logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

OGŁOSZENIE


Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej,ul. Partyzantów, działka nr 649/3, w Janowicach Wielkich


Wójt Gminy Janowice Wielkie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Partyzantów, działka nr 649/3 w Janowicach Wielkich.


Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6,

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Osoba upoważniona do kontaktów: Daniela Bereźnicka


1.Warunki udziału w postępowaniu


O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formą: spełnia, nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełni.


3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu następujących dokumentów:

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) wykaz zrealizowanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres był działalności krótszy – w tym okresie – co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości 300.000,00 zł każda odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

6) dokumentów, że osoba pełniąca funkcję kierownika przynależy do Izby Inżynierów i posiada wymagane uprawnienia do wykonania prac;

7) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie 300.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.


4. Określenie przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Partyzantów, działka nr 649/3 w Janowicach Wielkich.

Roboty zasadnicze:

 • remont i wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni

 • wykonanie przepustów pod jezdnią

 • utwardzenie istniejących zjazdów gruntowych,

 • wykonanie rowów

 • wykonanie ścieków betonowych

 • wykonanie mijanek

 • wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 1211 m


5. Informacje szczegółowe

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.

Zamawiający nie wymaga wadium.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie : www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Termin wykonania zamówienia 30 październik 2008 roku


6. Miejsce i termin składania ofert


Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy , ul. Kolejowa 2, 58 –520 Janowice Wielkie, w godzinach pracy urzędu.

Termin składania ofert upływa dnia 17 czerwca 2008 roku o godzinie 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej w dniu 17 czerwca 2008 roku o godzinie 10.15.

 

                                                                               Wójt Gminy Janowice Wielkie

                                                                                     /-/  Jerzy Grygorcewicz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janowice Wielkie 27.05.2008r.

 


 

 

GMINA JANOWICE WIELKIE

UL. KOLEJOWA 2

58 – 520 JANOWICE WIELKIE

Zadanie :

 "Przebudowa drogi gminnej, ul. Partyzantów, działka nr 649/3 w Janowicach Wielkich"


Stadium opracowania:SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane


tryb przetargu nieograniczonego

Biuro Autorskie:

URZĄD GMINY JANOWICE WIELKIE


Zatwierdzono:


JANOWICE WIELKIE , maj 2008 roku


 


 

 

SPIS TREŚCI: str.

I. ZASADY OGÓLNE 3

II. PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE OFERT 4

1. Przygotowanie i podpisywanie ofert 4

2. Opakowywanie i oznakowywanie ofert 4

3. Termin składania ofert 5

4. Modyfikacje i wycofywanie ofert 5

5. Okres ważności ofert 5

6. Wadium 5

7. Cena ofertowa 5

8. Informacje i dokumenty przedkładane przez wykonawcę, tworzące ofertę 5

III. PRZEDMIOT PRZETARGU 7

9. Przedmiot przetargu 7

IV. DOKUMENTY PRZETARGOWE 8

10. Wyjaśnienia treści dokumentów przetargowych 8

11. Zmiany w dokumentach przetargowych 8

V. OTWARCIE I ANALIZA OFERT 8

12. Otwarcie ofert 8

13. Poufność procedury 9

14. Wyjaśnienie treści ofert 9

15. Sposoby dokonywania oceny spełnienia warunków

i kryteria oceny ofert 9

16. Sprawdzenie i analiza ofert (poufne badanie ofert) 10

VI. PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA 10

17. Ogłoszenie wyników przetargu 10

18. Zawarcie umowy 10

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 11

VII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH 11

20. Pouczenie o środkach odwoławczych 11

 


 

  I. ZASADY OGÓLNE

Wykonawcy obowiązani są do starannego zapoznania się i ścisłego przestrzegania niniejszej specyfikacji i towarzyszących jej załączników i formularzy. Oferty, które nie zostały sporządzone zgodnie z niniejszą specyfikacją zostaną odrzucone przez komisję przetargową jako nieważne.


Zamawiający:

Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie,

tel/fax/: /0-75/ 75 15 124

Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień ze strony Zamawiającego:

Pani Daniela Bereźnicka pok. nr 18 w godz. 900 – 1500 (od poniedziałku do piątku).


Termin wykonania zamówienia:

 • rozpoczęcie zadania - po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy

 • zakończenie zadania - 30 październik 2008 r.


Termin składania ofert: 17 czerwca 2008 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 17 czerwca 2008r. godz. 10.15

Zamawiający zamierza wyłonić Wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.


Podstawy prawne przeprowadzenia przetargu:

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych,

 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych,

 • Kodeks Cywilny,

 • Prawo Budowlane.


Wszyscy Wykonawcy biorący udział w realizacji zamówienia oraz wszystkie materiały, dostawcy i usługi dostarczane w jego ramach będą pochodzić z Krajów Członkowskich Unii Europejskiej.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


II. PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE OFERT

1. PRZYGOTOWANIE I PODPISYWANIE OFERT

1.1. Ofertę należy złożyć na załączonym do specyfikacji formularzu w języku polskim, w sposób czytelny umożliwiający jej rozpatrzenie.

1.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę własną.

1.3. Wykonawca składa ofertę w 1 egzemplarzu (oryginał). Oferta powinna być napisana pismem maszynowym lub niezmywalnym atramentem. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez oferenta lub osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

(Upoważnienie do podpisania oferty winno być załączone do oferty o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty).

Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby upoważnionej.


1.4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.


 

2. OPAKOWYWANIE I OZNAKOWYWANIE OFERT

2.1. Ofertę należy opakować w kopertę.

2.2. Koperta powinny być:

 1. zaadresowane do Zamawiającego:

Gmina Janowice Wielkie,

ul. Kolejowa 2,

58 – 520 Janowice Wielkie

b) oznakowana w następujący sposób:

"Przebudowa drogi gminnej, ul. Partyzantów, działka nr 649/3

w Janowicach Wielkich"


2.3. Oprócz oznakowania j.w. koperta winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby umożliwić odesłanie jej w przypadku, gdy nadejdzie ona z opóźnieniem, zgodnie z pkt.3.3. niniejszej specyfikacji.


2.4. W przypadku, gdy koperta nie będzie oznakowana i zapieczętowana zgodnie z wymaganiami, Zamawiający nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za nieodpowiednie jej zakwalifikowanie.

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT

  3.1. Oferty należy przesłać na adres podany w pkt. 2.2. lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, 58 – 520 Janowice Wielkie nie później niż do dnia

  17 czerwca 2008 roku do godz. 10.00


3.2. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert publikując uzupełnienie zgodnie z pkt. 1.1. siwz. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców związane z pierwotnym terminem będą odnosić się do nowego terminu.


3.3. Wszelkie oferty otrzymane po ostatecznym terminie składania ofert ( pkt.3.1.) zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesieniu protestu.


4. MODYFIKACJE I WYCOFANIE OFERT


4.1. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać swą ofertę przez powiadomienie pisemne przed upływem ostatecznego terminu określonego w pkt. 3.1. niniejszej specyfikacji.


4.2. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty winno być przygotowane zapieczętowane, oznakowane i przedstawione zgodnie z pkt.2 siwz, a koperta powinny być dodatkowo oznaczone jako „MODYFIKACJA” lub „WYCOFANIE”.


4.3. Żadna oferta nie może zostać zmodyfikowana po upływie ostatecznego terminu składania ofert

 5. OKRES WAŻNOŚCI OFERT

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert


6. WADIUM

6.1. Zamawiający nie wymaga WADIUM

7. CENA OFERTOWA


7.1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, podane w cenie netto i brutto wyrażone w PLN. Jednostkowe ceny ryczałtowe należy traktować jako stałe i niezmienne.


7.2. Cena za przedmiot zamówienia winna być określana – w formie cyfrowej i słownie.

7.3. Wykonawca powinien sporządzić kosztorys ofertowy na bazie obowiązujących katalogów dla danego rodzaju robót (Rozporządzenie MRRiB z dnia 13.07.2001r. w sprawie metod

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, Dz.U. nr 80 z 2001r. poz.867) podając ceny jednostkowe i ogółem dla wszystkich asortymentów robót ujętych w przedmiarze.


7.4. Ewentualne roboty dodatkowe, zamienne zaakceptowane przez Zamawiającego będą rozliczane wg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.


8. INFORMACJE I DOKUMENTY PRZEDKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ, TWORZĄCE OFERT


8.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem oferty (której wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz).


8.2. Wszyscy Wykonawcy winni wraz z wypełnionym formularzem oferty dostarczyć następujące dokumenty:


8.2.2. oświadczenie o spełnieniu warunków (wzór zał. nr 2 do siwz) - zał. nr 2 do oferty,

8.2.3. kosztorys ofertowy - zał. nr 3 do oferty,

8.2.4. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - zał. nr 4 do oferty,

8.2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4: 9 ustawy p.z.p wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - zał. nr 5 do oferty,

8.2.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - zał. nr 6 do oferty,


8.2.7. wykaz zrealizowanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres był działalności krótszy – w tym okresie – co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości 300.000,00zł każda odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

wg wzoru:


Lp.


Nazwa, lokalizacja zadania


Zamawiający

Zakres robót (krótka charakterystyka) wartość robót

Termin realizacji *) umowny (rok,m-ce)

Termin realizacji rzeczywisty (rok, m-ce)

Kary umowne TAK/NIE

1

2

3

4

5

6

7

 

*) UWAGA: termin aneksowany traktowany jest jako termin umowny.

Prosimy dołączyć dokumenty (referencje), że roboty te zostały wykonane należycie.


- zał. nr 7 do oferty,


8.2.8. dokumentów, że osoba pełniąca funkcję kierownika przynależy do Izby Inżynierów i posiada wymagane uprawnienia do wykonania prac - zał. nr 8 do oferty,

8.2.9. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawaposiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie 300.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. - zał. nr 9 do oferty,

8.2.10. wykaz sprzętu, którego Wykonawca użyje do wykonania zamówienia - zał. nr 10 do oferty,


UWAGA: Przedkładane dokumenty powinny być oryginałami lub kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałami przez Wykonawcę.

 

III. PRZEDMIOT PRZETARGU

9. PRZEDMIOT PRZETARGU

9.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej, ulicy Partyzantów, działka nr 649/3, w Janowicach Wielkich na długości 1211 mb.

  Roboty zasadnicze: -remont i wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni,

  -wykonanie przepustów pod jezdnią

  -utwardzenie istniejących zjazdów gruntowych

  -wykonanie rowów

  -wykonanie ścieków betonowych

  -wykonanie mijanek

  -wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 1211mb.

  9.2. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i specyfikacja techniczna (zał. do siwz).

9.3. Zamówienie obejmuje ponadto:

 1. opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządców dróg,

 2. przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

UWAGA: nakłady na prace wymienione w pkt. a, b należy uwzględnić w narzutach kosztów pośrednich.


  9.4. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień, z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód lub zakresu robót oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.

9.5. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:

 1. ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

 2. nadzoru nad bhp,

 3. ustalania i utrzymywania porządku,

 4. odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,

 5. dostarczenia atestów zastosowanych materiałów,

 6. ubezpieczenia robót, obiektów budowli od zdarzeń losowych (powodzi).

9.6. Dokumentacja techniczna będzie udostępniona do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godz. od 900 – 1500 w pokoju nr 6

IV. DOKUMENTY PRZETARGOWE

10. WYJAŚNIENIA TREŚCI DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH

W przypadku wątpliwości lub niejasności odnośnie dokumentów przetargowych Wykonawcy winni zwrócić się o wyjaśnienie do zamawiającego, pisemnie, listem poleconym lub faxem. Wszelkie zapytania Wykonawcy powinni nadsyłać nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert na adres osoby upoważnionej do udzielania wyjaśnień ze strony Zamawiającego, pani Danieli Bereźnickiej, Urząd Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, 58 – 520 Janowice Wielkie tel/fax. /0-75/ 75 15 124.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na przedłożone pytanie niezwłocznie. Kopie odpowiedzi wraz z opisem pytań, bez podania ich źródeł, zamawiający prześle wszystkim podmiotom, które pobrały dokumenty przetargowe.


11. ZMIANY W DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH

11.1. Wykonawcy nie wolno do treści dokumentów przetargowych wprowadzać jakichkolwiek zmian lub uzupełnień, poza przysługującym mu prawem do wnioskowania o przedstawienie takich wyjaśnień lub uzupełnień przez Zamawiającego. Zamawiający może uzupełnić dokumenty przetargowe lub wprowadzić w nich zmiany przed ostatecznym terminem składania ofert, nie później jednak niż 3 dni przed tą datą.

11.2. Każda zmiana lub uzupełnienie wprowadzone przez Zamawiającego staje się częścią dokumentów przetargowych i zostanie dostarczona na piśmie, listem poleconym lub faksem, wszystkim podmiotom, które pobrały dokumenty przetargowe.

Wykonawcy winni faksem potwierdzić otrzymanie tych uzupełnień w ciągu trzech dni od daty ich otrzymania oraz po podpisaniu każdej strony dołączyć je do oferty.

11.3. Zamawiający może przesunąć ostateczną datę składania ofert, aby dać Wykonawcom czas wystarczający na uwzględnienie wprowadzonych przez siebie uzupełnień lub zmian w przygotowywanych ofertach.

V. OTWARCIE I ANALIZA OFERT

12. OTWARCIE OFERT

12.1. Komisja przetargowa otworzy oferty i modyfikacje złożone zgodnie z postanowieniami pkt.4 siwz, w obecności Wykonawców lub ich przedstawicieli, którzy zechcą przybyć na miejsce i o czasie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

12.2. Koperty oznakowane „WYCOFANE” będą przeczytane jako pierwsze, koperty ofert nie będą otwierane.

12.3. Podczas otwarcia ofert Komisja przetargowa poda do wiadomości nazwę Wykonawcy i jego adres oraz wszelkie modyfikacje i wycofania ofert, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

12.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2008 roku o godz. 10.15. w siedzibie Urzędu Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 – sala konferencyjna .

13. POUFNOŚĆ PROCEDURY

Informacje dotyczące sprawdzania, wyjaśniania, opiniowania i porównywania ofert, a także zalecenia dotyczące przyznania wykonania zamówienia nie zostaną udostępnione Wykonawcom ani żadnym osobom, które nie są oficjalnie zaangażowane w postępowanie przetargowe. Próby wywierania przez Wykonawcę wpływu na analizę ofert prowadzoną przez komisję przetargową i jej decyzję o przyznaniu wykonania zamówienia spowodują natychmiastowe odrzucenie oferty.

14. WYJAŚNIANIE TREŚCI OFERT

14.1. Zamawiający ma prawo do pisemnego wezwania każdego Wykonawcy w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić wszelkich dodatkowych wyjaśnień na piśmie.

14.3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (zgodnie z art.88 ustawy p. z. p.) i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców.

15. SPOSOBY DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW I KRYTERIA OCENY OFERT

15.1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane firmy:

 • spełniające wymogi art.22 ustawy p. z. p.

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

15.2. Kryterium oceny ofert jest cena – 100%.

Opis punktacji:Oferta z najniższą ceną otrzyma max. ilość punktów, tj. 100 pkt

Pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru:

najniższa cena oferty 

---------------------------    x  100  =  ..........................

cena badanej oferty


Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana ta, która ma najniższą cenę.

16. SPRAWDZANIE I ANALIZA OFERT (POUFNE BADANIE OFERT)

16.1. Przed szczegółową analizą ofert Komisja przetargowa sprawdzi, czy każda oferta:

16.1.1. została prawidłowo podpisana,

16.1.2. posiada wymagane zabezpieczenia,

16.1.3. jest zgodna z wymaganiami określonymi w instrukcjach dla Wykonawców.

16.2. Ofertą zgodną z wymaganiami jest oferta, która spełnia wymagania Ustawy i siwz określone w dokumentach przetargowych.

16.3. Oferta zostanie odrzucona przez komisję przetargową w przypadkach wymienionych w art. 89 ustawy p. z. p.

16.4. Komisja przetargowa przeanalizuje i porówna jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.

VI. PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

17. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU


17.1. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.


17.2. Niezależnie od powyższego wszyscy Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach przetargu. Pisemne powiadomienie zostanie wysłane w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku przetargu.

17.3. Wybranemu Wykonawcy zostanie przesłane zawiadomienie o wyborze oferty określające termin i miejsce zawarcia umowy.

18. ZAWARCIE UMOWY

18.1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w formularzu umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji (zał. nr 3 do siwz).

18.2. Wybrany Wykonawca winien złożyć podpisaną umowę wraz z załącznikami w terminie i miejscu określonym w piśmie zawiadamiającym o wyborze Wykonawcy

18.3. Wymagany okres rękojmi 36 m-cy licząc od dnia, w którym został podpisany protokół odbioru końcowego.


UWAGA: Wygrywający przetarg, niezwłocznie po zawarciu umowy obowiązany będzie do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej, robót (wartości umowy) od następstw powodzi, deszczu nawalnego, obsunięć ziemi, ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.


19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

19.1. Z chwilą podpisania umowy Wykonawca powinien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art.147 ustawy p. z. p., w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (po zaokrągleniu do 100 zł w górę) z przeznaczeniem 80 % na zabezpieczenie należytego wykonania umowy i 20 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Tryb wniesienia i zwolnienia ww. zabezpieczeń określony jest w formularzu umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone w:

 1. pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych,

 3. gwarancjach bankowych,

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dopuszcza się wniesienie zabezpieczenia w ustalonej wyżej wysokości w jednej lub w kilku formach.


VII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

20. Pouczenie o środkach odwoławczych.

Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI „ Środki ochrony prawnej” ustawy prawo zamówień publicznych.


INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ są:

 1. wzór oferty zał. nr 1,

 2. oświadczenie o spełnieniu warunków zał. nr 2,

 3. projekt umowy zał. nr 3,

 4. przedmiar robót zał. nr 4.

 


 

Załącznik nr 2 do SIWZOŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004r. poz.177)


Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ................................................................................................................................................

Ja (imię i nazwisko) .....................................................................................................................

zamieszkały .................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ..............................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z przedmiotowym zamówieniem (art. 22 ust. 1 pkt.1 ustawy p. z. p.),

 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy p. z. p.),

 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy p. z. p.),

 4. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy p. z. p.,

 5. na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu,

 6. zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (a w tym z projektem umowy) i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń,

 7. nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony przez zamawiającego (art. 85 ust. 1 pkt.3 ustawy p. z. p.)

 8. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później niż w okresie związania ofertą.


...........................................................

(miejsce i data)                                              ................................................................

(podpisano – upoważniony przedstawic

 


 

Załącznik nr 2 do SIWZOŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004r. poz.177)


Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ................................................................................................................................................

Ja (imię i nazwisko) .....................................................................................................................

zamieszkały .................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ..............................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z przedmiotowym zamówieniem (art. 22 ust. 1 pkt.1 ustawy p. z. p.),

 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy p. z. p.),

 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy p. z. p.),

 4. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy p. z. p.,

 5. na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu,

 6. zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (a w tym z projektem umowy) i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń,

 7. nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony przez zamawiającego (art. 85 ust. 1 pkt.3 ustawy p. z. p.)

 8. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później niż w okresie związania ofertą.


...........................................................

(miejsce i data)

................................................................

(podpisano – upoważniony przedstawiciel)


 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ
Wykonawca

(pieczęć wykonawcy)

Gmina Janowice Wielkie

 ul. Kolejowa 2

58 – 520 Janowice Wielkie


 

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w ..........................................................................................................................


z dnia......................na realizację zamówienia p.n.

́Przebudowa drogi gminnej, ul. Partyzantów, działka nr 649/ w Janowicach Wielkich

 w zakresie określonym w siwz.

Składamy ofertę na wykonanie zamówienia.


1. Oferujemy wykonanie przedmiotu przetargu:

        za wynagrodzeniem ryczałtowym:

 • /netto/ .....................................PLN

(słownie: .................................................................................................................................)

podatek VAT - ....................................PLN


/brutto/ (łącznie z podatkiem VAT .....%) - .................................................................PLN

(słownie: ................................................................................................................................)

  zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym


- termin płatności 30 dni od odbioru końcowego

 2. Proponujemy następujące stawki kalkulacyjne w oparciu, o które zostaną wycenione roboty objęte przedmiarem robót, dodatkowe, zamienne.

- Roboczogodzina ( R ) -

- Koszty pośrednie ( od R+S ) -

- Zysk ( od R+S+Kp ) -

- Materiały i koszty pracy sprzętu – jak w kosztorysie ofertowym, w przypadku ich braku nie wyższe jak średnie ICCP ORGBUD z okresu wbudowania.


3. Proponujemy termin realizacji przedmiotu przetargu:rozpoczęcie - .......................

  zakończenie – 30 październik 2008r.

  4. Udzielamy 36 m-cy rękojmi licząc od daty odbioru końcowego.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z uproszczoną dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia a także z innymi dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że dokonaliśmy wizji lokalnej placu budowy.

6. Roboty objęte przetargiem wykonamy siłami własnymi.

7. nformujemy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w siwz.

Wadium nie wymagalne.

8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do wpłaconego wadium, które przepada na rzecz Zamawiającego.

9. W przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ..........................zł, (słownie: .........................................

.....................................................................................................................) w formie: ..............................................................................................................................................

10. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z .......... stron .

Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki:

1. ...................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................

itd................................

Miejscowość, data

                                                                                                                         ..............................................

(pieczątka i podpis

wykonawcy lub upoważnionych osób)

 

 

U M O W A Nr .................

o roboty budowlane zawarta w dniu .......................... roku

pomiędzy Gminą Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Janowice Wielkie - Jerzego Grygorcewicza

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Teresę Gorzkowską

posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 611-010-77-65

a .................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

 1. ......................................................................................................................................................

posiadającym nr identyfikacyjny NIP ...........................................................

i uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie wpisu do ................................................................................................................................................................

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego Protokół z dnia ............ została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty na zadanie

"Przebudowa drogi gminnej, ul. Partyzantów, działka nr 649/3 w Janowicach Wielkich"

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, z którym Wykonawca zapoznał się przed zawarciem niniejszej umowy.

§ 2.

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 pkt.1. składa się następujący zakres rzeczowy: określony w przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera dokumentacja techniczna opracowana przez Zamawiającego i Specyfikacja Techniczna.

3. Wszystkie roboty objęte zakresem umownym winny być wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, która zostanie dostarczona Wykonawcy w terminie do dnia jej podpisania.

§ 3.

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy po podpisaniu umowy.

 1. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 30 październik 2008r.

 2. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji poszczególnych obiektów i robót stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 4.

1. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania a Wykonawca oświadcza, że są one wprowadzone do niniejszej umowy (zał.nr 2).

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią ponadto dokumenty:

a) oferta wykonawcy - zał. nr 3,

b) zawiadomienie o wyborze oferty - zał.nr 4.

§ 5.

Protokolarne przekazanie placu budowy wraz z dziennikiem budowy nastąpi następnego dnia po podpisaniu umowy.

§ 6.

 1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru jako przedstawiciela Zamawiającego w osobie:

- .........................................................................................................

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

- .........................................................................................................

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zorganizować plac budowy, strzec mienia zgromadzonego na placu budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

2. Wykonawca zapewni dostawę i będzie pokrywał koszty zużycia wody oraz energii elektrycznej w okresie realizacji robót.

3. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych oraz informacji wymaganych tą ustawą.

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót.

§ 8.

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich a powstałe w związku z prowadzeniem robót a także ruchem pojazdów mechanicznych.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót (wartości umowy) od następstw powodzi, deszczu nawalnego, obsunięć ziemi, ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do stosowanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, zgodność z Polską Normą, lub aprobatą techniczną.

§ 10.

 1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi netto PLN:

....................................................................................................................................

Wynagrodzenie z podatkiem VAT ......... % . wynosi PLN ...........................................

słownie .............................................................................................................................

2. W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych Zamawiający udzieli zamówienia zgodnie z ustawą p. z. p.

3. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zamienne rozliczane będą w oparciu o następujące stawki kalkulacyjne:

 • roboczogodzina (R) – ..................zł

 • koszty pośrednie (od R+S) Kp – ..............

 • zysk ( od R+S+Kp) - ................

 • materiały (M) i koszty pracy sprzętu - jak w kosztorysie ofertowym, w przypadku ich braku nie wyższe jak średnie ICCP ORGBUD z okresu wbudowania.

  UWAGA: W przypadku wprowadzenia robót zamiennych nastąpi wyłączenie z wynagrodzenia ryczałtowego wartości robót, w miejsce których wprowadzono roboty zamienne.

 1. W przypadku nie wykonania pełnego zakresu robót objętych umową wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosownemu obniżeniu.

§ 11.

Niezależnie od ww. obowiązków Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe :

a) informowanie Zamawiającego (przedstawiciela na budowie) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

b) informowanie z wyprzedzeniem minimum 3 dni Zamawiającego ( przedstawiciela na budowie) o terminie zakończenia robót podlegających zakryciu lub zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne otwory celem zbadania robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego,

c) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń w toku realizacji budowy - do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 12.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej w następujących formach:

- gwarancjach ubezpieczeniowych 100 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2. Strony uzgadniają, że 80 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 20 % jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

3. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega, iż zabezpieczenie może być wykorzystane na sfinansowanie ewentualnych usterek w okresie gwarancji o ile Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania w terminie 5 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy p. z. p.

§ 13.*

1. Wykonawca jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj ......... PLN ( w zaokrągleniu do 100 PLN, słownie: .............................................................. zł).

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1. będzie zdeponowane na koncie depozytowym Urzędu Gminy.

 1. Strony uzgadniają, że 20 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zaś 80 % przeznacza się na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie będzie zwrócone Wykonawcy po stwierdzeniu należytego wykonania umowy wraz z należnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelewy pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

5. Dysponentem kwoty pieniężnej będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy oraz stroną do dysponowania nią jest Zamawiający.

6. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

7. Strony postanawiają, iż w przypadku jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy p. z. p.

*) Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w pieniądzu

§ 14.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót powyżej 10 dni z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy (przerwa w realizacji robót winna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez przedstawiciela Zamawiającego),

d) z tytułu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego

2) Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w dostarczeniu uproszczonej dokumentacji technicznej w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia z innych przyczyn niż w pkt.a, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót powyżej 10 dni z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki (przerwa w realizacji robót winna być potwierdzona w dzienniku budowy przez przedstawiciela Zamawiającego),

d) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

e) za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w oparciu o art.471 k.c.

4. Każda ze stron umowy bez zgody drugiej strony nie skorzysta z uprawnień wynikających z art. 509 kodeksu cywilnego (zmiana wierzyciela).

§ 15.

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy łącznie z robotami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy. O fakcie osiągnięcia gotowości do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek nadających się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad.

5. Jeśli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia Zamawiający może:

 1. obniżyć odpowiednio wynagrodzenie jeśli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

 2. odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jeśli wady te uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

  6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru. Na dzień rozpoczęcia odbioru Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą zadania.

  7. Zamawiający zakończy odbiór w ciągu 10 dni. Dniem wykonania zobowiązania umownego jest data zakończenia odbioru, podpisanie przez strony protokołu odbioru.

§ 16.

1. Faktury za wykonany przedmiot umowy wystawiane będą na Zamawiającego, tj. Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie.

2. Rozliczenie wykonanych robót określonych w § 2 niniejszej umowy następować będzie fakturą końcową.

3. Faktura końcowa wystawiona zostanie w terminie 7 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4.Faktura płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletnych dokumentów rozliczeniowych.

6. Faktury przejściowe i końcowa płatne z konta Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Jelenia Góra nr konta: 96 2030 0045 1110 0000 0080 3380

na konto Wykonawcy : ......................................................................................

§ 17.

1. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 18.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na całość robót objętych umową.

2. Okres rękojmi ustala się na 36 m-cy licząc od dnia, w którym został podpisany protokół odbioru końcowego i przedmiot umowy został zamawiającemu wydany.

§ 19.

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest taka zmiana niniejszej umowy, która byłaby niekorzystna dla Zamawiającego, jeśli przy jej uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 20.

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający może również ograniczyć jej zakres rzeczowy.

2. W przypadkach określonych w ust.1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane roboty do dnia podjęcia decyzji o odstąpieniu.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu określonego umową,

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

3) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

 1. dokonania odbioru robót przerwanych i zapłaty za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

 2. odkupienie materiałów, konstrukcji i urządzeń nie wbudowanych ,

 3. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 21.

 1. W razie powstania sporu na tle wykonywania umowy strony zobowiązują się do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

 2. Druga strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

 3. W razie nie uzgodnienia stanowisk stronom przysługuje prawo do wystąpienia na drogę sądową bez dalszych wezwań.

  § 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy k.c., w sprawach procesowych przepisy k.p.c. oraz ustawy prawo zamówień publicznych

§ 23.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

§ 24.

Umowę niniejszą oraz załączniki do umowy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. każdej stronie.

Wykaz załączników:

1) harmonogram rzeczowo-finansowy – zał. nr 1,

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zał.nr 2,

3) oferta Wykonawcy - zał.nr 3,

4) zawiadomienie o wyborze oferty - zał.nr 4

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                WYKONAWCA:Skrócony opis: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej, ul. Partyzantów, działka 649/3, Janowice Wielkie
Podmiot udostępniający: RGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-05-27 09:13:25
Data udostępnienia informacji: 2008-05-27 09:13:25
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-28 10:41:59

Wersja do wydruku...

corner   corner