logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      minus Rok 2007
         minus Uchwała VII/9/2007
         minus Uchwała VII/10/2007
         minus Uchwała VII/11/2007
         minus Uchwała VII/12/2007
         minus Uchwała VII/13/2007
         minus Uchwała VII/14/2007
         minus Uchwała VII/15/2007
         minus Uchwała VII/16/2007
         minus Uchwała VII/17/2007
         minus Uchwała VII/18/2007
         minus Uchwała VII/19/2007
         minus Uchwała VIII/20/2007
         minus Uchwała VIII/21/2007
         minus Uchwała VIII/22/2007
         minus Uchwała VIII/23/2007
         minus Uchwała VIII/24/2007
         minus Uchwała IX/25/2007
         minus Uchwała IX/26/2007
         minus Uchwała IX/27/2007
         minus Uchwała IX/28/2007
         minus Uchwała IX/29/2007
         minus Uchwała X/30/2007
         minus Uchwała X/31/2007
         minus Uchwała X/32/2007
         minus Uchwała X/33/2007
         minus Uchwała X/34/2007
         minus Uchwała X/35/2007
         minus Uchwała X/36/2007
         minus Uchwała XI/37/2007
         minus Uchwała XI/38/2007
         minus Uchwała XI/39/2007
         minus Uchwała XI/40/2007
         minus Uchwała XI/41/2007
         minus Uchwała XI/42/2007
         minus Uchwała Nr XII/43/2007
         minus Uchwała XIII/44/2007
         minus Uchwała XIII/45/2007
         minus Uchwała XIII/46/2007
         minus Uchwała XIII/47/2007
         minus Uchwała XIII/48/2007
         minus Uchwała XIV/49/2007
         minus Uchwała XIV/50/2007
         minus Uchwała XIV/51/2007
         minus Uchwała XIV/52/2007
         minus Uchwała XIV/53/2007
         minus Uchwała XIV/54/2007
         minus Uchwała XIV/55/2007
         minus Uchwała XV/56/2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA Nr X/32/2007
Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1521 z późn. zm.) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Rada Gminy Janowice Wielkie                  uchwala, co następuje:
 
§ 1
Ustala się zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie ,restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie gminy Janowice Wielkie, sposób jej rozliczania i kontroli wykorzystania przyznanej dotacji.
 
 
§ 2
 
1. Dotacja z budżetu gminy może być udzielona podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 
2. Dotacja może być udzielona na prace, które zostaną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma
być udzielona lub, które zostały rozpoczęte w roku poprzednim i będą kontynuowane w roku otrzymania
dotacji.
 
 
§ 3
 
1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dotacji.
 
2. Wniosek składa się oddzielnie na każdy zabytek, na który ma być udzielona dotacja.
3. Wnioski w roku 2007 składa się do dnia 31 lipca.
4.W latach następnych wnioski składa się w dwóch terminach tj. do 30 września na rok następny
   oraz dodatkowo do 15 czerwca roku budżetowego.
5. Wnioski niekompletne podlegają odrzuceniu.
 
6. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 4
 
1. Dotacje przyznaje Rada Gminy Janowice Wielkie na wniosek Wójta Gminy
 
2. Wykaz podmiotów, wysokość środków dotacji określa załącznik do uchwały budżetowej.
 
3. Informację o wysokości udzielonych dotacji z budżetu gminy oraz o sposobie ich wykorzystania Wójt Gminy przedstawia w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.
 
 
 
 
 
§ 5
 
1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą Janowice Wielkie                i wnioskodawcą, któremu została przyznana dotacja.
 
2. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy niż okres jednego roku budżetowego.
 
3. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać jej na inne cele niż określone w umowie.
 
4. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
 
5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zadania w formie aneksu do umowy.
 
 
 
§ 6
 
1. W przypadku wykorzystania na realizację umowy tylko części przyznanej kwoty dotacji niewykorzystana
część dotacji podlega zwrotowi.
2. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 1,następuje w terminach ustalonych w umowie, nie
później niż do 31 grudnia danego roku budżetowego ,na rachunek bieżący gminy Janowice Wielkie.
 
§ 7
 
Uruchomienie dotacji następuje jednorazowo lub w kilku ratach, w zależności od specyfiki wykonywanego
zadania i postanowień umowy.
 
§ 8
 
1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie określonym w umowie, jednak nie później niż do      30 grudnia roku budżetowego, w którym dotacja została udzielona.
2. Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie wszystkich poniesionych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków poniesionych z udzielonej dotacji. Do zestawienia wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć uwierzytelnione przez pracownika gminy Janowice Wielkie kopie następujących dokumentów:
1) umów z wykonawcami robót,
2) rachunków lub faktur wraz z dowodami uiszczenia wynikających z nich należności,
3) kosztorysu powykonawczego przeprowadzonych prac sfinansowanych w roku budżetowym ze środków własnych i z dotacji, ze względu na rodzaj kosztów i źródło finansowania,
4) protokołu odbioru wykonanych prac przez osobę posiadającą kwalifikacje wymagane do odbioru robót.
 
§ 9
 
1. Wójt gminy lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do przeprowadzenia kontroli sposobu
wydatkowania udzielonej dotacji oraz sposobu realizacji finansowanego z dotacji zadania.
2. Prawo kontroli obejmuje w szczególności:
1) przedstawienie przez wnioskodawcę na każde żądanie Wójta wszelkich informacji dotyczących
jego gospodarki finansowej w zakresie objętym dotacją,
2) prawo wstępu na teren i do pomieszczeń wnioskodawcy,
3) prawo wglądu w dokumentację związana z gospodarką finansową, gospodarką środkami rzeczowymi
oraz dokumentację związaną z dysponowaniem środkami pieniężnymi pochodzącymi z dotacji udzielonej   z budżetu gminy.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
4. Wyniki kontroli mogą stanowić podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
i żądania natychmiastowego zwrotu udzielonej dotacji.
5. Kontrolę można przeprowadzać do czasu rozliczenia dotacji.
 
§ 10
 
Zapewnia się jawność postępowania w sprawach przyjęcia wniosku, przyznania i rozliczenia dotacji.
 
 
§ 11
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
 
§ 12
 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
 
 
 
 
                                                                                                    P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
                                                                                                            R A D Y G M I N Y
 
                                                                                                          J ACEK GOŁĘBSKI
 
                                                                                   

Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-07-23 12:56:39
Data udostępnienia informacji: 2007-07-23 12:56:39
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-01 11:01:36

Wersja do wydruku...

corner   corner