logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


  U C H W A Ł A Nr XII/50/2003

Rady Gminy w Janowicacch Wielkich

z dnia 27 listopada 2003r.


- w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów


Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r .o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Rada Gminy w Janowicach Wielkich  u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Płatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Janowice Wielkie posiadające psy.


§ 2

Podatek od posiadania psów ustala się w wysokości:

15 zł. od pierwszego psa,

15 zł. od każdego następnego psa.

§ 3

Stosuje się zwolnienie w wysokości 50% ustalonej stawki z tytułu posiadania jednego psa przez inwalidów legitymujących się orzeczeniem lekarskim, emerytów oraz rencistów do 65 roku życia prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, których wyłącznym źródłem utrzymania jest renta bądź emerytura.

§ 4

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po wejściu wposiadanie psa.

§ 5

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.


§ 6

Podatek od psów płatny jest bez wezwania do dnia 30 września roku podatkowego u sołtysa lub na konto Urzędu Gminy Janowice Wielkie.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 września podatek płatny jest w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

§ 7

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich.

§ 9

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr II/10/2002 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów, jednakże nie wcześniej niż z dnem 1 stycznia 2004 r.


§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.
                                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


                                                                                  SZYMON MŁODZIŃSKI

Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-12-02 11:05:54
Data udostępnienia informacji: 2003-12-02 11:05:54
Data ostatniej aktualizacji: 2003-12-02 11:09:05

Wersja do wydruku...

corner   corner