logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

OGŁOSZENIE NA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na zakup samochodu dostawczego

 GMINA JANOWICE WIELKIE
UL. Kolejowa 2
58-520 Janowice Wielkie
Osoba uprawniona do kontaktów, dane do korespondencji w sprawie zamówienia:
Tadeusz Chrząstowski
Telefon 075 75 15 185 /285/ faks: 075 75 15 124
e-mail:  ugjanowice@poczta.onet.pl

Przedmiot zamówienia:
Dostawa samochodu dostawczego  fabrycznie nowego  rocznik 2008/2009 .
Tryb przetargu: przetarg nieograniczony.
Data zakończenia: 1 miesiąc od podpisania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Opis przedmiotu zamówienia
Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia:

SAMOCHÓD DOSTAWCZY:
1. Rok produkcji : fabrycznie nowy rocznik 2008, 2009   
2. Silnik  Diesla o mocy min. 120kM
3. Aktualna norma emisji spalin niezbędna do rejestracji samochodu (EURO), bez potrzeby stosowania Adblue
4. Ilość miejsc w kabinie – min. 7
5. Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony
6. Długość skrzyni min 3,0 m
7. Pickup
8. Skrzynia ładunkowa   z plandeką
9. Układ hamulcowy posiadający urządzenia przeciwblokujące koła jezdne (ABS)
10. Klimatyzacja
11. Tylna ściana kabiny kierowcy z oknem
12. Centralny zamek
13. Dywaniki gumowe
 
Wymagane oświadczenia i dokumenty:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych,
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5. wykonali w ciągu ostatnich trzech lat minimum jednej dostawy samochodu ciężarowego  
Stwierdzenie spełnienia ww. warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od wykonawcy przez powołaną przez zamawiającego komisję przetargową w oparciu o formułę SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.


Brak jakiegokolwiek dokumentu żądanego przez zamawiającego od wykonawców stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego bądź odrzucenia oferty.

Wykaz zaświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do oferty,
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Wyciąg ze świadectwa homologacji typu oferowanego pojazdu wystawionego przez producenta.
4. serwis podwozia oraz zabudowy auta nie może być większy niż 150km od siedziby Zamawiającego.

Nie spełnienie warunków, o których mowa wyżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

Ponadto oferta musi :

1. być wypełniona w całości, nie wypełnienie chociażby jednej rubryki spowoduje odrzucenie oferty z postępowania,
2. Załączone pełnomocnictwo (upoważnienie) udzielone w oparciu o przepisy KC w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieupoważniona do reprezentacji w KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
3. parafowany wzór umowy,
4. Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli (załącznik nr 2 do oferty),
 
Zamawiający wymaga, aby dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 15 czerwca  2009r. do godziny 10:30
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Termin otwarcia ofert – 15 czerwca 2009r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2.

                                                                                                                                             Wójt Gminy Janowice Wielkie

                                                                                                                                                     /-/  Jerzy Grygorcewicz

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony na dostawe samochodu dostawczego
Podmiot udostępniający: RGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-06-03 15:15:10
Data udostępnienia informacji: 2009-06-03 15:15:10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-05 13:29:23

Wersja do wydruku...

corner   corner