logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
minus Zagospodarowanie przestrzenne
   plus Przeznaczenie w Planie/Studium
   plus Decyzje o warunkach zabudowy
   plus Decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego
   minus Procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - 2012-2015 rok
   minus Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Gmina Janowice Wielkie
   minus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowice Wielkie
   minus Gospodarka przestrzenna - zakres ponadgminny
   minus MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - KOMARNO
   minus Nadanie nr porządkowgo nieruchomości
   minus MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA - MNISZKÓW
   minus MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA - RADOMIERZ
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
JANOWICE WIELKIE 

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI JANOWICE WIELKIE, KOMARNO I RADOMIERZ W GMINIE JANOWICE WIELKIE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIX/138/2005 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 19 grudnia 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Janowice Wielkie w gminie Janowice Wielkie, Uchwałą Nr XXIX/140/2005 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 19 grudnia 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Komarno w gminie Janowice Wielkie i Uchwałą Nr XXIX/139/2005 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 19 grudnia 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radomierz w gminie Janowice Wielkie
 
zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Janowice Wielkie, Komarno i Radomierz w Gminie Janowice Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 lipca 2011 roku do 3 sierpnia 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 – 15:30, pokój nr 6 (parter).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych oraz prognozach oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 lipca 2011 roku, w Sali konferencyjnej OSP Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2a (budynek GOPS) 58-520 Janowice Wielkie, o godzinie 15:30.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Janowice Wielkie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2011 roku.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:
1.w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, sekretariat, I piętro
2.za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) na adres e-mail: gospodarka@janowicewielkie.eu.
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Janowice Wielkie, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
 
Wójt Gminy             
        Janowice Wielkie         

      /-/ Kamil Kowalski         

Nazwa dokumentu: Zagospodarowanie przestrzenne
Osoba, która wytworzyła informację: Dominik Musiał
Osoba, która odpowiada za treść: Dominik Musiał
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-01-30 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2006-01-30 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-25 13:38:24

Wersja do wydruku...

corner   corner