logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


  U C H W A Ł A Nr XII/46/2003

Rady Gminy w Janowicacch Wielkich

z dnia 27 listopada 2003r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. z 2002 r Nr 200, poz. 1683 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U .z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Rada Gminy w Janowicach Wielkich u c h w a l a co następuje:


§ 1

  1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a). od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600 zł

b). od 5,5 tony do 9 ton włącznie 700 zł

c). powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 800 zł

od samochodów ciężarowych w zależności od liczy osi,dopuszczalne   masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

1). o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a). nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton 850 zł

b). nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton 900 zł

c). nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton 1000 zł

d). nie mniej niż 15 ton 1260 zł

2). o trzech osiach z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a). nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton 1000 zł

b). nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton 1100 zł

c). nie mniej niż 19 ton , mniej niż 21 ton 1200 zł

d). nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony 1300 zł

e). nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton 1580 zł

f). nie mniej niż 25 ton 1600 zł

3). o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a). nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton 1850 zł

b). nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton 1950 zł

c). nie mniej niż 27 ton , mniej niż 29 ton 2050 zł

d). nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton

    • z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 2300 zł

    • inne systemy zawieszenia 2452,80 zł

e).nie mniej niż 31 ton

- zawioeszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 2360 zł

- inne systemy zawieszenia 2452,80 zł

    od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania     łącznie

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od

3,5 tony i poniżej niż 12 ton: 1300 zł

       od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczanej masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a). nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton 1400 zł

b). nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 1500 zł

c). nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton 1600 zł

d). nie mniej niż 31 ton

    • z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 1800 zł

    • inne systemy zawieszenia 1937,76 zł

2).o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a). nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton 1722,97 zł

b). nie mniej niż 40 ton

    • z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 2300 zł

    • inne systemy zawieszenia 2548,65 zł

      od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością       rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z       pojazdem silnikowym

posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 500 zł


      od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

1). o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie

całkowitej:

a). nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton 400 zł.

b). nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 450 zł

c). nie mniej niż 25 ton 562 zł

2). o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie

całkowitej:

a). nie mniej niż 12 tony, mniej niż 28 ton 650 zł

b). nie mniej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony 850 zł

c). nie mniej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton 1300 zł

d). nie mniej niż 38 ton 1700 zł

3). o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie

całkowitej zespołu pojazdów:

a). nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton 950 zł

b). nie mniej niż 38 ton 1600 zł


    od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 a) mniejszej niż 30 miejsc 1000 zł

 b).równej lub wyższej niż 30 miejsc 1350 zł

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Janowice Wielkie.


§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr II/7/2002 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie podatku od środków transportowych, jednakże nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2004r.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.

                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


                                                                               SZYMON MŁODZIŃSKI


Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-12-02 10:24:17
Data udostępnienia informacji: 2003-12-02 10:24:17
Data ostatniej aktualizacji: 2003-12-02 10:35:47

Wersja do wydruku...

corner   corner