logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 Uchwała Nr IX/36/2003

Rady Gminy Janowice Wielkie

z dnia 28 lipca 2003

- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe     odprowadzenie ścieków sieciami stanowiącymi własność Gminy Janowice Wielkie

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ) tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 ) – Rada Gminy w Janowicach Wielkich postanawia.

§ 1

 1. Zatwierdzić ceną 1 m3 wody pobranej z sieci wodociągowej oraz cenę za 1 m3 ścieków wprowadzonych do kanalizacji w następującej wysokości:
 2. Cena za 1 m3 wody – zł (netto)

  Cena za 1 m3 ścieków- zł (netto)

  2,00

  2,50

   

  do w/w cen naliczony będzie podatek VAT.

 3. Zatwierdzić wysokość opłaty miesięcznej za eksploatację wodomierza w wysokości 2,00 zł (netto),

do w/w cen naliczony będzie podatek VAT.

§ 2

Taryfa obowiązuje przez 1 rok począwszy od dnia 1 września 2003 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 4

Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXX/143/2001 rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie opłat za dostarczanie wody z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz Uchwała Nr XXX/141/2001 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

      PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

SZYMON MŁODZIŃSKI

Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-08-04 13:07:52
Data udostępnienia informacji: 2003-08-04 13:07:52
Data ostatniej aktualizacji: 2003-10-07 16:50:32

Wersja do wydruku...

corner   corner