logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


PROTOKÓŁ  NR XIX/2008
 z  XIX  sesji Rady  Gminy  w Janowicach Wielkich
z dnia 27  maja     2008 roku

W   XIX  sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 17.
Radny nieobecny usprawiedliwiony:
1. Jońca Piotr
1. Wojtas Maciej         
Radny nieobecny nieusprawiedliwiony:
1. Kamil Kowalski
Miejsce  XIX    sesji Rady Gminy – sala konferencyjna  świetlicy OSP  w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa  2.
Rozpoczęcie  XIX   sesji  Rady Gminy –  godz.  10-ta
Zakończenie XIX    sesji  Rady Gminy  -  godz.  15,50
Ponadto  w    XIX   sesji  Rady Gminy uczestniczyli:

Pan Jerzy Grygorcewicz – Wójt Gminy Janowice Wielkie, Sekretarz Gminy Janowice Wielkie Pani Krystyna Wożakowska, Radca Prawny Urzędu Gminy Pan Roman Słomski ,  Sołtysi Wsi Gminy Janowice Wielkie oraz mieszkańcy gminy.

Porządek obrad  XIX sesji Rady Gminy :
1.Otwarcie  XIX  sesji Rady Gminy.
2..Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad  XIX sesji Rady Gminy.
4.Przyjęcie  protokołów  z   XVIII sesji Rady Gminy.
5. Informacja o podjętych uchwałach na  XVIII  sesji Rady Gminy
6.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
7.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na  XVIII  sesji Rady Gminy.
8.Podjecie uchwały w sprawach:
1. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego 
   gminy Janowice Wielkie,
2.zmian w uchwale budżetowej na rok 2008,
3.zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
  tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Janowice Wielkie,
4.ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla
  poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Gminnego Zespołu Szkół oraz
  Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich,
5.likwidacji drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych,
9.Rozpatrzenie wniosku o samorozwiązaniu  się Komisji Rewizyjnej.
10.Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  różne .
11. Zamknięcie obrad  XIX sesji Rady Gminy.                                                          
Ad. 1
Otwarcie XIX  sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia XIX sesji Rady Gminy  , oraz powitał przybyłych na sesję Rady .

 

 

-  2  -
Ad. 2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności XIX  sesji Rady Gminy  stwierdził , że w  XIX sesji Rady Gminy uczestniczy 14 radnych (jeden  radny jest usprawiedliwiony , jeden radny nieobecny nieusprawiedliwiony, jeden radny zgłosił spóźnienie)  ,  co stanowi quorum  przy którym Rada może podejmować uchwały.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad XIX sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad XIX sesji Rady Gminy , oraz zwrócił się z zapytaniem czy radni wnoszą uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Radny Sławomir Orłowski – zgłosił zapytanie dlaczego  Przewodniczący zwołuje sesję na godzinę 10 – tą jak kiedyś   został zobligowany do zwoływania sesji na godzinę 13 – tą .

Przewodniczący Rady Gminy – nie mówi , że  jest to godzina ostateczna , ale z uwagi na obszerny porządek obrad sesje zwołuje na godzinę 10 – tą.

Ad. 4
Przyjęcie  protokołów  z    XVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem  do radnych czy wnoszą uwagi do protokołów  z  XVIII sesji Rady Gminy.

Radny Sławomir Orłowski  zgłosił wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad ponieważ
nie ogłoszono w BIP  protokołu z II części XVIII sesji Rady Gminy i radni nie zapoznali się z jego treścią.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad  wnioskiem radnego Sławomira Orłowskiego 

W wyniku głosowania „za” zdjęciem punktu z porządku obrad było 11 radnych i „wstrzymujących się” – 3  radnych.
W czasie głosowania na sali obrad było 14 radnych.
Z porządku obrad został zdjęty pkt  Przyjęcie   protokołów  z    XVIII sesji Rady Gminy.

Ad. 5
Informacja o podjętych uchwałach na  XVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił informację o uchwałach podjętych na   XVIII sesji Rady Gminy.
Informacja o podjętych uchwałach na XVIII sesji rady Gminy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy złożył informacje o pracy w okresie  międzysesjnym.


- 3  -
- oddano do użytku most drewniany na rzece Bóbr ulica Partyzantów w Janowicach Wielkich,
- zbyto nieruchomość  komunalną ul. 1 Maja 24,
- udział w spotkaniu z Ministrem Grzegorzem Schetyną , które zostało zorganizowane
      w Zamku Książ pt. Decentralizacja zadań publicznych szansą dla rozwoju lokalnego i
      regionalnego.


Ad. 7
Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na  XVIII  sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy złożył informacje o realizacji wniosków zgłoszonych na XVIII sesji Rady Gminy.
- przekazano wszystkie wnioski  do realizacji , radni otrzymali odpowiedzi na piśmie. Wystąpiliśmy do  TUR PKS w Jeleniej Górze o ustawienie  na terenie Komarna  dodatkowych pojemników na plastik , do Zakładów Energetycznych  w Jeleniej Górze  o obniżenie linii niskiego napięcia (ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich) aby ściąć drzewa .
- wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych o przeprowadzenie łatania dziur w nawierzchniach  , wykaszania poboczy oraz usuwania z poboczy dróg  materiału uszorstniającego   użytego do zimowego utrzymania dróg .
Ponadto Wójt poinformował  , że w połowie czerwca odbędzie się przetarg na wykonanie  zadanie inwestycyjne „Orlik 2012”.
Z Urzędem Pracy podpisano umowę na zatrudnienie 8 pracowników interwencyjnych.

W dyskusji nad przedstawionym tematem głos zabrali:
Radny Szymon Młodziński – stwierdził , że nie podnosiłby tematu  terminowości udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych ale Statut Gminy wyraźnie określa , że w terminie 14 dni adresat  interpelacji zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Radna Bożena Dyduch -  poinformowała , że pracownik urzędu sprawdzał  zabezpieczenie szamba przy budynku nr 100 w Komarnie , stwierdził , że szambo jest  przykryte i zabezpieczone , ale  wg radnej szambo jest niezabezpieczone. Zadała pytanie czy tak trudno jest zabezpieczyć szambo i czy musi się coś stać żeby zadanie wykonać. Pojemniki na śmieci pełne ,   pojemniki na tworzywa sztuczne zapełnione  - stwierdziła , że jeżeli nie ma na to  pieniędzy  to radni nie będą żadnych inwestorów zwalniać z podatków .Dlatego też składa wnioski :
o wycięcie konarów drzew z parkanu przy budynku byłej szkoły w Komarnie ,
o zabezpieczenie studni przy budynku nr 92 w Komarnie,
o podjęcie działań w zakresie remontu drogi gminnej w Komarnie.

Ad. 8
Podjęcie uchwal  w sprawach
Ad. 8 pkt 1.
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego Gminy Janowice Wielkie  , ponadto poinformował , że przystępujemy do zatwierdzenia studium jest to bardzo ważny

-   4   -

dokument wprawdzie nie ma on umocowania prawnego ale jest wiążący dla planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektant Jarosław Róg poinformował , że  zmiana Studium została wykonana przez Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania . Zmiana  sporządzona jest po uzyskaniu stosownych opinii i wyłożeniu do publicznego wglądu oraz wprowadzeniu  uwag. Zmiana Studium dotyczy całej Gminy Kierunki rozwoju przestrzennego terenów wiejskich gminy są kontynuacją dotychczas przyjmowanych ustaleń i obejmują rozwój zabudowy mieszkaniowej, wyposażenie zespołów zabudowy w infrastrukturę techniczną , modernizacje i rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego.  Studium ustala nowe tereny pod zabudowę o  funkcjach w miejscowościach Gminy  - Komarno, Radomierz, Janowice Wielkie mieszkaniowo - usługowe, mieszkaniowe  ,   Mniszków i Komarno o charakterze letniskowym i rekreacyjnym oraz dla Trzcińska  rekreacyjną usług turystyki. W zmianach pojawił się obszar Naturra 2000 – obszar ten leży na pograniczu Rudaw Janowickiech i Kotliny Kamiennogórskiej i  obejmuje wschodnią część Rudawskiego  Parku Krajobrazowego.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Rady Gminy Anna Liebersbach – po przeanalizowaniu  wniosków zgłoszonych na podstawie art. 11 ustawy  o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego  projektu zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowice Wielkie – Komisja zaopiniowała jednogłośnie z wyjątkiem uwagi zgłoszonej a zarejestrowanej pod nr 19 przez  Pana Jacka Woźniaka o przeznaczenie  działki nr 42/2 położonej w Mniszkowie pod zabudowę mieszkaniową

Projektant Jarosław Róg wyjaśnił , że uwaga Pana Jacka Woźniaka o zwiększeniu terenu pod zabudowę  - tereny rolne (w części tereny zabudowy letniskowej)  - z uwagi na rozpoczętą budowę  - można ten teren w części powiększyć .

Radny Sławomir Orłowski tereny w górnej części Komarna   komisja nie wyrażała zgody na zabudowę górnej  części terenu .
Projektant – w górnej części Komarna  wyrażono zgodę na jedną małą działkę
Radny Romuald Łaski – zaproponował aby zagospodarować park w części środkowej Janowic Wielkich i zapytuje czy gmina będzie miała środki na zagospodarowanie tego terenu. Ponadto stwierdził , że dobrze byłoby na tym terenie wyznaczyć działki budowlane.

Radny Sławomir Orłowski – poinformował , że  4 lata temu zgłosił wniosek o zagospodarowanie tego terenu.
Projektant – park na dzień dzisiejszy jest zaniedbany może z czasem uda się zdobyć jakieś środki na zagospodarowanie parku. W studium jest to teren leśno- parkowy. Ponadto uważa , że teren ten powinien  mieć funkcję zieleni parkowej.

Wójt Gminy – mamy możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej , możemy podjąć uchwałę o utworzeniu parku. Ponadto  Wójt poinformował , że zniesiono rygory zabudowy siedliskowej.

Projektant  - w studium wykazane są tereny z zakazem zabudowy  a dotyczy to gruntów najwyższych klas bonitacyjnych 
- 5 -
Przewodnicząca Komisji Anna Liebersbach – zapytanie czy w studium wykazano tereny pod zalesienie.

Projektant – w tym projekcie odstąpiono od takiego zaplanowania, ogólny zapis jest ale nie określono terenów.

Radny Jan Osękowski – zgłosił zapytanie odnośnie uwag nieuwzględnionych tj. Nr 2 pkt 7 o wydzielenie pasma wzdłuż drogi głównej w Miedziance pod zabudowę.

Projektant -  jest to teren szkód górniczych , szkody  są  nie zlokalizowane  nie  zbadane .

Radny Jan Osękowski zgłasza wniosek  o ustalenie tego terenu pod zabudowę aby zapobiec dalszej degradacji terenu.

Wójt Gminy zwrócił się  o pozostawienie tego terenu bez zmian , ponieważ  w pewnym czasie z uwagi na szkody górnicze wysiedlono wieś Miedziankę.

Radny Jan Osękowski – zapytanie co zrobiono w zakresie terenu w środku Janowic Wielkich i czy może być tam centrum administracyjne.

Projektant – funkcja zamienna może być zabudowa mieszkaniowa lub usługowa , może być centrum administracyjne  , ale to już rola planu zagospodarowania.

Radny Jan Osękowski  wnioskuje o dokonanie  jakiegoś zapisu  aby zabezpieczyć  ten  teren przed zabudową  jednorodzinną z garażem.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że Wójt przedstawia Radzie  projekt studium wraz z  uwagami  zgłoszonymi   do wyłożonego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Natomiast decyzja i sposobie rozstrzygnięcia  uwag nieuwzględnionych  i uwzględnionych w części  należy do Rady Gminy.

Przewodniczący  Rady Gminy przedstawił  Radzie  listę uwag nieuwzględnionych , wniesionych na podstawie art.11 ustawy o planowaniu przestrzennym  do wyłożonego projektu zmian uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowice  Wielkie.

1.Przeznaczenie działek na cele budowlane działki nr nr 202/2, 203,3, 204,3, 193/1, 198/2
    Trzcińsko   tereny rolne .
2  Przeznaczenie działek pod zabudowę  - wydzielenie pasma wzdłuż drogi głównej w
    Miedziance pod zabudowę .
3.Przeznaczenie działki na cele budowlane 147/8 Janowice Wielkie tereny rolne brak dojazdu,
4.rozszerzenie funkcji działki o funkcję parkingu

5.Przeznaczenie całej działki na cele budowlane dz. Nr 401/1 – Radomierz  tereny zabudowy 
    mieszkaniowej.

 

-  6  -
2. Przeznaczenie działek na budownictwo mieszkaniowe dz. Nr 297/13, 380/6, 380/14 Komarno 
2. Przeznaczenie działki pod zabudowę przemysłową – dz. nr 51/3.
2. Przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową działka nr 380/4.

Radny Jan Osekowski zgłosił uwagi do zapisu Studium – str.38 pkt 18.6 należy nanieść poprawkę – jest   „wywozem odpadów komunalnych w Gminie zajmuje się ZGKiM”.
Ponadto brak jest zapisu o aktualnej sieci wodociągowej, Wniósł również zapytanie jaką odpowiedzialność ponosi Gmina za wyznaczenie działek na szkodach górniczych , ponieważ władze gminy posługują się hasłem, które nic nie znaczy.

Rada Gminy przystąpiła do  głosowania nad uwagami nieuwzględnionymi zgłoszonymi   do wyłożonego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Projektanta o wskazanie na mapie działek których głosowanie w poszczególnych punktach będzie dotyczyło.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad uwagami nieuwzględnionymi :
0. Przeznaczenie działek na cele budowlane działki nr nr 202/2, 203,3, 204,3, 193/1, 198/2
      Trzcińsko   tereny rolne -    brak dojazdu do nieruchomości.
W wyniku głosowania „za” 13 głosów , „wstrzymujących się” 1 głos.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uwaga nieuwzględniona  została podtrzymana

2 pkt 7 Przeznaczenie działek pod zabudowę  - wydzielenie pasma wzdłuż drogi głównej w
            Miedziance pod zabudowę – szkody górnicze
W wyniku głosowania „za” 10 głosów , „przeciw” 1 głos „wstrzymujących się” 3 głosy.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uwaga nieuwzględniona  została podtrzymana

2 Przeznaczenie działki na cele budowlane 147/8 Janowice Wielkie tereny rolne - brak dojazdu,
W wyniku głosowania „za” 12 głosów , „przeciw” 1 głos „wstrzymujących się” 1 głos.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uwaga  nieuwzględniona została podtrzymana

2 rozszerzenie funkcji działki nr 515/35 o funkcję parkingu  Janowice Wielkie
W wyniku głosowania „za” 14 głosów .
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uwaga  nieuwzględniona została podtrzymana

2 Przeznaczenie całej działki na cele budowlane dz. Nr 401/1 – Radomierz  tereny zabudowy mieszkaniowej, teren rolny – teren rolny , (naturalny korytarz migracyjny dla zwierzyny),
W wyniku głosowania „za” 12 głosów , „przeciw” 1 głos „wstrzymujących się” 1 głos.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych


- 7  -
2 Przeznaczenie działek na budownictwo mieszkaniowe dz. Nr 297/13, 380/6, 380/14 Komarno  - tereny rolne – gleby klasy  III,
W wyniku głosowania „za” 10 głosów , „przeciw” 1 głos „wstrzymujących się” 3 głosy.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uwaga nieuwzględniona  została podtrzymana

2 Przeznaczenie działki pod zabudowę przemysłową – dz. nr 51/3 – droga krajowa
W wyniku głosowania „za” 13 głosów , „przeciw” 1 głos.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uwaga nieuwzględniona  została podtrzymana

8. Przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową – dz. Nr 380/4 Komarno krajowa tereny rolne klasa III.
W wyniku głosowania „za” 10 głosów , „przeciw” 2 głosy „wstrzymujących się” 2 głosy.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uwaga  nieuwzględniona została podtrzymana.

Przewodniczący  Rady Gminy przedstawił  Radzie  listę uwag  w części uwzględnionych  wniesionych na podstawie art.11 ustawy o planowaniu przestrzennym  do wyłożonego projektu zmian uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowice  Wielkie.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad uwagami w części  uwzględnionymi

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Projektanta o wskazanie na mapie działek których głosowanie w poszczególnych punktach będzie dotyczyło.

Pkt 2 ppkt 2
Przeznaczenie działek pod zabudowę 35,1 , 35/5, 35/4, 35,6,28/1, 28/2 we wsi Mniszków – uwzględnione w części nie posiadającej planu zagospodarowania

W wyniku głosowania „za” 11 głosów ,„wstrzymujących się” 3 głosy.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uwaga  uwzględniona została podtrzymana

Pkt 2 ppkt 3

Przeznaczenie działek pod zabudowę siedliskową  we wsi Komarno274/1, 277/1 , 278, 386, 388/1/390/3 – uwzględniona w części  (fragmenty działek – nastąpiła zmiana terenów rolnych objętych zakazem zabudowy na terenach rolnych) pozostałe grunty to klasa III.
W wyniku głosowania „za” 11 głosów ,„wstrzymujących się” 3 głosy.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uwaga  uwzględniona została podtrzymana

Pkt 7Przeznaczenie działki lub jej części na cele budowlane we wsi Radomierz dz. nr 387/3  - uwzględniona – dotyczy  zachowania korytarza migracji zwierzyny leśnej .


-  8  -
W wyniku głosowania „za” 13 głosów ,  „wstrzymujących się” 1 głosy.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uwaga  uwzględniona  została podtrzymana .

Pkt 15
Przeznaczenie działek na usługi turystyczne z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej Radomierz dz. Nr 101/1, 101/2, 97/1, 92  uwaga uwzględniona po opinii GDDKIA.

W wyniku głosowania „za” 13 głosów ,  „wstrzymujących się” 1 głosy.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uwaga  uwzględniona  została podtrzymana .

Pkt 18
Przeznaczenie działek pod  zabudowę  we wsi Mniszków – uwzględniona w części dla działki 187/1
W wyniku głosowania „za” 11 głosów ,  „wstrzymujących się” 3 głosy.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uwaga  uwzględniona została podtrzymana.

Pkt 19
Przeznaczenie działek pod zabudowę mieszkaniową we wsi Radomierz – dz. Nr 311/14, 311/9, 310/2 -  uwzględniona w części tj. 1/3 pasa  od strony  drogi gminnej .
 
W wyniku głosowania „za” 11 głosów ,  „wstrzymujących się” 3 głosy.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uwaga  uwzględniona została podtrzymana.

Pkt  22
Przeznaczenie działek pod zabudowę siedliskową we wsi Komarno  - dz. Nr 274/1 , 277/1 , 278. 386 , 388/1, 390/3 – uwaga uwzględniona w części  (fragmenty działek)

W wyniku głosowania „za” 11 głosów ,  „wstrzymujących się” 3 głosy.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uwaga  uwzględniona została podtrzymana..

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  projekt uchwały  w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego Gminy Janowice Wielkie oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.

W wyniku głosowania „za” przyjęciem uchwały  było 11 głosów ,  „wstrzymujących się” 3 głosy.

W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uchwala została podjęta i otrzymała NR XIX/67/2008
O godz. 12,15 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie o godz.  13,30  Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady Gminy


-  9  -
Ad. 8 pkt 2
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.

Skarbnik  Gminy poinformowała , że w związku z nie uchwaleniem  budżetu gminy na rok 2008 przez Radę Gminy  budżet został  uchwalony przez RIO we Wrocławiu  Uchwałą Nr 40/2008 w dniu 9 kwietnia 2008 roku , która nie zawiera  niezbędnych  upoważnień dla Wójta Gminy wobec tego w niektórych przypadkach  zaistniałyby problemy z  bieżącym i prawidłowym wykonaniem zadań gminy.

Radny Jan Osękowski  zwrócił się do Skarbnika Gminy aby podała przykłady takiej gwałtownej sytuacji w której Wójt ma wydać natychmiast 500.000 złotych.

Skarbnik Gminy mowa jest w projekcie uchwały o upoważnieniu Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań nie znajdujących pokrycia w planie wydatków budżetowych  z tytułu umów przewidzianych do realizacji w latach następnych.

Radny Szymon Młodziński – z uwagi na fakt , że na posiedzeniu Komisji Budżetowej  nie miał przy sobie projektu budżetu gminy  w którym planowano  na omawiane  wydatki budżetowe kwotę 100.000 złotych, zapytuje  cóż takiego się zmieniło aby pięciokrotnie zwiększać upoważnienie. Radny  stwierdził , że wycofuje swoją pozytywną  opinię o projekcie omawianej uchwały  na posiedzeniu Komisji.

Przewodnicząca Komisji Anna Liebersbach poinformowała , że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji i był jednogłośnie przyjęty.

Skarbnik Gminy wyjaśniła , że  kwota jest wyższa z tego  względu , że może zdarzyć się taka sytuacja , że w październiku odbędzie się przetarg na  zimowe utrzymanie dróg czy też zakup oleju opałowego do szkoły , czy też budowa ulicy Robotniczej – to  jest zaciąganie zobowiązań nie znajdujących pokrycia w planie wydatków budżetowych z tytułu umów.  Nie korzystamy z kredytu obrotowego , Wójt nigdy nie zaciąga kredytów  samowolnie.

Radny Szymon Młodziński – w projekcie budżetu na rok 2008 zaplanowano  na wydatki z tytułu umów 1000.000 złotych , zapytuje  czy  Skarbnik  projektując budżet na rok 2008 nie wiedziała  że będzie budowana ulica Robotnica  ale że będzie odśnieżanie to chyba wiedziała.

Radny Jan Osękowski – w uchwale powinno być niezbędne upoważnienie dla Wójta , proponuje aby była to kwota 100.000 złotych.

Radny Sławomir Orłowski – Skarbnik przypomina , że będzie trzeba kupić opał , że będzie odśnieżanie  to dlaczego w projekcie nie podniosła tej kwoty do 500.000 złotych. Radny uważa , że powinno się zabezpieczyć 100.000 złotych a pieniądze na budowę ulicy Kopernika jak Wójt mówił będą z ulicy Matejki.

Skarbnik Gminy – to jest kwota do zaciągania umów a nie kredytów , takie upoważnienie  upoważnia do zapewnienia ciągłości działania gminy. To  upoważnienie wynika z przepisów ustawy.

 

- 10  -
Radny Piotr Ignaczak – jakie skutki by nastąpiły w wyniku nie uchwalenia na dzisiejszej sesji tej uchwały.

Skarbnik Gminy –w przypadku gdyby Rada  podjęła tej uchwały to wójt nie może podpisać żadnej umowy.

Radna Bożena Dyduch  była na posiedzeniu Komisji  i głosowała za przedstawieniem projektu uchwały pod obrady Rady jednakże dzisiaj przychyla się do wniosku radnego Szymona Młodzińskiego  o zmianę kwoty na 100.000 złotych.

Przewodniczacy Rady Gminy przegłosował wniosek radnego Szymona Młodzińskiego o zmianę kwoty z 500.000 złotych na 100.000 złotych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” wnioskiem głosowało  8 radnych , „przeciwnych” 4 radnych , „wstrzymało się” 2 radnych .
Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały z naniesioną poprawką  w §  1 ust. 2 , w miejsce  kwoty 500.000 zł  wstawia się 100.000 złotych.

W wyniku głosowania „za” przyjęciem uchwały  było 9 głosów ,  „wstrzymujących się” 5 głosów.

W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uchwala została podjęta i otrzymała NR XIX/68/2008

Ad. 8 pkt 3
Wójt Gminy przedstawił projekt  uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Janowice Wielkie. Ponadto Wójt Gminy poinformował , ż projekt uchwały był konsultowany z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Firma Schnaider  zwróciła się z zapytaniem  z jakich ulg mogliby skorzystać przy zatrudnieniu więcej osób . Ulga obowiązywała by od chwili kiedy  przedsiębiorca utworzy na terenie gminy minimum 100 nowych miejsc pracy  i nie może przekroczyć  wartości  pomocy brutto łącznie w okresie trzech  kolejnych  kalendarzowych lat kwoty 150.000  EURO.

Radny Szymon Młodziński – zwrócił się z zapytaniem do Wójta czy mógłby poinformować Radę jaka była realizacja poprzedniej uchwały.

Wójt Gminy – w  poprzedniej  uchwale ulga była od zatrudnienia minimum 50 nowych miejsc pracy i ulga 50.000 EURO i w tym roku zakończyła swój termin.
 
Przewodnicząca Komisji Pani Anna Liebersbach – komisja na swoim posiedzeniu szczegółowo omówiła  projekt uchwały i zaopiniowała  go jednogłośnie.

Radna Bożena Dyduch – zapytanie czy dla Firmy Schnaider  ulga była zatwierdzana uchwałą.

Radny Sławomir Orlowski  - firma zatrudnia 50 osób a teraz musi zatrudnić dodatkowo 100 osób.
- 11 –
Wójt Gminy  firma przekazała informację , że  zdobyła  nowych kontrahentów  i musi zatrudnić 250 osób.  Dlatego też  zapytuje  czy jeżeli  zapadnie taka decyzja  czy będzie mogła skorzystać z ulgi.

Radny Jan Osękowski – stwierdził , że  podjęcie tej uchwały nie ma sensu  a postępowanie Wójta jest przykładem wadliwego gospodarowania  gminy. Ponadto uważa , że Wójt zataja przed Radą pewne sprawy  i zapytuje czy komisja  miała informację o liczbie osób poszukujących pracy . Rada powinna dbać o swoje społeczeństwo a nie o interesy przedsiębiorcy. Działania związane z podjęciem uchwały należy podjąć na jesieni tego roku tj. w chwili kiedy firma zacznie działać w nowych warunkach. Zwrócił się do Rady aby nie podejmować  uchwały  a on sam będzie głosował przeciw.

Wójt Gminy – władze gminy zrobiły wszystko aby na naszym terenie taka firma funkcjonowała. Ta uchwała przedkładana jest Radzie Gminy po to aby zapewnić miejsca pracy nawet dla osób którzy będą rozbudowali  firmę na swoim terenie.

Radny Romuald Łaski  uważa , że tok myślenia radnego Osękowskiego jest myśleniem przeciwko gminie. Każdy gospodarz chce   na jego terenie były zakłady pracy ponieważ po jakimś czasie będą  do budżetu gminy z tytułu podatku  wpływały pieniądze.

Radny  Sławomir Orłowski zapytuje czym była podyktowane zmiana projektu uchwały , uważa że 150.000 EURO to nie jest kwota na którą mógłby łaszczyć się właściciel firmy a on i tak rozbudowuje swój zakład.

Przewodniczący Rady Gminy  ta uchwała nie jest adresowana do Firmy DR. Schnaidera.

Wójt Gminy każda gmina chciałaby mieć na swoim terenie zakłady pracy  i każda gmina powinna zachęcać  inwestorów aby inwestowali na ich terenach.

Radna Bożena Dyduch – uważa że  Dr. Schnaider sam powinien się zwrócić do  Rady Gminy z prośbą o podjecie uchwały , wówczas Rada taką uchwałę podejmie.

Wójt Gminy poinformował , że  uchwała  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy nie może być adresowana .

Radna Bożena  Dyduch  stwierdziła , że nie powinniśmy  udzielać innym ulg w podatkach a sami chodzić po dziurawych drogach.

Radny Jan Osękowski zapytał na czyj wniosek zmieniono treść uchwały.

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy – projekt uchwały został zmieniony po konsultacji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta  i przedstawiony został na posiedzenie Komisji Budżetu. Wyjaśnił również że nie możemy w uchwale zamieszczać zapisów , że tylko z gminy Janowice Wielkie  będą zatrudniani w  danej firmie.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe

- 12  -
miejsca pracy na terenie Gminy Janowice Wielkie.

W wyniku głosowania „za” przyjęciem uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Janowice Wielkie. było 12 głosów ,  „wstrzymujących się” 1 głosów, „przeciwnych” 1 głos.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uchwala została podjęta i otrzymała NR XIX/69/2008


Ad. 8 pkt 4
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Gminnego Zespołu Szkół oraz Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich .

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej  Anna Liebersbach przedstawiła opinię Komisji w sprawie zaprezentowanego projektu uchwały. Komisja projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie.

Radny Szymon Młodziński  zgłosił zapytanie   w jakiej wysokości będą te podwyżki  i czy gdyby zaproponował wartość punktu na 5 złotych czy na to znajdą się pieniądze.

Dyrektor Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich Mirosław Wiśniewski – jeżeli te pieniądze fizycznie będą to on chętnie skorzysta i udzieli podwyżek. Ponadto poinformował , że we wniosku do Wójta Gminy wystąpił o punkty i w tabeli w I grupie  wartość 1 punktu to  4,50 zł a pracownicy w Zespole Szkół mają wyższe grupy.

Z uwagi , że nie było więcej głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad projektem uchwały.

W wyniku głosowania „za” przyjęciem uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Janowice Wielkie. było 14 głosów .
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uchwala została podjęta i otrzymała NR XIX/70/2008.

Ad. 8 pkt 5
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Anna Liebersbach poinformowała , że Komisja na wyjazdowym posiedzeniu dokonała  wizji  i stwierdza , że drogi  na gruncie praktycznie nie ma  teren jest  zarośnięty  i nieprzejezdny.

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad projektem uchwały.

 

-  13  -
W wyniku głosowania „za” przyjęciem uchwały w sprawie likwidacji drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych było 14 głosów .
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych
Uchwala została podjęta i otrzymała NR XIX/71/2008.

Ad. 9
9.Rozpatrzenie wniosku o samorozwiązaniu  się Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy  poinformował , że nie wpłynął od Komisji rewizyjnej wniosek o samorozwiązanie.

Radny Sławomir Orłowski – Rada zadecyduje czy Komisja się rozwiąże.

Radny Jan Osękowski – stwierdził , że Komisja nie spełnia żadnej funkcji pod przewodnictwem  radnego Łaskiego , została powołana na sesji zwołanej niezgodnie z prawem. Ponadto było zapewnienie Przewodniczącego rady Gminy , że jeżeli skład Rady się uzupełni komisje zostaną powołane na nowo. Wnosi o rozwiązanie Komisji rewizyjnej i powołanie na nowo.

Radny Romuald Łaski – zdaniem radnego Osękowskiego Komisja jest powołana niezgodnie z prawem . Natomiast Przewodniczący uważa , że komisja działa bardzo sprawnie i rzetelnie wykonuje swoje obowiązki zlecone przez Radę. Na ten temat  są protokoły jak również sprawozdanie przedkładane Radzie Gminy.

Radny Szymon Młodziński – stwierdził , że jeżeli liczba radnych w Radzie zwiększyła się do 17 osób  to w tym przypadku komisja Rewizyjna powinna liczyć 7 osób.

Radny Sławomir Orłowski – taka sytuacja  powstała w  tamtym roku , w chwili obecnej należałoby komisje odwołać a na następnym posiedzeniu Rady  powołać nowy skład.

Radny Piotr Ignaczak –uważa , że jeżeli rozwiązuje się Komisję Rewizyjna  to  też należy rozwiązać Komisję Budżetową,

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie wniosku radnego Jana Osękowskiego  o rozwiązanie Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy  Rady Gminy.

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” rozwiązaniem Komisji Rewizyjnej było 7 głosów , „przeciw” rozwiązaniu było 7 głosów.
Wniosek został odrzucony z uwagi na niewystarczająca liczbę głosów „za”.

Ad. 10
Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  różne .

Radna Bożena Dyduch  poinformowała , że złożyła do Przewodniczącego Rady Gminy pismo o wypłacenie diet radnego za udział w sesjach a obecność jej jest odnotowana w protokołach. Otrzymała odpowiedź na pismo , że należy się dieta za sesję  w których uczestniczyła  jako radna i podpisała listę obecności.  Radna stwierdziła , że z odpowiedzią się nie zgadza  i za trzy diety żąda  naliczenia diet oraz przekazania tej kwoty na pomoc finansową dla  młodych sportowców.
- 14  -
Radny Jan Osękowski zwrócił się z zapytaniem czy na dzisiejszej sesji można udzielić odpowiedzi  dotyczącej remontu lokalu mieszkalnego , którego najemcą jest Pani Witanis oraz obniżenia czynszu najmu z uwagi .

Wójt Gminy wyjaśnione zostały sprawy numeracji lokali w tym budynku, ponadto pilnie trzeba wykonać wymianę instalacji wodnej w lokalu . Sprawa jest do załatwienia  tylko główny lokator  powinien wykazać dobra wolę i podjąć współpracę z Urzędem Gminy.

Radny Sławomir Orłowski stwierdził , że należy pilnie określić zakres prac zgodnie  prawem budowlanym  określając zadania do wykonania przez wynajmującego i lokatora  następnie  opracować harmonogram  prac z datami. Jeżeli lokator nie wpuści pracowników do wykonania remontu w lokalu  to  jego sprawa.

Radosław Czaja zwrócił się z zapytaniem do Pani Witanis dlaczego własnymi siłami nie chce doprowadzić lokalu do porządku.

Radny Romuald Łaski – był w tym lokalu i stwierdza , że lokal uległ dewastacji. Wójt może wykonać prace należące  do administratora , a lokator należące do  lokatora. Jedyna przeszkoda w całej sprawie jest upór  Pani Witanis , że nie wpuszcza do lokalu  pracowników którzy mają ten remont wykonać.

Radny Jan Osękowski – w sprawie wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 15 przy ulicy  Demokratów  3 w Janowicach Wielkich   - w tym zakresie należy wykonać harmonogram prac remontowych  z datami (termin rozpoczęcia i wykonania remontu) dokument należy uzgodnić z lokatorem. Prace  remontowe winny być oznaczone przepisami prawnymi, które z nich należą do wykonania przez wynajmującego a które do  lokatora. Ponadto do czasu  wykonania remontu zwolnić najemcę z części czynszu.
 
Wójt Gminy  poinformował , że w poprzedniej kadencji Rady gminy sprawa ta była już znana  była podjęta decyzja o remoncie , zakupiono materiały jednakże lokator odmówił złożenia podpisu na harmonogramie .

Sołtys wsi Komarno Roman Madeksza  poinformował , że w Komarnie powinno zadbać o bezpieczeństwo dzieci , brak jest  dobrej wody pitnej , drogi są w fatalnym stanie . ścieki odprowadzane są do Potoku Komar  , nieczystości stałe wywożone są z opóźnieniem a  radni zamiast działać dla wspólnego dobra ,  kłócą się i nie działają dla dobra gminy. Powinni podjąć działania aby  szło  ku lepszemu.


Radny Jan Osękowski –  złożył zapytanie jak  zrealizowano  wniosek  zgłoszony przez Radę Sołecką Mniszków o likwidacje dzikiego wysypiska śmieci w Miedziane. Ponadto  wystąpił z wnioskiem o  zobowiązania właściciela kanału  doprowadzającego wodę do elektrowni wodnej  do wykonania barierki wzdłuż kanału – zadanie to było jednym z przedmiotów rozliczenia nabycia kanału.

Radna Zofia Kraszewska  zgłosiła wniosek  w sprawie uzupełnienia oświetlenia   ulicznego w Komarnie oraz  pilnego wykonania remontu drogi powiatowej w Komarnie , ponieważ droga ta w niektórych miejscach stała się  nieprzejezdna.

-  15  -
Radny Marian Ciastko  zgłosił wniosek  o zabezpieczenie  na  drodze  za Bobrem w Trzcińsku   niebezpiecznych  odkrytych  studzienek  ściekowych  w kierunku  posesji Pani Proniewicz. o wykoszenie poboczy przy drodze w Trzcińsku  zgłoszenia do Zakładów Energetycznych w Jeleniej Górze o wykonanie przycinki gałęzi z linii energetycznej oraz rozebrania murowanego śmietnika przy posesji nr 80 w Trzcińsku.

Ad. 10
Zamknięcie obrad  XIX sesji Rady Gminy.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XIX sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gołębski dokonał zamknięcia obrad XIX sesji Rady Gminy  w Janowicach Wielkich.

 

Na tym protokół  zakończono i podpisano
Protokołowała                                                            Przewodniczył
Ewa Czaplińska - Szajwaj                                                 Przewodniczący
Insp. ds. Rady Gminy                                                       Rady  Gminy


                                                                           Jacek Gołębski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa czaplińska-Szajwaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-06-19 09:12:54
Data udostępnienia informacji: 2008-06-19 09:12:54
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-19 09:20:15

Wersja do wydruku...

corner   corner