logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


PROTOKÓŁ  NR XIV/2007

 

z    XIV  sesji Rady  Gminy  w Janowicach Wielkich

 

z dnia 27 listopada    2007 roku

 

godz. 14-ta

 

W  XIV  sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 15.

 

Radni nieobecni nieusprawiedliwieni:

 

Radny Marian Ciastko

 

Miejsce XIV    sesji Rady Gminy – sala konferencyjna  w klubie „Rudawy” w Janowicach Wielkich ul. 1 Maja 25.

 

Rozpoczęcie XIV   sesji Rady Gminy – godz. 14-ta

 

Zakończenie  XIV  sesji Rady Gminy  - godz. 19,15

 

Ponadto  w XIV sesji Rady Gminy uczestniczyli:

 

Pan Jerzy Grygorcewicz – Wójt Gminy Janowice Wielkie, Skarbnik Gminy Janowice Wielkie Pani Teresa Gorzkowska , Radca Prawny Urzędu Gminy Pan Roman Słomski , Sołtysi Wsi Gminy Janowice Wielkie.

 

Porządek obrad   XIV   sesji Rady Gminy:

 

1.Otwarcie  XIV  sesji Rady Gminy.

 

2..Stwierdzenie quorum.

 

3.Przedstawienie porządku obrad  XIV sesji Rady Gminy.

 

4.Przyjęcie  protokołu  z     XIII   sesji Rady Gminy

 

5. Informacja o podjętych uchwałach na  XIII  sesji Rady Gminy

 

6.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

 

7.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na  XIII  sesji Rady Gminy.

 

8.Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

 

9.Podjęcie uchwał   Rady Gminy  w sprawach :

 

            1.wprowadzenia  zmian w budżecie gminy na rok 2007,

 

      2.określenia stawek podatku od nieruchomości ,

 

      3.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,  

 

      4.opłaty od posiadania psów,

 

            5 likwidacji drogi nie zaliczanej  do żadnych kategorii dróg publicznych, 

 

            6.likwidacji części drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych.

 

10.Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  

 

     różne .

 

11. Zamknięcie obrad  XIV sesji Rady Gminy.

 

 

 

Ad. 1

 

Otwarcie XIV  sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia XIV sesji Rady Gminy  , oraz powitał przybyłych na sesję Rady .

 

 

 

Ad. 2

 

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności XIV  sesji Rady Gminy  stwierdził  że w  XIV  sesji Rady Gminy uczestniczy 14 radnych , co stanowi quorum  przy którym Rada może podejmować uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2  -

 

Ad. 3

Przedstawienie porządku obrad  XIV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił  porządek obrad XIV sesji Rady Gminy.

 

Jednocześnie zwrócił się do Rady z zapytaniem  czy radni  wnoszą uwagi do porządku obrad XIV sesji Rady Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że radny  Jan Osękowski w dniu 2.10.2007  złożył  wniosek  o uznanie za nieważne uchwały podjęte  na XIII sesji Rady Gminy. Ponadto Przewodniczący Rady Gminy poinformował  ,że nie poddaje pod głosowanie sprawy wyrażonej we wniosku   radnego   Osękowskiego Jana ponieważ na dzień dzisiejszy nie  ma podstawy prawnej do rozstrzygania  o ważności uchwał podjętych przez Radę Gminy , gdyż wyroki WSA we Wrocławiu w przedmiocie wygaśnięcia mandatów radnych są nieprawomocne.

 

 

 

Radny Jan Osękowski – wniósł  zapytanie  do Przewodniczącego Rady Gminy czy zapoznał radnych z pismem , jakie otrzymał od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 października br. i chce aby Przewodniczący odczytał to pismo. W podsumowaniu swojego wystąpienia radny stwierdził , że Przewodniczący Rady manipuluje prawem.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  w odpowiedzi na zapytanie radnego Jana Osękowskiego – pismo o którym wspomina  radny jest pismem kierowanym wyłącznie do Przewodniczącego – nie do Rady ,  ponadto treść pisma nie jest zgodna z obowiązującym prawem a Wojewoda nie ma uprawnień do zmiany ustaw.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4

 

Przyjęcie  protokołu  z    XIII    sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych czy wnoszą uwagi do protokołu z XIII sesji Rady Gminy.

 

 

 

Radny Szymon Młodziński  - wniósł uwagę do protokołu z XIII sesji Rady Gminy , w protokole nie zapisano wniosku radnego o treści : Ujmowania w porządku obrad  sesji pkt Sprawy organizacyjne. Jak również zwrócił się z zapytaniem dlaczego Przewodniczący nie przegłosował tego wniosku.

 

 

 

Uwaga do protokołu z XIII sesji Rady Gminy została zaprotokołowana.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIII sesji Rady Gminy.

 

 

 

W wyniku głosowania „za” przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych. „przeciw” 2 radnych „wstrzymało się” – 2 radnych.

 

Protokół z XIII sesji Rady Gminy został przyjęty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   3   -

 

 

 

Ad. 5 

 

Informacja o podjętych uchwałach na  XIII  sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje o uchwałach podjętych na XIII sesji Rady Gminy.

 

Informacja o podjętych uchwałach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

 

Ad. 6

 

Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

 

 

 

Wójt Gminy Pan  Jerzy Grygorcewicz  złożył informacje o pracy w okresie międzysesyjnym.

 

-         sprzedaż nieruchomości gminnych tj. lokal użytkowy w Radomierzu i Komarnie, lokal mieszkalny w budynku  przy ul. Świerczewskiego, działka budowlana przy ul. Nadbrzeżnej , działka niezabudowana w Trzcińsku, przybudówkę  przy budynku nr 15 ul. 1 Maja ,

 

-         udział w posiedzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Malej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze ,

 

-         omówił artykuł w „NJ” autorstwa Kosiorowskiego , do którego wywiadu udzielił radny Jan Osękowski  (treść artykułu dotyczyła strefy ekonomicznej i pomocy de minimis ) podając nieprawdziwe dane ,

 

-         uczestniczył w spotkaniu – na pożegnaniu Wojewody Dolnośląskiego Krzysztofa Grzelczyka ,

 

-         na wniosek Dyrektora GZS  przyznał nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczyciela , Kurator Oświaty przyznał nagrodę dla Dyrektora GZS,

 

-         uczestniczył w posiedzeniu  Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego,

 

-         odbył się przetarg na zimowe utrzymanie dróg ,

 

-         w ramach porozumienia Starostwo Powiatu przekaże  dotacje na zimowe utrzymanie dróg,

 

-         podpisał list intencyjny na budowę boiska wielofunkcyjnego w Komarnie,

 

-         poinformował o poważnej awarii na ujęciu wody  w Miedziance ,

 

-         zamontowano reduktory ciśnienia wody w Radomierzu , a tym samym uregulowano ciśnienie wody w 10 budynkach,

 

-         wymieniono piece w przedszkolu i bibliotece w Komarnie ,

 

-         zostanie wprowadzony do planu remontu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  - remont Radomierki w Radomierzu – w dolnej części Radomierza tj. od skrzyżowania od drogi  powiatowej z droga gminną do klubu ,

 

-         wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad we Wrocławiu o oświetlenie skrzyżowania zjazdu z drogi krajowej do Janowi  oraz wprowadzenia bezpiecznych zjazdów  np. w Górnym Radomierzu ,

 

-         wyznaczono do sprzedaży magazyn w budynku nr 16 w Miedziance –  wpływały skargi mieszkańców tego budynku na uciążliwość magazynu , w chwili obecnej gmina nie będzie inwestowała w remont tego obiektu,

 

-         odbyła się uroczystość wręczenia orderów za 60 – lecie pożycia małżeńskiego,

 

-         remontowana będzie droga w Trzcińsku – przedłużenie z ulica Chłopską,

 

-         udział w posiedzeniach Komisji Budżetu Rady Gminy oraz przygotowanie projektów uchwał na XIII sesje Rady Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

-         4  -

 

Ad. 7

Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XIII sesji Rady Gminy.

 

Wójt Gminy złożył informację o realizacji wniosków.

 

-         wnioski radnych o przycinkę  gałęzi  przy  liniach energetycznych zgłoszono do  Zakładów Energetycznych w Jeleniej Górze,

 

-         wniosek o wycinkę drzewa w Komarnie przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych,

 

-         zabezpieczenie oraz naprawę dróg na terenie Komarna – wniosek skierowano do administratora drogi tj. ZDP,

 

-         Wójt poinformował , że  powiat zwiększył środki na odbudowę dróg powiatowych ,

 

-         trudno jest wyegzekwować od powiatu plan organizacji ruchu na przejazd ciężkich samochodów przewożących urobek z kopalni kruszywa w Karpnikach,

 

-         wyznaczono do sprzedaży lokal w budynku Robotnicza 8 ,

 

-         przydzielono lokal  na zasadzie najmu w budynku nr 15 w Trzcińsku  dla  rodziny z Mniszkowa,

 

-         przydzielono 1 pokój w budynku nr 1 w Trzcińsku – pokój bez wody i WC ale z kuchnią węglową,

 

-         uzupełnienie oświetlenia przy ul. Robotniczej 1 i 2  przyjęte jest na przyszły rok  - przygotowywana jest dokumentacja na remont  ulicy Kopernika i Matejki – teraz czynimy starania o pozyskanie środków z Programu Obszarów Wiejskich na chodniki  i parkingi,

 

-         pismo w sprawie przejazdu  wywrotek  z kruszywem z kopalni w Karpnikach skierowano do ZDP w Jeleniej Górze,

 

-         remont dachu na budynku GOZ – przyjęty jest na I półrocze 2008 roku,

 

-         montaż barierki ochronnej przy chodniku ulicy Świerczewskiego na odcinku od sklepu w kierunku szkoły skierowano do ZDP w Jeleniej Górze.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych czy są zapytania do przedstawionych tematów.

 

 

 

Radny Szymon Młodziński – w sprawie remontu dachu na budynku GOZ  radny stwierdził, że   co roku powinno się przeprowadzać  przegląd techniczny dachów i kominów na  budynkach komunalnych . Ponadto  zaapelował , że jeżeli w tym roku będą sprzyjające warunki pogodowe   to można byłoby przeczyścić rynny  na budynku GOZ.

 

Jednocześnie radny stwierdził , że w projekcie budżetu na rok 2008 nie ma zapisu  remont dachu na budynku GOZ.

 

 

 

Skarbnik wyjaśniła , że taki zapis jest w remontach budynków komunalnych.

 

 

 

Radny Jan Osękowski -  odnośnie swojego wywiadu dla „NJ” – stwierdził , że Wójt miał niepisane umowy z Dr, Schnaider , a ponadto uważa , że zawieranie niepisanych umów przez Wójta jest złe a on jako radny nie chce się wyrażać bo inne złe słowa cisną się na jego usta.

 

 

 

Wójt Gminy -  nie zawiera się żadnych  niepisanych  umów i porozumień .

 

 

 

Radny Jan Osękowski – zapytuje czy Wójt będzie pisał sprostowanie do „NJ”.

 

 

 

Wójt Gminy – uznał , że cały ten artykuł to paszkwil i na dzisiaj ma taka odpowiedź , że nie będzie zajmował się sprawami wymyślonymi przez radnego. 

 

 

 

Na tym temat zakończono - radni nie wnieśli więcej uwag..

 

-         5  -

 

Ad. 8 Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Romuald Łaski złożył sprawozdanie  pracy Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Janowicach Wielkich w okresie  międzysesyjnym przeprowadziła 3 kontrole tj. dwie zgodnie z przyjętym planem pracy i jedna na zlecenia Przewodniczącego Rady Gminy.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  na ręce Przewodniczącego Rady Gminy złożył sprawozdanie z pracy Komisji.

 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

 

Kontrola organizacji dożywiania dzieci w świetlicy szkolnej za 2006/07 odbyła się w dniu 1 października 2007 roku  na posiedzeniu wyjazdowym. W kontroli wziął udział pełny skład Komisji. Z kontroli został sporządzony protokół i podjęte wnioski

 

 

 

Rozpoznała skargę Anny Witanis do Wojewody Dolnośląskiego na  nie egzekwowanie wykonania przez Wójta Gminy uchwały NR XXXVII/166/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku.

 

 

 

W wyniku  rozpoznania dokumentacji zgromadzonej w Urzędzie Gminy , Komisja Rewizyjna  stwierdziła , że Gmina jest przygotowana do wykonania remontu w lokalu komunalnym , którego  najemcą  jest skarżąca -  jednakże przeprowadzenie remontu uniemożliwia zdecydowanie negatywna postawa lokatora. Większość materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania remontu leży w gminnym magazynie. Pracownicy  gotowi są do przystąpienia do pracy w każdym uzgodnionym terminie. W świetle rozpoznanych przez Komisje Rewizyjną dokumentów skarga Anny Witanis złożona do Wojewody Dolnośląskiego na przewlekłość postępowania Wójta Gminy zdaniem członków Komisji nie znajduje uzasadnienia.

 

 

 

Komisja w składzie trzyosobowym w dniu 22 listopada 2007 roku przeprowadziła kontrolę  w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono , aby  w pracach Rady Gminy raz w roku przewidzieć złożenie przez Wójta sprawozdania z realizacji  podjetych  przez Radę Gminy uchwał , programów , regulaminów przewidzianych do funkcjonowania przez rok i wieloletnich. Uzasadniając ten wniosek Komisja  stwierdza , że pozwoli to radnym lepiej orientować się o stopniu zaawansowania zaplanowanych do wykonania  w gminie długofalowych zadań , programów gospodarczych i społecznych , co jest bardzo istotne przy wszelkich kontaktach z wyborcami.

 

 

 

Wójt Gminy poinformował , że przy modernizacji  centralnego ogrzewania dla szkoły tj. przejście  ogrzewania olejem zakładano  modernizację z zapasem na halę sportową. W poprzedniej kadencji  utworzyliśmy z Radą Gminy dla szkoły  rachunek kosztów własnych , w roku bieżącym jest już zysk 100.000 zł , do końca roku przewiduje się 117.000 zł , gro środków wpływa z wynajmu hali sportowej.

 

 

 

Radny Szymon Młodziński – zgłaszany przez radnego punkt Sprawy Organizacyjne  był po to aby Rada omawiała m.in. realizacje uchwał długoterminowych.  W sprawie dożywiania uczniów w szkole  stwierdził , że na 300 dzieci  106 ze szkoły oraz 50 dzieci z przedszkola  korzysta z dożywiania , zapytuje co z pozostałymi dziećmi czy dla nich nie ma dożywiania.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  -  żadnemu uczniowi nie odmówiono posiłku – obiady wydawane są dla wszystkich   dzieci   które  chcą  jeść obiady w szkolnej stołówce. 

 

-         6  -

 

Radny Sławomir Orłowski  - zapytanie ile dzieci korzysta z dopłat  do posiłków  oraz ile osób poza uczniami korzysta ze stołówki.

 

 

 

Odpowiedzi udzielił radny Kamil Kowalski – członek Komisji Rewizyjnej – łącznie z posiłków w stołówce szkolnej korzysta 106 dzieci oraz 50 dzieci z przedszkola w tym 43 dzieci korzysta z bezpłatnych obiadów , 63 dzieci  z odpłatnych obiadów .

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Romuald Łaski – z odpłatnych obiadów  w stołówce korzysta 10 osób koszt obiadu dla tych osób wynosi 3 złote ,  dla dzieci koszt obiadu  wynosi:  zupa  0,70  zł . drugie danie  1,70  -  Zwiększona oplata za obiady dla osób innych niż dzieci  przeznaczona jest na dożywianie.

 

 

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  z pracy w okresie miedzysesyjnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

 

Na tym zakończono dyskusję nad przedstawionym tematem.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach Rady Gminy  (15,50)

 

 

 

Godzina 16 –ta  - Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady Gminy po przerwie.

 

 

 

Ad. 9 pkt 1

 

Podjęcie uchwał   Rady Gminy  w sprawach :

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na rok 2007. Uzasadniając projekt uchwały poinformował , że  z uwagi na wprowadzoną zmianę w ustawie o finansach publicznych koniecznością jest prowadzenie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2007.  Uchwała upoważnia Wójta do  przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. W tym przypadku chodzi o Gminny Zespół Szkół , i zakup opału , przetarg na zakup opału przeprowadzany jest jesienią  , a zapłata uiszczana jest w roku następnym.  Wójt  poinformował , że podjęcie tej uchwały jest wymogiem ustawowym i wnosi do Rady o podjęcie tej uchwały.

 

 

 

Radni nie zabierali głosu w dyskusji.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbach przedstawiła opinię Komisji  o projekcie uchwały , w sprawie wprowadzenia zmian  w uchwale budżetowej na rok 2007   – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie  i przyjęła jednogłośnie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej  rok 2007 oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  14  głosów

 

Podczas głosowania na sali obrad było 14 radnych.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XIV/49/2007.

 

 

 

 

 

 

 

-  7  -

 

 

 

Ad. 9 pkt 2

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie gminy na rok 2007. Jednocześnie uzasadnił projekt uchwały.  Zmian w budżecie gminy na rok 2007 należy dokonać na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego  przyznającej dodatkowe środki w wyniku podziału rezerw przez Ministra Finansów , zwiększenia środków zaplanowanych w budżecie  na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na dożywianie dzieci  a zmniejszenie  na wypłatę zasiłków w dziale 852 Pomoc społeczna. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększyć należy  dochody w wyniku wyroku sądu przyznającego zwrot składek odprowadzanych do ZUS od wypłacanych nauczycielom dodatków mieszkaniowych, w dziale 010 zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa. Pozostałe zmiany planu dochodów i wydatków wynikają z potrzeb w zakresie wykonywania budżetu gminy na rok 2007.

 

 

 

W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały głos zabrali :

 

 

 

Radny Szymon Młodziński – stwierdził , że był przeciwny niektórym zapisom wydatków finansowanych z podatków lokalnych , podatki się podnosi , a wydaje się te pieniądze na telefony komórkowe służbowe , podróże krajowe i na opłaty sądowe. Wg informacji Wójta Gminy w  urzędzie z komórek służbowych korzysta 8 osób  - płaci się za rozmowy służbowe i prywatne a skandalem jest fakt , że Wójt przyznał komórkę Przewodniczącemu Rady Gminy. Przewodniczący  otrzymuje dietę w wysokości 1000 złotych miesięcznie i sam powinien opłacać sobie  opłaty za telefon .W poprzedniej kadencji sam byłem  przewodniczącym miałem  dietę w tej samej wysokości ale  nie wyciągał ręki po telefon  komórkowy. A cóż to za rozmowy i z kim może prowadzić  przewodniczący  – dlatego zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie  kontroli w zakresie opłat za telefony komórkowe. Ponadto radny uznał , że opłaty  sądowe też są zbędne bo po co gmina prowadzi sprawy sądowe z radnymi. Jeżeli chodzi o opłaty  za podróże krajowe  , kto to jeździ i w jakim celu.

 

 

 

Wójt Gminy w aparaty komórkowe wyposażone są  stanowiska pracy nadzorujące ,ujecie wody, oczyszczalnię ścieków  , zimowe utrzymanie dróg , a ponadto nie jest prawdą , że telefony komórkowe są wykorzystywane do rozmów prywatnych  , rozmowy prowadzone są w ramach abonamentu , kwotę  ponad abonament opłaca użytkownik. Nie jest szokującym  ani niepokojącym fakt używania telefonów komórkowych w innych gminach przewodniczący rad mają telefony komórkowe. Jeżeli chodzi o opłaty sądowe –są to wszystkie opłaty sądowe – gmina ma prawo kierować sprawy do sądów a co za tym idzie musi je opłacić. Natomiast kwoty zapisane na podróże służbowe krajowe – są to delegacje wypłacane pracownikom biorącym udział w szkoleniach. Szkolenia pracowników są niezbędne , aby znać przepisy i dobrze przygotować się do realizacji zadań rządowych.

 

 

 

Radny Kamil Kowalski  - zapytanie kto sprawdza bilingi .

 

 

 

Wójt Gminy – bilingi sprawdza i nadzoruje Skarbnik Gminy.

 

 

 

Skarbnik Gminy rozliczany jest pakiet na dany telefon .

 

 

 

 

 

 

 

-  8   -

 

 

 

Radny Orłowski Sławomir – zaproponował ,  aby Przewodniczący Rady Gminy wycofał się z posiadania służbowego telefonu komórkowego  i wnosi o zmniejszenie tej kwoty o abonament tel.  przewodniczącego.

 

 

 

Skarbnik Gminy zobowiązała się , że na następną sesje wyjaśni sprawę opłat tel. komórkowych oraz podróży krajowych służbowych .

 

 

 

Radny Osękowski Jan  - wniósł wniosek aby w dniu dzisiejszym  nie podejmować tego  projektu uchwały ponieważ jest błąd pisarski  w stronach przygotowanych  dodatkowo na dzisiejszą sesje.

 

 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła , że na  posiedzeniu Komisji wprowadzono zmiany  do projektu uchwały i Komisja zgłosiła wniosek aby  poprawki nanieść i przedstawić na sesji. Skarbnik zmiany naniosła  wg  Komisji i przekazała wszystkim  radnym na sesję.

 

 

 

Radny Orłowski Sławomir – uznał , że  skarbnik źle doszacowała budżet i brakująca kwotę 60.000 złotych upycha po działach. Wg radnego jeżeli chodzi o zwiększenie kwot na opłaty za energię  elektryczną  można t dokładnie przeliczyć i budżet doszacować.

 

 

 

Skarbnik Gminy – budżet planuje się na podstawie wykonania poprzedniego budżetu + 10 %, w dziale 900 jest to oświetlenie uliczne , oczyszczalnia  ścieków i ujęcie wody.

 

 

 

Wójt Gminy z dyskusji wynika , że planować należy bardziej dokładnie jednakże trudno przewidzieć zużycie prądu jak również podwyżki cen i usług.

 

 

 

Radny Osękowski Jan zwrócił się do członków Komisji Budżetu jakie mają zdanie co do posiadania komórki przez przewodniczącego rady.

 

 

 

Radny Wojtas Maciej – jest za tym aby zabrać  komórkę , ma dietę i niech sam opłaca sobie telefon prywatny. Przecież na to ma dietę.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Anna Liebersbach -  zwróciła się do radnych , w dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić aby nie mieć telefonu komórkowego , wiele spraw załatwia się przez telefon . Radny Osękowski i młody radny  student  Wojtas dzwonią żeby przenieść posiedzenie komisji czy też rady bo im godzina nie pasuje , a przecież mają dietę która rekompensuje im nieobecność w pracy czy też na zajęciach . Dieta jest na  to  aby brał udział w pracach rady , a ponadto wniosek o drukowanie dodatkowych arkuszy papieru to według radnych jest oszczędność tak mocno podkreślana. To co mówią radni jest żenujące.

 

 

 

Radny Młodziński Szymon – w pewnym czasie składał wniosek o zakup defibrylatora  do GOZ – wówczas Wójt powiedział , ze brak jest środków na zakup , a rozdaje pieniądze na komórki.

 

 

 

Wójt Gminy sprawa wniosku o zakup defibrylatora dla GOZ była szczegółowo badana , koszt zakupu takiego urządzenia wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych  i może tak się zdarzyć , że ani razu nie będzie użyty.

 

 

 

 

 

-  9  -

 

 

 

Krystyna Kędzierska – Czubek – Sołtys Wsi Radomierz  -  może t się również tak zdarzyć , że przestoi bezużytecznie cały okres swojej przydatności do użytku , a po tym okresie to jest już złom.

 

 

 

Radny Orłowski Sławomir zapytanie dlaczego niemalże w każdym dziale jest zapis krajowe podróże służbowe.

 

 

 

Skarbnik Gminy – wiąże się to ze szkoleniami , są również wydatki na podróże dlatego zmieniają się wartości podróży służbowych – każdy dział wymaga takiego zapisu.

 

 

 

Na tym zakończono dyskusję w tym temacie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Jana Osękowskiego  - aby w dniu dzisiejszym  nie podejmować tego  projektu uchwały ponieważ jest błąd pisarski  w stronach przygotowanych  dodatkowo na dzisiejszą sesje.

 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” wnioskiem głosowało 1 radny, „wstrzymujący się” 1 radny, „przeciw” 10 radnych.

 

 

 

Wniosek został odrzucony z uwagi na nie otrzymanie wymaganej liczby głosów „za”.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbach przedstawiła opinię Komisji  o projekcie uchwały , w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie gminy  na rok 2007   – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie  i przyjęła 6 głosami „za” 1 głosem „wstrzymującym się , i  1 głosem „przeciwnym” .

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radę , że z dniem dzisiejszym zrzeka się  służbowego telefonu komórkowego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy  rok 2007 oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  10  głosów, „wstrzymujących się” 2 głosy , „przeciwnych głosów 2.

 

Podczas głosowania na sali obrad było 14 radnych.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XIV/50/2007.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił  przerwę w obradach sesji Rady (godzina 17,05)

 

 

 

Godzina 17,15  - Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji  Rady Gminy po przerwie.

 

 

 

Ad. 9 pkt 3

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Uzasadniając projekt uchwały poinformował , że wszystkie  poprawki

 

wniesione  na posiedzeniu  Komisji Budżetu wnosi jako autopoprawkę .

 

 

 

 

 

- 10 -

 

Jednocześnie poinformował , że  skutki obniżania górnych stawek podatków  traktuje się jako dochód gminy.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbach przedstawiła opinię Komisji  o projekcie uchwały , w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości  – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie  i przyjęła 7 głosami „za”  i  1 głosem „przeciwnym”. Ponadto poinformowała , że wszystkie stawki podatku zostały podniesione o 5 % i stwierdziła , że błędem  poprzedniej kadencji w której była radną było nie podnoszenie stawki podatku.

 

 

 

Radny Jan Osękowski – zapytuje jakie to ma znaczenie , że zmiany w projekcie uchwały przyjmowane są autopoprawką.

 

 

 

Radca Prawny    jest to projekt  Wójta. Wójt przyjął zmiany i wnosi je jako autopoprawkę do projektu uchwały. W przeciwnym przypadku Rada głosowałaby poprawki , a następnie  uchwałę.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia  stawek podatku od nieruchomości  z autopoprawką  Wójta Gminy oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.

 

 

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  12  głosów, „wstrzymujących się” 1 głos , „przeciwnych głosów  1.

 

Podczas głosowania na sali obrad było 14 radnych.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XIV/51/2007.

 

 

 

 

 

Ad. 9 pkt 4

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych . Wniesiona poprawka przez Komisje wprowadzona zostaje przez Wójta Gminy jako autopoprawka. Ponadto projekt uchwały był konsultowany z RIO i wnosi o podjęcie uchwały.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbach przedstawiła opinię Komisji  o projekcie uchwały , w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie  i przyjęła 7 głosami „za”  i  1 głosem „przeciwnym”.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od  środków transportowych  z autopoprawką  Wójta Gminy oraz przeprowadził  głosowanie nad projektem uchwały.

 

 

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  9 głosów, „wstrzymujących się” 5 głosów.

 

Podczas głosowania na sali obrad było 14 radnych.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XIV/52/2007.

 

 

 

 

 

 

 

-         11  -

 

 

 

Ad. 9 pkt 5

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie  opłaty od posiadania psów. Jednocześnie poinformował , że różnica w przedstawianej uchwale polega na tym , że  jest to opłata a nie jak dotychczas  podatek. W roku bieżącym oplata  roczna za każdego psa wynosi 15 złotych. Jest to opłata niechętnie wnoszona przez  właścicieli  psów. Wójt będzie prowadził rozmowy z sołtysami na temat opłat.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbach przedstawiła opinię Komisji  o projekcie uchwały , w sprawie opłaty od posiadania psów  – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie  i przyjęła 5 głosami „za”  i  3 głosem „przeciwnym”.

 

W dalszej części swojego wystąpienia  radna stwierdziła , że oplata za posiadanie psów zawsze budziła najwięcej zastrzeżeń , bo wiadomo jak te opłaty się ściąga.

 

 

 

Radny Piotr Jońca – zapytuje jaka jest wysokość opłat rocznie.

 

 

 

Skarbnik Gminy 150 złotych.

 

 

 

Radny Piotr Jońca – w tym wypadku należałoby zastanowić się nad  sposobem ściągania opłat , rejestracją psów.

 

 

 

Radny Orłowski Sławomir -  stwierdził , że podejmując tą uchwałę  będzie to martwe prawo , a sołtys nie będzie się narażał aby ściągać opłaty.

 

 

 

Sołtys Wsi Radomierz Krystyna Kędzierska – Czubek – ściąganie  opłat za posiadanie psa zawsze była trudna .

 

 

 

Radny Piotr Ignaczak – proponuje aby odejść od opłaty a zacząć pracę rejestracyjną.

 

 

 

Sołtys Wsi Komarno  - Roman Madeksza – żeby rozpocząć prace nad rejestracją psów trzeba ponieść nakłady  , a skąd wziąć środki na rejestrację jak nie będą wnoszone opłaty.

 

 

 

Wójt Gminy – będzie wnioskował o ściąganie opłat przez sołtysów , i aby  zebrane pieniądze  przeznaczane były na sołectwa.

 

 

 

Radny Sławomir Orłowski – czy te pieniądze nie powinny być przekazywane na psy tj np. odławianie itp.

 

Na tym dyskusję nad projektem uchwały zakończono.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów oraz przeprowadził  głosowanie nad projektem uchwały.

 

 

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  8 głosów, „wstrzymujących się” 5 głosów, „przeciwnych” 1 głos

 

Podczas głosowania na sali obrad było 14 radnych.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XIV/53/2007.

 

 

 

-  12  -

 

Ad. 9 pkt 6

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych . Poinformował , że  jest to projekt dotyczący drogi w Komarnie , uchwała była omawiana przez Komisję Rady , dokonano uzgodnień w terenie jak również na piśmie przez właścicieli gruntów przyległych.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbach przedstawiła opinię Komisji  o projekcie uchwały  w sprawie  likwidacji drogi nie zaliczanej  do żadnych kategorii dróg publicznych  – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie  i przyjęła 8 głosami „za”.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie  likwidacji drogi nie zaliczanej  do żadnych kategorii dróg publicznych oraz z przeprowadził  głosowanie nad projektem uchwały.

 

 

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  14 głosów.

 

Podczas głosowania na sali obrad było 14 radnych.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XIV/54/2007.

 

 

 

 

 

Ad. 9 pkt 7

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji części drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych.  Poinformował , że  jest to projekt dotyczący drogi w Mniszkowie, uchwała była omawiana przez Komisję Rady , dokonano uzgodnień w terenie jak również na piśmie przez właścicieli gruntów przyległych . Ponadto  część drogi zostanie zbyta  bezprzetargowo dlatego też nabywca musi wpłacić wadium , które rozpocznie procedurę oszacowania i podziału nieruchomości.

 

 

 

Radny Jan Osękowski – zapytanie czy właścicielem po dwóch stronach drogi jest ta sama osoba.

 

 

 

Wójt Gminy – jest to ta sama osoba.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbach przedstawiła opinię Komisji  o projekcie uchwały  w sprawie  likwidacji części  drogi nie zaliczanej  do żadnych kategorii dróg publicznych  – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie  i przyjęła 8 głosami „za”.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie  likwidacji części drogi nie zaliczanej  do żadnych kategorii dróg publicznych oraz z przeprowadził  głosowanie nad projektem uchwały.

 

 

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  14 głosów.

 

Podczas głosowania na sali obrad było 14 radnych.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XIV/55/2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  13  -

 

Ad. 10

 

Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  

 

     różne .

 

Radny Zbigniew Chrobak wnioskuje o przeniesienie drewna złożonego w szatni świetlicy środowiskowej do magazynu Urzędu Gminy ponowił wniosek ponownie o obsadzenie kraty w oknie świetlicy środowiskowej.

 

 

 

Radny Sławomir Orłowski zgłosił następujące sprawy:

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy powinna  przeprowadzić kontrolę w zakresie  sposobu rozliczania i wnoszenia opłat przez  pracowników , którym przydzielono służbowe telefony komórkowe .

 

Wnioskuje o przeprowadzenie kontroli w zakresie  dzikich budowli garaży na terenie parku ul. 1 Maja w Janowicach Wielkich nr 6 , 20 i 21 oraz sprawdzenia z jakiego źródła podłączony jest prąd do garaży.

 

Wnioskuje  o utrzymanie w stałej przejezdności w okresie zimy następujących odcinków dróg :

 

-         Świerczewskiego podjazd do Radomierza

 

-         Trzcińsko w kierunku Karpnik .

 

 

 

Radny Piotr Jońca i Andzej Salkiewicz  zgłosili na piśmie dwa wnioski w sprawie  usunięcia usterek po naprawie dachu na budynku nr  62 w Komarnie oraz  usunięcia drzewa w Komarnie koło posesji 65 Pana Rozkosza)

 

Ponadto Piotr Jońca wnioskuje o wykonanie   ścianek osłaniających  wiaty przystankowe na przystankach  komunikacyjnych w Komarnie.

 

 

 

Radny – Jan Osękowski  poinformował , ż e konsekwentnie będzie wnosił o uznanie uchwał podejmowanych na sesjach za nieważne  ponieważ ma wątpliwości co do podstawy prawnej składu Rady Gminy. Ponownie poruszył sprawę o zapoznanie Rady  z treścią  pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 .10.2007 kierowanego do Przewodniczącego Rady Gminy  - bo wg radnego Przewodniczący Rady Gminy traktuje radnych a szczególnie jego inaczej , a pozostali radni powinni solidaryzować się z grupą radnych  źle traktowanych.

 

Ponadto poinformował  ,że zgłaszał do Wójta interpelacje i wnioski ale wg radnego odpowiedzi są niepełne wymijające i nieprawdziwe dlatego też  będzie kierował sprawę do Komisji Rewizyjnej o zbadanie sprawy.

 

Radny Osękowski - wniosek - w zakresie zakończenia budowy drogi krajowej oraz zakończenia robót na zjeździe z drogi krajowej w Radomierzu do Janowic Wielkich – radny zapytuje co oznacza , że kontynuowana będzie budowa w roku 2008. Do Komisji Rewizyjnej skieruje również sprawę zbadania podróży krajowych służbowych  Wójta Gminy a szczególnie tych  delegacji które podpisuje Przewodniczący Rady Gminy .

 

 

 

 

 

-         14  -

 

Radny Maciej Wojtas zgłosił , że  przy siedzibie gminy został złożony kamień – zwraca się o przetransportowanie go na ulicę Robotniczą  a mieszkańcy we własnym zakresie usypią go na ulicy i wyrównają nawierzchnię.

 

 

 

Wójt Gminy  poinformował , że tłuczeń zgromadzony na placu przy Urzędzie Gminy został przetransportowany nieodpłatnie  własnym transportem Pana Jacka Gołębskiego.

 

 

Radny Wojtas Maciej  skierował pytanie do radnego Jana Osękowskiego  co miał na myśli zwracając się do młodych radnych aby byli bardziej niezależni.

 

 

Radny Jan Osękowski  - młodzi radni wg radnego powinni postępować w sposób niezależny od  grupy trzymającej władzę , a korzystać z pomocy swoich doświadczonych kolegów  , przy wyrażaniu swojego zdania w  głosowaniach.

 

 

 

Radny Maciej Wojtas w odpowiedzi poinformował , że nie ma wpływu na to  , aby zaspakajać nieuzasadnione  racje i ambicje  radnego Osękowskiego  a ponadto uważa , że uchwały były bardzo dobrze przygotowane i potrzebne dla pracy Gminy i Rady – dlatego głosował za przyjęciem uchwał.

 

 

Radny Kamil Kowalski –złożył  interpelacje na piśmie , która dotyczy dokończenia instalacji wiat przystankowych , oraz zamontowania trzeciej wiaty w Trzcińsku.

 

 

Barbara Kusz – mieszkanka Janowic Wielkich – na dzisiejszej sesji Rady Gminy wyraziła swoje niezadowolenie  , ze sposobu załatwienia jej sprawy ze skargi  o utrzymanie  pobocza ulicy Kopernika w Janowicach Wielkich w formie trawnika. Uznała , że nie było  przeszkód aby  zagrodzić część ulicy przy jej posesji na trawnik . Żąda podstawy prawnej  co do tego , że na drodze publicznej nie można  stawiać słupków . Ponadto dowiedziała się że jest opracowana dokumentacja na budowę  ulicy Kopernika i że na całej długości drogi będzie parking. Stwierdziła , że długo czekała na odpowiedź była przez  Urząd poniżana i źle traktowana dlatego też  składa  skargę  na piśmie na Wójta Gminy .

 

 

 

Wójt Gminy – parking będzie niemalże na całej długości wzdłuż ulicy Kopernika aż obiektów

 

Wyłuszczarni Nasion. Ponadto Wójt zobowiązał się  do skontrolowania terminu odpowiedzi na pismo , oraz  poinformował , że  26 listopada br. został złożony w Urzędzie Gminy projekt odbudowy ulic Kopernika i  Matejki i zaprasza zainteresowaną do zapoznania się z projektem.

 

 

 

Wójt poinformował , że na pozostałe interpelacje i wnioski zgłoszone przez radnych  udzieli odpowiedzi na piśmie.

 

 

 

Radny Salkiewicz Andrzej zgłosił sprawę doświetlenia ulicy w Komarnie do PPH.

 

 

 

Radny Zbigniew Chrobak  zapytuje co z ulicą Parkową czy będą montowane  nowe punkty oświetlenia ulicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  15  -

 

Wójt Gminy poinformował , że  gmina otrzyma nieodpłatnie od Energia PRO słupów do oświetlenia ulicznego.  Rysuje się szansa na pozyskanie środków  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na oświetlenie miejscowości gminy. Jednocześnie zaprosił radnych Komarna i Janowic Wielkich do wzięcia udział w posiedzeniu w dniu 29 listopada br o godz. 14,30 na temat w/w projektu pomocowego.

 

 

 

Ad. 11
Zamknięcie obrad  XIV sesji Rady Gminy.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XIV sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gołębski dokonał zamknięcia obrad XIV sesji Rady Gminy  w Janowicach Wielkich.

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczył

 

Ewa Czaplińska - Szajwaj                                                 Przewodniczący

 

Insp. ds. Rady Gminy                                                         Rady  Gminy

 

 

 

 

 

                                                                                            Jacek Gołębski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ  NR XIV/2007

 

z    XIV  sesji Rady  Gminy  w Janowicach Wielkich

 

z dnia 27 listopada    2007 roku

 

godz. 14-ta

 

W  XIV  sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 15.

 

Radni nieobecni nieusprawiedliwieni:

 

Radny Marian Ciastko

 

Miejsce XIV    sesji Rady Gminy – sala konferencyjna  w klubie „Rudawy” w Janowicach Wielkich ul. 1 Maja 25.

 

Rozpoczęcie XIV   sesji Rady Gminy – godz. 14-ta

 

Zakończenie  XIV  sesji Rady Gminy  - godz. 19,15

 

Ponadto  w XIV sesji Rady Gminy uczestniczyli:

 

Pan Jerzy Grygorcewicz – Wójt Gminy Janowice Wielkie, Skarbnik Gminy Janowice Wielkie Pani Teresa Gorzkowska , Radca Prawny Urzędu Gminy Pan Roman Słomski , Sołtysi Wsi Gminy Janowice Wielkie.

 

Porządek obrad   XIV   sesji Rady Gminy:

 

1.Otwarcie  XIV  sesji Rady Gminy.

 

2..Stwierdzenie quorum.

 

3.Przedstawienie porządku obrad  XIV sesji Rady Gminy.

 

4.Przyjęcie  protokołu  z     XIII   sesji Rady Gminy

 

5. Informacja o podjętych uchwałach na  XIII  sesji Rady Gminy

 

6.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

 

7.Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na  XIII  sesji Rady Gminy.

 

8.Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

 

9.Podjęcie uchwał   Rady Gminy  w sprawach :

 

            1.wprowadzenia  zmian w budżecie gminy na rok 2007,

 

      2.określenia stawek podatku od nieruchomości ,

 

      3.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,  

 

      4.opłaty od posiadania psów,

 

            5 likwidacji drogi nie zaliczanej  do żadnych kategorii dróg publicznych, 

 

            6.likwidacji części drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych.

 

10.Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  

 

     różne .

 

11. Zamknięcie obrad  XIV sesji Rady Gminy.

 

 

 

Ad. 1

 

Otwarcie XIV  sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gołębski dokonał otwarcia XIV sesji Rady Gminy  , oraz powitał przybyłych na sesję Rady .

 

 

 

Ad. 2

 

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności XIV  sesji Rady Gminy  stwierdził  że w  XIV  sesji Rady Gminy uczestniczy 14 radnych , co stanowi quorum  przy którym Rada może podejmować uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2  -

 

Ad. 3

Przedstawienie porządku obrad  XIV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił  porządek obrad XIV sesji Rady Gminy.

 

Jednocześnie zwrócił się do Rady z zapytaniem  czy radni  wnoszą uwagi do porządku obrad XIV sesji Rady Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że radny  Jan Osękowski w dniu 2.10.2007  złożył  wniosek  o uznanie za nieważne uchwały podjęte  na XIII sesji Rady Gminy. Ponadto Przewodniczący Rady Gminy poinformował  ,że nie poddaje pod głosowanie sprawy wyrażonej we wniosku   radnego   Osękowskiego Jana ponieważ na dzień dzisiejszy nie  ma podstawy prawnej do rozstrzygania  o ważności uchwał podjętych przez Radę Gminy , gdyż wyroki WSA we Wrocławiu w przedmiocie wygaśnięcia mandatów radnych są nieprawomocne.

 

 

 

Radny Jan Osękowski – wniósł  zapytanie  do Przewodniczącego Rady Gminy czy zapoznał radnych z pismem , jakie otrzymał od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 października br. i chce aby Przewodniczący odczytał to pismo. W podsumowaniu swojego wystąpienia radny stwierdził , że Przewodniczący Rady manipuluje prawem.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  w odpowiedzi na zapytanie radnego Jana Osękowskiego – pismo o którym wspomina  radny jest pismem kierowanym wyłącznie do Przewodniczącego – nie do Rady ,  ponadto treść pisma nie jest zgodna z obowiązującym prawem a Wojewoda nie ma uprawnień do zmiany ustaw.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4

 

Przyjęcie  protokołu  z    XIII    sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych czy wnoszą uwagi do protokołu z XIII sesji Rady Gminy.

 

 

 

Radny Szymon Młodziński  - wniósł uwagę do protokołu z XIII sesji Rady Gminy , w protokole nie zapisano wniosku radnego o treści : Ujmowania w porządku obrad  sesji pkt Sprawy organizacyjne. Jak również zwrócił się z zapytaniem dlaczego Przewodniczący nie przegłosował tego wniosku.

 

 

 

Uwaga do protokołu z XIII sesji Rady Gminy została zaprotokołowana.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIII sesji Rady Gminy.

 

 

 

W wyniku głosowania „za” przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych. „przeciw” 2 radnych „wstrzymało się” – 2 radnych.

 

Protokół z XIII sesji Rady Gminy został przyjęty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   3   -

 

 

 

Ad. 5 

 

Informacja o podjętych uchwałach na  XIII  sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje o uchwałach podjętych na XIII sesji Rady Gminy.

 

Informacja o podjętych uchwałach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

 

Ad. 6

 

Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

 

 

 

Wójt Gminy Pan  Jerzy Grygorcewicz  złożył informacje o pracy w okresie międzysesyjnym.

 

-         sprzedaż nieruchomości gminnych tj. lokal użytkowy w Radomierzu i Komarnie, lokal mieszkalny w budynku  przy ul. Świerczewskiego, działka budowlana przy ul. Nadbrzeżnej , działka niezabudowana w Trzcińsku, przybudówkę  przy budynku nr 15 ul. 1 Maja ,

 

-         udział w posiedzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Malej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze ,

 

-         omówił artykuł w „NJ” autorstwa Kosiorowskiego , do którego wywiadu udzielił radny Jan Osękowski  (treść artykułu dotyczyła strefy ekonomicznej i pomocy de minimis ) podając nieprawdziwe dane ,

 

-         uczestniczył w spotkaniu – na pożegnaniu Wojewody Dolnośląskiego Krzysztofa Grzelczyka ,

 

-         na wniosek Dyrektora GZS  przyznał nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczyciela , Kurator Oświaty przyznał nagrodę dla Dyrektora GZS,

 

-         uczestniczył w posiedzeniu  Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego,

 

-         odbył się przetarg na zimowe utrzymanie dróg ,

 

-         w ramach porozumienia Starostwo Powiatu przekaże  dotacje na zimowe utrzymanie dróg,

 

-         podpisał list intencyjny na budowę boiska wielofunkcyjnego w Komarnie,

 

-         poinformował o poważnej awarii na ujęciu wody  w Miedziance ,

 

-         zamontowano reduktory ciśnienia wody w Radomierzu , a tym samym uregulowano ciśnienie wody w 10 budynkach,

 

-         wymieniono piece w przedszkolu i bibliotece w Komarnie ,

 

-         zostanie wprowadzony do planu remontu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  - remont Radomierki w Radomierzu – w dolnej części Radomierza tj. od skrzyżowania od drogi  powiatowej z droga gminną do klubu ,

 

-         wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad we Wrocławiu o oświetlenie skrzyżowania zjazdu z drogi krajowej do Janowi  oraz wprowadzenia bezpiecznych zjazdów  np. w Górnym Radomierzu ,

 

-         wyznaczono do sprzedaży magazyn w budynku nr 16 w Miedziance –  wpływały skargi mieszkańców tego budynku na uciążliwość magazynu , w chwili obecnej gmina nie będzie inwestowała w remont tego obiektu,

 

-         odbyła się uroczystość wręczenia orderów za 60 – lecie pożycia małżeńskiego,

 

-         remontowana będzie droga w Trzcińsku – przedłużenie z ulica Chłopską,

 

-         udział w posiedzeniach Komisji Budżetu Rady Gminy oraz przygotowanie projektów uchwał na XIII sesje Rady Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

-         4  -

 

Ad. 7

Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XIII sesji Rady Gminy.

 

Wójt Gminy złożył informację o realizacji wniosków.

 

-         wnioski radnych o przycinkę  gałęzi  przy  liniach energetycznych zgłoszono do  Zakładów Energetycznych w Jeleniej Górze,

 

-         wniosek o wycinkę drzewa w Komarnie przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych,

 

-         zabezpieczenie oraz naprawę dróg na terenie Komarna – wniosek skierowano do administratora drogi tj. ZDP,

 

-         Wójt poinformował , że  powiat zwiększył środki na odbudowę dróg powiatowych ,

 

-         trudno jest wyegzekwować od powiatu plan organizacji ruchu na przejazd ciężkich samochodów przewożących urobek z kopalni kruszywa w Karpnikach,

 

-         wyznaczono do sprzedaży lokal w budynku Robotnicza 8 ,

 

-         przydzielono lokal  na zasadzie najmu w budynku nr 15 w Trzcińsku  dla  rodziny z Mniszkowa,

 

-         przydzielono 1 pokój w budynku nr 1 w Trzcińsku – pokój bez wody i WC ale z kuchnią węglową,

 

-         uzupełnienie oświetlenia przy ul. Robotniczej 1 i 2  przyjęte jest na przyszły rok  - przygotowywana jest dokumentacja na remont  ulicy Kopernika i Matejki – teraz czynimy starania o pozyskanie środków z Programu Obszarów Wiejskich na chodniki  i parkingi,

 

-         pismo w sprawie przejazdu  wywrotek  z kruszywem z kopalni w Karpnikach skierowano do ZDP w Jeleniej Górze,

 

-         remont dachu na budynku GOZ – przyjęty jest na I półrocze 2008 roku,

 

-         montaż barierki ochronnej przy chodniku ulicy Świerczewskiego na odcinku od sklepu w kierunku szkoły skierowano do ZDP w Jeleniej Górze.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych czy są zapytania do przedstawionych tematów.

 

 

 

Radny Szymon Młodziński – w sprawie remontu dachu na budynku GOZ  radny stwierdził, że   co roku powinno się przeprowadzać  przegląd techniczny dachów i kominów na  budynkach komunalnych . Ponadto  zaapelował , że jeżeli w tym roku będą sprzyjające warunki pogodowe   to można byłoby przeczyścić rynny  na budynku GOZ.

 

Jednocześnie radny stwierdził , że w projekcie budżetu na rok 2008 nie ma zapisu  remont dachu na budynku GOZ.

 

 

 

Skarbnik wyjaśniła , że taki zapis jest w remontach budynków komunalnych.

 

 

 

Radny Jan Osękowski -  odnośnie swojego wywiadu dla „NJ” – stwierdził , że Wójt miał niepisane umowy z Dr, Schnaider , a ponadto uważa , że zawieranie niepisanych umów przez Wójta jest złe a on jako radny nie chce się wyrażać bo inne złe słowa cisną się na jego usta.

 

 

 

Wójt Gminy -  nie zawiera się żadnych  niepisanych  umów i porozumień .

 

 

 

Radny Jan Osękowski – zapytuje czy Wójt będzie pisał sprostowanie do „NJ”.

 

 

 

Wójt Gminy – uznał , że cały ten artykuł to paszkwil i na dzisiaj ma taka odpowiedź , że nie będzie zajmował się sprawami wymyślonymi przez radnego. 

 

 

 

Na tym temat zakończono - radni nie wnieśli więcej uwag..

 

-         5  -

 

Ad. 8 Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Romuald Łaski złożył sprawozdanie  pracy Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Janowicach Wielkich w okresie  międzysesyjnym przeprowadziła 3 kontrole tj. dwie zgodnie z przyjętym planem pracy i jedna na zlecenia Przewodniczącego Rady Gminy.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  na ręce Przewodniczącego Rady Gminy złożył sprawozdanie z pracy Komisji.

 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

 

Kontrola organizacji dożywiania dzieci w świetlicy szkolnej za 2006/07 odbyła się w dniu 1 października 2007 roku  na posiedzeniu wyjazdowym. W kontroli wziął udział pełny skład Komisji. Z kontroli został sporządzony protokół i podjęte wnioski

 

 

 

Rozpoznała skargę Anny Witanis do Wojewody Dolnośląskiego na  nie egzekwowanie wykonania przez Wójta Gminy uchwały NR XXXVII/166/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku.

 

 

 

W wyniku  rozpoznania dokumentacji zgromadzonej w Urzędzie Gminy , Komisja Rewizyjna  stwierdziła , że Gmina jest przygotowana do wykonania remontu w lokalu komunalnym , którego  najemcą  jest skarżąca -  jednakże przeprowadzenie remontu uniemożliwia zdecydowanie negatywna postawa lokatora. Większość materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania remontu leży w gminnym magazynie. Pracownicy  gotowi są do przystąpienia do pracy w każdym uzgodnionym terminie. W świetle rozpoznanych przez Komisje Rewizyjną dokumentów skarga Anny Witanis złożona do Wojewody Dolnośląskiego na przewlekłość postępowania Wójta Gminy zdaniem członków Komisji nie znajduje uzasadnienia.

 

 

 

Komisja w składzie trzyosobowym w dniu 22 listopada 2007 roku przeprowadziła kontrolę  w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono , aby  w pracach Rady Gminy raz w roku przewidzieć złożenie przez Wójta sprawozdania z realizacji  podjetych  przez Radę Gminy uchwał , programów , regulaminów przewidzianych do funkcjonowania przez rok i wieloletnich. Uzasadniając ten wniosek Komisja  stwierdza , że pozwoli to radnym lepiej orientować się o stopniu zaawansowania zaplanowanych do wykonania  w gminie długofalowych zadań , programów gospodarczych i społecznych , co jest bardzo istotne przy wszelkich kontaktach z wyborcami.

 

 

 

Wójt Gminy poinformował , że przy modernizacji  centralnego ogrzewania dla szkoły tj. przejście  ogrzewania olejem zakładano  modernizację z zapasem na halę sportową. W poprzedniej kadencji  utworzyliśmy z Radą Gminy dla szkoły  rachunek kosztów własnych , w roku bieżącym jest już zysk 100.000 zł , do końca roku przewiduje się 117.000 zł , gro środków wpływa z wynajmu hali sportowej.

 

 

 

Radny Szymon Młodziński – zgłaszany przez radnego punkt Sprawy Organizacyjne  był po to aby Rada omawiała m.in. realizacje uchwał długoterminowych.  W sprawie dożywiania uczniów w szkole  stwierdził , że na 300 dzieci  106 ze szkoły oraz 50 dzieci z przedszkola  korzysta z dożywiania , zapytuje co z pozostałymi dziećmi czy dla nich nie ma dożywiania.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  -  żadnemu uczniowi nie odmówiono posiłku – obiady wydawane są dla wszystkich   dzieci   które  chcą  jeść obiady w szkolnej stołówce. 

 

-         6  -

 

Radny Sławomir Orłowski  - zapytanie ile dzieci korzysta z dopłat  do posiłków  oraz ile osób poza uczniami korzysta ze stołówki.

 

 

 

Odpowiedzi udzielił radny Kamil Kowalski – członek Komisji Rewizyjnej – łącznie z posiłków w stołówce szkolnej korzysta 106 dzieci oraz 50 dzieci z przedszkola w tym 43 dzieci korzysta z bezpłatnych obiadów , 63 dzieci  z odpłatnych obiadów .

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Romuald Łaski – z odpłatnych obiadów  w stołówce korzysta 10 osób koszt obiadu dla tych osób wynosi 3 złote ,  dla dzieci koszt obiadu  wynosi:  zupa  0,70  zł . drugie danie  1,70  -  Zwiększona oplata za obiady dla osób innych niż dzieci  przeznaczona jest na dożywianie.

 

 

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  z pracy w okresie miedzysesyjnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

 

Na tym zakończono dyskusję nad przedstawionym tematem.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach Rady Gminy  (15,50)

 

 

 

Godzina 16 –ta  - Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady Gminy po przerwie.

 

 

 

Ad. 9 pkt 1

 

Podjęcie uchwał   Rady Gminy  w sprawach :

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na rok 2007. Uzasadniając projekt uchwały poinformował , że  z uwagi na wprowadzoną zmianę w ustawie o finansach publicznych koniecznością jest prowadzenie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2007.  Uchwała upoważnia Wójta do  przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. W tym przypadku chodzi o Gminny Zespół Szkół , i zakup opału , przetarg na zakup opału przeprowadzany jest jesienią  , a zapłata uiszczana jest w roku następnym.  Wójt  poinformował , że podjęcie tej uchwały jest wymogiem ustawowym i wnosi do Rady o podjęcie tej uchwały.

 

 

 

Radni nie zabierali głosu w dyskusji.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbach przedstawiła opinię Komisji  o projekcie uchwały , w sprawie wprowadzenia zmian  w uchwale budżetowej na rok 2007   – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie  i przyjęła jednogłośnie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej  rok 2007 oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  14  głosów

 

Podczas głosowania na sali obrad było 14 radnych.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XIV/49/2007.

 

 

 

 

 

 

 

-  7  -

 

 

 

Ad. 9 pkt 2

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie gminy na rok 2007. Jednocześnie uzasadnił projekt uchwały.  Zmian w budżecie gminy na rok 2007 należy dokonać na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego  przyznającej dodatkowe środki w wyniku podziału rezerw przez Ministra Finansów , zwiększenia środków zaplanowanych w budżecie  na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na dożywianie dzieci  a zmniejszenie  na wypłatę zasiłków w dziale 852 Pomoc społeczna. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększyć należy  dochody w wyniku wyroku sądu przyznającego zwrot składek odprowadzanych do ZUS od wypłacanych nauczycielom dodatków mieszkaniowych, w dziale 010 zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa. Pozostałe zmiany planu dochodów i wydatków wynikają z potrzeb w zakresie wykonywania budżetu gminy na rok 2007.

 

 

 

W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały głos zabrali :

 

 

 

Radny Szymon Młodziński – stwierdził , że był przeciwny niektórym zapisom wydatków finansowanych z podatków lokalnych , podatki się podnosi , a wydaje się te pieniądze na telefony komórkowe służbowe , podróże krajowe i na opłaty sądowe. Wg informacji Wójta Gminy w  urzędzie z komórek służbowych korzysta 8 osób  - płaci się za rozmowy służbowe i prywatne a skandalem jest fakt , że Wójt przyznał komórkę Przewodniczącemu Rady Gminy. Przewodniczący  otrzymuje dietę w wysokości 1000 złotych miesięcznie i sam powinien opłacać sobie  opłaty za telefon .W poprzedniej kadencji sam byłem  przewodniczącym miałem  dietę w tej samej wysokości ale  nie wyciągał ręki po telefon  komórkowy. A cóż to za rozmowy i z kim może prowadzić  przewodniczący  – dlatego zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie  kontroli w zakresie opłat za telefony komórkowe. Ponadto radny uznał , że opłaty  sądowe też są zbędne bo po co gmina prowadzi sprawy sądowe z radnymi. Jeżeli chodzi o opłaty  za podróże krajowe  , kto to jeździ i w jakim celu.

 

 

 

Wójt Gminy w aparaty komórkowe wyposażone są  stanowiska pracy nadzorujące ,ujecie wody, oczyszczalnię ścieków  , zimowe utrzymanie dróg , a ponadto nie jest prawdą , że telefony komórkowe są wykorzystywane do rozmów prywatnych  , rozmowy prowadzone są w ramach abonamentu , kwotę  ponad abonament opłaca użytkownik. Nie jest szokującym  ani niepokojącym fakt używania telefonów komórkowych w innych gminach przewodniczący rad mają telefony komórkowe. Jeżeli chodzi o opłaty sądowe –są to wszystkie opłaty sądowe – gmina ma prawo kierować sprawy do sądów a co za tym idzie musi je opłacić. Natomiast kwoty zapisane na podróże służbowe krajowe – są to delegacje wypłacane pracownikom biorącym udział w szkoleniach. Szkolenia pracowników są niezbędne , aby znać przepisy i dobrze przygotować się do realizacji zadań rządowych.

 

 

 

Radny Kamil Kowalski  - zapytanie kto sprawdza bilingi .

 

 

 

Wójt Gminy – bilingi sprawdza i nadzoruje Skarbnik Gminy.

 

 

 

Skarbnik Gminy rozliczany jest pakiet na dany telefon .

 

 

 

 

 

 

 

-  8   -

 

 

 

Radny Orłowski Sławomir – zaproponował ,  aby Przewodniczący Rady Gminy wycofał się z posiadania służbowego telefonu komórkowego  i wnosi o zmniejszenie tej kwoty o abonament tel.  przewodniczącego.

 

 

 

Skarbnik Gminy zobowiązała się , że na następną sesje wyjaśni sprawę opłat tel. komórkowych oraz podróży krajowych służbowych .

 

 

 

Radny Osękowski Jan  - wniósł wniosek aby w dniu dzisiejszym  nie podejmować tego  projektu uchwały ponieważ jest błąd pisarski  w stronach przygotowanych  dodatkowo na dzisiejszą sesje.

 

 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła , że na  posiedzeniu Komisji wprowadzono zmiany  do projektu uchwały i Komisja zgłosiła wniosek aby  poprawki nanieść i przedstawić na sesji. Skarbnik zmiany naniosła  wg  Komisji i przekazała wszystkim  radnym na sesję.

 

 

 

Radny Orłowski Sławomir – uznał , że  skarbnik źle doszacowała budżet i brakująca kwotę 60.000 złotych upycha po działach. Wg radnego jeżeli chodzi o zwiększenie kwot na opłaty za energię  elektryczną  można t dokładnie przeliczyć i budżet doszacować.

 

 

 

Skarbnik Gminy – budżet planuje się na podstawie wykonania poprzedniego budżetu + 10 %, w dziale 900 jest to oświetlenie uliczne , oczyszczalnia  ścieków i ujęcie wody.

 

 

 

Wójt Gminy z dyskusji wynika , że planować należy bardziej dokładnie jednakże trudno przewidzieć zużycie prądu jak również podwyżki cen i usług.

 

 

 

Radny Osękowski Jan zwrócił się do członków Komisji Budżetu jakie mają zdanie co do posiadania komórki przez przewodniczącego rady.

 

 

 

Radny Wojtas Maciej – jest za tym aby zabrać  komórkę , ma dietę i niech sam opłaca sobie telefon prywatny. Przecież na to ma dietę.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Anna Liebersbach -  zwróciła się do radnych , w dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić aby nie mieć telefonu komórkowego , wiele spraw załatwia się przez telefon . Radny Osękowski i młody radny  student  Wojtas dzwonią żeby przenieść posiedzenie komisji czy też rady bo im godzina nie pasuje , a przecież mają dietę która rekompensuje im nieobecność w pracy czy też na zajęciach . Dieta jest na  to  aby brał udział w pracach rady , a ponadto wniosek o drukowanie dodatkowych arkuszy papieru to według radnych jest oszczędność tak mocno podkreślana. To co mówią radni jest żenujące.

 

 

 

Radny Młodziński Szymon – w pewnym czasie składał wniosek o zakup defibrylatora  do GOZ – wówczas Wójt powiedział , ze brak jest środków na zakup , a rozdaje pieniądze na komórki.

 

 

 

Wójt Gminy sprawa wniosku o zakup defibrylatora dla GOZ była szczegółowo badana , koszt zakupu takiego urządzenia wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych  i może tak się zdarzyć , że ani razu nie będzie użyty.

 

 

 

 

 

-  9  -

 

 

 

Krystyna Kędzierska – Czubek – Sołtys Wsi Radomierz  -  może t się również tak zdarzyć , że przestoi bezużytecznie cały okres swojej przydatności do użytku , a po tym okresie to jest już złom.

 

 

 

Radny Orłowski Sławomir zapytanie dlaczego niemalże w każdym dziale jest zapis krajowe podróże służbowe.

 

 

 

Skarbnik Gminy – wiąże się to ze szkoleniami , są również wydatki na podróże dlatego zmieniają się wartości podróży służbowych – każdy dział wymaga takiego zapisu.

 

 

 

Na tym zakończono dyskusję w tym temacie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Jana Osękowskiego  - aby w dniu dzisiejszym  nie podejmować tego  projektu uchwały ponieważ jest błąd pisarski  w stronach przygotowanych  dodatkowo na dzisiejszą sesje.

 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” wnioskiem głosowało 1 radny, „wstrzymujący się” 1 radny, „przeciw” 10 radnych.

 

 

 

Wniosek został odrzucony z uwagi na nie otrzymanie wymaganej liczby głosów „za”.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbach przedstawiła opinię Komisji  o projekcie uchwały , w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie gminy  na rok 2007   – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie  i przyjęła 6 głosami „za” 1 głosem „wstrzymującym się , i  1 głosem „przeciwnym” .

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radę , że z dniem dzisiejszym zrzeka się  służbowego telefonu komórkowego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy  rok 2007 oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  10  głosów, „wstrzymujących się” 2 głosy , „przeciwnych głosów 2.

 

Podczas głosowania na sali obrad było 14 radnych.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XIV/50/2007.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił  przerwę w obradach sesji Rady (godzina 17,05)

 

 

 

Godzina 17,15  - Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji  Rady Gminy po przerwie.

 

 

 

Ad. 9 pkt 3

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Uzasadniając projekt uchwały poinformował , że wszystkie  poprawki

 

wniesione  na posiedzeniu  Komisji Budżetu wnosi jako autopoprawkę .

 

 

 

 

 

- 10 -

 

Jednocześnie poinformował , że  skutki obniżania górnych stawek podatków  traktuje się jako dochód gminy.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbach przedstawiła opinię Komisji  o projekcie uchwały , w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości  – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie  i przyjęła 7 głosami „za”  i  1 głosem „przeciwnym”. Ponadto poinformowała , że wszystkie stawki podatku zostały podniesione o 5 % i stwierdziła , że błędem  poprzedniej kadencji w której była radną było nie podnoszenie stawki podatku.

 

 

 

Radny Jan Osękowski – zapytuje jakie to ma znaczenie , że zmiany w projekcie uchwały przyjmowane są autopoprawką.

 

 

 

Radca Prawny    jest to projekt  Wójta. Wójt przyjął zmiany i wnosi je jako autopoprawkę do projektu uchwały. W przeciwnym przypadku Rada głosowałaby poprawki , a następnie  uchwałę.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia  stawek podatku od nieruchomości  z autopoprawką  Wójta Gminy oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.

 

 

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  12  głosów, „wstrzymujących się” 1 głos , „przeciwnych głosów  1.

 

Podczas głosowania na sali obrad było 14 radnych.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XIV/51/2007.

 

 

 

 

 

Ad. 9 pkt 4

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych . Wniesiona poprawka przez Komisje wprowadzona zostaje przez Wójta Gminy jako autopoprawka. Ponadto projekt uchwały był konsultowany z RIO i wnosi o podjęcie uchwały.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbach przedstawiła opinię Komisji  o projekcie uchwały , w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie  i przyjęła 7 głosami „za”  i  1 głosem „przeciwnym”.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od  środków transportowych  z autopoprawką  Wójta Gminy oraz przeprowadził  głosowanie nad projektem uchwały.

 

 

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  9 głosów, „wstrzymujących się” 5 głosów.

 

Podczas głosowania na sali obrad było 14 radnych.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XIV/52/2007.

 

 

 

 

 

 

 

-         11  -

 

 

 

Ad. 9 pkt 5

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie  opłaty od posiadania psów. Jednocześnie poinformował , że różnica w przedstawianej uchwale polega na tym , że  jest to opłata a nie jak dotychczas  podatek. W roku bieżącym oplata  roczna za każdego psa wynosi 15 złotych. Jest to opłata niechętnie wnoszona przez  właścicieli  psów. Wójt będzie prowadził rozmowy z sołtysami na temat opłat.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbach przedstawiła opinię Komisji  o projekcie uchwały , w sprawie opłaty od posiadania psów  – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie  i przyjęła 5 głosami „za”  i  3 głosem „przeciwnym”.

 

W dalszej części swojego wystąpienia  radna stwierdziła , że oplata za posiadanie psów zawsze budziła najwięcej zastrzeżeń , bo wiadomo jak te opłaty się ściąga.

 

 

 

Radny Piotr Jońca – zapytuje jaka jest wysokość opłat rocznie.

 

 

 

Skarbnik Gminy 150 złotych.

 

 

 

Radny Piotr Jońca – w tym wypadku należałoby zastanowić się nad  sposobem ściągania opłat , rejestracją psów.

 

 

 

Radny Orłowski Sławomir -  stwierdził , że podejmując tą uchwałę  będzie to martwe prawo , a sołtys nie będzie się narażał aby ściągać opłaty.

 

 

 

Sołtys Wsi Radomierz Krystyna Kędzierska – Czubek – ściąganie  opłat za posiadanie psa zawsze była trudna .

 

 

 

Radny Piotr Ignaczak – proponuje aby odejść od opłaty a zacząć pracę rejestracyjną.

 

 

 

Sołtys Wsi Komarno  - Roman Madeksza – żeby rozpocząć prace nad rejestracją psów trzeba ponieść nakłady  , a skąd wziąć środki na rejestrację jak nie będą wnoszone opłaty.

 

 

 

Wójt Gminy – będzie wnioskował o ściąganie opłat przez sołtysów , i aby  zebrane pieniądze  przeznaczane były na sołectwa.

 

 

 

Radny Sławomir Orłowski – czy te pieniądze nie powinny być przekazywane na psy tj np. odławianie itp.

 

Na tym dyskusję nad projektem uchwały zakończono.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów oraz przeprowadził  głosowanie nad projektem uchwały.

 

 

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  8 głosów, „wstrzymujących się” 5 głosów, „przeciwnych” 1 głos

 

Podczas głosowania na sali obrad było 14 radnych.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XIV/53/2007.

 

 

 

-  12  -

 

Ad. 9 pkt 6

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych . Poinformował , że  jest to projekt dotyczący drogi w Komarnie , uchwała była omawiana przez Komisję Rady , dokonano uzgodnień w terenie jak również na piśmie przez właścicieli gruntów przyległych.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbach przedstawiła opinię Komisji  o projekcie uchwały  w sprawie  likwidacji drogi nie zaliczanej  do żadnych kategorii dróg publicznych  – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie  i przyjęła 8 głosami „za”.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie  likwidacji drogi nie zaliczanej  do żadnych kategorii dróg publicznych oraz z przeprowadził  głosowanie nad projektem uchwały.

 

 

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  14 głosów.

 

Podczas głosowania na sali obrad było 14 radnych.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XIV/54/2007.

 

 

 

 

 

Ad. 9 pkt 7

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji części drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych.  Poinformował , że  jest to projekt dotyczący drogi w Mniszkowie, uchwała była omawiana przez Komisję Rady , dokonano uzgodnień w terenie jak również na piśmie przez właścicieli gruntów przyległych . Ponadto  część drogi zostanie zbyta  bezprzetargowo dlatego też nabywca musi wpłacić wadium , które rozpocznie procedurę oszacowania i podziału nieruchomości.

 

 

 

Radny Jan Osękowski – zapytanie czy właścicielem po dwóch stronach drogi jest ta sama osoba.

 

 

 

Wójt Gminy – jest to ta sama osoba.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu I Infrastruktury Komunalnej Pani Anna Liebersbach przedstawiła opinię Komisji  o projekcie uchwały  w sprawie  likwidacji części  drogi nie zaliczanej  do żadnych kategorii dróg publicznych  – projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie  i przyjęła 8 głosami „za”.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie  likwidacji części drogi nie zaliczanej  do żadnych kategorii dróg publicznych oraz z przeprowadził  głosowanie nad projektem uchwały.

 

 

 

W wyniku głosowania „za” podjęciem uchwały  było  14 głosów.

 

Podczas głosowania na sali obrad było 14 radnych.

 

Uchwała  została podjęta i otrzymała Nr XIV/55/2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  13  -

 

Ad. 10

 

Interpelacje i zapytania – odpowiedzi na interpelacje i zapytania . Sprawy  

 

     różne .

 

Radny Zbigniew Chrobak wnioskuje o przeniesienie drewna złożonego w szatni świetlicy środowiskowej do magazynu Urzędu Gminy ponowił wniosek ponownie o obsadzenie kraty w oknie świetlicy środowiskowej.

 

 

 

Radny Sławomir Orłowski zgłosił następujące sprawy:

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy powinna  przeprowadzić kontrolę w zakresie  sposobu rozliczania i wnoszenia opłat przez  pracowników , którym przydzielono służbowe telefony komórkowe .

 

Wnioskuje o przeprowadzenie kontroli w zakresie  dzikich budowli garaży na terenie parku ul. 1 Maja w Janowicach Wielkich nr 6 , 20 i 21 oraz sprawdzenia z jakiego źródła podłączony jest prąd do garaży.

 

Wnioskuje  o utrzymanie w stałej przejezdności w okresie zimy następujących odcinków dróg :

 

-         Świerczewskiego podjazd do Radomierza

 

-         Trzcińsko w kierunku Karpnik .

 

 

 

Radny Piotr Jońca i Andzej Salkiewicz  zgłosili na piśmie dwa wnioski w sprawie  usunięcia usterek po naprawie dachu na budynku nr  62 w Komarnie oraz  usunięcia drzewa w Komarnie koło posesji 65 Pana Rozkosza)

 

Ponadto Piotr Jońca wnioskuje o wykonanie   ścianek osłaniających  wiaty przystankowe na przystankach  komunikacyjnych w Komarnie.

 

 

 

Radny – Jan Osękowski  poinformował , ż e konsekwentnie będzie wnosił o uznanie uchwał podejmowanych na sesjach za nieważne  ponieważ ma wątpliwości co do podstawy prawnej składu Rady Gminy. Ponownie poruszył sprawę o zapoznanie Rady  z treścią  pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 .10.2007 kierowanego do Przewodniczącego Rady Gminy  - bo wg radnego Przewodniczący Rady Gminy traktuje radnych a szczególnie jego inaczej , a pozostali radni powinni solidaryzować się z grupą radnych  źle traktowanych.

 

Ponadto poinformował  ,że zgłaszał do Wójta interpelacje i wnioski ale wg radnego odpowiedzi są niepełne wymijające i nieprawdziwe dlatego też  będzie kierował sprawę do Komisji Rewizyjnej o zbadanie sprawy.

 

Radny Osękowski - wniosek - w zakresie zakończenia budowy drogi krajowej oraz zakończenia robót na zjeździe z drogi krajowej w Radomierzu do Janowic Wielkich – radny zapytuje co oznacza , że kontynuowana będzie budowa w roku 2008. Do Komisji Rewizyjnej skieruje również sprawę zbadania podróży krajowych służbowych  Wójta Gminy a szczególnie tych  delegacji które podpisuje Przewodniczący Rady Gminy .

 

 

 

 

 

-         14  -

 

Radny Maciej Wojtas zgłosił , że  przy siedzibie gminy został złożony kamień – zwraca się o przetransportowanie go na ulicę Robotniczą  a mieszkańcy we własnym zakresie usypią go na ulicy i wyrównają nawierzchnię.

 

 

 

Wójt Gminy  poinformował , że tłuczeń zgromadzony na placu przy Urzędzie Gminy został przetransportowany nieodpłatnie  własnym transportem Pana Jacka Gołębskiego.

 

 

Radny Wojtas Maciej  skierował pytanie do radnego Jana Osękowskiego  co miał na myśli zwracając się do młodych radnych aby byli bardziej niezależni.

 

 

Radny Jan Osękowski  - młodzi radni wg radnego powinni postępować w sposób niezależny od  grupy trzymającej władzę , a korzystać z pomocy swoich doświadczonych kolegów  , przy wyrażaniu swojego zdania w  głosowaniach.

 

 

 

Radny Maciej Wojtas w odpowiedzi poinformował , że nie ma wpływu na to  , aby zaspakajać nieuzasadnione  racje i ambicje  radnego Osękowskiego  a ponadto uważa , że uchwały były bardzo dobrze przygotowane i potrzebne dla pracy Gminy i Rady – dlatego głosował za przyjęciem uchwał.

 

 

Radny Kamil Kowalski –złożył  interpelacje na piśmie , która dotyczy dokończenia instalacji wiat przystankowych , oraz zamontowania trzeciej wiaty w Trzcińsku.

 

 

Barbara Kusz – mieszkanka Janowic Wielkich – na dzisiejszej sesji Rady Gminy wyraziła swoje niezadowolenie  , ze sposobu załatwienia jej sprawy ze skargi  o utrzymanie  pobocza ulicy Kopernika w Janowicach Wielkich w formie trawnika. Uznała , że nie było  przeszkód aby  zagrodzić część ulicy przy jej posesji na trawnik . Żąda podstawy prawnej  co do tego , że na drodze publicznej nie można  stawiać słupków . Ponadto dowiedziała się że jest opracowana dokumentacja na budowę  ulicy Kopernika i że na całej długości drogi będzie parking. Stwierdziła , że długo czekała na odpowiedź była przez  Urząd poniżana i źle traktowana dlatego też  składa  skargę  na piśmie na Wójta Gminy .

 

 

 

Wójt Gminy – parking będzie niemalże na całej długości wzdłuż ulicy Kopernika aż obiektów

 

Wyłuszczarni Nasion. Ponadto Wójt zobowiązał się  do skontrolowania terminu odpowiedzi na pismo , oraz  poinformował , że  26 listopada br. został złożony w Urzędzie Gminy projekt odbudowy ulic Kopernika i  Matejki i zaprasza zainteresowaną do zapoznania się z projektem.

 

 

 

Wójt poinformował , że na pozostałe interpelacje i wnioski zgłoszone przez radnych  udzieli odpowiedzi na piśmie.

 

 

 

Radny Salkiewicz Andrzej zgłosił sprawę doświetlenia ulicy w Komarnie do PPH.

 

 

 

Radny Zbigniew Chrobak  zapytuje co z ulicą Parkową czy będą montowane  nowe punkty oświetlenia ulicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  15  -

 

Wójt Gminy poinformował , że  gmina otrzyma nieodpłatnie od Energia PRO słupów do oświetlenia ulicznego.  Rysuje się szansa na pozyskanie środków  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na oświetlenie miejscowości gminy. Jednocześnie zaprosił radnych Komarna i Janowic Wielkich do wzięcia udział w posiedzeniu w dniu 29 listopada br o godz. 14,30 na temat w/w projektu pomocowego.

 

 

 

Ad. 11
Zamknięcie obrad  XIV sesji Rady Gminy.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XIV sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gołębski dokonał zamknięcia obrad XIV sesji Rady Gminy  w Janowicach Wielkich.

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczył

 

Ewa Czaplińska - Szajwaj                                                 Przewodniczący

 

Insp. ds. Rady Gminy                                                         Rady  Gminy

 

 

 

 

 

                                                                                            Jacek Gołębski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2007-12-10 12:15:28 - Protokół Nr XIV/2007 (122.50 kB)

Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-12-10 12:14:42
Data udostępnienia informacji: 2007-12-10 12:14:42
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-10 12:56:16

Wersja do wydruku...

corner   corner