logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


                                      WÓJT GMINY JANOWICE WIELKIE

 

 

 

     ogłasza nabór na stanowisko – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 

 

                      

 

 

 

1.     Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Gminy w Janowicach Wielkich

 

ul. Kolejowa Nr 2, 58-520 Janowice Wielkie

 

tel. (075) 75 15 185, (075) 75 15 285

 

 

 

2.     Informacje ogólne dotyczące stanowiska pracy:

 

nazwa stanowiska pracy : Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

wymiar czasu pracy : pełny wymiar, w godzinach od 7 30 - 1530

 

data podjęcia zatrudnienia:  marzec 2008 rok

 

 

 

3.     Wymagania niezbędne:

 

-         wykształcenie zgodne z wymogami art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U 64, poz. 593 ze zmianami),

 

-         minimum 3 letni staż w pomocy społecznej,

 

-         wiedza w zakresie postępowania administracyjnego (kpa),

 

-         znajomość ustaw: pomoc społeczna, świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna,

 

samorząd gminny, wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, przeciwdziałanie narkomanii,

 

       -    znajomość funkcjonowania GOPS,

 

-         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

-         nieposzlakowana opinia.

 

 

 

4.     Wymagania dodatkowe:

 

-         umiejętność samodzielnego organizowania pracy,

 

-         umiejętność kierowania zespołem ludzi,

 

-         rzetelność, dokładność i odpowiedzialność,

 

-         wysoka kultura osobista,

 

-         komunikatywność,

 

-         znajomość obsługi komputera

 

    

 

5.     Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

 

-         realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej §Dz.U.Nr 64,poz.593

 

z 2004 r, ze zmianami)

 

-         realizacja, nadzorowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej,

 

-         nadzorowanie zadań zleconych gminie,

 

-         przestrzeganie zasad udzielania świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

 

-         przestrzeganie zasad etyki zawodowej i tajemnicy służbowej,

 

-         ścisła współpraca z innymi instytucjami państwowymi, samorządowymi i

 

organizacjami pozarządowymi,

 

-         inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację

 

życiową,

 

-         współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu

 

programów pomocy społecznej, w tym funduszy unijnych,

 

 

 

 

 

 

 

6.     Wymagane dokumenty:

 

-         uwierzytelniona kopia dowodu osobistego,

 

-         pisemne oświadczenia złożone w trybie art. 233§1 Kodeksu karnego o:

 

                  a) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw

 

                           publicznych,

 

                        b) niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 

                        c) posiadaniu braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na

 

                            stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

-         dokumenty lub ich uwierzytelnione kserokopie poświadczające posiadane wykształcenie,

 

-         życiorys (CV)

 

-         list motywacyjny,

 

-         kwestionariusz osobowy,

 

a)      uwierzytelnione kserokopie wszystkich świadectw pracy, a także inne

 

dokumenty poświadczające inne okresy zatrudnienia, podlegające wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na życiorysie  i liście motywacyjnym należy umieścić klauzulę: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r, poz. 1593 ze zmianami).

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej  kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z adnotacją „ nabór na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” w godzinach od 7 30 do 15 30 do dnia 29 lutego 2008 roku, w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Kolejowa Nr 2, 58-520 Janowice Wielkie.

 

 

 

 

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wszelkie informacje o naborze można uzyskać od sekretarz gminy pod numerem telefonu 075 7515185.

 

Informacja o przebiegu rekrutacji zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

                                       Wójt Gminy

 

                                            Janowice Wielkie

 

 

 

  Jerzy Grygorcewicz

       

 

 

 

 

                                     

 

Podmiot udostępniający: Sekretarz Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Sekretarz Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-01-09 14:45:43
Data udostępnienia informacji: 2008-01-09 14:45:43
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-09 14:52:14

Wersja do wydruku...

corner   corner