logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


WYBORY ŁAWNIKÓW
KADENCJA 2008-2011
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
 

Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 17 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Rada Gminy w Janowicach Wielkich wybierze ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Do Sądu Rejonowego łącznie 5 ławników , w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 2 ławników.

Do Sądu Okręgowego łącznie 4 ławników.

Termin zgłoszenia , przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników , upływa w dniu 30 czerwca 2007 roku.

 

 Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia , organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa , z wyłączeniem partii politycznych , oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie , w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji

 

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Ławnikiem może być wybrany ten , kto :

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich

2)      jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończył 30 lat,

4)      jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku ,

5)      nie przekroczył 70 lat,

6)      jest zdolny , ze względu na stan zdrowia , do pełnienia obowiązków ławnika,

7)posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie mogą być :

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w

    prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów , od których orzeczenia można żądać

   skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze

   ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
7)      duchowni ,

8)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

9)      funkcjonariusze Służby Więziennej,

10)radni gminy , której rada dokonuje wyboru ławników.

 
 
 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć :

1)     3 aktualne fotografie , zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

2)     informacje z Krajowego Rejestru Karnego,

3)     oświadczenie , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4)     zaświadczenie lekarskie , stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób , zawierającą imię (imiona) , nazwisko. Numer ewidencyjny PESEL , miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na w/w liście.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich w Biurze Rady Gminy ul. Kolejowa 2 parter pokój nr 4 na stronie internetowej Urzędu Gminy Janowice Wielkie www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info oraz na ministerialnej stronie internetowej :www.ms.gov.pl

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2 w Biurze Rady Gminy parter pokój nr 4 do dnia 30 czerwca 2007 roku godz. 1500

 

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel: (075) 75 15 145

 
 

Skrócony opis: Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-06-06 12:00:23
Data udostępnienia informacji: 2007-06-06 12:00:23
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-06 12:05:55

Wersja do wydruku...

corner   corner