logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
minus Podatki i opłaty lokalne
   minus Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 r.
      minus Opłaty za wodę i ścieki - obowiązują do 28.02.2017 r.
      minus Podatek od nieruchomości
      minus Podatek od środków transportowych
      minus Podatek rolny
      minus Podatek leśny
      minus Opłata za posiadanie psa
      minus Opłata targowa
   plus Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 r. i 2018 r.
   plus Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 r.
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podzia? administracyjny kraju
A A A


~~U C H W A Ł A Nr XIV/53/2007

Rady Gminy w Janowicach Wielkich

z dnia 27 listopada 2007 roku

 

- w sprawie opłaty od posiadania psów


 

Na podstawie art. 18a ust 1. art. 19 pkt.1 litera f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r .o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku . Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U .z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy w Janowicach Wielkich u c h w a l a co następuje:


 

 § 1


 

 Wprowadza się na terenie Gminy Janowice Wielkie opłatę od posiadania psów.


 

 § 2


1.      Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 15 zł od jednego psa .

2.      Stawkę powyższą stosuje się od każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

  § 3

Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszwgo dnia miesiaca nastepującego po wejściu w posiadanie psa.

  § 4

Obowiązek uiszczenia opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

  § 5

Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku, opłatę za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

  § 6

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 września roku podatkowego u sołtysa lub na konto Urzędu Gminy Janowice Wielkie.

W przypadku powstania obowiązku opłaty po dniu 30 września, opłata płatna jest w ciągu 14 dni od powstania obowiązku

  § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie

  § 8

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Gminie Janowice Wielkie.

 

 - 2 -


  § 9

Z upływem dnia 31 grudnia 2007 roku traci moc uchwała Nr XII/50/2003 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów.

  § 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2008 .

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

  JACEK GOŁĘBSKI

 

Nazwa dokumentu: Opłata za posiadanie psa obowiazująca w 2015 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-12-15 15:09:00
Data udostępnienia informacji: 2014-12-15 15:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-15 15:09:27

Wersja do wydruku...

corner   corner