szkoły,
3.Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej . W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły  może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.                                                                                                                                      
4. Nagrodę Wójta Gminy Janowice Wielkie ustala się w wysokości nie wyższej niż 150 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
5.Nagroda dyrektora nie może przekroczyć 100 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego  nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowanie pedagogicznym.
6. Nagrody Wójta Gminy oraz dyrektora szkoły przyznawane są nauczycielom w szczególności za:

A. w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
1.inspirowanie lub podejmowanie działań innowacyjnych w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji, dbałość o wysoką jakość zajęć dydaktycznych poprzez stałe podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej,

2. osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzonych na sprawdzianach kompetencji, potwierdzonych wynikami nadzoru pedagogicznego lub oceną jej uczestników oraz zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach, olimpiadach przedmiotowych, w konkursach, przeglądach i festiwalach co najmniej na szczeblu okręgowym (rejonowym), rozwijanie indywidualnych cech uczniów i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju, osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce.

-   9   -

3. przygotowywanie i wzorowe organizowanie uroczystości szkolnych lub środowiskowych takich jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenia sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,

4. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych dla uczniów,

5. prowadzenie działalności wychowawczej w klasie poprzez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach z interesującymi ludźmi, prawidłowe organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

      6.udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami między innymi
         mającymi trudności w nauce lub pracy resocjalizacyjnej z uczniami,    
                                            
B. w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej:
   1.zapewnianie pomocy i opieki uczniom pochodzącym z rodzin ubogich lub 
   patologicznych - będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej ,

  2.inspirowanie lub prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i
   zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w  
  szczególności narkomanii i alkoholizmu, osiąganie dobrych wyników w pracy
  resocjalizacyjnej z uczniami,

  3.organizację współpracy szkoły  z rodzicami, jednostkami wspomagającymi  
     działalność     statutową     szkoły     takich     jak      służba  zdrowia, Policja,
     stowarzyszenia itp...,
  4.współpracę     ze     środowiskiem     szkoły     celem    ujednolicenia procesu
   wychowawczego.

C. w zakresie inicjatywy własnej nauczyciela i dyrektora oraz innych zadań statutowych szkoły, polegających na:
1.udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, inspirowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli, podejmowanie działań na rzecz urządzenia i wyposażenia własnego warsztatu pracy, inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,

2..zaangażowaniu w prace na rzecz szkoły, kierowanie zespołem samokształceniowym, problemowym, współpraca z DODN,


-  10  -
                                                                                                                                     
3.udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

4.diagnozowaniu pracy szkoły, prawidłowej realizacji planu wydatków budżetowych  i prawidłowym prowadzeniu dokumentacji związanej ze stanem inwentaryzacyjnym szkoły, pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na rzecz szkoły,

5.aktywności własnej przy rekrutacji i pozyskiwaniu uczniów i wychowanków do szkoły,

6. zaangażowaniu w poprawę stanu technicznego i doposażenia bazy szkolnej w tym prowadzenie remontów, inwestycji i prac wykonywanych we własnym zakresie,
7.inicjowanie i aktywne uczestnictwo w działaniach oświatowych na terenie gminy Janowice Wielkie,

§ 12


1. Wójt  Gminy może przyznać nagrodę Wójta  z własnej inicjatywy.
2.Wniosek o nagrodę  Wójta Gminy mogą zgłaszać:
- w stosunku do dyrektora:
a) radni Rady Gminy Janowice Wielkie
b) pracownicy nadzoru pedagogicznego
c) organizacje związków zawodowych
- w stosunku do nauczyciela:
a) dyrektor szkoły
b) zakładowe organizacje związkowe,
                                
3.Wniosek o którym mowa w ust. 2  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4.W przypadku podjęcia inicjatywy wystąpienia ze stosownym wnioskiem  przez inne podmioty niż dyrektor szkoły, wniosek każdorazowo wypełnia dyrektor szkoły uwzględniając sugestie występującego podmiotu.

5.Fakt zgłoszenia powyższej inicjatywy powinien nastąpić nie później niż do 10 września danego roku.


-   11 -

6.Wnioski o nagrodę Wójta Gminy winny być zaopiniowane przez radę pedagogiczną danej szkoły .

7. Wnioski o nagrody Wójta Gminy należy składać do 30 września  danego roku.

§ 13


Wnioskowanie o przyznanie nagrody Wójta Gminy nie wyłącza możliwości wnioskowania  o inny rodzaj nagrody specjalnej dla nauczyciela,

§ 14
Za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych szkół w ramach „zielonych szkół” przysługuje dodatkowo wynagrodzenie jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

                                                                                                                                     

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                                                                   
§ 15

 
1.Wynagrodzenie osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wylicza się wg ich zaszeregowania płacowego proporcjonalnie do liczby godzin ich pracy.

2.. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyjmuje się w oparciu o  aktualnie obowiązujące  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie wynagradzania nauczycieli.

3. Jeżeli średnie wynagrodzenie nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danym roku  nie osiąga poziomu określonego w art. 30. ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela – należy zwiększyć wynagrodzenie o taki procent by uzyskać ustawowy poziom.

4. Regulamin został uzgodniony z :
     a) Forum  Związków Zawodowych – Oddział Dolnośląski we   Wrocławiu
     b)Zarządem Oddziału ZNP w Janowicach Wielkich
                                                                                                         
- 12  -

c) Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i    Wychowania w Jeleniej Górze.
                             
5. Zmian w regulaminie dokonuje Rada Gminy Janowice Wielkie po uzgodnieniu treści z właściwymi strukturami związków zawodowych działających w oświacie.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 17

Traci moc uchwała Nr VII/19/2007 z dnia 13 lutego 2007 r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie w 2007 roku.

§ 18
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń  Gminy  Janowice Wielkie.


                                                                               PRZEWODNICZĄCY
                                                                                   RADY  GMINY


                                                                                JACEK  GOŁĘBSKI

 


U C H W A Ł A  NR  XVIII/59/2008
RADY  GMINY W JANOWICACH  WIELKICH
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
                                           
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki  przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia zatrudnionym w  szkołach  prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie w 2008 roku

          Na podstawie: art. 30 ust. 6  i 6 a - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 roku Dz. U. Nr  97, poz. 674 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) z uwzględnieniem  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.) Rada Gminy w Janowicach Wielkich  u c h w a l a , co następuje:

§ 1
Uchwala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków :  motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy w niżej  określonym brzmieniu:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 2

1. Regulamin niniejszy ma zastosowanie w 2008 roku do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie.


                                             § 3

1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o :
regulaminie – rozumie się przez to regulamin, o którym mowa w § 1 .
2 Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze.zm. ),


-   2   -
3. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia  2005 r w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz   wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy  (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.  Dz. U. Nr 43, poz. 293 ),
4. organie prowadzącym szkołę, – rozumie się przez to Gminę Janowice Wielkie,
5. szkole - należy przez to rozumieć: przedszkole, szkołę lub gminny zespół szkół  dla których organem prowadzącym jest Gmina Janowice Wielkie,                                                                  
6. dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
7. roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły , placówki oświatowe od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
8. klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
9. uczniu - rozumie się przez to także wychowanka,
10. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela i § l ust.1 rozporządzenia,
11. zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Janowicach Wielkich i Komisję Międzyzakładową NSZZ  „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze.


DODATEK MOTYWACYJNY

§ 4

1. Określa się roczną wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne w szkole jako wskaźnik procentowy płacy zasadniczej zatrudnionych w niej nauczycieli  w  wysokości 4%
2. Środki o których mowa w pkt.1  powiększa się o wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektora.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego zależna jest od efektów pracy nauczyciela. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny, stanowiący procentowy wskaźnik wynagrodzenia zasadniczego w granicach od 0 –  do  25 %


-   3   -

§ 5
1. Warunkiem przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego jest spełnienie wymogów określonych w § 6 rozporządzenia. Ponadto dodatek motywacyjny i jego przyznanie uzależnia się od spełnienia znacznej części następujących kryteriów w zakresie:
A. Osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, takich jak:
a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.,
b) wprowadzanie innowacji i różnorodności metodycznych w odniesieniu do zajęć dydaktycznych i wychowawczych .
c) przygotowanie i prowadzenie w ramach zespołów przedmiotowych lekcji otwartych z zastosowaniem innowacji i różnorodności metodycznych w odniesieniu do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
d) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, opiekunami prawnymi jak również pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (PPP),
e) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, współpraca z Policją i instytucjami wspierającymi,

B. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,  w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,

 


-  4   -
C. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2 pkt.2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

Ponadto dla dyrektora i wicedyrektora szkoły ustala się poza wymienionymi powyżej, dodatkowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego:
      a)   poprawne i terminowe opracowanie arkusza organizacyjnego,

b) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i
       wychowawczych, wyposażanie szkoły w odpowiednie środki 
      dydaktyczne, niezbędny sprzęt,

c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organu nadzoru pedagogicznego,

d) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja wniosków i zaleceń organu prowadzącego, opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych,

e)     właściwe i racjonalne organizowanie działalności administracyjno – 
        gospodarczej, zgodne z potrzebami szkoły prowadzenie polityki
        kadrowej, dbałość o stan techniczny i estetykę obiektów szkolnych,
         racjonalne zarządzanie nieruchomością i majątkiem szkolnym,

f)   zapewnienie i przestrzeganie wymaganych prawem przepisów bhp i 
      p.poż,

g)  dbałość o właściwą atmosferę pracy i kształtowanie odpowiednich relacji 
      międzyludzkich w stosunku do rodziców dzieci,  współpracowników jak i
      podwładnych,

-  5  -
h) współpraca ze statutowymi organami szkoły .

2. Przyznawanie dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz wicedyrektora w granicach przyznanych środków finansowych, ustala dyrektor szkoły.

3. Przyznawanie dodatku motywacyjnego dla nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora  dokonywane jest przez Wójta Gminy Janowice Wielkie .


§ 6

1.  Dodatek motywacyjny jest przyznawany pod warunkiem przepracowania w danej szkole     sześciu miesięcy , na okres  sześć miesięcy.

2.  Wysokość dodatku wylicza się proporcjonalnie do przepracowanego okresu. Dodatek ustala się dzieląc kwotę przez trzydzieści dni i mnożąc przez dni przepracowane.


DODATEK FUNKCYJNY

§ 7

1.  Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przyznaje się miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości :
a) dyrektorowi GZS            do  100 %
b)  wicedyrektorowi            do    50 %
c) dyrektorowi przedszkola do 50 %
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek funkcyjny w niżej określonych wysokościach  przysługuje również nauczycielom realizującym dodatkowe zajęcia i zadania, do których zalicza się:
- wychowawstwo klasy                                           - 5 %
- wychowawstwo w oddziale przedszkolnym         - 5 %
- opiekuna stażu ( za jednego nauczyciela)             - 3 %
- opiekuna stażu (za dwóch i więcej nauczycieli)   - 5 %
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem magisterskim.

-  6  -
3.Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły, w granicach  w/w stawek  ustala Wójt Gminy Janowice Wielkie, uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, łączną liczbę oddziałów, ilość stanowisk kierowniczych, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki i jakość świadczonej pracy szkoły, osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze placówki, zaangażowanie w realizację zadań statutowych jak i określonych w planie budżetowym szkoły, współpracę z innymi jednostkami  podległymi Radzie Gminy oraz warunki lokalowe i środowiskowe w jakich szkoła funkcjonuje.
                                                                                                
4.Dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze jak i inne dodatkowe zadania wysokość dodatku funkcyjnego ustala dyrektor szkoły.

5.Dodatek  funkcyjny  na zasadach określonych  w pkt 1 przysługuje   również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
 
§ 8

1.  Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwu lub więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyższy, z zastrzeżeniem ust.2.

2.   W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków, o których mowa w § 7 ust.2 nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego z tytułów.

3.  Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia obowiązków wychowawcy klasy przysługują za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy.

 
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 9

1.Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach §  8 i 9 rozporządzenia w wysokości:

- w warunkach trudnych                                                 – 15 %
- w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia – 15 %


- 7  -

2. Wysokość dodatku, o którym mowa  w ust. 1 uzależniona jest od:
a) stopnia trudności lub uciążliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,
b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.                                                                                                                                       
Dodatek za prace w trudnych warunkach przysługuje:
a) nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – w wysokości 15 %  godzinnej stawki wynagrodzenia zasadniczego – proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin.

3.    Wysokość dodatków za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa wyżej, ustala dla nauczyciela  i wicedyrektora dyrektor szkoły, a dla dyrektora  Wójt Gminy.


GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
 
                                                               § 10

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla danego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za 1 godzinę doraźnych zastępstw ustala się tak jak za 1 godzinę ponadwymiarową.

 

 

 


-  8  -
NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY

§ 11
1.Środki finansowe na nagrody w ramach funduszu nagród dla nauczycieli planowane są w budżecie gminy Janowice Wielkie w wysokości 1 % planowanych środków   na roczne  wynagrodzenia osobowe nauczycieli , z tym że:
a) 80 % środków pozostaje w dyspozycji dyrektora szkoły
b) 20 % środków funduszu w dyspozycji  Wójta Gminy.
2.Nagrody nauczycielom przyznają:
a) ze środków o których mowa w ust. 1 a) – dyrektor szkoły
b) ze środków o których mowa w ust. 1 b) -  Wójt Gminy na wniosek dyrektora zaopiniowany przez radę pedagogiczną szkoły,
3.Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej . W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły  może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.                                                                                                                                      
4. Nagrodę Wójta Gminy Janowice Wielkie ustala się w wysokości nie wyższej niż 150 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
5.Nagroda dyrektora nie może przekroczyć 100 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego  nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowanie pedagogicznym.
6. Nagrody Wójta Gminy oraz dyrektora szkoły przyznawane są nauczycielom w szczególności za:

A. w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
1.inspirowanie lub podejmowanie działań innowacyjnych w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji, dbałość o wysoką jakość zajęć dydaktycznych poprzez stałe podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej,

2. osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzonych na sprawdzianach kompetencji, potwierdzonych wynikami nadzoru pedagogicznego lub oceną jej uczestników oraz zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach, olimpiadach przedmiotowych, w konkursach, przeglądach i festiwalach co najmniej na szczeblu okręgowym (rejonowym), rozwijanie indywidualnych cech uczniów i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju, osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce.

-   9   -

3. przygotowywanie i wzorowe organizowanie uroczystości szkolnych lub środowiskowych takich jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenia sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,

4. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych dla uczniów,

5. prowadzenie działalności wychowawczej w klasie poprzez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach z interesującymi ludźmi, prawidłowe organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

      6.udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami między innymi
         mającymi trudności w nauce lub pracy resocjalizacyjnej z uczniami,    
                                            
B. w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej:
   1.zapewnianie pomocy i opieki uczniom pochodzącym z rodzin ubogich lub 
   patologicznych - będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej ,

  2.inspirowanie lub prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i
   zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w  
  szczególności narkomanii i alkoholizmu, osiąganie dobrych wyników w pracy
  resocjalizacyjnej z uczniami,

  3.organizację współpracy szkoły  z rodzicami, jednostkami wspomagającymi  
     działalność     statutową     szkoły     takich     jak      służba  zdrowia, Policja,
     stowarzyszenia itp...,
  4.współpracę     ze     środowiskiem     szkoły     celem    ujednolicenia procesu
   wychowawczego.

C. w zakresie inicjatywy własnej nauczyciela i dyrektora oraz innych zadań statutowych szkoły, polegających na:
1.udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, inspirowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli, podejmowanie działań na rzecz urządzenia i wyposażenia własnego warsztatu pracy, inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,

2..zaangażowaniu w prace na rzecz szkoły, kierowanie zespołem samokształceniowym, problemowym, współpraca z DODN,


-  10  -
                                                                                                                                     
3.udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

4.diagnozowaniu pracy szkoły, prawidłowej realizacji planu wydatków budżetowych  i prawidłowym prowadzeniu dokumentacji związanej ze stanem inwentaryzacyjnym szkoły, pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na rzecz szkoły,

5.aktywności własnej przy rekrutacji i pozyskiwaniu uczniów i wychowanków do szkoły,

6. zaangażowaniu w poprawę stanu technicznego i doposażenia bazy szkolnej w tym prowadzenie remontów, inwestycji i prac wykonywanych we własnym zakresie,
7.inicjowanie i aktywne uczestnictwo w działaniach oświatowych na terenie gminy Janowice Wielkie,

§ 12


1. Wójt  Gminy może przyznać nagrodę Wójta  z własnej inicjatywy.
2.Wniosek o nagrodę  Wójta Gminy mogą zgłaszać:
- w stosunku do dyrektora:
a) radni Rady Gminy Janowice Wielkie
b) pracownicy nadzoru pedagogicznego
c) organizacje związków zawodowych
- w stosunku do nauczyciela:
a) dyrektor szkoły
b) zakładowe organizacje związkowe,
                                
3.Wniosek o którym mowa w ust. 2  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4.W przypadku podjęcia inicjatywy wystąpienia ze stosownym wnioskiem  przez inne podmioty niż dyrektor szkoły, wniosek każdorazowo wypełnia dyrektor szkoły uwzględniając sugestie występującego podmiotu.

5.Fakt zgłoszenia powyższej inicjatywy powinien nastąpić nie później niż do 10 września danego roku.


-   11 -

6.Wnioski o nagrodę Wójta Gminy winny być zaopiniowane przez radę pedagogiczną danej szkoły .

7. Wnioski o nagrody Wójta Gminy należy składać do 30 września  danego roku.

§ 13


Wnioskowanie o przyznanie nagrody Wójta Gminy nie wyłącza możliwości wnioskowania  o inny rodzaj nagrody specjalnej dla nauczyciela,

§ 14
Za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych szkół w ramach „zielonych szkół” przysługuje dodatkowo wynagrodzenie jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

                                                                                                                                     

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                                                                   
§ 15

 
1.Wynagrodzenie osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wylicza się wg ich zaszeregowania płacowego proporcjonalnie do liczby godzin ich pracy.

2.. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyjmuje się w oparciu o  aktualnie obowiązujące  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie wynagradzania nauczycieli.

3. Jeżeli średnie wynagrodzenie nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danym roku  nie osiąga poziomu określonego w art. 30. ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela – należy zwiększyć wynagrodzenie o taki procent by uzyskać ustawowy poziom.

4. Regulamin został uzgodniony z :
     a) Forum  Związków Zawodowych – Oddział Dolnośląski we   Wrocławiu
     b)Zarządem Oddziału ZNP w Janowicach Wielkich
                                                                                                         
- 12  -

c) Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i    Wychowania w Jeleniej Górze.
                             
5. Zmian w regulaminie dokonuje Rada Gminy Janowice Wielkie po uzgodnieniu treści z właściwymi strukturami związków zawodowych działających w oświacie.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 17

Traci moc uchwała Nr VII/19/2007 z dnia 13 lutego 2007 r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie w 2007 roku.

§ 18
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń  Gminy  Janowice Wielkie.


                                                                 PRZEWODNICZĄCY
                                                                 RADY  GMINY


                                                                  JACEK  GOŁĘBSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nazwa dokumentu: w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-05-14 09:18:23
Data udostępnienia informacji: 2008-05-14 09:18:23
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-14 09:26:21

Wersja do wydruku...

corner   corner