logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

       Nazwa Zamawiającego: Gmina Janowice Wielkie

         REGON: 230821664

     NIP:  611-010-77-65

        Adres: ul. Kolejowa 2

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30

1.2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ              ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH         WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Strona internetowa: www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info

1.3. Rodzaj Zamawiajacego - administracja samorządowa

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na zadanie wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko-Orlik 2012” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU     ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI     SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” pn. „Budowa Zespołu Boisk Sportowych wg Projektu ORLIK 2012 w Janowicach Wielkich przy ul. Sportowej”

3.2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

3.3. Przedmiot zamówienia:

     3.3.1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow.                całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)

              - Podbudowa przepuszczalna:

            - Obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy               terenu od płyty boiska

              Wszystkie elementy zgodne właściwościami określonymi w dokumentacji               technicznej.

              Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr               3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

             Nawierzchnia do piłki nożnej

             nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii              układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i              SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

             Wyposażenie

             - bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki

             - siatki do bramek – 2 sztuki

       3.3.2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni                  613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)

                       Podbudowa:

                 I Wariant

                 Podbudowa przepuszczalna

                 II Wariant

                Podbudowa nieprzepuszczalna z drenażem liniowym

                Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w                 dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).

                Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik                 nr 3 do SIWZ) do i SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

                Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

                nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii                 układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ)                 i SST.(załącznik nr 2 do SIWZ)

               Technologie układania nawierzchni:

                I Wariant: Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna                 dla wody wykonana dwuwarstwowo. Nawierzchnie tego typu należy wykonać                  na podbudowie elastycznej typu ET

                 Dolna warstwa z granulatu SBR min 7mm, górna warstwa wykonana z                  kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

                II Wariant: Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa                 kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę                 stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR,                 następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o                 grubości 2-3mm.

                Wyposażenie do piłki koszykowej

                - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy – 2 sztuki

                - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm – 2 sztuki

                 - mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki

                 - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach – 2 sztuki

                Wyposażenie do piłki siatkowej

                - słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka),

                    2 sztuki

                 - siatka do siatkówki – 1 sztuki

                   Wyposażenie do piłki ręcznej

                   - bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki

                   - siatki do bramek – 2 sztuki

           3.3.3. Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

    3.3.4. Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

     3.3.5. Chodniki

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).

       3.3.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego i wykonanie budynku                  zaplecza

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem i budową budynku socjalnego należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

       3.3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki

 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót

 3. Dokumentacja projektowa

 4. Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi
36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Wymagany okres gwarancji na trawę syntetyczną – 60 miesięcy

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

4. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY     WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

 

 

 

 

 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia realizowany w pożądanym terminie do 30.10.2008 r.

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS     SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH     WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1–3 ustawy Pzp, tj.:

6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;

6.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

            a)  wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 30.04.2008r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.),

b)       dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

6.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

6.1.4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

6.2.  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

6.3.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu:


6.4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 do  SIWZ.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.4.2.   W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku             posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:

 1. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 30.04.2008r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie
  o nawierzchni z trawy syntetycznej,
  z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
  Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje …) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  oraz zaświadczenie/zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby (dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).                                                                                           6.4.3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

 1. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów
i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia- nie spełnia”.

7. INFORMACAJE NA TEMAT WADIUM

7.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  15.000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych).

7.2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj: - pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

7.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu           składania ofert.

7.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Jelenia Góra

Nr 54 2030 0045 1110 0000 0080 3360

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

7.5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Kolejowa 2 w sekretariacie pok. 10 lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty.

         7.6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

8.      8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

            1.  Kryterium Cena – znaczenie 100 pkt

              Cn

KC = -------------------  x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

              Cob

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, ul. Kolejowa 2, sekretariat pok.nr 10, w terminie do dnia 17 lipca 2008 roku, godz. 10.00.

 2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok. 15 dnia 17.07.2008 roku, godz. 10.15

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

                                 11. INFORMACJE: O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ,O              ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU                                        ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA K                                    TÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE

                                INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW,

                                INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE                                 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI                                 ELEKTRONIOCZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY

                                INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA                                AUKCJA  ELEKTRONICZNA:

                                  Zamawiający nie przewiduje:

 1. zawarcia umowy ramowej,

 2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

                                                                                          Zatwierdzam   

                                                                                                                Wójt Gminy Janowice Wielkie

                                                                                                                       /-/  Jerzy Grygorcewicz

 

Skrócony opis: Budowa Zespołu Boisk Sportowych wg Projektu ORLIK 2012 w Janowicach Wielkich przy ul. Sportowej
Podmiot udostępniający: RGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-06-26 09:29:46
Data udostępnienia informacji: 2008-06-26 09:29:46
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-26 11:26:56

Wersja do wydruku...

corner   corner