logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podzia? administracyjny kraju
A A A


 

MINA JANOWICE WIELKIE

UL. KOLEJOWA NR 2

58-520 JANOWICE WIELKIE

tel. (0-75) 75-15-185 fax. (075) 75-15-124

NIP 611-010-77-65


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla uczestników postępowania przeprowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na :

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W KOMARNIE /GMINA JANOWICE WIELKIE/ W SEZONACH ZIMOWYCH 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010

SPIS TREŚCI:


ROZDZIAŁ 1. Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty.

ROZDZIAŁ 2. Opis warunków udziału w postępowaniu, które winien spełniać oferent i złożona

przez niego oferta oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.

ROZDZIAŁ 3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które należy załączyć do oferty w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ 4. Wymagania dotyczące wadium.

ROZDZIAŁ 5. Zasady obowiązujące w trakcie trwania procesu przetargowego.

ROZDZIAŁ 6. Opis kryteriów oraz ich wartość przy wyborze oferty.

ROZDZIAŁ 7. Opis przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ 8. Pouczenie o protestach i odwołaniach przysługujących oferentom w toku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ 9. Wzór umowy.

Załączniki:

I . Szczegółowy zakres terytorialny prac

  1. Wzór oferty

  2. Wzór umowy

 
Janowice Wielkie 16.10.2007r Zatwierdzam ...................................................

Rozdział 1.

Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty.

Oferent przystępując do przetargu nieograniczonego zobowiązany jest zapoznać się z treścią

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie przygotować ofertę uwzględniając n/w

zalecenia:

1. Sporządzić ofertę w języku polskim wg wzoru proponowanego przez Zamawiającego.

2. Oferta winna być napisana nie ulegającym ścieraniu pismem / drukiem.

3. Do oferty należy załączyć wszystkie wyszczególnione w rozdziale 3 dokumenty i

oświadczenia. W razie braku choćby jednego z nich, mimo wezwania do ich uzupełnienia na

podstawie art. 26 ust 3 ustawy, oferent zostanie wykluczony z postępowania. W

zawiadomieniu o wykluczeniu Zamawiający poda uzasadnienie prawne i faktyczne. Stosowną

informację w tym zakresie Zamawiający przekaże wykonawcy z zastrzeżeniem zapisów art. 92

ust. 1 ustawy. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia ofertowe muszą być sporządzone w języku polskim.

Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub w odpisach (kopiach, fotokopiach)

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (zgodnie z zasadą

reprezentacji oferenta). Odpis, kopia lub fotokopia dokumentu nie potwierdzona jw. będzie

jednoznacznie traktowana jako brak tego dokumentu.

5. Oferta, formularz cenowy oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez

osobę/y uprawnioną/e do podpisu i reprezentowania oferenta. Upoważnienie do podpisania

oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do

oferty.

6. Ewentualne poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę (jedną z osób).

7. Ofertę należy włożyć w kopertę oznaczoną „Oferta na zimowe utrzymanie dróg w Komarnie w sezonach zimowych 2007/2008,2008/2009,2009/2010”,

zapieczętować ją i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do Zamawiającego. W

przypadku dostarczania oferty za pośrednictwem poczty uwzględnia się te oferty, które

wpłynęły przed wyznaczonym terminem składania ofert.

8. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty

przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 7,

oraz dodatkowo podpisane „zmiana” lub „wycofanie”. Oferent, który wycofa ofertę po upływie

terminu składania ofert utraci wadium.

9. Zmiana warunków udzielenia zamówienia może nastąpić wyłącznie z inicjatywy

Zamawiającego. Wprowadzenie własnych warunków w treści oferty spowoduje jej odrzucenie.

10. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

a/ jest niezgodna z ustawą;

b/ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

c/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

d/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e/ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

f/ zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić w trybie art. 88,

lub błędy w obliczeniu ceny;

g/ wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

h/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11. O odrzuceniu oferty Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 ustawy, informuje wszystkich wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zamówienie zawierającą jednoznaczną propozycję.

13. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej i częściowej.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt 6.

15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu oraz w zawartej w konsekwencji umowie na realizację przedmiotowego zamówienia, między Zamawiającym a Wykonawcą wszelkie rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej PLN.

17. Przy opracowywaniu oferty należy korzystać z załączonych do specyfikacji wzorów druków.

  1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział II.


Opis warunków udziału w postępowaniu, które winien spełniać oferent i złożona przez niego

oferta oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.


Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać następujące warunki:

1. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

a w szczególności:

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24

w/w ustawy.

ocena warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie, które zostanie złożone przez

Oferenta.

2. wykonać zamówienie w terminie: 15.11.2007 roku – 15.04.2010 roku

ocena warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie, które zostanie złożone przez

Oferenta w formularzu oferty.

3. zaakceptować termin płatności - 30 dni od daty otrzymania oryginału każdej faktury przez

Zamawiającego.

ocena warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie, które zostanie złożone przez

Oferenta w formularzu oferty.

4. wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej 1 zamówienia w realizacji zamówień jako wykonawca zimowego utrzymania dróg

ocena warunku zostanie dokonana w oparciu o dokument zawierający stosowne potwierdzenie

realizacji zamówienia oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień.

5 dysponować niezbędnym potencjałem technicznym, tj.posiadać co najmniej n/w sprzęt:

a/ dwa środki transportu wraz z pługiem / 2 ciągniki 2 napędowe lub 1 ciągnik 2-napędowy i samochód ciężarowy z pługiem.

b/jeden rozrzutnik ,

ocena warunku zostanie dokonana w oparciu o dokument zawierający stosowny wykaz

posiadanego przez Oferenta sprzętu.

6.Oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia OC na zimowe utrzymanie dróg przed podpisaniem umowy na wykonanie zadaniaRozdział III.


Wykaz dokumentów i oświadczeń, które należy załączyć do oferty w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Ofertę złożoną według wzoru druku nr 2.

2. Oświadczenie oferenta wynikające z art. 24 i 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych według

wzoru druku nr 3.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

do ewidencji działalności gospodarczej (a w przypadku konsorcjum także umowy regulującej

współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4.Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek podatków, opłat oraz

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji organu. we właściwym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Uwagi:

Podmiot udostępniający: RGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-10-22 12:02:53
Data udostępnienia informacji: 2007-10-22 12:02:53
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-22 12:13:08

Wersja do wydruku...

corner   corner