logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


PROTOKÓŁ  NR XXV/2008
z    XXV nadzwyczajnej    sesji Rady  Gminy  w Janowicach Wielkich
z dnia 24 listopada  2008 roku


godz. 10-ta
W  XXV nadzwyczajnej   sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 17.
Radni nieobecni nieusprawiedliwieni:
1.Ciastko Marian
2.Orłowski Sławomir
Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1.Anna Liebersbach
Spóźnienie : Radna Zofia Kraszewska,  Radna Bożena Dyduch.
Miejsce nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy – sala konferencyjna  OSP  w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2a.
Rozpoczęcie XXV nadzwyczajnej   sesji Rady Gminy – godz. 10,00
Zakończenie XXV nadzwyczajnej   sesji Rady Gminy  -godz.  11,35.
W XXV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy uczestniczyli:
Jerzy Grygorcewicz – Wójt Gminy Janowice Wielkie , Teresa Gorzkowska – Skarbnik Gminy, Krystyna Wożakowska – Sekretarz Gminy , Roman Słomski – Radca Prawny Urzędu Gminy ,  Sołtysi Wsi .
 Porządek obrad   XXV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie XXV nadzwyczajnej   sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad  XXV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy w     Janowicach 
   Wielkich.
4.Podjecie uchwał w sprawach :  
 1. określenia stawek podatku od nieruchomości,     
 2. określenia stawek podatku od środków transportowych. 
 3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008,
 4. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
5.Zamkniecie obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.

Ad. 1
Otwarcie XXV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia XXV nadzwyczajnej    sesji Rady Gminy  , oraz powitał przybyłych na sesję Rady .

Ad. 2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności XXV nadzwyczajnej   sesji Rady Gminy stwierdził , że w  XXV sesji Rady Gminy uczestniczy 12 radnych , co stanowi quorum  przy którym Rada może podejmować uchwały.

Ad. 3
Przedstawienie porządku obrad  XXV  sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił  porządek obrad XXV  sesji Rady Gminy. Jednocześnie poinformował , że sesja nadzwyczajna zwołana została na wniosek Wójta Gminy Janowice Wielkie , który zgodnie z  § 29 ust. 7 Statutu Gminy Janowice Wielkie zwrócił się z wnioskiem o zwołanie  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy na dzień  24 listopada 2008 roku w związku z koniecznością podjęcia uchwał w sprawach:

-  2  -
1. określenia stawek podatku od nieruchomości,     
 2. określenia stawek podatku od środków transportowych. 
 3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008,
 4. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych z zapytaniem czy zgłaszają uwagi do porządku obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Radny Szymon Młodzinski – zgłosił  wniosek , aby  rozszerzyć porządek obrad o punkt Sprawy różne. Wniosek radny uzasadnił tym , że zwoływane są sesje nadzwyczajne jedna po drugiej  , tym samym ogranicza się radnych funkcji kontrolnej. Zrozumiałym było zwołanie poprzedniej sesji jako nadzwyczajnej jednakże  obecna sesja mogła być zwołana jako zwyczajna.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że na zmianę porządku obrad musi wyrazić zgodę  wnioskodawca.

Wójt Gminy poinformował , że z uwagi na zmianę terminów przekazania do publikacji uchwał podatkowych  wnioskował o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Równocześnie oświadczył, w najbliższym czasie będzie wnioskował o zwołanie sesji zwyczajnej z tematyką miedzy innymi powołanie skarbnika gminy. W związku z tym nie wyraża zgody na zmianę porządku obrad.


Ad.4
Podjęcie uchwał. 
Ad.4 pkt 1
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

W imieniu Przewodniczącej Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Pani Anny Liebersbach , (która  z powodu choroby nieobecna jest na sesji) Insp. ds. Rady Gminy przedstawiła wnioski  do projektu uchwały zgłoszone przez  Komisję:
w § 1 ust. 3 od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – w projekcie wójta jest  9,00 zł  - Komisja wnioskuje  9,24 zł  -przyjęty w głosowaniu 12 głosami „za”

w  § 1 ust. 4 od budynków lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie udzielania  świadczeń zdrowotnych  od 1 m2  powierzchni użytkowej  - w projekcie Wójta jest 3,90 zł  - Komisja wnioskuje 4,01 zł – przyjęty w głosowaniu  12 głosami „za”

w § 1 ust. 7 litera „b” – pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni – w projekcie Wójta jest 3,80 zł Komisja wnioskuje 3,90 zł – przyjęty w głosowaniu  12 głosami „za”


-  3  -

w § 1 ust. 7 litera „c” – pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – w projekcie Wójta jest 0,30 zł – Komisja wnioskuje 0,23 zł – przyjęty 8 głosami „za”

Zgłoszony został również wniosek aby w w § 1 ust. 7 litera „c” – pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – w projekcie Wójta jest 0,30 zł – Komisja wnioskuje 0,25 zł – w głosowaniu  otrzymał przyjęty 4 głosy „za”, 5 głosów „przeciwnych” i 1 głos „wstrzymujący się”.
Wniosek został odrzucony ponieważ nie otrzymał wystarczającej liczby głosów „za”.


Przewodniczący Rady Gminy Przeprowadził głosowanie nad wnioskami Komisji.
W wyniku głosowania wnioski otrzymały następujące ilości głosów:

w § 1 ust. 3 od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej –   9,24 zł  -przyjęty w głosowaniu 12 głosami „za”

w  § 1 ust. 4 od budynków lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie udzielania  świadczeń zdrowotnych  od 1 m2  powierzchni użytkowej  -  4,01 zł – przyjęty w głosowaniu  12 głosami „za”

w § 1 ust. 7 litera „b” – pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni – 3,90 zł – przyjęty w głosowaniu  12 głosami „za”


w § 1 ust. 7 litera „c” – pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,23 zł – przyjęty   11 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały z naniesionymi poprawkami wprowadzonymi w wyniku głosowania nad wnioskami Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej .

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” głosowało 13  radnych
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXV/93/2008.


Ad. 4 pkt 2
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie   określenia stawek podatku od środków transportowych.


W imieniu Przewodniczącej Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Pani Anny Liebersbach , (która  z powodu choroby nieobecna jest na sesji) Insp. ds. Rady Gminy przedstawiła wnioski  do projektu uchwały zgłoszone przez  Komisję:
- 4  -
Komisja zgłosiła wniosek aby w § 1 ust. 1 litera „a” o treści Podatek od środków  transportowych  wynosi  rocznie :
od samochodów  ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  - w projekcie Wójta jest 700 zł Komisja wnioskuje 704 zł. Wniosek  przyjęty 10 głosami „za” 2 głosami „przeciwnymi”
 

Przewodniczący Rady Gminy Przeprowadził głosowanie nad wnioskiem  Komisji.
W wyniku głosowania wniosek Komisji został przyjęty 13 głosami „za”

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził  głosowanie  nad projektem uchwały z naniesioną  poprawką .

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” podjęciem uchwały było 13 głosów „za”.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych  było 13 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXV/94/2008

Ad. 4 pkt 3
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie   wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.

W imieniu Przewodniczącej Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Pani Anny Liebersbach , (która  z powodu choroby nieobecna jest na sesji) Insp. ds. Rady Gminy przedstawiła opinię Komisji w sprawie projektu uchwały o wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2008. Komisja 8 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” zaopiniowała projekt uchwały.

W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały głos zabrali:
Radny Szymon Młodzinski jaki jest powód , że zmniejsza się wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa o 30.000 złotych.

Skarbnik Gminy wyjaśniła , że nie wykonano planu w tym dziale , chodzi tu o to , że nie zakupiono materiałów potrzebnych do planowanych  remontów.

Radny Szymon Młodziński – zgłaszał wniosek o remont lub rozbiórkę balkonu w budynku nr 2 ul. Robotnicza w Janowicach Wielkich , wniosek nie został wykonany , a w dziale  gospodarka mieszkaniowa nie wykonano planu.

Radny Jan Osękowski – w zakresie działu gospodarka mieszkaniowa  - zgłaszał wniosek o wykonanie ubikacji w budynku nr 2 ulica Nadbrzeżna w lokalu osób niepełnosprawnych – wniosku nie wykonano termin się odsuwa , a ludzie żyją w niegodnych warunkach.
Druga sprawa to poinformował , że  złożył na piśmie  wniosek o dofinansowanie grupy mieszkańców – dopłata do aerobiku , w którym wnioskował o zwiększenie wydatków o kwotę 1720 złotych na rok 2008.

Skarbnik Gminy w wyjaśnieniu poinformowała , że  gmina  z budżetu zabezpiecza swoje  zadania , natomiast bardzo zasadnym będzie ujęcie   wniosku Stowarzyszenia „Mieszkańcy Gminie”  w zadaniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , które może być realizowane z  funduszu alkoholowego.
-  5  -

Wójt Gminy poinformował , że  w projekcie budżecie gminy na rok 2009 planuje się przekazanie  środków  dla Rad Sołeckich po 4 złote na jednego mieszkańca. Natomiast wniosek Stowarzyszenia „Mieszkańcy Gminie” zostanie przekazany do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Radny Jan Osękowski – stwierdził , że jeżeli Rada uznaje baz żadnych przeszkód wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego na kwotę 7.000 i realizuje go z budżetu gminy to prosi Radę aby uznała dla Stowarzyszenia na aerobik w grudniu kwotę 860 złotych i ujęła w zmianach budżetu.

Radny Romuald Łaski – stwierdził , ze wniosek radnego Jana Osękowskiego jest słuszny i należy wniosek skierować do realizacji przez Komisję Alkoholową.

Radny Kamil Kowalski – jak w świetle stanowiska Komisji Rewizyjnej odczytać wydatki na rozmowy za telefony komórkowe i z czego to wynika , że jest wzrost.

Skarbnik Gminy – na rozmowach z telefonów komórkowych mamy oszczędności ponieważ korzystamy z promocji.

Radny Jan Osękowski – jaka jest zasadnicza różnica, że UKS można dotować bezpośrednio z budżetu gminy a inne grupy  osób nie.

Skarbnik Gminy różnica polega na tym , że  UKS kwalifikuje się jak zajęcia pozalekcyjne , natomiast grupa osób  nie może być dotowana z budżetu gminy ponieważ przepisy nie pozwalają aby dotować prywatne osoby z budżetu gminy.

Radny Jan Osękowski –  ma uważać , że zajęcia sportowe – aerobik – traktowane jest jako prywatne zadanie i dlatego  te kobiety odsyła się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wójt Gminy – wyjaśnił , że Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w swym zapisie zabezpiecza zadania określone we wniosku Stowarzyszenia „Mieszkańcy Gminie”.

Radny Zbigniew Chrobak – zapytuje czy można te zajęcia  aerobiku sfinansować z opłat targowych.

Skarbnik Gminy- nie ma takiej możliwości , jak już wcześniej informowałam jest to grupa prywatnych osób.

Radca Prawny -  generalna  zasada z budżetu gminy można finansować tylko te zadania na które jest ustawowe pozwolenie.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  wypracowane  przez  Radę  Gminy stanowisko o skierowanie zapytania do Regionalnej Izby Obrachunkowej - czy Rada Gminy może sfinansować z budżetu gminy  zajęcia aerobiku wg wniosku zgłoszonego przez Stowarzyszenie „Mieszkańcy Gminie”.

-  6  -
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad w/w wypracowanym stanowiskiem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” głosowało 12 radnych , „wstrzymało się” 1 radny.
Na sali obrad w czasie głosowania było obecnych 14 osób.
Radny Jan Osękowski nie brał udziału w głosowaniu.

Radny Jan Osękowski – stwierdził , że nie otrzymał odpowiedzi na wniosek aby umieścić w projekcie uchwały kwoty 860 złotych na zajęcia aerobiku grupy osób .

Skarbnik Gminy – wcześniej proponowała aby sfinansowanie tego zadania nastąpiło z Komisji  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych , natomiast Rada przegłosowała stanowisko Rady o skierowanie zapytania do RIO.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy na rok 2008 głosowało 10 radnych, „przeciwnych” 1 radny, „wstrzymało się” od głosowania 2 radnych.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXV/95/2008.

Ad.4 pkt 4
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Skarbnik Gminy poinformowała , że powodem zaciągnięcia kredytu długoterminowego jest zabezpieczenie dla gminy aby na koniec roku budżetowego nie zostać z niespłaconymi kredytami. Ponadto jeżeli taka potrzeba nie zajdzie to  kredyt nie zostanie uruchomiony.

Radny Szymon Młodziński zgłosił zapytanie o wyjaśnienie dlaczego w okresie jednego miesiąca  powstała różnica pomiędzy dwoma  prognozami spłaty zadłużenia gminy stanowiącymi załączniki do uchwał Rady.

Skarbnik Gminy – różnica spowodowana jest tym , że  nastąpiły zmiany w planie dochodów i wydatków na 2008 rok. Ponadto prognoza jest zgodna z  opracowanym projektem budżetu gminy na rok 2009 .

Radny Jan Osękowski – jaki jest status załącznika  do poprzedniej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Skarbnik Gminy – żaden załącznik nie uchyla poprzedniego , budżet nie jest stały , cały czas się zmienia i do każdej następnej uchwały jest opracowywany nowy załącznik prognozy dopracowywany do aktualnej uchwały.

Radna Bożena Dyduch – Skarbnik Gminy poinformowała , że kredyt może w tym roku być potrzebny lub nie , więc jest za tym , aby na dzisiejszej sesji nie podejmować  tej uchwały

Wójt Gminy – Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydaje opinii do uchwały z dnia na dzień – taka uchwała jest przyzwoleniem dla Wójta Gminy aby mógł taka czynność wykonać.
-  7  -
Skarbnik Gminy omówiła zasady zaciągnięcia kredytu , ponadto oświadczyła , że  jeżeli nie będzie on potrzebny to nie będzie uruchomiony.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
W wyniku przeprowadzonego glosowania „za’ podjęciem uchwały było 8 radnych , „przeciwnych” 3 radnych, „wstrzymało się” 3 radnych.
W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała NR XXV/96/2008.

 

Ad. 5
Zamkniecie obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XXV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gołębski dokonał zamknięcia obrad XXV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy  w Janowicach Wielkich.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokołowała                                                              Przewodniczył
Ewa Czaplińska - Szajwaj                                                 Przewodniczący
Insp. ds. Rady Gminy                                                         Rady  Gminy


                                                                               Jacek Gołębski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2008-12-12 08:56:16 - Protokół Nr XXV/2008 (62.50 kB)

Nazwa dokumentu: Protokół Nr XXV/2008
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-12 08:51:08
Data udostępnienia informacji: 2008-12-12 08:51:08
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-12 08:57:05

Wersja do wydruku...

corner   corner