logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR V/25/2003

RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH

Z dnia 3 marca 2003 roku

 

  • w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym i przewodniczącym organów jednostek pomocniczych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 oraz art.37b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jenolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zmianami) – Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala co następuje :

§ 1

Radnemu Rady Gminy w Janowicach Wielkich przysługuje dieta w wysokości ustalonej w stosunku procentowym do diety maksymalnej obliczonej na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym..

§ 2

I. Wysokość diet radnych uzależnione są od pełnionej funkcji i wynoszą dla :

  1. Przewodniczącego – w formie ryczałtu miesięcznego 40 %
  2. Wiceprzewodniczącego i Przewodniczących Komisji – za udział w sesji i posiedzeniu komisji 10 %
  3. Radny nie pełniący funkcji – za udział w sesji i posiedzeniu komisji – 7 %

II. W wypadku nieobecności Przewodniczącego Rady na sesji Rada Gminy stosuje obniżkę ryczałty miesięcznego 0 20 % należnej sumy.

§ 3

Łączna suma diet radnych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 nie może przekraczać 50 % diety maksymalnej za posiedzenia komisji i sesje odbyte w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

§ 4

Sołtysowi biorącemu udział w sesji Rady Gminy przysługuje dieta w wysokości 100 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie

§ 6

Tracą moc uchwały :

  1. Nr XIII/45/91 z dnia 18 marca 1991 roku – w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy, Zarządu Gminy i Komisji.
  2. Nr VI/32/94 z dnia 28 grudnia 1994 roku – zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy, Zarządu Gminy i Komisji.
  3. Nr XXXI/124/98 z dnia 19 stycznia 1998 roku – w sprawie ustalenia zasad i wysokości otrzymywania diet przysługujących przewodniczącym organu wykonawczemu jednostki pomocniczej za udział w posiedzeniach Rady Gminy i jej organów.
  4. Nr XXII/101/2000 z dnia 18 grudnia 2000 roku – zmieniająca Uchwałę Nr XIII/45/91 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 18 marca 1991 roku – w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy, Zarządu Gminy i Komisji.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

SZYMON MŁODZIŃSKI

 

 

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-07-08 10:06:41
Data udostępnienia informacji: 2003-07-08 10:06:41
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-08 10:11:02

Wersja do wydruku...

corner   corner