logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

UCHWAŁA NR VII/29/2003

RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH

Z dnia 28 kwietnia 2003 roku

 

  • w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz.84; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1683) oraz art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) – Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala co następuje :

§ 1

  1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 30 zł za każdy dzień handlu na terenie gminy Janowice Wielkie.
  2. Opłatę targową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w dniu sprzedaży przed rozpoczęciem sprzedaży.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janowice Wielkie

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc § 2 uchwały Nr XXVIII/131/2001 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości i opłaty targowej oraz zwolnienia z podatku od posiadania psów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

SZYMON MŁODZIŃSKI

 

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-07-08 09:19:22
Data udostępnienia informacji: 2003-07-08 09:19:22
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-08 09:54:20

Wersja do wydruku...

corner   corner