logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


PROTOKÓŁ NR X/2007
z    X sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia 28 czerwca    2007 roku
godz. 13-ta
W X sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15.
Miejsce X sesji Rady Gminy – sala konferencyjna w klubie „Rudawy” w Janowicach Wielkich ul. 1 Maja 25.
 
Rozpoczęcie X sesji Rady Gminy – godz. 13-ta
Zakończenie X sesji Rady Gminy - godz. 17.45
Ponadto w X sesji Rady Gminy uczestniczyli:
Jerzy Grygorcewicz – Wójt Gminy Janowice Wielkie , Krystyna Wożakowska Sekretarz Gminy , Teresa Gorzkowska Skarbnik Gminy, Roman Słomski – Radca Prawny Urzędu Gminy , Sołtysi Wsi i mieszkańcy gminy.
Przedstawiam następujący porządek obrad   X    sesji Rady Gminy:
1.      Otwarcie X sesji Rady Gminy.
2.      Wystąpienie Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Janowicach Wielkich.
3.      Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Gminy w Janowicach Wielkich wybranych w wyborach uzupełniających przeprowadzonych w dniu 13 maja 2007 roku w okręgach wyborczych: nr 1, nr 2 i nr 5.
4..Stwierdzenie quorum.
5.Przedstawienie porządku obrad X sesji Rady Gminy.
6.Przyjęcie protokołu z    IX    sesji Rady Gminy
7. Informacja o podjętych uchwałach na IX sesji Rady Gminy
8.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
9.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na IX sesji Rady Gminy.
10.Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy Komisji w okresie
   międzysesyjnym.
11Podjęcie uchwał w sprawach :
            1. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
      2. zmian w budżecie gminy na rok 2007,
            3. zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie ,
              restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ,
              sposobu jej rozliczania i kontroli,
            4. likwidacji drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych,
            5.o przystąpieniu do sporządzania zmian w studium uwarunkowań i kierunków 
              zagospodarowania Gminy Janowice Wielkie.
            6. zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt,
            7.powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.
12.Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  
   różne .
13. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.
 
 
 
 
 
 
- 2 -
Ad. 1
Otwarcie X sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia X sesji Rady Gminy , oraz powitał przybyłych na sesję Rady .
 
Ad. 2
Wystąpienie Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Janowicach Wielkich.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Janowicach Wielkich Pani Daniela Bereźnicka w swoim wystąpieniu przedstawiła wyniku wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Janowicach Wielkich przeprowadzonych w trzech okręgach wyborczych na terenie Gminy Janowice Wielkie dniu 13 maja 2007 roku , złożyła gratulacje z wyboru nowo wybranym radnym Rady Gminy oraz życzenia owocnej pracy dla dobra gminy i jej mieszkańców. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze do Rady Gminy.
 
 
Ad. 3
Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Gminy w Janowicach Wielkich wybranych w wyborach uzupełniających przeprowadzonych w dniu 13 maja 2007 roku w okręgach wyborczych: nr 1, nr 2 i nr 5.
Przy odczytywaniu roty ślubowania przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jacka Gołębskiego wszyscy zebrani powstali :
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie , rzetelnie i uczciwie , mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
 
Po odczytaniu roty ślubowania , wywołani kolejno przez Przewodniczącego Rady Gminy nowo wybrani w wyborach uzupełniających radni Rady Gminy w Janowicach Wielkich powstawali i wypowiadali słowo „ślubuję”.
Ślubowanie złożyło pięciu radnych obecnych na X sesji Rady Gminy tj.
Radna Zofia Kraszewska , Radny Radosław Czaja, Radny Szymon Młodziński, Radny Sławomir Orłowski, Radny Jan Osekowski.
Radni Zofia Kraszewska, Radosław Czaja i Szymon Młodziński składając ślubowanie dodawali zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”.
 
Ad. 4 Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności X sesji Rady Gminy stwierdził , że w X sesji Rady Gminy uczestniczy 15 radnych , co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować uchwały.
 
 
Ad. 5 Przedstawienie porządku obrad X sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad X sesji Rady Gminy. Jednocześnie zwrócił się do Rady z zapytaniem czy ktoś wnosi uwagi do porządku obrad X sesji Rady Gminy.
 
 
 
 
-   3   -
 
Radny Sławomir Orłowski zwrócił uwagę , że na początku maja br. składał skargę na postępowanie Przewodniczącego Rady Gminy i nie jest ona ujęta w porządku obrad X sesji Rady Gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że na ten temat udzieli odpowiedzi w punkcie Interpelacje i zapytania.
 
 
Ad. 6   Przyjęcie protokołu z    IX    sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych czy wnoszą uwagi do protokołu z IX sesji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z IX sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” było 10 radnych , „wstrzymało się” 5 radnych.
 
Ad. 7 Informacja o podjętych uchwałach na IX sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje o uchwałach podjętych na IX sesji Rady Gminy.
Informacja o podjętych uchwałach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Ad. 8 Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy Pan Jerzy Grygorcewicz złożył informacje o pracy w okresie międzysesyjnym.
-         we wszystkich sołectwach odbyły się zebrania wiejskie wyborcze , wybrano Sołtysów Wsi i Rady Sołeckie.
-         na Sołtysa Wsi Janowice Wielkie ponownie   wybrano Panią Zofię Dul,
-         na Sołtysa Wsi Radomierz ponownie wybrano Panią Kedzierską –Czubek Krystynę,
-         na Sołtysa Wsi Trzcińsko ponownie wybrano Pana Mariana Ciastko
-         na Sołtysa Wsi Mniszków wybrano Panią Katarzynę Pędrak,
-         na Sołtysa Wsi Komarno wybrano Pana Romana Madekszę.
-         po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej przydzielono w Janowicach Wielkich dwa lokale mieszkalne ,
-         uczestniczył w dwóch szkoleniach nt. pozyskiwanie środków z UE,
-         ogłosił konkurs na stanowisko d/s dowodów osobistych,
-         zawarte zostały dwa akty notarialne na zbycie nieruchomości gminnych , tj. lokal mieszkalny Chłopska 18 i działka przy ul Parkowej na poprawę zagospodarowania,
-         wydano 174 decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego,
-         odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy ,
-         odbyły się przetargi na zbycie byłego klubu w Komarnie i działkę przy ul. Wojska Polskiego - oba przetargi bezskuteczne,
-         zgodnie z gminnym programem gospodarki mieszkaniowej od 1 X 2007 roku wprowadzona zostanie nowa stawka czynszu najmu w lokalach komunalnych,
-         prowadzone są prace celem założenia kont bankowych dla wspólnot mieszkaniowych.
 
 
 
 
 
 
- 4 -
 
Ad. 10 Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy Komisji w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pan Romuald Łaski w swoim wystąpieniu poinformował ,że Komisja pracuje zgodnie z planem pracy , odbyły się trzy posiedzenia, na których przeprowadzono kontrole w zakresie :
-stopnia wdrożenia obowiązku zamieszczania na stronie internetowej Janowice Wielkie dokumentów związanych z pracą Rady Gminy (treści podejmowanych uchwał i załączników do nich oświadczeń majątkowych radnych , składu osobowego Rady i innych ,
-działań komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, stopień realizacji przyjętego Programu, zasadność wydatkowania przydzielonych środków , stopień przygotowania akcji letniej na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
-załatwiania skarg i wniosków mieszkańców gminy przez Wójta Gminy: prowadzenie ewidencji zgłaszanych wniosków i skarg, terminy i forma załatwiania.
Z każdej kontroli radni opracowali wnioski , które zostały przekazane Wójtowi Gminy.
 
9.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na IX sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy poinformował , że na wnioski radnych zgłoszonych na IX sesji udzielono odpowiedzi na piśmie.
Wnioski zgłoszone zostały przez radnych Pana Piotra Jońcę i Andrzeja Salkiewicza i dotyczyły:
- wycięcie dwóch drzew w Komarnie przy posesji Pani Dyduch w pobliżu drogi powiatowej z drzew spadają konary   które zagrażają linii telefonicznej w Komarnie – wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze,
– radni wnieśli o naprawę i udrożnienie przepustu przy posesji nr 34d w Komarnie , dojazd do stacji transformatorowj. Przepust jest niedrożny co powoduje przelewanie się wody przez drogę gminną i jej dewastację - wniosek przekazany został do Zarządu Dróg,
- radni zwrócili się z zapytaniem co się dzieje z pismem z dnia 22 .01.2007 roku kierowanego do Wójta Gminy Janowice Wielkie przez Sołtysa Wsi Komarno Pana Witolda Czapor z listą spraw do załatwienia. Do dnia dzisiejszego z listy zawierającej osiem pozycji zostało załatwione trzy. Nie mamy żadnych informacji co do sposobu i terminów załatwienia pozostałych spraw – odpowiedzi Panu Czaporowi udzielono na piśmie , ze szczególnym podziałem na sprawy które zostały załatwione pozytywnie i w jakim terminie , a które sprawy nie będą załatwione – podano uzasadnienie. Sprawy które należą do Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze zostały przekazane do w/w instytucji a kserokopie pism zostały przekazane Panu Czaporowi.
Oraz wniosek dotyczący oświetlenia ulicznego do budynków 16, 17 , 18 byłego gospodarstwa rolnego - oświetlenie   uruchamiane są ręcznie przez mieszkańców poprzez wkręcanie bezpiecznika .Ten sposób włączania jest bardzo niebezpieczny , ponieważ może spowodować zagrożenie życia , jest również nieekonomiczny ze względu na częste pozostawianie włączonego światła .
Radni zwrócili się o pilne podłączenia lamp do sieci oświetlenia oraz zainstalowania co najmniej dwóch lamp na drodze dojazdowej do w/w posesji. Dodatkowe lampy zwiększyłyby poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w dotarciu lub powrocie z pracy w godzinach nocnych.
Wójt poinformował , że wniosek został przekazany do Zakładu Energetycznego w Jeleniej Górze - sprawa jest przekazana do realizacji ponadto podjęto uzgodnienia o wykonanie nowych podłączeń dwóch lamp oświetleniowych.
 
- 5   -
 
Ponadto Wójt poinformował , że na zebraniu wiejskim w Komarnie zgłoszony został wniosek o ustawieniu przy drodze krajowej znaku drogowskazu o zjeździe do Janowic i Komarna. Drogi te będą oznakowane przy pracach obecnie prowadzonych przebudowy drogi krajowej .
Wnioski radnych Piotra Ignaczaka i Macieja Wojtasa – w sprawie modernizacji oświetlenia ulic 1 Maja i Kopernika – modernizacja będzie przeprowadzona przy remoncie tych dróg.
 
W dyskusji udział wzięli :
Radny Jan Osękowski – zaproponował aby uprościć dostęp do BIP Gminy Janowice Wielkie poprzez usuniecie   z adresu strony internetowej    sisco . Najlepiej zmienić adres w taki sposób , aby ułatwić dostęp do BIP.
 
Radny Sławomir Orłowski – poinformował , że jest błąd w zamieszczonym w BIP Statucie Gminy Janowice Wielkie ponieważ przepis określa liczbę radnych 18 , a nie jest to zgodne z przepisami ustawy.
 
Radny Zbigniew Chrobak – zgłaszał wniosek o zamontowanie nowych lamp oświetleniowych na ulicy Parkowej - zapytanie czy w tej sprawie było już coś zrobione..
 
Radny Piotr Ignaczak zwrócił się o określenie terminu   kiedy będzie prowadzona kompleksowa modernizacja oświetlenie ulic 1 Maja i Kopernika.
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy są jeszcze uwagi lub wnioski.
Radni nie zgłosili więcej uwag ani wniosków.
 
Ad. 11 pkt 1
Podjęcie uchwał w sprawach :
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Ponadto poinformował ,że kredyt długoterminowy w wysokości 220.000 złotych jest zaciągany na dokończenie odbudowy drogi w Komarnie. Droga ta jest odbudowywana przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 
Skarbnik Gminy Pani Teresa Gorzkowska – poinformowała radnych , że kredyt ten jest zaplanowany w budżecie gminy na rok 2007.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbachprzedstawiła opinię Komisji o projekcie uchwały , kredyt na dokończenie odbudowy drogi rolniczej w Komarnie jest ujęty w budżecie gminy , droga jest oddana – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie i przyjęła jednogłośnie.
 
Radny Szymon Młodziński – ponieważ radni nowo wybrani nie mają budżetu gminy na rok 2007 , nie znając tych spraw trudno będzie im opowiedzieć się tej sprawie.
Wnioskuje o przekazanie radnym tych uchwał.
 
Radny Sławomir Orłowski – odbudowa odbywa się przy współudziale Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych , kredyt zaciągamy w wysokości 220.000 złotych – ile łącznie wynosi kredyt.
 
 
- 6   -
Radny Jan Osękowski – przypomina sobie , że dawniej była mowa o tym , że odbudowa będzie w całości pokryta z Funduszu. Ponadto stwierdził , że prawdopodobnie ( bo tam nie był ) droga jest wygodna , szeroka asfaltowa i dlatego zapytuje czy wszystkie drogi rolnicze tak się buduje.
 
Wójt Gminy dotuje się te przedsięwzięcia z budżetu gminy , jest to droga rolnicza , wzdłuż tej drogi jest przewidziana zabudowa jednorodzinna.
 
Radny Maciej Wojtas – w budżecie gminy zaplanowana jest inna kwota kredytu . Ponadto radny zauważył, że zaciągając kolejny kredyt przy takim wysokim zadłużeniu gminy to trzeba zadać sobie pytanie dokąd zmierzamy. Jeżeli będziemy tak postępowali to nie będziemy mieli możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na inne zadania.
 
Skarbnik Gminy – poinformowała , że kata gmina jak nasza jeżeli nie będziemy się zadłużać to nic nie zrobimy , i nie można mówić że gmina jest wysoko zadłużona. Projekt uchwały wyraźnie wskazuje na co konkretnie zaciągamy kredyt.
 
Radny Wojtas – dlaczego nie robimy inwestycji np. na odbudowę dróg na 2.000.000 złotych.
 
Skarbnik Gminy – ponieważ mamy za mały budżet – nasz budżet to 8.000.000 złotych żeby podjąć takie zadanie musielibyśmy mieć 500.000 złotych własnych środków.
 
Radny Jan Osękowski - wywnioskował z wypowiedzi Wójta , że działki przy tej drodze są przeznaczone pod zabudowę. Zwraca uwagę ,że na terenie gminy jest dużo dróg , przy których są już domu i nie można do nich dojechać ponieważ nie ma drogi. I dlatego stwierdza , że budowanie dróg kiedy nie ma domów jest polityką błędną.
 
Wójt Gminy jest zlecenie wykonania dokumentacji na remont ulic Kopernika , Robotnicza i Matejki . Poinformował , że środki z UE nie wchodzą w limit zadłużenia gminy , jest to po to aby gminy mogły korzystać z dopłat z UE na prace finansowane z jej programu bez barier.
 
Skarbnik Gminy – ogólny koszt drogi rolniczej w Komarnie to 404.000 złotych , realizowana dwuetapowo ponieważ nie mieliśmy pieniędzy ani Urząd Marszałkowski. W roku 2006 dotacja wynosiła 50.375 złotych reszta zadania pokryta była z własnych środków. W roku 2007 faktura opiewa na 303.000 złotych w tym dotacja 67.260 złotych tj. 1/3 tej drogi pokryta jest z dotacji. Ponadto Skarbnik Gminy poinformowała , że nie jest to droga budowana na przyszłość ponieważ tam już mieszkają ludzie.
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy ktoś ma jeszcze ma uwagi lub wnioski.
Radni nie zgłosili uwag ani wniosków.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały było 9 głosów   i 6 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała została podjęta i otrzymała Nr X/30/2007.
 
 
-   7   -
 
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minutową przerwę w obradach X sesji Rady Gminy.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady X sesji Rady Gminy.
 
Ad. 11 pkt 2
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007. Zmiany w budżecie gminy wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego , przyznającej stypendia szkolne dla uczniów , przyznającej środki na wypłaty dodatku w wysokości 250 złotych dla pracowników socjalnych oraz przyznającej środki na dopłaty do paliwa rolniczego. Ponadto zwiększono dochody i wydatki na odbudowę drogi w Komarnie przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zgodnie z umową. Pozostałe zmiany wynikają z potrzeb w zakresie realizacji budżetu. Wójt Gminy Zwrócił się do Rady Gminy o przyjęcie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbachprzedstawiła opinię Komisji o projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 tym , że zmian dokonuje się na skutek decyzji Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu środków - projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie i przyjęła jednogłośnie.
 
Radny Jan Osękowski - wniósł o wyjaśnienie - 2000.000 złotych w dziale 700 z czego wynika ta zmiana .
 
Skarbnik Gminy – w związku z wyjaśnieniami Ministra Finansów jest to przeniesienie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej odpowiadającej klasyfikacji wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych. 
 
Radny Sławomir Orłowski - w   paragrafie zwiększenie wydatków budżetowych dział 600 Transport i łączność   na drogi wewnętrzne    jest   67.260 złotych - zapytanie dlaczego nie może to być sklasyfikowane jako droga rolnicza.
 
Skarbnik Gminy – jest taka klasyfikacja budżetowa nie ma dróg rolniczych tylko drogi wewnętrzne. W roku 2007 na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim dotacja na drogę wewnętrzną jest w wysokości 67.260 złotych.
 
Wójt Gminy wyjaśnił , po złożeniu przez gminę wniosku o dotację ,Urząd Marszałkowski przeprowadza wizje w terenie , takie wizje były na drodze Mniszków , droga Radomierz – Komarno.
 
Radny Sławomir Orłowski – zapytanie czy w dziale 700 zmniejsza się wynagrodzenie.
 
Skarbnik Gminy – wyjaśniła , że pomyłkowo zaplanowała środki na ubezpieczenie pracowników interwencyjnych , a nie na fundusz pracy – w zmianach jest to uregulowanie.
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy ktoś ma jeszcze ma uwagi lub wnioski.
Radni nie zgłosili uwag ani wniosków.
 
 
-   8   -
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały było 10 głosów   i 5 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała została podjęta i otrzymała Nr X/31/2007.
 
 
Ad. 11 pkt 3
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków , sposobu jej rozliczania i kontroli. Jednocześnie przedstawił zapis art. 81 ustaw z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Projekt uchwały określa zasady wg których udziela się dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie , lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wójt Gminy poinformował , że będzie Radzie Gminy przedstawiał informacje o wnioskach . W tym roku zaplanowano w budżecie gminy 20.000 złotych na wsparcie remontów obiektów zabytkowych.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbachprzedstawiła opinię Komisji o projekcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków , sposobu jej rozliczania i kontroli. Komisja uznaje , że w naszej gminie te zabytki które pozostały trzeba je ratować- projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie i przyjęła jednogłośnie.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Jońca – do projektu uchwały wniósł następujące propozycje i uwagi :
-         w § 2 ust. 2 wprowadzić zapis , że dotacja może być udzielona na zakup materiałów,
-         w § 5 ust. 1 wprowadzić zapis aby radni przyznawali dotacje ,
-         w § 9 ust. 1 zapytanie czy Komisja Rewizyjna Rady Gminy może przeprowadzać kontrole w zakresie sposobu wydatkowania udzielonej dotacji oraz sposobu realizacji finansowanego z dotacji zadania,
-         w wykreślenie § 4 pkt 1.
-         § 5 ust. 5 zapytanie kto jest stroną.
 
Wójt Gminy w wyjaśnieniu przez obiekty zabytkowe nie można uznawać wyłącznie obiektów sakralnych.
-         § 4 ust. 1 – wójt ma obowiązek przedstawiać Radzie wnioski o udzielenie dotacji ,
-         § 5 ust. 1 - wójt reprezentuje gminę na zewnątrz,
-         § 5 ust. 5 - stroną jest wójt ,
-         § 9 ust 1 - nie można wpisać do uchwały takiego zapisu , Komisja Rewizyjna może mieć w planie pracy takie zadanie lub też zleconą kontrolę przez Radę,
Radca Prawny poinformował , że jest to prawo miejscowe i nie można wprowadzać ograniczeń.
 
 
 
 
-   9   -
Radny Szymon Młodziński - stwierdził , że jeżeli przez prace budowlane rozumie się zakup materiałów to nie ma sensu zmienić zapisu .
 
Radny Sławomir Orłowski - jeżeli wprowadzony byłby ten zapis to wnioskodawca za dotacje mógłby kupić materiały a na drugi rok je sprzedać – dlatego też jest przeciwny wprowadzaniu zmiany zapisu § 2 ust. 2.
 
Radny Kamil Kowalski – czy nie warto określić wysokości procentowej inwestycji i dotacji z gminy byłby to wskaźnik czy dotację zostanie udzielona czy też nie .
 
Radca Prawny – każda sprawa będzie przez Radę Gminy określana , natomiast nasza uchwała określa zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu gminy. Problemem jest to , że ci którzy występują o takie dotacje przeważnie pieniędzy nie mają. Zawarta umowa będzie nadzorowana a dotacje można wypłacać w transzach.
 
Radny Romuald Łaski stwierdził , że § 5 ust. 1 zawiera zapis , że udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą i wnioskodawcą , czyli zapis jest jasny i określa wszystko , dlatego uważa ,że ujmowanie innych zapisów jest zbędne.
 
Radny Kamil Kowalski - dotyczy § 7 , zaproponował , aby rozważyć czy nie ująć we wniosku czy jest to zadanie rozpoczęte w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji.
 
Radca Prawny - § 7 wnioskodawca szczegółowo wypełnia we wniosku.
 
Radny Jan Osękowski - § 8 dotyczy rozliczeń dotacji - zapytanie czy jeżeli wnioskodawca otrzymuje gotówkę to czy prawidłowo sformułowano zapis , że wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia dołączyć uwierzytelnione przez pracownika gminy kopie dokumentów.
 
Skarbnik Gminy – nie można zabrać wnioskodawcy oryginału dokumentów. Ten zapis jest poprawny.
 
Radny Jan Osękowski   ponieważ nie ma terminu w którym te wnioski się składa - zgłosił wniosek o wprowadzenie zapisu § 2 ust. 3 o treści – ustala się dwa terminy składania wniosków tj. 30 września na rok następny oraz dodatkowo do 15 czerwca roku budżetowego,
§ 2 ust. 4 wnioski w roku 2007 składa się do dnia 31 lipca.
Wniosek uzasadnia tym , że ten drugi termin łączy wszystkich właścicieli zabytków
-         drugi wniosek - o udzielenie dotacji na pokrycie prac już poniesionych .
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła , że dotacja jest po to aby wspomóc zadanie a nie refundować o tym mówi zapis § 6 i § 7.
 
Radny Jan Osękowski   wnioskuje o wykreślenie   § 5 ust. 3 ponieważ radny uznaje ten zapis jako martwy.
 
Ponadto wykreślić   § 6 i § 7 i wprowadzić §   6 o treści „Dotacja uruchamiana jest na zrefundowanie poniesionych wydatków”.
Więcej uwag ani wniosków radny nie zgłosił.
 
-         10 -
Wójt Gminy stwierdził , że terminy można do uchwały wprowadzić natomiast zasady z uwagi na charakter podmiotów nie , ponieważ może zdarzyć się taka sytuacja , że podmiot nie będzie w stanie bez zaliczek kontynuować prac.
 
Radny Sławomir Orłowski stwierdził , żeby się nie rozdrabniać i przystąpić do przegłosowania wniosków.
 
Przewodniczący Rady Gminy   przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Jana Osękowskiego - w sprawie wprowadzenie zapisu § 2 ust. 3 o treści – ustala się dwa terminy składania wniosków tj. 30 września na rok następny oraz dodatkowo do 15 czerwca roku budżetowego,
-         § 2 ust. 4 wnioski w roku 2007 składa się do dnia 31 lipca.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” wprowadzeniem wniosku było 15 radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie
 
- Radny Jan Osękowski wycofał wniosek z głosowania a dotyczył on o wykreślenie   § 5 ust. 3 ponieważ radny uznaje ten zapis jako martwy.      
 
Wniosek o wykreślenie    § 6 i § 7 i wprowadzenie §   6 o treści
 „Dotacja uruchamiana jest na zrefundowanie poniesionych wydatków”.
 
Przewodniczący Rady Gminy   przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Jana Osękowskiego
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania   „za” wprowadzeniem wniosku było 5 głosów , „przeciw” – 9 głosów.
Wniosek nie został przyjęty z uwagi na niewystarczającą liczbę głosów „za”.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków , sposobu jej rozliczania i kontroli oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały było 12 głosów   i 3 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała została podjęta i otrzymała Nr X/32/2007.
 
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minutową przerwę w obradach X sesji Rady Gminy.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady X sesji Rady Gminy.
 
Ad. 11 pkt 4
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawielikwidacji drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbachprzedstawiła opinię Komisji o projekcie uchwały w sprawie w sprawielikwidacji drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych. Ponadto poinformowała , że droga ta
 
- 11 -
znajduje się na terenie wsi Trzcińsko komisja przeprowadziła wizję w terenie , wg której stwierdzia się , że ta droga figuruje tylko na mapach a fizycznie jej nie ma.
 
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie i przyjęła jednogłośnie.
 
Radny Sławomir Orlowski – czy ta droga to jest jedna działka , czy nastąpił podział.
 
Radny Kamil Kowalski – czy wszyscy właściciele gruntów ościennych wyrazili zgodę na likwidację drogi.
 
Przewodnicząca Komisji w wyjaśnieniu - ta droga biegnie przy działkach Pana Jabłońskiego i nie koliduje z nikim .
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawielikwidacji drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych.
W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały było 14 głosów   i 1 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała została podjęta i otrzymała Nr X/33/2007.
 
Ad. 11 pkt 5
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie o przystąpieniu do sporządzania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Janowice Wielkie. Ponadto Wójt poinformował , że podjecie tej uchwały jest wyjściem naprzeciw osobom wnioskodawcom , które się spóźniły ze złożeniem wniosku - uchwała dotyczy całej gminy. Będziemy organizowali zebrania wiejskie , aby informacja dotarła do wszystkich zainteresowanych.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbachprzedstawiła opinię Komisji o projekcie uchwały w sprawie o przystąpieniu do sporządzania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Janowice Wielkie. Ponadto poinformowała , że uchwała wychodzi naprzeciw mieszkańcom gminy aby uporządkowali sobie sprawy , Komisji pozytywnie zaopiniowała uchwałę i przyjęła jednogłośnie.
 
Radny Szymon Młodziński – stwierdził , że jest za tym aby zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wprowadzić , ale chciałby wiedzieć czym podyktowane są te zmiany jeżeli były terminy składania wniosków.
 
Przewodniczący Rady Gminy - niektórzy mieszkańcy nie wiedzieli ,inni nie interesowali się a jeszcze inni nie zdawali sobie sprawy o planie zagospodarowania gminy.
 
Radny Jan Osękowski - złożył wniosek aby gmina przygotowała informacje celem uświadomienia mieszkańców co to jest plan zagospodarowania przestrzennego i że jest szansa na zrobienie porządku w formach użytkowania gruntów.
 
Radni Kamil Kowalski i Sławomir Orłowski - zapytanie dlaczego uchyla się poprzednie uchwały zmieniające.
Przewodniczący Rady Gminy ponieważ dotyczyły one szczątkowych terenów danej miejscowości.
-         12 -
Wójt Gminy poinformował , że urbaniści pracują w obrębie uchwały , uchwały uchyla się celem utrzymania porządku.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie o przystąpieniu do sporządzania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Janowice Wielkie
W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały było 15 głosów.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała Nr X/34/2007.
 
 
Ad. 11 pkt 6
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. Ponadto poinformował , że ponownie podejmujemy uchwałę ponieważ poprzednio przyjęty zapis w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie został zakwestionowany przez Wojewodę Dolnośląskiego ponieważ zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt nie były zaopiniowane przez Powiatowego Inspektora Weterynarii i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Okręg w Jeleniej Górze.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbachprzedstawiła opinię Komisji  o projekcie uchwały w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. Komisji pozytywnie zaopiniowała uchwałę i przyjęła jednogłośnie.
 
Radny Sławomir Orłowski - stwierdził , że należałoby podejść do sprawy bardziej rzeczowo, osoby które opłacają podatek za posiadanie psa powinni otrzymywać numerek do obroży.
 
Przewodniczący Rady Gminy - to nie jest akcja masowego wyłapywania zwierząt , będzie to robione tylko na zgłoszenie , że na terenie gminy pojawił się obcy groźny pies.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawiezasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. 
W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały było 13 głosów. „wstrzymujących się” 2 głosy.
Uchwała została podjęta   i otrzymała Nr X/35/2007.
 
Ad. 11 pkt 7
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych. Zwrócił się do Rady o zgłaszanie kandydatów do zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Rada zgłosiła następujące osoby:
1.   Radna Pani Zofia Kraszewska  
2.   Radnego Pana Macieja Wojtasa
4.      Radnego Pana Piotra Ignaczaka
5.      Radnego Pana Mariana Ciastko
6.      Sołtysa Wsi Radomierz Panią Krystynę Kędzierską – Czubek
7.      Sołtysa Wsi Mniszków Panią Katarzynę Pędrak
Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę do pracy w zespole opiniującym kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 
-         13 -
-          
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.    
W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały było 15 głosów.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała Nr X/36/2007.
 
Ad. 12
Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy   różne .
 
Radny Szymon Młodziński złożył na piśmie   następujące interpelacje :
1.odprowadzenia wody deszczowej z ulicy 1 Maja tj. plac na wprost byłej fabryki papieru,
2.przejazdu przez Janowice Wielkie wywrotek ze żwirem z kopalni Karpniki,
3.zakupu defibrylatora dla GOZ,
4.ustawienia znaków drogowych informujących o nazwie miejscowości,
5.remontu dachu i komina na budynku nr 2 ul. Robotnicza w Janowicach Wielkich.
Radny zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy o dostarczenie nowo wybranym radnym druków oświadczeń majątkowych .
 
Radna Anna Liebersbach – zwróciła się do radnych z apelem o dofinansowanie wypoczynku rehabilitacyjnego dla dziecka niepełnosprawnego Adama z Janowic Wielkich.
 
Radny Zbigniew Chrobak –
1.zwrócił się z zapytaniem kiedy zostanie uprzątnięty gruz z rozbiórki pieca - Nadbrzeżna 2
   w Janowicach Wielkich,
2. w jakim terminie zostanie urządzony plac zabaw dla dzieci w Mniszkowie,
3. wnioskuje aby przy wykaszaniu traw należy zadbać aby zebrać trawę i wywieść na
   wysypisko.
4. Radny podziękował za realizację wniosku o przeprowadzenie remontu drewnianych
   mostów na rzece Bóbr ul. Partyzantów i Chłopska.
 
Radny Sławomir Orłowski – zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy o wyjaśnienie dlaczego do dnia dzisiejszego nie zadbał o to aby Rada rozpatrzyła skargi na Przewodniczącego Rady , która została złożona przez radnych .
-         ponowił wniosek o umieszczenie na tablicy kierunkowej usytuowanej przy wjeździe na
     ulicę1 Maja 20 numeru budynku   18 .
 
Radny Kamil Kowalski- kiedy zostanie zakończony remont wiat przystankowych na terenie
      Trzcińska,
-         zapytanie ilu jest pracowników fizycznych w Referacie GKiM i ilu może pracować w terenie.
 
Radna Zofia Kraszewska – zgłosiła ,że poniżej górnego sklepu w Komarnie koło posesji Pani Palczewskiej trzeba wykonać przycinkę gałęzi ponieważ zarosły przewody linii telefonicznej.
 
Radny Jan Osękowski
-zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy jak wygląda sprawa Klubów Radnych czy poprzednio zgłoszone Kluby Radnych działają
-         zapytanie z jaką datą było wydane pozwolenie na budowę kanalizacji w Komarnie i czy był zmieniany kosztorys na budowę , czy Gmina występowała o środki na budowę,
-         14 -
zapytanie czy Firma Dr..Schneider zgłaszała się do Gminy o umorzenie podatków na podstawie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis,
-         niedawno Pan Ryszard Ryk zbył po dość atrakcyjnej cenie działkę pod firmę obróbka metalu – zapytanie czy w roku 2002 Komornik zwracał się go Gminy o nabycie działki na zasadzie pierwokupu - zwraca się o dostarczenie kopii pisma od komornika w/w sprawie.
-         o dostarczenie wykazu pracowników interwencyjnych o wykaz prac wykonanych przez tych pracowników oraz kto ich nadzoruje.
-    plac zabaw w Trzcińsku   wygląda jak dziadostwo.
Radny zobowiązał się , że wnioski zgłoszone na dzisiejszej sesji Rady Gminy złoży na piśmie .
 
Radny Piotr Jońca – wnioskuje o naszycie na mundurkach ucznia elementów odblaskowych.
 
Radny Zbigniew Chrobak – umocowanie kraty w oknach klubu w Janowicach Wielkich . Radny zgłosił że nie otrzymał odpowiedzi na poprzedni wniosek w sprawie zabezpieczenia klubu przed włamaniami.
 
Odpowiedzi na zapytania udzielili :
 
Przewodniczący Rady Gminy - w sprawie skargi o nie przedłożeniu pod obrady Rady Gminy skargi na Przewodniczącego Rady Gminy - w chwili obecnej nie może udzielić odpowiedzi ponieważ nie ma przy sobie odpowiednich dokumentów.
Sprawa klubów radnych - zgodnie ze zmianą w Statucie Gminy - kluby tworzą radni w liczbie nie mniejszej niż cztery osoby.
 
Wójt Gminy - w Referacie GKIM zatrudnionych jest 6 pracowników w tym 3 kierowców,
Sprawa wywrotek przewożących kruszywo z kopalni w Karpnikach – po wizji w terenie z udziałem inspektorów Starostwa w Jeleniej Górze , i funkcjonariuszy Policji i przedstawicieli Gmin– podjęto uzgodnienia , że Powiat wprowadzi ograniczenie ruchu pojazdów o nadmiernym ciężarze po drogach powiatowych Wójt Gminy poinformował , że udostępni radnym korespondencję prowadzoną w tym zakresie.
 
Radny Szymon Młodziński – zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy , że   zgodnie ze statutem gminy radny zobowiązany jest pracować w wybranej przez siebie komisji , teraz po wyborach należy podjąć działania celem organizacji pracy Rady .
 
Radny Romuald Łaski – złożył wniosek , aby Przewodniczący Rady Gminy przygotował propozycję organizacji pracy Rady Gminy.
 
Radny Kamil Kowalski zwrócił się do Przewodniczącego rady Gminy o przegłosowanie wniosku.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” wnioskiem głosowało 15 radnych .
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
 
 
 
 
-         15 -
 
Ad. 13 Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.
 
 
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad X sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gołębski dokonał zamknięcia obrad X sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokołowała                                                                     Ewa Czaplińska - Szajwaj Insp. ds. Rady Gminy                                                        
  Przewodniczył   
Przewodniczący
Rady Gminy
 
 
                                                                                          Jacek Gołębski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    

Załączniki do pobrania: 2007-07-25 12:20:58 - Protokół Nr X (124.50 kB)

Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-07-25 12:18:47
Data udostępnienia informacji: 2007-07-25 12:18:47
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-13 13:21:41

Wersja do wydruku...

corner   corner