logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


PROTOKÓŁ NR XIII/2007
z    XIII sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia 28 września    2007 roku
godz. 10-ta
W XIII sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 15.
Radni nieobecni nieusprawiedliwieni:
Radny Jan Osękowski
Miejsce XIII    sesji Rady Gminy – sala konferencyjna w klubie „Rudawy” w Janowicach Wielkich ul. 1 Maja 25.
Rozpoczęcie XIII   sesji Rady Gminy – godz. 10-ta
Zakończenie XIII sesji Rady Gminy - godz. 13,15
Ponadto w XIII sesji Rady Gminy uczestniczyli:
Pan Jerzy Grygorcewicz – Wójt Gminy Janowice Wielkie, Skarbnik Gminy Janowice Wielkie Pani Teresa Gorzkowska , Radca Prawny Urzędu Gminy Pan Roman Słomski , Sołtysi Wsi Gminy Janowice Wielkie.
Porządek obrad   XIII   sesji Rady Gminy:
1.Otwarcie XIII sesji Rady Gminy.
2..Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad XIII sesji Rady Gminy.
4.Przyjęcie protokołu z    XI i XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
5. Informacja o podjętych uchwałach na XI i XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
6.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
7.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XI sesji Rady Gminy.
8.Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy Janowice Wielkie za I półrocze 2007
   roku.
9.Podjęcie uchwał w sprawach :
            1.wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007,
      2.zmieniajaca uchwałę w sprawie restrukturyzacji zaległości w podatku od nieruchomości
        publicznych zakładów opieki zdrowotnej ,
      3.przyznania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie , restauratorskie lub  
        roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
            4 likwidacji dróg nie zaliczanych do żadnych kategorii dróg publicznych, 
            5. likwidacji dróg nie zaliczanych do żadnych kategorii dróg publicznych
            6.likwidacji dróg nie zaliczanych do żadnych kategorii dróg publicznych
      7.wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Jeleniej Górze
10.Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  
     różne .
11. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.
 
Ad. 1
Otwarcie XIII sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia XIII sesji Rady Gminy , oraz powitał przybyłych na sesję Rady .
 
Ad. 2
Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności XIII sesji Rady Gminy stwierdził że w XIII sesji Rady Gminy uczestniczy 14 radnych , co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować uchwały.
- 2 -
Ad. 3
Przedstawienie porządku obrad XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad XIII sesji Rady Gminy.
Jednocześnie zwrócił się do Rady z zapytaniem czy radni wnoszą uwagi do porządku obrad XIII sesji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad XIII sesji Rady Gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że radny Pan Jan Osękowski w dniach 12 i 13 września 2007 roku złożył dwa wnioski o uznanie za nieważne uchwały podjęte począwszy od VII do XI sesji Rady Gminy. Ponadto Przewodniczący Rady Gminy poinformował  ,że nie poddaje pod głosowanie sprawy wyrażonej w pismach radnego Pana Osękowskiego Jana ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma podstawy prawnej do rozstrzygania o ważności uchwał podjętych przez Radę Gminy , gdyż wyroki WSA we Wrocławiu w przedmiocie wygaśnięcia mandatów radnych są nieprawomocne..
 
Radny Szymon Młodziński – jak to wygląda prawnie czy ten wyrok jest prawomocny w sytuacji kiedy jedna ze stron się odwołała.
 
Radca Prawny Pan Roman Słomski – WSA wydał wyrok – wyrok jest niewykonalny ponieważ nie zostały zakwestionowane wybory uzupełniające do Rady Gminy . Wyrok WSA jest nieprawomocny ponieważ został zaskarżony przez Wójta Gminy.
 
Radny Sławomir Orłowski - zapytanie czy do sprawy o likwidacji dróg nie zaliczanych do żadnej kategorii dróg publicznych zostały dostarczone opinie stron postępowania. 
Ponadto zgłosił zapytanie odnośnie zmiany godziny dzisiejszej sesji Rady Gminy.
 
Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Gminy – o sprawie dróg będziemy rozmawiali przy temacie Podjęcie uchwał , natomiast godzina została zmieniona z uwagi na pilny wyjazd Wójta Gminy do Wrocławia.
 
Ad. 4
Przyjęcie protokołu z    XI i XII nadzwyczajnej   sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych czy wnoszą uwagi do protokołu z XI sesji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XI sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” było 13 głosów, „przeciwnych” 1 głos.
 
Przyjęcie protokołu z     XII nadzwyczajnej   sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych czy wnoszą uwagi do protokołu z XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” było 12 głosów, „wstrzymało się” 2 głosy.
 
 
 
 
 
-   3   -
 
Ad. 5 
Informacja o podjętych uchwałach na XI i XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje o uchwałach podjętych na XI i XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Informacja o podjętych uchwałach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Ad. 6
Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy Pan Jerzy Grygorcewicz złożył informacje o pracy w okresie międzysesyjnym.
-         poinformował o wypadku przy odwozie dzieci ze szkoły do domu na trasie Janowice Wielkie – Komarno,
-         o przebiegu imprezy organizowanej przez Gminę i Rady Sołeckie pod hasłem „Cudze chwalicie swego nie znacie” w dniu 26 września 2007 roku
-         podpisano trójstronne porozumienie Prezydent Miasta Jelenia Góra , Wójt Gminy Jeżów Sudecki , Wójt Gminy Janowice Wielkie na realizację wspólnego zadania pn. gospodarka wodno-ściekowa , kanalizacja Komarna i Radomierza przypisana do aglomeracji Jeleniej Góry (Wójt Gminy przedstawił treść porozumienia),
-         odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji na kanalizacje cześci Janowic Wielkich,
-         sprzedano mienie komunalne – klub w Komarnie , oraz działkę niezabudowaną w 
      Janowicach Wielkich , lokale mieszkalne w budynku nr 14 przy ul. 1 Maja w Janowicach
      Wielkich (w tym budynku pozostał 1 lokal nie sprzedany), w dalszym ciągu napływają
     podania o wykup lokali komunalnych,
-         wspólnoty mieszkaniowe – odbywają się zebrania wspólnot , tworzone są zarządy,
     pozakładano już konta bankowe - w obecnej sytuacji jeżeli na koncie nie uskłada się
    pieniędzy na remont – gmina nie będzie robiła remontów,
-         wymieniono w Komarnie w przedszkolu ogrzewanie,
-         zgodnie z wnioskiem mieszkańców w Komarnie doświetlono drogę do budynków PPH , zamontowano 4 lampy sterowano astronomicznie ,
-         w Radomierzu podniesiono ciśnienie wody do 10 budynków na odcinku od budynku biblioteki aż za budynek klubu – w rozwiązaniu problemu pomógł mieszkaniec Komarna Pan Gołubiński ,
-         Pan Tyszkiewicz z Trzcińska zakupił lampy oświetlenia ulicznego – lampy zostały zamontowane. Ponadto Wójt poinformował , że gmina szykuje się do zmiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
 
W dyskusji nad przedstawioną informacje głos zabrali:
Radny Sławomir Orłowski – zapytanie czy na zawarcie trójstronnego porozumienia Wójt Gminy nie powinien mieć zgody Rady.
 
Odp. Wójt Gminy – o tym mówi pkt 4 Porozumienia – jest to porozumienie miedzy organami.
 
Radny Sławomir Orłowski – kanalizacja ma być wykonana na koszt Wodnika - będzie ona własnością Wodnika zapytanie - dlaczego Gmina ogłasza przetarg.
 
Odp. Skarbnik Gminy Pani Teresa Gorzkowska - były zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji.
-         4 –
Wójt Gminy zgodnie z ustawa Rady Gminy zobowiązują się do zabezpieczenia środków na takie zadania w latach następnych. W specyfikacji zastrzeżono , że trzeba dążyć do takiego rozwiązania aby był jeden wykop.
 
Radny Sławomir Orłowski – czy to jest zgodne z przepisami .
 
Wójt Gminy – projektanci o tym wiedzą.
 
  
Ad. 7 Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na X sesji Rady Gminy.
 
Wójt Gminy poinformował , że na wnioski radnych , które zgłoszone zostały na XI sesji udzielono odpowiedzi na piśmie.
W dalszej części wypowiedzi Wójt omówił realizacje wniosków:
-         montaż spowalniaczy na ulicy Zamkowej – trzeba byłoby zniszczyć ulicę aby zamontować spowalniacze, ulica jest odbudowana ,
-         ulica Kopernika jest bardzo zniszczona , ale musimy w takim stanie dotrwać do jej planowanego remontu,
-         Wójt omówił przebieg wizji lokalnej przeprowadzonej na okoliczność realizacji wniosku zgłoszonego przez radnego Pana Kamila Kowalskiego w sprawie pilnej interwencji dotyczącej kanału przeciwpowodziowego położonego wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Trzcińsko od nr 3 do 15 - sprawa o odbudowę i udrożnienie została przekazana do Starosty Powiatu – realizację wniosku przejął Powiat ,
-         zamontowano jedna wiatę przystankowa na terenie Trzcińska ,
-         realizacja interpelacji radnego Szymona Młodzińskiego – zakup defibrylatora dla GOZ – jest to zakup inwestycyjny – sprawa będzie rozpoznana przy opracowywaniu projektu budżetu gminy.
W dyskusji nad przedstawionym tematem głos zabrali:
Radny Kamil Kowalski – ma nadzieje , że temat wiat przystankowych w Trzcińsku nie został jeszcze zakończony.
Radny Szymon Młodziński – stwierdził , że do realizacji wniosków zgłaszanych przez radnych należy podchodzić poważnie , ponieważ radni   informują wyborców o ich realizacji, jako przykład radny podał pilny remont na budynku nr 2 ulica Robotnicza w Janowicach Wielkich.
 
Radni nie zgłosili więcej uwag nie zgłosili.
 
Ad. 8 Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy Janowice Wielkie za I półrocze 2007 roku. Ponadto Wójt Gminy przedstawił Uchwałę Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12 września 2007 roku w sprawie opinii przedłożonej przez Wójta Gminy Janowice Wielkie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Janowice Wielkie za I półrocze 2007 roku.
Informacja i Uchwała Składu Orzekającego RIO stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
W dyskusji nad przedstawionym tematem głos zabrali:
 
Radny Szymon Młodziński – zapytanie – czy dłużnicy którzy nie wnoszą opłat to są stale te same osoby i drugie pytanie dotyczy zaległości opłat podatku od nieruchomości , czy to są osoby fizyczne , prawne , czy zakłady rodzinne jednoosobowe, a z osób prawnych kto to jest.
-         5 -
Skarbnik Gminy – zaległości nie dotyczące podatków są to te same osoby . Przekazano   komornikowi egzekucję należności , jednakże przekazał informacje że z uwagi na ubóstwo nie ma z czego ściągnąć należności. Jeżeli chodzi o firmy , są to dwie firmy i 1 zakład medyczny. Wójt Gminy w tym przypadku wydaje decyzje o rozłożeniu należności na raty lub odroczenie płatności – skutkuje to tym , że firmy i zakłady funkcjonują i ludzie mają zatrudnienie.
 
Radny Zbigniew Chrobak - zapytanie czy z osób fizycznych zgłasza się ktoś do odpracowania zadłużenia opłat lub podatku.
 
Wójt Gminy – jest taka możliwość odpracowania zadłużenia jednakże na dzień dzisiejszy są to sporadyczne przypadki .
 
Radni nie zgłosili więcej uwag nie zgłosili.
 
 
 
Ad. 9 pkt 1
Podjęcie uchwał w sprawach :
Wójt Gminy i Skarbnik Gminy przedstawili projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007. Zmian w budżecie gminy na rok 2007 dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego przyznającej środki na wykonanie odbudowy drogi w Trzcińsku zniszczonej w czasie powodzi , zmniejszeniu środków zaplanowanych w budżecie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zwiększeniu środków na dożywianie dzieci w dziale 852 Pomoc społeczna. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększyć należy dochody w wyniku wyroku sądu przyznającego zwrot składek odprowadzanych na ZUS od wypłacanych nauczycielom dodatków mieszkaniowych. Pozostałe zmiany planu dochodów i wydatków wynikają z potrzeb w zakresie wykonywania budżetu gminy na rok 2007
 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbachprzedstawiła opinię Komisji o projekcie uchwały , w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007 – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie i przyjęła jednogłośnie.
 
Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007 oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały było 14 głosów
Podczas głosowania na sali obrad było 14 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała Nr XIII/44/2007.
 
 
Ad. 9 pkt 2
 
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie restrukturyzacji zaległości w podatku od nieruchomości publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 
- 6 -
Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbachprzedstawiła opinię Komisji o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie restrukturyzacji zaległości w podatku od nieruchomości publicznych zakładów opieki zdrowotnej – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie i przyjęła jednogłośnie.
 
Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie restrukturyzacji zaległości w podatku od nieruchomości publicznych zakładów opieki zdrowotnej , oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały było 14 głosów
Podczas głosowania na sali obrad było 14 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała Nr XIII/45/2007.
 
Ad. 9 pkt 3
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie , restauratorskie lub   roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków , zwrócił się do Rady o przyzwolenie na udzielenie dotacji z budżetu gminy w wysokości 20.000 złotych na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. remont kościoła pw. Chrystusa Króla w Janowicach Wielkich.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbachprzedstawiła opinię Komisji o projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie , restauratorskie lub   roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie i przyjęła 7 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.
 
Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie , restauratorskie lub   roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały było 12 głosów i 2 głosy „wstrzymujące się”.
Podczas głosowania na sali obrad było 14 radnych.
Uchwała została podjęta i otrzymała Nr XIII/46/2007.
 
Ad.9 pkt 4 , 5 i 6
Wójt Gminy zwrócił się do Rady Gminy z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad dwóch   projektów uchwał w sprawie likwidacji dróg nie zaliczanych do żadnych kategorii dróg publicznych z uwagi na fakt , że nie został wykonany wniosek Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Rady Gminy o dostarczeniu radnym pisemnej zgody właścicieli nieruchomości przyległych do likwidowanej drogi. Do Urzędu Gminy dotarła jedynie zgoda pisemna z Komarna Pana Piątka.
 
 
 
 
- 7 -
Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbach poinformowała , że Komisja Budżetu i Infrastruktury Komunalnej w dniu 25 września br. przeprowadziła wizje w terenie w zakresie projektów uchwał dotyczących likwidacji dróg nie zaliczanych do żadnej kategorii dróg publicznych. W wyniku wizji w terenie stwierdzono , że brak jest pisemnego wyrażenia zgody przez właścicieli nieruchomości przyległych do likwidowanej drogi.
Komisja podjęła w tym temacie następujące wnioski :
-     Komarno - działka gruntu nr 67 o pow. 0,26 ha - pisemna zgoda Pana Piątka
-         Mniszków – działka gruntu nr 28/2 o pow. 0,11 ha – wnioskodawca pokryje koszty   geodezyjnego podziału działki , jeżeli działka zostanie podzielona wniosek zostanie uwzględniony.
-          Radomierz - działka gruntu nr 325 o pow. 0,12 - pisemna zgoda właścicieli nieruchomości przyległych.
Na dzień dzisiejszy wnioski nie zostały zrealizowane , dlatego też należy zdjąć projekty uchwał z porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy.
W wyniku przeprowadzonego głosowania za zdjęciem z porządku obrad dwóch projektów uchwał było 14 radnych.
 
Projekty uchwał zostały zdjęte z porządku obrad.
 
Radny Sławomir Orłowski zwrócił się do Wójta Gminy czy Pan Piątek złożył osobiście pismo w sprawie wyrażenia zgody na likwidacje drogi stanowiącej działkę gruntu nr 67 o pow. 0,26 ha i czy to pismo jest na sesji.
 
Wójt Gminy poinformował , że pismo jest w poczcie urzędu – wpłynęło w dniu dzisiejszym.
 
Rady Sławomir Orłowski zgłosił wniosek o zdjęcie trzeciego projektu uchwały w sprawie likwidacji dróg nie zaliczanych do żadnej kategorii dróg publicznych.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Sławomira Orłowskiego .
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania za zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały było 14 radnych.
 
Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad.
 
 
Ad. 9 pkt 7
Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że   w dniu dzisiejszym w głosowaniu tajnym Rada wybierze   ławników do Sadu Okręgowego i Sadu Rejonowego w Jeleniej Górze.
 
W imieniu    Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych powołanego   Uchwałą NR X/36/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 czerwca 2007 roku w składzie:
 
 
 
- 8 -
1.      Kraszewska Zofia
2.      Wojtas Maciej
3.      Ignaczak Piotr
4.      Ciastko Marian
5.      Kędzierska –Czubek Krystyna
6.      Koncewicz Katarzyna
Pan Piotr Ignaczak poinformował , że w dniu 24 września br. na posiedzeniu Zespół dokonał weryfikacji zgłoszeń kandydatów na ławników .
W wyniku weryfikacji Zespół stwierdza , że kandydaci na ławników sądowych spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 17 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 , poz. 1070 ze zm.
Ponadto poinformował , że Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na podstawie art. 161 § 2 cytowanej ustawy przedstawił Radzie Gminy , że Kolegium Sądu Okręgowego ustaliło liczbę ławników dla poszczególnych Sądów Rejonowych i Sądu Okręgowego na nową kadencję 2008 – 2011:
Do Sądu Rejonowego łącznie 5 ławników , w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 2 ławników.
Do Sądu Okręgowego łącznie 4 ławników.
Łącznie 9 ławników
 
Do Sądu Rejonowego zgłoszono łącznie 5 ławników ,   w    tym   do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 2 ławników.
Do Sądu Okręgowego łącznie 4 ławników.
 Zgodnie z ustaleniami Kolegium Sadu Okręgowego - zgłoszono łącznie 9 ławników .
Jednocześnie Zespół informuje , że   Rada Gminy w Janowicach Wielkich zgodnie z art. 162 § 2 zasięgnęła informacji o kandydatach na ławników od właściwych organów Policji. Wg przesłanej informacji w zakresie oceny kandydatów na ławników nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń.
 
W skład Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni radni :
1.      Radny Sławomir Orłowski zgłosił radnego Pana Zbigniewa Chrobaka
2.      Radny Maciej Wojtas zgłosił radnego Piotra Jońce
3.       Radny Marian Ciastko zgłosił radną Zofię Kraszewską
Zgłoszeni radni wyrazili chęć pracy w Komisji Skrutacyjnej .
 
Na Przewodniczącego Komisji został wybrany radny Zbigniew Chrobak, członkami Komisji zostali Pani Zofia Kraszewska i Piotr Jońca .
 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy , przygotowała karty do głosowania , przeprowadziła głosowanie tajne oraz ogłosiła wyniki tajnego głosowania , które zostały zapisane w protokołach Komisji Skrutacyjnej tj.
 
Komisja Skrutacyjna stwierdza , stwierdza , że wg listy obecności na XIII sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich obecnych było 14 radnych , głosowało 14 radnych , oddano głosów ważnych 14, nieważnych nie było
 
 
 
 
- 9 -
W wyniku tajnego głosowania kandydaci na ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze otrzymali następujące ilości głosów :
1. Bajek Irena Ewa          - 14 „za”
2. Dudziak Irena            - 14 „za”
3. Kupka Barbara Maria - 14 „za”
 
Komisja Skrutacyjna stwierdza , że na ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze zostali wybrani :
1.      Bajek Irena Ewa
2.      Dudziak Irena
3.      Kupka Barbara Maria
 
W wyniku tajnego głosowania kandydaci na ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze – do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencje 2008 - 2011 otrzymali następujące ilości głosów :
1. Ignaciuk Krystyna                - 13 „za”
2. Szkaradek Teresa Janina   - 14”za”
 
 
Komisja Skrutacyjna stwierdza , że na ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze– do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zostali wybrani:
1. Szkaradek Teresa Janina
2. Ignaciuk Krystyna
 
 
 
W wyniku tajnego głosowania kandydaci na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencje 2008-2011otrzymali następujące ilości głosów :
1. Białek Jadwiga Longina        - 14 „za”
2. Dul Zofia                              - 13 „za” ,1 „wstrzymujący się”
3. Lesiński Piotr                       -  12 „za”, 1 „wstrzymujący się” 1 „przeciwyny”
4. Witkowski Ryszard                  -    14 „za”
 
Komisja Skrutacyjna stwierdza , że na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2008 – 2011 zostali wybrani :
1. Białek Jadwiga Longina
2 Witkowski Ryszard
3 Dul Zofia
4.Lesiński Piotr
 
Komisja protokoły zakończyła i podpisała.
 
Rada Gminypodjęła dwie uchwały tj.
-          w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na kadencje 2008-2011
otrzymała NR XIII/47/2007
- 10 -
 
-          w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2008-2011
otrzymała NR XIII/48/2007.
 
 
Ad. 10
Interpelacje i zapytania . Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Sprawy różne.
 
Radny Pan Szymon Młodziński zgłosił dwie interpelacje na piśmie :
-         w sprawie remontu dachu i obróbek blacharskich na budynku GOZ w Janowicach Wielkich,
-         w sprawie wykonania zatoczki przy ulicy Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich dla samochodów przyjeżdżających do GOZ w Janowicach Wielkich.
Zgłosił  wniosek aby przewodniczący Rady Gminy w porządku obrad sesji ujął punkt Sprawy organizacyjne Rady Gminy  ( radni zgłaszaliby jakie tematy powinny być ujmowane na następnej sesji).
 
Radny Pan Marian Ciastko – w sprawie organizacji ruchu od Karpnik przez Trzcińsko dla pojazdów przewożących urobek z kopalni kruszywa.
Radny  stwierdził , że samochody ciężarowe przewożące kamień  z kopalni kru w Karpnikach niszczą  drogę , mosty i przepusty , należałoby podjąć działania aby ograniczyć tonaż przewożonego materiału.
 
-         zgłosić pilnie  do Energetyki w Jeleniej Górze o przegląd wycinkę gałęzi z linii niskiego napięcia na terenie Trzcińska.
 
Radna Zofia Kraszewska  
-         zgłosić pilnie do Energetyki w Jeleniej Górze o przegląd i wycinkę gałęzi  z linii niskiego napięcia na terenie Komarna,
-          
-         przed zimą należałoby dokonać  naprawy nawierzchni ulicy w Komarnie na  dolna część Kolonii,
 
Radny Piotr Jońca 
-         wnioskuje aby zawiadamiać mieszkańców Komarna w sposób zwyczajowo przyjęty o zamiarze prowadzenia prac np. wycinki drzew ponieważ przy prowadzeniu takich prac na terenie Komarna ludzie nie mogli na czas dojechać do pracy ponieważ zamknięta została droga,
 
 
 
 
- 11 -
-         w związku z opracowywaniem studium uwarunkowań i  kierunków rozwoju
zagospodarowania przestrzennego gminy Janowice Wielkie należałoby pomyśleć o tym aby uporządkować numerację budynków na terenie Komarna  lub wprowadzić nazwy ulic.
 
-         wystąpić do  Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę dróg  na terenie Komarna,
 
Wójt Gminy poinformował , że na spotkanie w sprawie zimowego utrzymania dróg będą zaproszeni przedstawiciele Zarządu Dróg , Starosta Powiatu , ponieważ jest problem środków przekazywanych dla gmin na utrzymanie dróg , a ponadto do dnia dzisiejszego nie sporządzono organizacji ruchu od Karpnik. W ramach Konwentu Wójtów , Burmistrzów i Prezydentów spotka się ze Starosta Powiatu odnośnie tematu zimowego utrzymania dróg , w sezonie zimowym 2007/2008 ma być tylko 60.000 złotych na ten cel. Powiat w przetargu wybrał wykonawcę na kwotę dużo wyższą niż zaplanowano.
Wójt Gminy potwierdził  , że zachodzi konieczność  wprowadzenia nazewnictwa ulic w Komarnie.
 
Radny Maciej Wojtas wnioskuje o uzupełnienie oświetlenia ulicznego ulica Robotnicza 1 i 2,
-         sprawa transportu urobku z kopalni kruszywa w Karpnikach – radny wnioskował o ustawienie znaków drogowych - prace te nie zostały wykonane - zapytanie dlaczego nie wykonano tego zadania.
 
Radny Romuald Łaski - skrzyżowanie ulicy 1 Maja i Wojska Polskiego – brak chodnika dla pieszych na odcinku od skrzyżowania aż za budynek byłej Policji – dla bezpieczeństwa pieszych należałoby chodnik uzupełnić.
 
Radny Zbigniew Chrobak – zapytanie do kogo należy wykonanie pobocza ulicy Chłopskiej w Janowicach Wielkich,
 
-         wnioskuje o montaż barierki ochronnej  na ulicy Świerczewskiego przy sklepie spożywczym . Wniosek uzasadnił tym , że  jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi w okresie zimowym dla dzieci  na trasie do i ze szkoły .
Radni więcej wniosków nie zgłosili.
 
Ad. 11
Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XIII sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gołębski dokonał zamknięcia obrad XIII sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokołowała                                                                     Ewa Czaplińska -Szajwaj Insp.dsRadyGminy                                                        
Przewodniczył                                                
Przewodniczący
Rady Gminy
 
 
                                                                                          Jacek Gołębski
 
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-10-29 09:38:04
Data udostępnienia informacji: 2007-10-29 09:38:04
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-13 13:05:12

Wersja do wydruku...

corner   corner