logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

PROTOKÓŁ NR XXI/2008

z XXI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich

z dnia 31 lipca 2008 roku


W XXI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 17.

Radny nieobecny usprawiedliwiony:

 1. Wojtas Maciej

Radny nieobecny nieusprawiedliwiony:

 1. Jońca Piotr

Spóźnienie Ignaczak Piotr

Miejsce XXI sesji Rady Gminy – sala konferencyjna świetlicy OSP w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2.

Rozpoczęcie XXI sesji Rady Gminy – godz. 12,00

Zakończenie XXI sesji Rady Gminy - godz. 18,30

Ponadto w XXI sesji Rady Gminy uczestniczyli:

Pan Jerzy Grygorcewicz – Wójt Gminy Janowice Wielkie, Skarbnik Gminy Janowice Wielkie Pani Teresa Gorzkowska , Radca Prawny Urzędu Gminy Pan Roman Słomski , Sołtysi Wsi Gminy Janowice Wielkie oraz mieszkańcy gminy.

Przedstawiam następujący porządek obrad XXI sesji Rady Gminy :

1.Otwarcie XXI sesji Rady Gminy.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przedstawienie porządku obrad XXI sesji Rady Gminy.

4.Przyjęcie protokołu z I i II części XVIII i XX sesji Rady Gminy.

5. Informacja o podjętych uchwałach na XX sesji Rady Gminy

6.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

7.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XX sesji Rady Gminy.

8.Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy Komisji w okresie

międzysesyjnym.

9.Podjecie uchwały w sprawach:

1).dopłat do cen wody dla odbiorców wody na cele bytowe,

2).zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowice Wielkie w drodze

bezprzetargowej,

3).przystąpienia Gminy Janowice Wielkie do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania

Duch Gór”.

10 Informacja Wójta Gminy o realizacji Strategii Rozwoju Gminy Janowice Wielkie.

11.Rozpatrzenie skargi Pani Anny Witanis na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie.

12.Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy różne .

13. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy

 

Ad. 1

Otwarcie XXI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia XXI sesji Rady Gminy , oraz powitał przybyłych na sesję Rady .


Ad. 2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności XXI sesji Rady Gminy stwierdził że w XXI sesji Rady Gminy uczestniczy 15 radnych (jeden radny jest usprawiedliwiony, 1 nieusprawiedliwiony), co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować uchwały.

- 2 -


Ad.3

Przedstawienie porządku obrad XXI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad XXI sesji Rady Gminy , oraz zwrócił się z zapytaniem czy radni wnoszą uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad XXI sesji Rady Gminy.Ad. 4

Przyjęcie protokołów z I i II części XVIII i XX sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy wnoszą uwagi do protokołów z I i II części XVIII i XX sesji Rady Gminy.


Radni nie wnieśli uwag do protokołów z I i II części XVIII i XX sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołów z I i II części XVIII i XX sesji Rady Gminy.


W wyniku głosowania „za” przyjęciem protokołów z I i II części XVIII i XX sesji Rady Gminy było 10 radnych , „przeciw” 3 radnych i „wstrzymujących się” 1 radny.

W czasie głosowania na sali obrad było 14 radnych.Ad. 5

Informacja o podjętych uchwałach na XX sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o uchwałach podjętych na XX sesji Rady Gminy.

Informacja o podjętych uchwałach na XX sesji rady Gminy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 6 i 7

Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.


Wójt Gminy na sesji Rady Gminy poinformował radnych Rady Gminy , że w dniu dzisiejszym Pani Halina Przetacznik Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przechodzi na emeryturę . W związku z tym opisał przebieg pracy zawodowej oraz sprawy jakimi kierowała w Urzędzie Gminy a następnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w okresie 36 lat pracy zawodowej.


Wójt Gminy złożył informacje o pracy w okresie międzysesjnym oraz o realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych na XIX sesji Rady Gminy.

 • zbyto nieruchomości komunalne – lokal mieszkalny w budynku nr 14 ul. 1 Maja w Janowicach Wielkich oraz działkę niezabudowaną przy ulicy Reja w Janowicach Wielkich,

 • podjęto decyzję o ogłoszeniu przetargu na budowę ulicy Kopernika w Janowicach Wielkich , ponieważ nie ma naboru na wnioski z Programu Odbudowy Wsi , z którego to programu miał być budowane chodnik i parking przy tej ulicy,

- 3 -


 • 30.07.2008 roku odbył się przetarg ofert na budowę boiska sportowego Orlik 2012 –

przetarg unieważniony ponieważ kwota z przetargu odbiegała od kwoty zaplanowanej w

budżecie gminy . Zaplanowano 333.000 złotych. Oferty złożyły dwie firmy 1 na kwotę

 1. a druga 1824.000 złotych .

Urząd Marszałkowski wystąpił o ponowne ogłoszenie przetargu .

 • ogłoszono przetarg na budowę placu zabaw dla dzieci w Komarnie,

 • boisko w Komarnie - zrobiono opryski na chwasty i przystąpi się do organizacji boiska trawiastego,

 • zlecono opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Robotniczej termin do końca sierpnia br. – będzie to droga osiedlowa w krawężnikach z rozwiązaniem gospodarki wodnej przy tej drodze,

 • do końca września br. zostanie opracowana dokumentacja na remont drogi w Trzcińsku,

 • Zakład budowy Dróg i Mostów w Jeleniej Górze wykona łatanie dziur w drogach na terenie gminy ,

 • wypowiedziana została umowa na konserwację oświetlenia ulicznego – ogłoszony zostanie przetarg na oświetlenie dróg i ulic,

 • wykonano montaż urządzeń na placu zabaw dla dzieci w Trcińsku ,

 • udział w spotkaniu u Starosty Powiatu w sprawie organizacji ruchu na trasie od Karpnik z urobkiem kruszywa. Gmina Janowice Wielkie wyłączona jest z przejazdu ciężarówek o masie 16 ton,

 • poinformował o planie przekształcenia Zakładu Rehabilitacji w oddział w Czadrowie,

 • odbyło się spotkanie w sprawie zasad organizacji ruchu na drodze krajowej nr 3 w miejscowości Radomierz – z narady sporządzono notatkę i wnioski zostaną przekazane jednostkom odpowiedzialnym na bezpieczeństwo na tej drodze,

 • przeprowadzono wizję na potoku Komar , zostanie wykonany remont fragmentu muru oporowego oraz czyszczenie potoku z zarośli i zanieczyszczeń,

 • zaproponowano wykup lokali mieszkalnych lokatorom budynku nr 15 w Komarnie,

 • udział w organizowanym Święcie Policji w Jeleniej Górze,

 • złożono w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu wniosek o doposażenie OSP w sprzęt na kwotę 60.000 złotych ,

 • podpisano list motywacyjny w sprawie realizacji wspólnie z powiatem o pozyskanie środków z Unii Europejskiej „program kapitał ludzki” – nieodpłatne użyczenie obiektu do szkoleń,

 • remont dachu na budynku Gminnego Ośrodka Zdrowa rozpocznie się od przyszłego tygodnia ,

 • wystąpiono do Komendy Policji w Jeleniej Górze o prowadzenie częstych patroli na terenie Janowic Wielkich ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie młodych ludzi przy obiektach użyteczności publicznej,

 • uprzątnięcie piachu i żwiru z drogi powiatowej w Komarnie ( radna Bożena Dyduch poinformowała , że wniosek nie został wykonany),

 • zabezpieczenie pokryw na szambie zostanie wykonane do końca sierpnia 2008 roku,

 • wykoszono pobocza drogi w kierunku Karpnik od strony Trzcińska,

 • wystąpiono do PKS TUR Jelenia Góra o zwiększenia liczby pojemników na szkło i plastik,

 • nie wykonano wniosku w sprawie wywiezienia popiołu zgromadzonego przy budynku nr 70 w Trzcińsku – w najbliższym czasie zostanie popiół wywieziony,

 • kanał przeciwpowodziowy położony wzdłuż drogi powiatowej w kierunku miejscowości Trzcińsko - jest to nieruchomość Skarbu Państwa ,

 • 4 -

 • będą kierowani ochotnicy strażacy na przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

W dyskusji nad przedstawionymi tematami glos zabrali :

Radny Szymon Młodziński - poinformował , że jest zadowolony z realizacji wniosku w sprawie remontu dachu na budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Zapytał czy zakaz wjazdu na teren Janowic Wielkich pojazdów o ciężarze powyżej 16 ton jest zakazem całkowitym . Swoje pytanie uzasadnia tym , że mieszkańcy dowożą takimi pojazdami opał lub inne rzeczy do swoich domów , a z tego wynika, że będzie zakaz wjazdu.


Radny Zbigniew Chrobak - zapytanie , jaki jest los tablicy z herbem Janowic Wielkich.


Wójt Gminy – tablica z herbem została uszkodzona dlatego została zdjęta.


Radna Bożena Dyduch – stwierdziła , że odpowiedź na realizację wniosków nie jest satysfakcjonująca. W takich przypadkach jak wniosek o zabezpieczenie szamba nie powinno używać się słowa „będzie zrobione” gdyż jest to sprawa pilna do wykonania. Ponadto nie uprzątnięto piachu i żwiru z drogi w Komarnie użytego w sezonie zimowym do posypywania dróg , nie usunięto awarii wypływu wody ze środka nawierzchni.


Radny Sławomir Orłowski – uważa , że przetarg na boisko sportowe Orlik 2012 nie powinien być ogłaszany ponieważ na samym wstępie brakowało ponad 600.000 złotych do wykonania zadania wg kosztorysu inwestorskiego.


Radny Ignaczak Piotr –w jakim okresie zostaną ustawione znaki drogowe zakazujące wjazdu pojazdów powyżej 16 ton.


Radny Kamil Kowalski – zapytanie czy pracownicy tez będą szkoleni z programu kapitał ludzki oraz co dostanie nasza straż pożarna w wyniku złożonego wniosku.


Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy :

 • oznakowanie drogi powiatowej na odcinku Karpniki _Radomierz wykonane zostanie w najbliższym czasie,

 • budynek byłej szkoły w Komarnie w 100 % jest własnością prywatną i wszystkie zadania wokół tego budynku należą do jego właścicieli.

 • na boisko sportowe Orlik 2012 w budżecie gminy były zabezpieczone środki w wysokości 333.000 złotych.


Przewodniczący Rady Gminy – poinformował , że we wniosku występowano o sprzęt i urządzenia dla OSP w Janowicach Wielkich na kwotę 60.000 złotych natomiast z KRUZ 20.000 złotych zakupiona zostanie odzież ochronna dla strażaków ochotników.


Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Rady Gminy o dokonanie zmiany w porządku obrad ponieważ na posiedzenie przybyli przedstawiciele Fundacji „Lokalna Grupa Działania Duch Gór”. Punkt 9 pkkt 3 przelożyć na pkt 8.


Radny Kowalski Kamil – zapytanie czy wrócimy do pkt 7 .

Przewodniczący Rady Gminy – wrócimy do pkt 7 po pkt z wniosku Wójta Gminy.- 5 -

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy.

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” wnioskiem głosowało 14 radnych ”wstrzymujących się” 1 radny.

Wniosek został przyjęty.


Ad. 9 pkt 3

Podjecie uchwał.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Janowice Wielkie do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Duch Gór”.

Przedstawiciele Fundacji Partnerstwo Ducha Gór Pani Dorota Geotz i Pan Maciej Sobaszek omówili zasady działania Fundacji jako koordynatora działań związanych z Programem LEADER na rzecz założenia nowej Lokalnej Grupy Działania pod kątem aplikowania o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 oraz podmioty leżące w obszarze działania w/w Grupy. Celem programu LEADER jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie kapitału społecznego na obszarach wiejskich i małych miast do 5 tysięcy mieszkańców , a także polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. Przystąpienie Gminy Janowice Wielkie do tworzonego Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Duch Gór” oraz udzielenie pełnomocnictwa osobie do pełnego reprezentowania Gminy w/w Stowarzyszeniu możliwe jest na mocy uchwały Rady Gminy. W związku z tym zasadne jest przystąpienie do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Duch Gór” oraz działanie w jego strukturach na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy i regionu.


Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Rady Gminy Anna Liebersbach poinformowała , że projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Janowice Wielkie do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Duch Gór” był omawiany na posiedzeniu Komisji jednakże Komisja nie opiniowała w/w projektu pozostawiła temat Radzie Gminy.


Radny Czaja Radosław- przystąpienie do Stowarzyszenia będzie wiązało się ze składkami – zapytanie jaka to będzie stawka i obciążenie dla budżetu gminy.


Prezes Dorota Geotz – jest to stawka 1 zloty od osoby.


Radny Szymon Młodziński - stwierdził , że jeżeli będziemy chcieli coś znaczyć w Stowarzyszeniu powinno być nas dużo. Ponadto zapytał czy stowarzyszenia powstają w całej Polsce i jakie jest , czy to dopiero zalążki.


Odpowiedzi udzieliła Pani Geotz – na 17 województw w 6 złożono już materiały do KRS.


Wójt Gminy zwrócił się do Rady Gminy aby uchwalić uchwałę ponieważ przystępując do Stowarzyszenia jesteśmy założycielami tj grupą inicjatywną i powinniśmy tam być.


Radny Kamil Kowalski – czy ten Statut to jest to na którym gminy będą pracowały. Stwierdził , że bardzo istotną sprawa jest bycie członkiem inicjatorem. Jak również poinformował , że do końca września br. muszą być złożone projekty LSR.


Radny Jan Osękowski - w projekcie uchwały w § 3 jest zapis, że Gmine w Stowarzyszeniu reprezentoważ będzie osoba wskazana przez Wójta - i zapytuje czy to będzie Wójt.

 • 6 -

Ponadto Statut został przedłożony pod obrady Rady jako projekt czy będzie przez Stowarzyszenie po rejestracji opracowany na nowo.


Pani Geotz – projekt Statutu jest opracowany zgodnie z ustawą o wspieraniu i rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich i w takim zapisie będzie funkcjonował po rejestracji Stowarzyszenia.


Radny Jan Osękowski stwierdził , że przystępujemy do czegoś czego nie ma.


Radca Prawny – projekt Statutu jest opracowany zgodnie z ustawą , my nie dokonujemy zmian w Statucie , ponieważ my przystępujemy do Stowarzyszenia – zmian w Statucie dokonuje Walne Zebranie Członków zgodnie z zapisem § 34 Statutu.


Radna Bożena Dyduch – stwierdziła , że jest za Stowarzyszeniem ale nie za projektem uchwały.


Radny Jan Osękowski zgłosił wniosek – o wprowadzenie zapisu w § 1 , że Projekt Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Duch Gór stanowi załącznik do niniejszej uchwały, a w § 3 wprowadzić zapis o treści „Gminę w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Duch Gór” reprezentować będzie osoba wskazana przez Radę Gminy Janowice Wielkie


Wójt Gminy autopoprawką wprowadził w § 1 ust 1 i 2 o treści :

1.Gmina Janowice Wielkie przystępuje na prawach członka zwyczajnego do tworzonego

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Duch Gór” jako przedstawiciel sektora

publicznego w myśl ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu i rozwoju obszarów

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r., Nr 64, poz. 427) i wyraża wolę podjęcia współpracy

przy realizacji działań w ramach osi 3 oraz osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2007-2013 oraz innych ważnych dla regionu programów i działań.


2.Projekt Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Duch Gór” stanowi załącznik do

niniejszej uchwały.


Radny Sławomir Orłowski zgłosił wniosek aby wprowadzić zapis w § 3 o treści „Gminę w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Duch Gór” reprezentować będzie osoba wskazana przez Wójta Gminy Janowice Wielkie i zaakceptowana przez Radę Gminy Janowice Wielkie”.


Radny Szymon Młodziński zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji nad tym tematem.


Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez radnego Jana Osękowskiego „w § 3 wprowadzić zapis o treści „Gminę w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Duch Gór” reprezentować będzie osoba wskazana przez Radę Gminy Janowice Wielkie”


W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” wnioskiem było 1 radny .”wstrzymało się” 14 radnych.

Wniosek został odrzucony z uwagi na niewystarczającą liczbę głosów „za”.


 • 7 -

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez radnego radnego Sławomir Orłowski wprowadzić zapis w § 3 o treści „Gminę w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Duch Gór” reprezentować będzie osoba wskazana przez Wójta Gminy Janowice Wielkie i zaakceptowana przez Radę Gminy Janowice Wielkie”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” wnioskiem było 14 radny .”wstrzymało się” 1 radny.

Wniosek został przyjęty.


Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem w sprawie przystąpienia Gminy Janowice Wielkie do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Duch Gór”.


W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Janowice Wielkie do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Duch Gór” było 13 radny , „przeciwnych” 1 radny , ”wstrzymało się” 1 radny.

Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXI/75/2008.


Radny Kamil Kowalski w nawiązaniu do pkt 7 porządku obrad zgłosił zapytanie jakie są plany z projektu programu Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wójt Gminy zapoznał radnych z treścią listu intencyjnego.


Ad. 8

Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Romuald Łaski przedstawił informację o pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym. Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia , na których przeprowadziła kontrole w z zakresie : udziału pracowników w szkoleniach w sprawie funduszy unijnych i przełożenie uzyskanych informacji na poprawę poziomu pracy w gminie,

Realizacji zadań własnych przez GOPS w Janowicach Wielkich zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, rozpatrzenie realizacji i informacja o zasadach przyznawania stypendiów szkolnych, kontrola przetargu na drogę w Trzcińsku nr 237/4 oraz kontrola dokumentacji i wypracowanie opinii do skargi Anny Witanis na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


W dyskusji nad przedstawionym tematem głos zabrali:

Radny Kamil Kowalski stwierdził , że Przewodniczący Komisji dokonał zmian w protokole uzgodnionym i przesłanym członkom Komisji. Uzgodnienia dotyczyły opinii wyrażonych przez członków Komisji odnośnie przeprowadzonych kontroli.


Przewodniczący Komisji Romuald Łaski – sprawą sporna to wyróżnienie przy kontroli przez radnego jednego pracownika z urzędu . Takie wyróżnienie jest dopuszczalne , ale nie każdy tak to widzi jak radny Kamil Kowalski. Ponadto radny Kowalski swoją opinię opiera na wizjonerstwie, w gminie było wielu wizjonerów jako przykład można podać plan zalania miejscowości Trzcińsko.


 • 8 -

Wójt Gminy – zwrócił się do radnych aby nie starali się opiniować pracowników urzędu gdyż odpowiedzialnym za ocenę wykonywanej pracy przez poszczególnych pracowników jest Wójt Gminy oraz poinformował , że po raz pierwszy i ostatni wyraził zgodę , że na to aby na posiedzenie Komisji zapraszano pracownika. Jeżeli chodzi o Panią Kozak to odpowiedzialna jest między innymi za przegląd wszystkich funduszy unijnych , przekazania informacji do Referatu GKiM oraz do Skarbnika Gminy. Jeżeli chodzi o opinią realizacji zadań inwestycyjnych to zadanie to wykonywane jest zgodnie z planem. W najbliższym czasie odbędzie się przetarg na odbudowę ulicy Kopernika w Janowicach Wielkich. Dla wyjaśnienia Wójt poinformował , że nie ma naboru na wnioski o odbudowę dróg i ulic . Inwestycyjne zadania priorytetowe określone są w strategii rozwoju gminy. Czeka nas kosztorys inwestorski na kanalizację i wodociąg dla Komarna oraz kanalizację dla Radomierza – benificjentem będzie Firma Wodnik .Gmina nie może opracowywać dokumentacji na półki , ponieważ projekty budowlane mają ważność dwa lata.


Radny Kamil Kowalski – poinformował , że opinia którą napisał była próba dowiedzenia się o wieloletnich planach inwestycyjnych oraz o działaniach o pozyskiwaniu funduszy unijnych. Plany wieloletnie są od roku 2003 , przyznaje , że napisał to co myślał i opinia jest taka i jej nie zmieni. O planie odnowy miejscowości radni dowiedzieli się niedawno - stąd mocne stanowisko radnego.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Romuald Łaski – stwierdził , że najlepsze wyniki uzyskuje się na ścieraniu poglądów Jednocześnie podziękował członkom Komisji rewizyjnej za aktywność w pracach Komisji.


Radny Szymon Młodziński – przy kontroli w GOPS stwierdzono , że zapotrzebowanie na środki było 36.000 złotych a w budżecie zaplanowano tylko 10.000 złotych jak to się stało że zmniejszono zapotrzebowanie oraz czy komisja przy kontroli stypendiów szkolnych sprawdzała zaświadczenia o dochodach .


Wyjaśnień udzielił radny Kamil Kowslski – skarbnik równoważy budżet , i zmniejsza zapotrzebowanie jednostek podległych na środki. Równocześnie radny zwrócił się z prośbą aby w przyszłości tak nie postepować.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy poinformował , że dokumenty wniosku o przyznanie stypendium szkolnego objęte są ochroną danych osobowych i nie podlegają kontroli.


Radny Jan Osękowski stwierdził , że dziwi się dyskusji na temat braku zgody co do wydanej opinii w kontroli. Faktem jest , że brak jest priorytetów zadań inwestycyjnych , dolegliwość występuje od dawna a w inwestycjach jest zapaść.Ad. 9 pkt 1

Podjęcie uchwał.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie dopłat do cen wody dla odbiorców wody na cele bytowe. W uzasadnieniu przedstawionego projektu poinformował , że Urząd Gminy w dniu 16 czerwca 2008 roku przedłożył Radzie Gminy wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Janowice


- 9 -

Wielkie na okres od 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2009 roku . Urząd Gminy przedstawił do zatwierdzenia taryfy, w których następuje wzrost ceny dostarczanej wody. Uwzględniając fakt znaczącego wzrostu cen usług dostarczania wody niezbędnym jest uchwalenie dopłaty w kwocie 0,49 zł/1m3 + VAT do grupy odbiorców wody na cele bytowe. Grupa ta obejmuje gospodarstwa domowe , jednostki budżetowe. Przejęte dopłaty w wysokości 0,52 zł/m3 brutto rodzi skutki budżetowe w okresie obowiązywania taryf tj. od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 roku w wysokości 42.747, 64 ,- dla planowanej ilości dostarczonej wody w wysokości 82.207 m3 . Dopłata do taryf w bieżącym roku dotyczyć będzie okresu 4 miesięcy i wyniesie 14.249, 21,- kwota ta została zabezpieczona w budżecie gminy Janowice Wielkie na rok 2008. Dopłata spowoduje , że realny wzrost cen za wodę wyniesie 17,4 %.


Radny Sławomir Orłowski – stwierdził , że jest przeciwny przedstawionemu projektowi uchwały ponieważ dopłata do ceny wody jest za niska.


Radny Jan Osękowski – z budżetu wynika , że gmina nie ponosi strat z dostarczania wody. Jakiekolwiek porównywanie gminy do innych przedsiębiorstw dostarczających wodę jest niepotrzebne bo gmina Janowice Wielkie jest producentem i dostawcą wody.


Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Anna Liebersbach - projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji i został przyjęty większością głosów „za”.


Wójt Gminy – wg przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przez gminę należy rozumieć przedsiębiorstwo. Temat był szczegółowo omówiony na poprzedniej sesji Rady Gminy i w tej sytuacji kiedy Rada nie podejmie uchwały o dopłacie będzie obowiązywała uchwała podjęta na poprzedniej sesji czyli cena wody będzie wynosiła 3,19 zł za 1 m 3 .


Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie

dopłat do cen wody dla odbiorców wody na cele bytowe.

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” podjęciem uchwały było 13 radnych , „przeciwnych” 2 radnych.

W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.

Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXI/76/2008.


Ad. 9 pkt 2

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowice Wielkie.


Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Anna Liebersbach - projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji i został przyjęty jednogłośnie przez Komisję.


Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały.


Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowice Wielkie.


- 10 -


W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” podjęciem uchwały było 15 radnych.

W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.

Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXI/77/2008.


Ad. 10

Informacja Wójta Gminy o realizacji Strategii Rozwoju Gminy Janowice Wielkie.

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janowice Wielkie została podjęta w styczniu 2003 roku. W tym okresie zmodernizowano wybudowana w roku 2000 oczyszczalnie ścieków w Janowicach Wielkich , odbudowano drogę powiatową Radomierz – Komarno, w roku 2006 oddano do użytku pełnowymiarową halę sportową, zbudowano wodociąg w Radomierzu, odbudowano ulice Zamkową i Kolejową , na ulicy Chłopskiej odbudowano mur oporowy w ramach usuwania skutków powodzi, opracowano dokumentacje na kanalizację Radomierza i wodociąg i kanalizację Komarna, oraz projekt następnego etapu skanalizowania północnej części Janowic Wielkich. Gmina koncentruje się na zadaniach ochrony środowiska i na podaniu wody pitnej dla Komarna. Sięganie po środki unijne musi odbywać się w pełnej harmonii do Strategii Rozwoju Gminy. Wójt jest pewien , że w tej kadencji wiele zadań będzie zrealizowanych. Strategia opracowana została w ramach warsztatów strategicznych, obecni radni brali udział w warsztatach , zinwentaryzowano atuty naszej gminy a są to : bezpośrednie sąsiedztwo z Jelenią Górą, funkcjonowanie Zakładu Profilaktyki i Rehabilitacji , Fromako , obiekty rekreacyjno-sportowe , baza do wspinaczki górskiej, Zamek Bolczów, elektrownia wodna w byłej Fabryce Papieru, powstała strefa ekonomiczna , zachęta dla inwestorów. Zadania ze Strategii są i będą przedkładane w projektach budżetu gminy na poszczególne lata.


W dyskusji nad przedstawionym tematem glos zabrali :

Radny Jan Osękowski zgłosił wniosek formalny, aby pracownicy gminy opracowali plan aktualizacji Strategii oraz przygotowali projekt uchwały w tej sprawie .


Radny Szymon Młodziński – stwierdził , że zestaw zadań ze Strategii powinien wyszczególnić zadania najważniejsze , które nie zostały wykonane .Następna Strategia powinna być nawiązaniem do obecnej.


Ad. 11

Rozpatrzenie skargi Pani Anny Witanis na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie.


Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że w dniu 8 lipca 2008 roku Pani Anna Witanis złożyła skargę na Wójta Gminy Janowice Wielkie w międzyczasie do Rady Gminy wpłynęły od Pani Witanis następne dwie skargi na Wójta Gminy – dotyczą one w zasadzie tego samego tematu tj. remontu lokalu mieszkalnego lub opłat za lokal , który Pani Witanis najmuje. Ponadto Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że skargę z dnia 8 lipca br. przekazał do rozpoznania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Romuald Łaski złożył informację o pracy Komisji Rewizyjnej , która w dniu 30 lipca br. dokonała szczegółowego rozpoznania skargi w wyniku czego stwierdza , że w dniu 8 lipca br. Pani Anna Witanis zam. przy ul. Demokratów 3/15 w Janowicach Wielkich w biurze Rady Gminy złożyła skargę na

działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie , który nie dokonał rozliczenia kosztów CO za


- 11 -

sezon grzewczy 2007/2008 w budynku i mieszkaniu zajmowanym przez skarżącą. Pismo p. Witanis w sprawie rozliczenia złożyła do Wójta Gminy 6 dni wcześniej , tj. 2 lipca br. W toku kontroli okazało się , że rozliczenie takie zostało dokonane w dniu 10 lipca br.. Z przeglądanego przez Komisję rewizyjna rejestru korespondencji wynika , że z Urzędu Gminy do skarżącej wysłano 4 pisma tj. 17, 21, 24 i 29 lipca br. za zwrotnym poświadczeniem odbioru. jedno z tych pism – to rozliczenie kosztów ogrzewania mieszkania. Do dnia kontroli do Urzędu nie wpłynął żaden dokument świadczący o doręczeniu pism. Zgodnie z art. 237 § 1 KPA Wójt Gminy ma miesiąc na załatwienie sprawy – tj. do dnia 2 sierpnia 2008 roku. W dniu przeprowadzania kontroli przez Komisję brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania , że skarżącej odmówiono rozliczenia kosztów ogrzewania. Forma sporządzenia rozliczenia kosztów ogrzewania mieszkania p. Witanis , wskazuje , że w urzędzie nie przestrzega się zasad instrukcji kancelaryjnej. Pismo nie posiada numeru , brakuje więc informacji , który pracownik urzędu zajmuje się wskazaną sprawą. Jest tylko data sporządzenia rozliczenia i podpis wójta. Z informacji złożonych przez pracownika urzędu wynika , że p. Witanis nie odbiera żadnych pism wysyłanych z urzędu za poświadczeniem odbioru. Pisma dotyczą przede wszystkim sprawy remontu mieszkania. Pani Witanis w piśmie z dnia 30 lipca br. skierowanym do Rady Gminy oświadcza , że nie odbiera korespondencji gdyż druki są nieprawidłowe, przesyłki nie mają daty i numeru , brak jest informacji czego dotyczy pismo. Inną przyczyną uchylania się od przyjmowania korespondencji był błąd w numeracji mieszkań w budynku jaki został dokonany przez biuro notarialne. Błąd ten został już skorygowany aneksem do umowy najmu. Komisja w wyniku kontroli opracowała następujące wnioski :

1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Janowicach Wielkich wnioskuje o uznanie skargi p. Witanis Anny na działalność Wójta Gminy jako niezasadnej .

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wnoszą o dołożenie przez pracowników urzędu szczególnej staranności w prowadzeniu korespondencji z interesantami.


W dyskusji nad przedstawionym tematem glos zabrali :

Radny Zbigniew Chrobak – czy skarżąca otrzymała aneks do umowy najmu o sprostowaniu numeru lokalu mieszkalnego.


Radny Jan Osękowski - na potwierdzeniu doręczenia pisma powinna być umieszczona informacja czego pismo dotyczy.


Przewodniczący rady Gminy zwrócił się do Radcy Prawnego o wyjaśnienie czy na zwrotce powinna być informacja o treści pisma .


Radca Prawny wyjaśnił , że na zwrotce pisze się tylko numer pisma .


Wójt Gminy poinformował , że p. Witanis otrzymała i podpisała aneks do umowy najmu o zmianie numeru lokalu.


Pani Anna Witanis – stwierdziła , że jak się zmienia numer lokalu to trzeba podpisać nową umowę najmu.


Radny Szymon Mlodziński – poinformował , że w poprzedniej kadencji Rada zajmowała się sprawą remontu lokalu najmowanym przez skarżącą , jeżeli są jeszcze jakieś niedomówienia to należałoby to wyjaśnić i nie wstrzymywać robót. Ponadto jeżeli skarżąca nie wpuszcza


- 12 -

pracowników do lokalu to jej wina , ale prace przy odwodnieniu budynku na zewnątrz można wykonać. Radny Zaapelował do p. Witanis aby wyraziła zgodę aby pracownicy mogli wykonać zaplanowane prace remontowe.


Wójt Gminy zaprosił p. Witanis, aby w dniu 1 sierpnia br. o godz. 13-tej przyszła do urzędu i podpisała nową umowę najmu z prawidłowym numerem lokalu (15).


Radny Kamil Kowalski – czy zapoznano skarżącą z przepisami prawnymi odnośnie ustawy o prawie lokalowym w zakresie jakie prace remontowe należą do najemcy i administratora budynku.


Wójt Gminy – p. Witanis została pouczona o obowiązujących w tym zakresie przepisach prawnych


Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi Pani Anny Witanis na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 8 lipca 2008 roku jako bezzasadnej.


W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” podjęciem uchwały było 9 radnych, „wstrzymujących się” 6 radnych.

W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.

Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXI/78/2008.


Ad. 12

Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy różne .


Wójt Gminy zwrócił się do radnych Rady Gminy aby interpelacje i wnioski złożyli na piśmie.Ad.13

Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XXI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gołębski dokonał zamknięcia obrad XXI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
Na tym protokół zakończono i podpisano

Protokołowała Ewa Czaplińska - Szajwaj Przewodniczący

Insp. ds. Rady Gminy Rady Gminy


Przewodniczył

Jacek Gołębski
Załączniki do pobrania: 2008-09-17 09:44:18 - Protokół Nr XXI/2008 (244.00 kB)

Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-09-17 09:41:16
Data udostępnienia informacji: 2008-09-17 09:41:16
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-17 09:47:36

Wersja do wydruku...

corner   corner