logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      minus Rok 2007
         minus Uchwała VII/9/2007
         minus Uchwała VII/10/2007
         minus Uchwała VII/11/2007
         minus Uchwała VII/12/2007
         minus Uchwała VII/13/2007
         minus Uchwała VII/14/2007
         minus Uchwała VII/15/2007
         minus Uchwała VII/16/2007
         minus Uchwała VII/17/2007
         minus Uchwała VII/18/2007
         minus Uchwała VII/19/2007
         minus Uchwała VIII/20/2007
         minus Uchwała VIII/21/2007
         minus Uchwała VIII/22/2007
         minus Uchwała VIII/23/2007
         minus Uchwała VIII/24/2007
         minus Uchwała IX/25/2007
         minus Uchwała IX/26/2007
         minus Uchwała IX/27/2007
         minus Uchwała IX/28/2007
         minus Uchwała IX/29/2007
         minus Uchwała X/30/2007
         minus Uchwała X/31/2007
         minus Uchwała X/32/2007
         minus Uchwała X/33/2007
         minus Uchwała X/34/2007
         minus Uchwała X/35/2007
         minus Uchwała X/36/2007
         minus Uchwała XI/37/2007
         minus Uchwała XI/38/2007
         minus Uchwała XI/39/2007
         minus Uchwała XI/40/2007
         minus Uchwała XI/41/2007
         minus Uchwała XI/42/2007
         minus Uchwała Nr XII/43/2007
         minus Uchwała XIII/44/2007
         minus Uchwała XIII/45/2007
         minus Uchwała XIII/46/2007
         minus Uchwała XIII/47/2007
         minus Uchwała XIII/48/2007
         minus Uchwała XIV/49/2007
         minus Uchwała XIV/50/2007
         minus Uchwała XIV/51/2007
         minus Uchwała XIV/52/2007
         minus Uchwała XIV/53/2007
         minus Uchwała XIV/54/2007
         minus Uchwała XIV/55/2007
         minus Uchwała XV/56/2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


U C H W A Ł A NR XIII/45/2007
RADY    GMINY    W   JANOWICACH WIELKICH
z dnia 28 września 2007 roku
 
-          zmieniająca uchwałę w sprawie restrukturyzacji zaległości w podatku od nieruchomości publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78 , poz. 684) – Rada Gminy w Janowicach Wielkich u c h w a l a , co następuje :
§ 1
W uchwale NR XXX/136/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie   restrukturyzacji zaległości w podatku od nieruchomości publicznych zakładów opieki zdrowotnej wprowadza się następujące zmiany :
 
1.tytuł uchwały otrzymuje brzmienie : „ w sprawie restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych zakładów opieki zdrowotnej”
 
2. w § 1 ust. 1 wyrazy „ w podatku od nieruchomości” zastępuje się wyrazami „w zobowiązaniach publicznoprawnych”.
 
3. w § 1 ust. 2 wyrazy „ w podatku od nieruchomości” zastępuje się wyrazami „w zobowiązaniach publicznoprawnych”.
 
                                                    § 2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.
 
                                                    § 3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janowice Wielkie .
 
                                                               § 4
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
                                                                                     PRZEWODNICZACY
                                                                                           RADY GMINY
 
 
                                                                                       JACEK GOŁĘBSKI

Skrócony opis: zmieniająca uchwałę w sprawie restrukturyzacji zaległości w podatku od nieruchomości publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-10-19 14:55:14
Data udostępnienia informacji: 2007-10-19 14:55:14
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-19 14:59:25

Wersja do wydruku...

corner   corner