logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


PROTOKÓŁ  NR XVIII/2008

 

z  I posiedzenia   XVIII  sesji Rady  Gminy  w Janowicach Wielkich

 

z dnia 28 kwietnia    2008 roku

 

godz. 10-ta

 

W  I posiedzeniu XVIII  sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 16 radnych na ogólną liczbę 17.

 

Radny niobecny usprawiedliwiony:

 

1. Wojtas Maciej          2. Kamil Kowalski spóźnienie.

 

Miejsce I posiedzenia XVIII    sesji Rady Gminy – sala konferencyjna  świetlicy OSP  w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa  2.

 

 

Rozpoczęcie I posiedzenia XVIII   sesji Rady Gminy –  godz. 10-ta

 

Zakończenie I posiedzenia XVIII   sesji Rady Gminy  -  godz. 17-ta

 

Ponadto  w   I posiedzeniu XVIII  sesji Rady Gminy uczestniczyli:

 

 

Pan Jerzy Grygorcewicz – Wójt Gminy Janowice Wielkie, Sekretarz Gminy Janowice Wielkie Pani Krystyna Wożakowska, Radca Prawny Urzędu Gminy Pan Roman Słomski ,  Sołtysi Wsi Gminy Janowice Wielkie oraz mieszkańcy gminy.

 

 

Porządek obrad  I posiedzenia  XVIII sesji Rady Gminy :

 

1.Otwarcie  XVIII  sesji Rady Gminy.

 

2..Stwierdzenie quorum.

 

3.Przedstawienie porządku obrad  XVIII sesji Rady Gminy.

 

4.Przyjęcie  protokołów  z     XV , XVI i XVII sesji Rady Gminy

 

5. Informacja o podjętych uchwałach na  XV  sesji Rady Gminy

 

6.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

 

7.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na  XV  sesji Rady Gminy.

 

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

 

1.     Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o przedłożonym przez  Wójta Gminy Janowice Wielkie  sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Janowice Wielkie za rok 2007.

 

2.     Wystąpienie Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich  w sprawie zaprezentowanego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

 

3.      Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie za rok 2007.

 

4.      Przedstawienie opinii  Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich  w sprawie  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie.

 

5.      D y s k u s j a .

 

6.      Podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie.

 

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

              1.planu pracy Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2008,

 

              2.ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki

 

                 przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania zatrudnionym w

 

                 szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie w roku 2008,

 

             3.wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Janowice Wielkie,

 

             4..Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

             5.przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami 

 

                pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  

 

               publicznego.

 

           

 

-  2  -

 

10. Rozpatrzenie skargi Pani Barbary Kusz.

 

11. Rozpatrzenie skargi Pani Barbary Kusz.

 

12.Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  różne .

 

13. Zamknięcie obrad  XVIII sesji Rady Gminy.

 

Ad. 1

 

Otwarcie XVIII  sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia XVIII sesji Rady Gminy  , oraz powitał przybyłych na sesję Rady .

 

 

Ad. 2

 

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności XVIII  sesji Rady Gminy  stwierdził , że w  XVIII sesji Rady Gminy uczestniczy 16 radnych jeden radny jest usprawiedliwiony ,  co stanowi quorum  przy którym Rada może podejmować uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że wg ustaleń XVII sesji Rady Gminy   upoważniony zespół radnych  wystąpił do MSWiA i Kancelarii Prawnej Sejmu RP z zapytaniem  „czy  w zgodzie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawa Ordynacja wyborcza przewodniczący  może zwołać sesję w siedemnastoosobowym  składzie” ?

 

Radni otrzymali w materiałach na sesje  odpowiedzi z Kancelarii Sejmu RP , Departamentu Administracji Publicznej MSWiA , oraz Wojewody Dolnośląskiego  i zapoznali się z opinią instancji wyższych. Ponadto Przewodniczący Rady Gminy w okresie międzysesyjnym otrzymał  pisemne uzasadnienie wyroku NSA w  przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Janowicach Wielkich  oddalającego skargę kasacyjną Gminy.  W związku z tym  Rada Gminy liczy 17 radnych  a połowa ustawowego składu Rady  to 9. Dla jasności swojej wypowiedzi  Przewodniczący zacytował akapit z uzasadnienia Wyroku NSA „Okoliczność, iż w wyniku przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janowice Wielkie zostali wybrani nowi radni i w rezultacie naruszony zostanie ustawowy skład radnych , który dla Rady Gminy w Janowicach Wielkich wynosi 15 radnych nie może mieć w sprawie istotnego znaczenia. Pojecie ustawowego składu rady w zaistniałej sytuacji będzie trzeba rozumieć jako aktualny składu  rady – uwzględniający zarówno radnych wybranych w wyborach uzupełniających jak i radnych , co do których stwierdzono wyrokami sądów administracyjnych , nieważność uchwał dotyczących wygaśnięcia ich mandatu”.

 

 

Ad.3

 

Przedstawienie porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy , oraz zwrócił się z zapytaniem czy radni wnoszą uwagi do przedstawionego porządku obrad.

 

 

Radny Sławomir Orłowski – stwierdził , że jeżeli Przewodniczący uważa , że  połowa ustawowego składu rady to 9 osób , dlatego  Rada powinna  podjęła uchwałę o w tej sprawie. Ponadto radny zgłosił wniosek  aby dla  pięciu  radnym  liczyć głosy podwójnie , ponieważ  trzech radnych w Radzie jest z podwójnego nadania mandatu i dwóm radnym Sąd przywrócił mandaty .

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  zwrócił się do Radcy Prawnego  Pana Romana Słomskiego o wyjaśnienie jak w nowej sytuacji  liczebne rady  będzie liczona ustawowa   większość do ustawy samorządowej.

 

-   3  -

 

Radny Sławomir Orłowski -  stwierdził , że rozumowanie w tej sprawie jest prawie takie samo , ale chodzi o to aby Przewodniczący  sam decyzji w tej sprawie nie podejmował tylko Rada  a w pierwszej kolejności należy uporządkować sprawę ustawowego składu Rady.

 

 

Radca Prawny – sprawa została  wyjaśniona przez NSA , Sad wypowiedział się jednoznacznie i wyraźnie – Rada liczy 17 radnych  i połowa ustawowego  składu  Rady liczony ma być od 17 radnych. Nie ma żadnych podstaw aby coś zmieniać ponieważ  sąd już wyinterpretował stanowisko  i Rada nie może tej kwestii nic zmieniać podejmując  uchwałę. W przypadku gdyby Wojewoda z racji nadzoru prawnego uchylił uchwałę  to byłoby rozstrzygnięcie nieważne ponieważ Sąd wydał wyrok z datą późniejszą  niż Wojewoda pismo.

 

 

Radny Jan Osękowski – zapytanie – na czym Przewodniczący Rady Gminy  opiera swoje ustalenie , oraz jaki jest status tych  osób , jaki głos im przysługuje czy ten z wyborów listopadowych czy też majowych i czy głosy będą liczone podwójnie.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy – ja swoje stanowisko opieram na wyroku NSA dlatego też odczytałem akapit z uzasadnienia wyroku. NSA wydał wyrok ostateczny Jeżeli chodzi o podwójne głosy , sąd unieważnił uchwały jednoznacznie , trzech radnych zweryfikowano w wyborach uzupełniających w dniu 13 maja 2007 roku i nie ma podwójnych głosów. Ponadto dla jasności Rada nie pozbawiła radnych mandatów – Rada stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego.

 

 

Radny Sławomir Orłowski -   do takiej sytuacji w Radzie doszło   przez  postępowanie  Przewodniczącego Rady  , a teraz Przewodniczący mówi  że nasze glosy są po   weryfikacji. Macie dwa głosy opozycyjne i już nie trzeba będzie szukać pana Ciastki do głosowania, aby uchwały przechodziły.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy – dla wyjaśnienia  uchwały podjęte przez  Radę nie były zakwestionowane przez Wojewodę Dolnośląskiego.

 

 

Wójt Gminy zwrócił się do  radnych  o podjęcie obrad , ponieważ nie ma powodów aby wzajemnie się obwiniać , nasza Gmina nie jest odosobniona  w zaistniałej sytuacji związanej z obowiązującym wówczas  prawem tj. ordynacją wyborczą  a ponadto jest wyrok NSA i należy postępować zgodnie z jego zapisem.

 

 

Radny Szymon Młodzinski – wnioskuje o  podjęcie uchwały o poszerzenie  porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej .Usytuowanie  w porządku w pkt 9 ppkt 6

 

 

Radny Jan Osękowski zaapelował aby Wójt Gminy nie powoływał się na ordynacje wyborczą

 

gdyż to było naruszenie statutu gminy. Ponadto poinformował , że jeżeli sprawa podwójnych głosów nie zostanie radnym przyznana to będzie składał sprawę do sądu.

 

 

Radna Anna Liebersbach – czy nie warto zastanowić się nad powołaniem trzeciej komisji stałej np. ds. sportu gdyż te sprawy są również ważne.

 

 

Wójt Gminy – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o  podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

 

 

-         4  -

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem  o rozszerzenie

składu Komisji Budżetu.

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” przyjęciem wniosku o rozszerzenie składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy było  14 głosów, 1 „wstrzymujący się”.

 

Wniosek został przyjęty otrzymał nr 9 ppkt 6.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem  o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 .

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” przyjęciem wniosku o rozszerzenie składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy było  14 głosów, 1 „przeciwny”.

 

Wniosek został przyjęty otrzymał nr 9 ppkt 7.

 

 

Ad. 4

 

Przyjęcie  protokołów  z     XV  , XVI i XVII sesji Rady Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem  do radnych czy wnoszą uwagi do protokołów  z  XV , XVI i XVII sesji Rady Gminy.

 

 

Radna Bożena Dyduch – zgłosiła  uwagę  do protokołu z  XVII sesji  str. 4 , że Jej wypowiedź nie została zapisana  w całości ,  „ponieważ  radna zgłosiła zapytanie , gdzie był radca prawny  i dlaczego nie zajął stanowiska prawnego na sesji na której postanowiono , że radnych odwołano mimo , że radni Pan Zbigniew Chrobak i Radny Kamil Kowalski stawiali zapytanie dlaczego radni nie zostali zaproszeni na sesje”.

 

 

Radny Jan Osękowski -  zgłosił uwagę do protokołu z XVII sesji Rady Gminy na str. 3  - „radny nie miał uwag do Wójta Gminy tylko stwierdził , że Rada Gminy nie ma swojego radcy”.

 

 

Radni więcej  uwag do  protokołów z XV , XVI i XVII sesji nie wnieśli.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad  przyjęciem protokołów z sesji Rady Gminy nr XV, XVI i XVII.

 

W wyniku głosowania „za” przyjęciem protokołów było 9 radnych , „przeciwnych” – 1 radny „wstrzymujących się” 5 radnych.

 

W czasie głosowania na sali obrad było 15 radnych.

 

 

Ad. 5

 

Informacja o podjętych uchwałach na  XV  sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił informację o uchwałach podjętych na   XV sesji Rady Gminy.

 

Ad. 6

 

Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

 

 

Wójt Gminy złożył informacje o pracy w okresie  międzysesjnym.

 

 

 

-         5  -

 

-         zorganizowano nowa salę konferencyjną  - sala jest nowa będzie wdzięczny  za zgłaszane uwagi  oraz zaprosił radnych do zwiedzania   centrum informatycznego,

 

-         (od godziny 10,56 radny Kamil Kowalski uczestniczy w obradach sesji),

 

-         bardzo dobrze sprzedają się nieruchomości  gminne na rzecz najemców,

 

-         właściciele nieruchomości  mają już pozakładane konta bankowe i w najbliższym czasie będziemy się przymierzać do oddania zarządu firmie ,

 

-         omówił sprawę inwestycji pn. wodociąg  dla Komarna - czy po zrealizowaniu inwestycji  Gmina będzie miała udziały w Spółce Wodnik, dlatego też wystąpił do Prezydenta Miasta i wyjaśnienie tej sprawy ,

 

-         Ekoprojekt projektuje wodociąg tam gdzie jest kanalizacja tzn. wodociąg i kanalizacja w jednym wykopie innej wersji  nie ma,

 

-         wpływają  monity na temat utrzymania  dróg powiatowych , stan tych dróg jest bardzo zły,

 

-         pilnie trzeba  remontować ulice  Pionierską i Demokratów ,

 

-         zatrudniliśmy dwie kobiety na prace interwencyjne  , jest jeszcze zapotrzebowanie na 8 pracowników interwencyjnych

 

-         firma TOM (na terenie strefy ekonomicznej) podejmuje w tym roku budowę – docelowo ma zatrudnić 150 pracowników.

 

-         Firma Dr. Schnaider  - z uwagi na nowe kontrakty stoi przed koniecznością rozbudowy zakładu,

 

-         na najbliższej sesji wójt będzie przedstawiał projekt  uchwały w sprawie zwolnień od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,

 

-         Gmine Janowice Wielkie zakwalifikowano do budowy boiska w ramach programu ORLIK 2012 , lokalizacja ul. Sportowa  w Janowicach Wielkich, udział w kosztach budowy po 1/3 Urząd Marszałkowski , Ministerstwo Sportu i Gmina – termin realizacji projektu budowlanego do końca roku 2008,

 

-         otrzymaliśmy promese na usuwanie skutków najpierw na 90.000 , po interwencji kwotę zwiększono do 280.000 zł,

 

 

Ad. 7

 

Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na  XV  sesji Rady Gminy.

 

Wójt Gminy złożył informacje o realizacji wniosków zgłoszonych na XV sesji Rady Gminy.

 

-         po raz kolejny pracownicy Urzędu Gminy dokonali kontroli w zakresie pobudowanych komórek i garaży przez lokatorów budynków nr 6, 20 i 21 przy ulicy 1 Maja w Janowicach Wielkich -  te budowle nie podlegają opodatkowaniu,

 

 

-         uporządkowano ulicę Świerczewskiego z zalegających  śmieci , ponadto wykonawca  świadczący usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg wykonał uprzątnięcie  poboczy  z materiału pozostałego po posypywaniu dróg,

 

 

-         w styczniu  br w Komarnie usunięto z drogi powiatowej  nabój lodowy.

 

 

Radny Orłowski Sławomir zgłosił  uwagę , że  wniosek  częściowo zrealizowani , radnemu chodziło o  sprawdzenie czy właściciele tych garaży i komórek  mieli  ze Starostwa Powiatowego pozwolenie na  budowę tych obiektów  na terenie parku i leśnym.

 

 

W dyskusji nad informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym  głos zabrali :

 

 

 

-   6   -

 

 

Radny Szymon Młodziński  -  odbudowywana będzie ulica  Partyzantów  , co będzie wcześniej wykonywane kanalizacja czy budowa drogi.

 

 

Radny Jan Osękowski – radny uważa , że  łączenie inwestycji pn, kanalizacja i wodociąg dla Komarna i Radomierza z Jelenią Górą jest niekorzystne dla Gminy  i  nie należy wchodzić w udziały .Należy powrócić do  pierwotnego pomysłu i zbudować własną oczyszczalnię .

 

Wójt Gminy -  projekt na ukończenie  kanalizacji dla Janowic Wielkich -  nie przewiduje aby  na ulicy Partyzantów przebiegała ona w drodze.

 

 

Radny Sławomit Orłowski – pierwotny projekt nie obejmował ulicy Partyzantów , jest to inwestycja do dwóch budynków.

 

 

Wójt Gminy – tam są cztery domy a ponadto jest to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkalne.

 

Ponadto Wójt wyjaśnił , że   te dwie miejscowości Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego zostały przyłączone do aglomeracje jeleniogórskiej.

 

 

Radna Bożena Dyduch -  pracownik zbierał podpisy czy mieszkańcy zgadzają się na wodę z Jeleniej Góry – zwróciła się do Wójta o wyjaśnienie tej sprawy.

 

 

Wójt Gminy nikt z urzędu nie zbierał podpisów , prawdopodobnie był to projektant z zapytaniem czy dana osoba wyraża zgodę na przyłącze.

 

 

 

Radna Bożena Dyduch – uważa , że  nie wszyscy mieszkańcy Komarna podłączą się a to z tego względu , że pobudowali sobie studnie głębinowe i z tego tytułu ponieśli koszty.

 

 

Radny Szymon Młodziński – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minutową przerwę.

 

Przewodniczący Rady gminy po przerwie wznowił obrady Rady Gminy – godz. 11,45

 

 

Ad. 8

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

 

Ad. 8 pkt 1.

 

Wiceprzewodniczący  Rady Gminy Piotr Jońca przedstawił opinię Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o przedłożonym przez  Wójta Gminy Janowice Wielkie  sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Janowice Wielkie za rok 2007.

 

Opinia Składu Orzekającego RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 8 pkt 2

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Romuald Łaski przedstawił opinie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

 

 

                                                                      

 

 

-  7  -

 

  Komisja po szczegółowym omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy Janowice Wielkie i Skarbnika Gminy Janowice Wielkie dotyczących sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2007 rok , stwierdza ,że przedstawione sprawozdanie pozwala na dokonanie analizy i oceny realizacji zadań będących we właściwości gminy .

 

    Komisja Rewizyjna  Rady Gminy w Janowicach Wielkich wnioskuje o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie za realizowaną gospodarkę budżetową gminy w 2007 roku.

 

Głosowanie jawne odbyło się w obecności 3 członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

 

 W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego „za” przyjęciem sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2007 rok  i udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie były   2  głosy i 1 głos „wstrzymujący się” .

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich o udzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy Janowice Wielkie  został przyjęty .

 

 

Ad. 8 pkt 3

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie   udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie za rok 2007.

 

Po analizie przedłożonego  Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich stwierdza , że dokument został opracowany zgodnie z zasadami określonymi ustawa o finansach publicznych i ustawą o samorządzie gminnym.

 

W sprawozdaniu wyodrębniono wykonanie dochodów od osób prawnych i dotacje celowe , jakie wpłynęły do budżetu gminy. Określone zostały kierunki wydatkowania środków według działów obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Sprawozdanie objęło wszystkie środki finansowe , którymi dysponowała Rady Gminy w roku 2007.

 

Komisja Rewizyjna stwierdza , że sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2007 umożliwia pełną i szczegółową analizę zadań należących do zakresu działania Rady Gminy.

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Janowicach Wielkich wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2007 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie za prowadzenie gospodarki budżetowej w roku 2007.

 

 

Ad. 8 pkt 4

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Jońca  przedstawił opinię Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu  o wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie za rok 2007.

 

Opinia Składu Orzekającego RIO  o wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 8 pkt 5

 

Dyskusja.

 

W dyskusji nad przedstawionym tematem głos zabrali :

 

 

Radny Szymon Młodziński po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy ma kilka pytań do sprawozdania. Chciałby zapytać co znaczy słowo pozytywnie , słowo to występuje w sprawozdaniu Komisji jak i w RIO. Radny stwierdza , że z 10 zadań w budżecie  niewykonanych jest 10.

 

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska Szajwaj
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czaplińska Szajwaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-05-26 08:53:05
Data udostępnienia informacji: 2008-05-26 08:53:05
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-26 09:00:00

Wersja do wydruku...

corner   corner